М М Шигун - Нові типи організаційних структур бухгалтерської служби та їх розвиток - страница 2

Страницы:
1  2 

Група калькулювання та обліку витрат діяльності

Група підготовки звітності

_І_*_4_

Обліковий персонал відділів (реєстратори, професіонали)

Рис. 5. Модель проектно-матричної організаційної структури бухгалтерської служби

Структура проектно-матричного виду забезпечує процеси ведення бухгалтерського обліку на суб'єктах господарювання з високою частотою технологічних змін, в проектних організаціях, науково-дослідних інститутах, підприємствах електронної промисловості. Чисельність облікового персоналу є відносно невеликою і може становити 10-15 осіб.

З розвитком інформаційних технологій в теорії та практиці організації діяльності пов'язують виникнення організаційних структур мережевого типу. Мережа визначається як група фірм, що знаходяться в будь-якій географічній точці та об'єднані з метою використання своїх особливих ресурсів і специфічних переваг перед іншими для реалізації спільних проектів.

Мережева компанія охоплює самостійні фірми або спеціалізовані структурні одиниці підприємства, пов'язані між собою системою договірних відносин, діяльність яких координується ринковими механізмами. Мережеві компанії використовують активи кількох фірм, розташованих в різних точках ланцюга утворення споживчої цінності. Облік такої діяльності має свою специфіку, яка визначається особливим типом інформаційних потоків, що забезпечують рух інформації від місць виникнення первинних даних, до місць їх фіксації та передачі до бухгалтерської служби.

Тип мережевої структури може відрізнятись за видами: стабільні та динамічні. В стабільних мережах, як правило, значна частина робіт передається посередникам, які не належать до основної компанії. Кожна фірма-посередник підтримує рівень своєї конкурентоспроможності через процедури обслуговування клієнтів у мережі та поза нею. Конкурентні переваги отримуються за рахунок вузької спеціалізації підрядників (транспортні перевезення підрядниками). Відповідно бухгалтерський облік ведеться кожним суб'єктом окремо і структура бухгалтерської служби обирається в залежності від обсягу діяльності та організується у лінійній, функціональній або лінійно-функціональній формі.

Динамічні мережі змінюють свою структуру в залежності від змін у зовнішньому середовищі, пристосовуючись до нових потреб. Для них притаманні децентралізація управління, відсутність чіткої ієрархічної будови. Гнучкість, координованість, керованість та здатність мережі швидко пристосовуватись до вимог ринкового середовища базується на високому рівні інформаційно-комп'ютерного забезпечення її діяльності. Використання інтернет-технологій в якості технічного базису дозволяє групі, що здійснює спільну діяльність, створити гнучку та ефективну порівняно з традиційними формами організаційну структуру. Інтернет виступає основою створення інфраструктури бізнес-середовища, яка забезпечує можливості оперативного реагування на зміни ринку, швидко передавати необхідну інформацію, створює єдиний інформаційний простір.

Розглядаючи еволюцію організаційних структур, А.А. Шапошников зауважує, що мережева структура управління передбачає децентралізацію пунктів прийняття рішень, наявність зворотних зв'язків, застосування більш гнучких та автономних процедур прийняття рішень [10, с. 67];

Організація діяльності бухгалтерської служби для динамічних мереж вимагає відповідної організації інформаційних потоків від мережевих одиниць до центральної бухгалтерії (рис. 6).

Головний бухгалтер

Складання звітності

Заступники головного бухгалтера

Підготовка зведених даних

Обліковий персонал ____відділів (професіонали)

Облік операцій за об'єктами

Реєстратори господарських операцій (працівники компанії)

Фіксація первинних даних в інформаційній системі

Рис. 6. Модель мережевої організаційної структури бухгалтерської служби

Мережеві структури є характерними для сфери торгівлі та страхового бізнесу з використанням торгових представників компанії або заснованої на використанні Інтернет-технологій.

