київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Т. І. Фолликрва, І. В. Мілєва, А. В. Нікітіна

ПРАКТИКУМ З ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ

\

Луганськ 2011

Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Т. І. Фолжукрва, І. В. Мілєва, А. В. Нікітіна

Навчально-методичний посібник

Луганськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка" 2011

УДК 811.161.2'42(076.1) ББК 81.2Укр-7-9 Л 59

Рецензенти:

Бобух Н. М. - доктор філологічних наук, професор кафедри культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі. Левченко О. П. - доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та іноземної мов Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Пентилюк М. І. - доктор педагогічних наук, професор кафедри українського мовознавства Херсонського державного університету.

Т.І. Должикова, І.В. Мілєва, А.В. Нікітіна. Практикум   з   лінгвістики   тексту   : навчально-методичний посібник. - Київ, 2011. - 142 с.

У посібнику розглянуто основні питання лінгвістики тексту з урахуванням сучасного стану науки про текст. Особливу увагу звернено на типологізацію текстів, їх семантичну і структурну характеристику.

Навчально-методичний посібник призначений для студентів і викладачів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями лінгвістики тексту.

Рекомендовано до друку вченою радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 12 від 25 червня 2011 р.)

© Должикова Т.І., Мілєва І.В., А.В.Нікітіна, 2011 Навчальне видання

Должикова Тетяна Іванівна Мілєва Ірина Володимирівна Нікітіна Алла Василівна

Практикум з лінгвістики тексту

Навчально-методичний посібник

За редакцією авторів Комп'ютерний макет - Мілєва І.В. Коректор - Должикова Т.І.

Здано до складання 25.05.2011 р. Підписано до друку 25.06.2011 р. Формат 60x90/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк.7,3. Наклад 100 примірників. Зам. №

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА.............................................................. 4

МОДУЛЬ А................................................................. 7

Лінгвістика тексту як наука й навчальна дисципліна............. 7

Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження. Текст і

дискурс..................................................................... 12

Семантична організація тексту........................................ 43

Структурна організація тексту......................................... 58

Мовні зв'язки між компонентами тексту.............................. 69

ПІДГОТОВКА ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1........... 82

МОДУЛЬ В................................................................. 84

Структура тексту, типи й стилі мовлення........................... 84

Лінгвістичний аналіз тексту............................................ 103

Створення й редагування текстів...................................... 116

ПІДГОТОВКА ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2.......... 128

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ.............................................. 130

КОНСПЕКТУВАННЯ.................................................... 142

АНАЛІЗ ТЕКСТУ......................................................... 144

3

ПЕРЕДМОВА

Лінгвістика тексту як галузь мовознавства, що досліджує текст насамперед з погляду змісту й структури, є теоретичною основою для осмислення студентами комунікативного спрямування тексту, його функціонування в різних сферах життєдіяльності. Текст став предметом активного вивчення різними науковими дисциплінами, насамперед лінгвістикою, психолінгвістикою, лінгводидактикою. Чинні шкільні програми з української мови у змісті мовної й мовленнєвої підготовки учнів передбачають їх ознайомлення з основними поняттями лінгвістики тексту, вироблення умінь навичок сприймання, відтворення і створення текстів різних стилів, типів, жанрів. Тому логічно виправданим є включення до навчальних планів фахової підготовки філологів, майбутніх учителів-словесників вивчення дисципліни „Лінгвістика тексту", яка спрямована на реалізацію когнітивного, комунікативно-прагматичного й функціонально-стилістичного аспектів навчання, вироблення лінгвістично-методичної компетентності. Вивчення „Лінгвістики тексту" як навчальної дисципліни ґрунтується на знаннях, уміннях і навичках з практикуму української мови, сучасної української літературної мови, відомостях з літературознавчих дисциплін, культури мови, стилістики, риторики тощо. Опанування студентами курсу лінгвістики тексту забезпечить засвоєння ними інноваційних навчальних технологій, низки інформаційних, комп'ютерних дисциплін, адже текст у різних формах існування (усній, писемній, комп'ютерній) - це завжди смислова, семантична, тематична, стилістична єдність, що містить пізнавальні, комунікативні й виховні чинники.

Мета курсу - ознайомлення студентів з теоретичними засадами лінгвістики тексту як науки, що розглядає текст з позицій його структури й змісту, вироблення умінь і навичок здійснювати лінгвістичний аналіз, створювати й редагувати тексти різних стилів, жанрів, типів мовлення.

Вивчення дисципліни „Лінгвістика тексту" передбачає засвоєння студентами певних знань, формування на їх основі вмінь і навичок.

4

Студенти повинні знати:

- що таке лінгвістика тексту як наука й навчальна дисципліна, основні наукові поняття та напрями дослідження;

- що таке текст як лінгвістична одиниця;

- які є одиниці тексту (складні синтаксичні цілі, абзаци);

- що таке смислові категорії тексту (цілісність, завершеність, інформативність, лінійність, модальність, членованість тощо), як вони аналізуються в тексті;

- які бувають функціональні типи, стилі й жанри мовлення;

- у чому особливості побудови (моделювання) текстів різних типів, стилів, жанрів;

- які є види й засоби мовних зв' язків у тексті;

- як проводиться лінгвістичний аналіз тексту. Студент повинен уміти:

- розрізняти різні типи текстів;

- моделювати тексти різних функціональних стилів, жанрів, типів мовлення;

- виділяти в тексті надфразні єдності та абзаци, зіставляти їх;

- виділяти в тексті смислові категорії;

- з' ясувати структурну організацію тексту;

- бачити міжфразові зв' язки (зовнішні та внутрішні, контактні та дистантні);

- розрізняти види і засоби мовних зв' язків;

- здійснювати лінгвістичний аналіз тексту.

Посібник містить:

> стислий виклад теоретичного матеріалу, представлений у вигляді тез, визначень, схем, таблиць із спеціальними позначками, що дозволяють акцентувати увагу студентів на більш важливих положеннях та полегшують засвоєння навчального матеріалу; завдання до текстів, спрямовані на закріплення вивченого, формування вмінь і навичок роботи з текстом;

> реєстр основної літератури до курсу.

Практикум поділено на два модулі (згідно з робочою програмою); кожен модуль представлений кількома практичними заняттями, у яких зазначено тему, питання для обговорення, літературу, практичні завдання, які мають на меті не тільки закріплення нового матеріалу, а й повторення, поглиблення  й систематизацію  набутих раніше  знань; для

5перевірки набутих знань запропоновано орієнтовні завдання до модульних контрольних робіт.

З метою вироблення стійких умінь і навичок лінгвістичного (часткового й повного) аналізу текстів різних функціональних стилів представлено систему завдань для самостійної роботи.

Запропоновані практичні завдання розраховані на домашню підготовку та на виконання в аудиторії, що сприяє ефективності навального процесу.

Навчальний матеріал посібника структурований за темами двох модулів відповідно до робочої програми. У межах кожної теми витримана така послідовність подачі матеріалу: предмет вивчення; мета й завдання навчальної роботи, як краще опанувати матеріал; яку роботу слід виконати; як здійснити самоперевірку. Матеріал кожного модуля містить такі складники, як-от: тема, контрольні питання, ключові слова, мета навчання, завдання, література, методичні поради, теоретичний матеріал до вивчення теми, практична робота, самостійна робота, запитання для самоперевірки, підготовка до модульного контролю.

Призначення пропонованого посібника - допомогти студентам засвоїти основні теоретичні відомості курсу, унаочнити їх за рахунок схем, таблиць, алгоритмів; організувати самостійну роботу при підготовці до практичних занять і водночас проконтролювати викладачем якість цієї роботи, ступінь засвоєння теоретичних положень курсу та рівень набутих навичок і умінь лінгвістичного аналізу тексту та його фрагментів.

Умовні позначки:

! - зверніть особливу увагу, запам'ятайте; ? - проблемне питання в науковій літературі; * - додаткове завдання до тексту.

6

МОДУЛЬ А

Тема: „Лінгвістика тексту як наука й навчальна дисципліна"

Контрольні питання

1. Становлення лінгвістики тексту як науки. Предмет,

мета, методи дослідження.

2. Зв' язок лінгвістики тексту з іншими науками.

3. Лінгвістика тексту як навчальна дисципліна. Ключові  слова:   лінгвістика тексту, комунікативно-

прагматичний напрям, семіотичний напрям, когнітивний напрям, лінгвістика мовлення, лінгвістичні науки, нелінгвістичні науки, загальна теорія тексту, граматика тексту, стилістика тексту.