Особливістю організації бухгалтерської служби мережевого типу є специфіка реєстрації первинних даних, яка здійснюється не в бухгалтерії, а торговими представниками компанії чи самими покупцями через мережу Інтернет. Первинні документи (накладні) формуються в автоматичному режимі і є доступними в місцях виникнення господарських операцій. Оплата товарів здійснюється через фінансові установи, відділення пошти або з використанням платіжних карт покупців. Бухгалтерська служба, таким чином, забезпечує переважно зведений облік основної діяльності та підготовку звітності. Чисельність персоналу бухгалтерії може становити 15-30 осіб.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Оцінка специфіки практичного застосування різних типів організаційних структур підтверджує, що у чистому вигляді вони можуть не зустрічатися. Частіше застосовується комбінація базових типів організаційних структур, яка може видозмінюватися на різних етапах розвитку суб'єкта господарювання.

Ринкові умови економіки вимагають здатності суб'єктів господарювання швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища й адаптувати їх організаційні структури відповідно до таких змін. У зв'язку з цим постає проблема виникнення нових форм адаптивних структур, а також визначення напрямів удосконалення базових організаційних структур управління.

Останні десятиліття супроводжуються стрімким розвитком інформаційної економіки та поширенням нових типів організаційних структур. Інформатизація економічного середовища створила нові особливі умови для ведення господарської діяльності:

- вільний доступ до необхідної інформації з використанням автоматизованих систем зв'язку;

- поширення навичок використання сучасних інформаційних технологій для розв'язання проблем;

- наявність технічних засобів, інфраструктури й соціальної бази для виробництва та відтворення необхідної інформації;

- інформаційна відкритість суб'єктів господарювання, що знижує ефективність ієрархічних організаційних структур та вимагає організації систем захисту конфіденційної інформації;

- безпосереднє зближення виробника зі споживачем, зростання взаємодії між ними, можливість врахування індивідуальних споживацьких потреб;

- значний вплив конкретного ринку на структуру організації.

У складних конкурентних умовах ефективність господарської діяльності визначається вмінням пристосовувати організаційну структуру підприємства до нових вимог зовнішнього середовища, сформованого інформаційним суспільством. Нові типи організацій, що виникають внаслідок розвитку інформаційного середовища, включають едхократичні, багатомірні, партисипативні, підприємницькі та орієнтовані на ринок організації.

Переважна більшість з перерахованих структур знаходиться на стадії свого розвитку та не має стабільних ознак, що визначають їх природу і характер функціонування. Відповідно виявити специфіку впливу їх діяльності на організацію бухгалтерського обліку на цьому етапі їх становлення є неможливим.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Виханский О.С. Менеджмент: [учебник] / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - [3-е изд.]. - М.: Гардарика, 1998. - 528 с.

2. Діденко В.М.   Менеджмент:   [підручник]  / Діденко В.М.  -  К.: Кондор,

2008. - 584 с.

3. Завадський Й.С. Менеджмент: Management / Завадський Й.С. - К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. - Т. 1.- 543 с.

4. Крамаренко В.І. Менеджмент: [навчальний посібник] / Крамаренко В.І. -Київ: ЦУЛ, 2000. - 248 с.

5. Мартыненко Н. Технология менеджмента: [учебник для студ. высш. учеб. завед.] / Мартыненко Н. - К.: МП "Леся", 1997. - 800 с.

6. Осовська Г.В. Основи менеджменту: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Осовська Г.В. - К.: "Кондор", 2003 - 556 с.

7. Робінс Ст.П. Основи менеджменту / [Робінс Стефан П., Де Ченцо Девід А.; перекл. з англ. А. Олійник та ін.]. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи",

2002. - 671 с.

8. Рудінська О.В. Менеджмент: [навчальний посібник] / Рудінська О.В., Яроміч С.А., Молоткова І.О. - К.: Ніка-Центр, 2002. - 335 с.

9. Скрипко Т.О. Менеджмент: [навчальний посібник] / Т.О. Скрипко, О.О. Ланда. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 176 с.

10. Шапошников А.А. Классификационные модели в бухгалтерском учете: [монография] / Шапошников А.А. - М.: Финансы и статистика, 1982. - 142 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

М М Шигун - Бухгалтерський облік трансакційних витрат проблеми визначення поняття і класифікації

М М Шигун - Нові типи організаційних структур бухгалтерської служби та їх розвиток

М М Шигун - Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності семантика понять і змісту

М М Шигун - Стандартизація бухгалтерського обліку

М М Шигун - Фінансова звітність підприємства ознаки якості