Мета: усвідомити основні теоретичні відомості про лінгвістику тексту як науку й навчальну дисципліну.

Завдання: засвоїти наукову інформацію про поняття лінгвістика тексту й дискурсологія; розуміти предмет, мету, методи наукових досліджень у лінгвістиці тексту, зв' язок лінгвістики тексту з іншими науками (лінгвістичними, психологічними, педагогічними тощо), закони текстотворення;

розмежовувати поняття „текст", „дискурс", „мова", „мовлення",

„висловлення"; усвідомлювати місце тексту в типових моделях спілкування; ознайомитися зі структурою навчального курсу „Лінгвістика тексту"; усвідомити необхідність засвоєння цього курсу для фахової підготовки.

Література

1. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста / под ред. Ф. М. Березина, Н. А. Слюсарева, Н. Н. Трошина. - М. : Наука, 1982. - С. 10 - 22.

2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин ; [изд. 5-е, стереотипн.]. -

М. : КомКнига, 2007. - 144 с.

3. Єрмоленко С.Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор. - К. : Либідь, 2001. - 224 с.

7

4. Загнітко А.П. Актуальні проблеми текстової лінгвістики / А. П. Загнітко // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. -Донецьк, 1999. - Вип. 5. - С. 95 - 111.

5. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту. Теорія і практикум : наук.-навч. посіб. / А. П. Загнітко. - Донецьк : ДонНУ, 2006. - 289 с.

6. Мельничайко В. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: завдання і методи / В. Мельничайко // Теорія і практика лінгвістичного аналізу тексту. - Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 1997. - С. 25 - 58.

7. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови / В. Я. Мельничайко. - К. : Рад. школа, 1986. - 168 с.

8. Радзієвська Т.В. Текст як засіб комунікації / Т. В. Радзієвська. - К. : Вид-во НАН України, 1998. -194 с.

9. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. - Полтава : Довкілля-К, 2008. - 712 с.

10. Синельникова Л.М. Теория текста: аксиомы и версии / Л. М. Синельникова // Вісник Луган. держ. пед. ун-ту. -2003. - № 2. - С. 7 - 15.

11. Тураева З.Я. Лингвистика текста / З. Я. Тураева. - М. : Просвещение, 1986. - 126 с.

12. Українська мова : енциклопедія / за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненко. - К. : Укр. енцикл., 2000.

13. Филиппов К.А. Лингвистика текста : курс лекций / К. А. Филиппов. - СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2003. - 336 с.

14. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / І. М. Кочан. - К. : Знання, 2008. - 423 с.

15. Каменская О.Л. Текст и коммуникация / О. Л. Каменская. - М. : Высш. шк., 1990. - 152 с.

Методичні поради

Засвоєння теми передбачає усвідомлення поняття про лінгвістику тексту як науку й навчальну дисципліну. Зверніть особливу увагу на предмет науки, її виникнення й розвиток,

ету й методи дослідження, притаманні саме цій науці. Кожна наука не може існувати ізольовано від інших, тому важливо зрозуміти зв'язки лінгвістики тексту з іншими науками, що допоможе вам актуалізувати вже відому інформацію.

Теоретичний матеріал до вивчення теми 1. Становлення лінгвістики тексту як науки. Предмет, мета, методи дослідження ! Лінгвістика тексту як наукова мовознавча дисципліна досліджує текст  з  погляду  його  змісту та структури. Як програмна дисципліна лінгвістика тексту заявила про себе в 60-х

- 70-х роках ХХ ст. Тоді провідним був підхід, що називався „від речення до тексту". У рамках цього підходу вивчення тексту зводилося до аналізу його компонентів.

Лінгвістика тексту як наукова дисципліна пройшла такі етапи:

- перший етап називають структурно-граматичним, але вже в 70-ті рр. XX ст. закладаються передумови для відходу від текстової граматики до текстової семантики; на цьому ж етапі зароджуються й комунікативні орієнтири лінгвістики тексту;

- на другому етапі в межах лінгвістики тексту виокремилось кілька напрямів, зокрема:

> комунікативно-прагматичний напрям (текст розглядається як засіб соціально-психологічного, емоційного, естетичного впливу);

> семіотичний напрям (дослідження знакових моделей тексту, в основі яких взаємодія комунікантів за посередництвом тексту);

> когнітивний напрям (дослідження смислу на основі моделювання ментальних конструктів, які стоять за текстом).

Сучасна лінгвістика тексту ґрунтується на всебічному вивченні тексту й має свою проблематику. До основних проблем належать такі: що таке текст, які його універсальні категорії, якими є закони організації тексту, як пов'язані мовна система й мовленнєва діяльність людини, який намір адресата?, яким є тип комунікативного процесу?, яким каналом передається повідомлення?, які особливості комунікативної ситуації?, як текст відбиває психологію мовців? тощо.

9

2. Зв'язок лінгвістики тексту з іншими науками Лінгвістика тексту є важливою складовою лінгвістики мовлення, до складу якої входить і  теорія мовленнєвої комунікації, що вивчає процеси формування й сприйняття

мовлення.

Лексикологія Семасіологія

Стилістика_

Синтаксис_

Когнітивна

лінгвістика_

Комунікативна

лінгвістика_

Соціолінгвістика

Зв'язок лінгвістики тексту з іншими науками

зумовлений самим предметом вивчення, який є

спільним для багатьох наук, а також активними інтегративними

процесами, притаманними сучасній науці, необхідністю розглядати певне наукове явище з

урахуванням досягнень різних наукових дисциплін

Таблиця 1

Філософія

Психолінгвістика и к у а н

и к у а н

Логіка_

Психологія

Інформатика

Лінгвістичний енциклопедичний словник констатує наявність двох напрямів сучасної лінгвістики тексту як складової загальної теорії тесту: 1) орієнтований на вивчення комунікативних, лінгвістичних, психологічних ознак тексту як мовленнєвої ситуації, 2) апелює до пізнавальних смислових глибин тексту, імплікативних процесів, інтерпретаційних підходів, застосовуючи методику герменевтики, орієнтованої на інтерпретацію діалогічного співвідношення суб'єкта, що пізнає, та тексту як об' єкта пізнання.

10

Текст як комплексне явище потребує саме комплексного міждисциплінарного аналізу із залученням даних із літературознавства, філософії, психології, соціології, етнології тощо та лінгвістики в цілому.

В останні десятиліття в межах лінгвістики тексту виокремились три самостійні наукові дисципліни:

1) загальна теорія тексту (І. Гальперін);

2) граматика тексту (О. Москальська);

3) стилістика тексту (І. Арнольд, В. Одинцов).

У сучасній лінгвістичній науці домінує антропоцентричний напрям дослідження тексту, що представляє його як утілення мовної особистості.

Предмет дослідження лінгвістики тексту - текст як цілісне утворення, як єдність змісту й форми (семантично-структурна цілісність).

Основні методи дослідження лінгвістики тексту: описовий, аналіз тексту, структурний, лінгвістичний експеримент.

3. Лінгвістика тексту як навчальна дисципліна ! Як навчальна дисципліна лінгвістика тексту визначає такий зміст:

> поняття про лінгвістику тексту як наукову й навчальну

дисципліну;

> поняття тексту й дискурсу в науковому обігу;

> текст як об'єкт лінгвістичного вивчення; ^  основні категорії тексту;

^  класифікація текстів;

^  семантика і структура тексту;

> психолінгвістичні      засади      сприйняття, розуміння, відтворення і створення тексту;

^  аналіз тексту, його створення і редагування.

Навчальна дисципліна спрямована на засвоєння теоретичних відомостей про текст, його основні категорії, структуру, семантику, засоби й способи зв'язку речень у тексті.

Практичні завдання

1.   Опрацюйте    рекомендовану    літературу.    Підготуйтесь до висвітлення контрольних питань.

11

2. Проаналізуйте Таблицю 1, яка ілюструє зв'язки лінгвістики тексту з іншими науками. Усно доповніть її.

3. Відомий науковець М. Бахтін зазначав: „Де немає тексту, там немає й об'єкту для вивчення й мислення". Подумайте, з погляду якої наукової галузі розглядається в цьому висловлюванні поняття „текст"?

4. Запропонуйте власне тлумачення терміна „лінгвістика тексту".

5. Пригадайте, що таке текстологія. Чим відрізняється ця наука від лінгвістики тексту? Обґрунтуйте думку.

Самостійна робота студентів

1. Напишіть твір про зв' язок лінгвістики тексту з вашою спеціальністю.

2. Підготуйте доповідь про сучасні тенденції розвитку лінгвістики тексту.

Запитання для самоперевірки

1. Що досліджує лінгвістика тексту? Назвіть її предмет, мету, методи дослідження.

2. Що вам відомо про розвиток лінгвістики тексту?

3. З якими науками пов'язана лінгвістика тексту?

4. Які    завдання    вивчення    цієї    дисципліни для майбутнього вчителя-словесника?

Тема: „Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження. Текст і дискурс"

Контрольні питання

1. Текст як наукове поняття.

2. Функції тексту.

3. Основні категорії тексту.

4. Закони текстотворення.

5. Класифікація текстів.

6. Текст і дискурс.

Ключові слова: текст, системність, індивідуальність, автор, читач, вербалізоване й фонове знання, креалізований текст, функції тексту, категорії тексту (комунікативне завдання

12та прагматична настанова, інформативність, зв' язність (когерентність), цілісність, членованість, завершеність), закон інкорпорування, закон контамінації, класифікація текстів, прецедентний текст, патогенний текст, висловлювання, фрейм, дискурс.

Мета: засвоїти поняття про текст і дискурс, основні категорії тексту, класифікацію текстів, виробити вміння аналізувати текстові категорії, визначати функції запропонованих текстів.

Завдання: вивчити проблему визначення в науковій літературі поняття про текст, дискурс, навчитися виділяти категорії тексту як основні його характеристики, зіставляти текст і дискурс під час моделювання комунікативних ситуацій.

Література

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин ; [изд. 5-е, стереотипн.]. -М. : КомКнига, 2007. - 144 с.

2. Джинджолия Г.П. О разных подходах к тексту / Г. П. Джинджолия // Вісник Луган. держ. пед. ун-ту : філол. науки. - 2003. - № 2. - С. 15 - 20.

3. Єрмоленко С.Я. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / С. Я .Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор. - К. : Либідь, 2001. - 224 с.

4. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту. Теорія і практикум : наук.-навч. посіб. / А. П. Загнітко. - Донецьк : ДонНУ, 2006. - 289 с.

5. Залевская А. А. Некоторые проблемы теории понимания текста / А. А. Залевская // Вопр. языкознания. - 2002. -№ 3. - С. 62 - 73.

6. Ковалик І.І. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І. І. Ковалик, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ. - К. : Вища шк.,

1984. - 120 с.

7. Лазебник Ю. Спілкування текстом / Ю. Лазебник // Мовознавство. - 1995. - № 1. - С. 78 - 85.

8. Липатова В.Ю. Порождение текста: интроспективный подход / В. Ю. Липатова // Рус. яз. в шк. - 2005. - № 2. -

С. 93 - 99.

9. Мельничайко В. Лінгвістичний аналіз художнього тексту: завдання і методи / В. Мельничайко // Теорія і

13практика лінгвістичного аналізу тексту. - Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 1997. - С. 25 - 58.

10. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови / В. Я. Мельничайко. - К. : Рад. школа, 1986. - 168 с.

11. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. - Полтава : Довкілля-К, 2008. - 712 с.

12. Тураева З.Я. Лингвистика текста / З. Я. Тураева. - М. : Просвещение, 1986. - 126 с.

13. Українська мова : енциклопедія / за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тараненко. - К. : Укр. енцикл., 2000.

14. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердискурсивность /

В. Е. Чернявская. - М. : КД ЛИБРОКОМ, 2009. - 248 с.

Методичні поради

Під час опрацювання теми необхідно звернути увагу на те, які категорії тексту є найважливішими й виділяються в більшості наукових розвідок з лінгвістики тексту, усвідомити взаємозалежність різних категорій тексту для передачі теми й основної думки висловлювання. Опрацювання теми вимагатиме від Вас аналітичної роботи, спрямованої на розуміння тих засобів, за допомогою яких у тексті репрезентовані певні категорії. Аналіз пропонованого навчального матеріалу допоможе Вам навчитися розрізняти різні види інформації в текстах, різних за типом, стилем, жанром, визначати різні підходи до класифікація текстів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Похожие статьи

київ 2011 - Практикум з лінгвістики тексту навчально-методичний посібник