О І Пилипенко - Методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства макро- і мікроекономічний аспекти - страница 1

Страницы:
1  2  3 

УДК 657

Пилипенко О.І., к.е.н., доцент,

Державна академія статистики, обліку та аудиту

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ

Досліджено підходи до послідовності проведення аналізу інвестиційної привабливості для з'ясування оптимального переліку його компонентів на різних рівнях економіки

Постановка проблеми. Актуальність даної теми зумовлена тим, що для відновлення роботи більшості вітчизняних підприємств в Україні, які зупинили свою роботу в результаті фінансової кризи, необхідні періодичні надходження тимчасово вільних грошових потоків, які знаходяться як в руках зарубіжних, так і вітчизняних інвесторів. Інвестори, які вкладають свої гроші та інше майно в українські підприємства, повинні бути впевнені у правильному виборі ділового партнера та збереженні і ефективному використанні вкладених інвестиційних ресурсів. Тому для прийняття правильних управлінських рішень треба вміти чітко аналізувати фінансовий стан підприємства, в яке здійснюються інвестиції. І головним інструментом в оцінці ефективності здійснення інвестиційної діяльності виступає саме економічний аналіз, за допомогою якого можна оцінити інвестиційну привабливість країни, регіону, галузі, підприємства та обґрунтувати доцільність вкладення інвестиційних ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти економічного аналізу інвестиційної привабливості знайшли висвітлення у наукових працях вітчизняних і зарубіжних економістів: І.А.Бланка, І.А.Бондарчука, С.М.Бутки, О.І.Вакаріної, Б.М.Вишиваної, Л.Д.Гитмана, О.О.Гончаренка, В.С.Головатюка,

А.В.Захаріної, А.Колосової, Я.Д.Крупки, О.Лашко, А.Мокія, О.Моліної, А.В.Омельченко, А.А.Пересади, С.Романюка, Л.Г.Чернової, У.Ф.Шарпа та інших.

Не применшуючи ролі здійснених ними досліджень, слід відмітити наявність невирішених проблем у формуванні ефективної системи економічного аналізу інвестиційної привабливості. А саме: ще й досі не з'ясовано змістовного наповнення інвестиційної привабливості, не розроблено методики її оцінки. Тому виникає необхідність вирішення теоретичних   і   практичних   питань,   пов'язаних з економічною оцінкою інвестиційної привабливості як необхідної        умови здійснення процесу

інвестування. Зокрема, нами буде приділена увага удосконаленню методики аналізу інвестиційної привабливості, яка б відповідала сучасним потребам інвесторів.

Метою дослідження є обґрунтування та розробка ефективних методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості, яка б відповідала потребам різноманітних користувачів в отриманні оперативної та достовірної інформації щодо перспектив здійснення капіталовкладення.

Викладення основного матеріалу дослідження. Розвиток підприємства, удосконалення виробництва та підвищення його ефективності безпосередньо пов'язані з інвестиційною діяльністю. Проблема здійснення інвестиційної діяльності стала однією з найактуальніших у процесі реформування економіки та виходу України з економічної кризи, адже діяльність будь-якого суб'єкта господарювання у сучасних умовах є предметом уваги великого кола учасників в умовах ринкових відносин, які зацікавлені у позитивних результатах його функціонування. На підставі доступної їм облікової інформації вони повинні оцінити фінансовий стан підприємства, основним інформаційним інструментом для чого є економічний аналіз.

Взагалі, всі розроблені у вітчизняній та світовій практиці методики оцінки інвестиційної привабливості по відношенню до джерела вихідної інформації можна умовно поділити на три великі групи:

1) методики, що ґрунтуються на різноманітних оцінках експертів;

2) методики, що ґрунтуються на статистичній інформації;

3) комбіновані методики, що ґрунтуються на експертно-статистичних розрахунках [17, с.325].

Узагальнена інформація щодо наявних методик оцінки інвестиційної привабливості наведена в табл.1.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки інвестиційної привабливості*

№ з/п

Методика оцінки інвестиційної привабливості

Сутність методики

Переваги

Недоліки

1.

Метод рейтингової оцінки підприємства  на основі даних фінансової звітності [18]

Передбачає оцінку фінансового стану підприємства,    при    якій оцінюється платоспроможність, фінансова стабільність,   прибутковість   і ділова активність підприємства

- не потребує додаткового залучення експертів;

- проста та зрозуміла до використання

- інформація може бути недостовірною та викривленою

2.

Інтегральна оцінка

інвестиційної

привабливості

Аналіз проводиться за такими етапами: - оцінка   фінансового   стану об'єкта інвестування;

дає можливість всебічно оцінити інвестиційну привабливість

- не враховує міжгалузеві специфіку діяльності підприємств;

3.

затверджена наказом Агентства з питань запобігання

банкрутству підприємств та організацій [21]

- визначення   вагомості   групових та одиничних     показників     на основі експертних оцінок;

- визначення частки розмаху варіаційної множини;

- визначення ранжированого значення за кожним показником;

- розрахунок інтегрального показника

підприємства

- аналіз є досить громістким

- показники часто суперечать один одному;

- потребує залучення експертів

* Власна розробка автора

Метод рейтингової оцінки підприємства ґрунтується платоспроможності,     фінансової    стійкості, ділової

на аналізі даних фінансової звітності. Даний метод активності,     неплатоспроможності     та ймовірності

передбачає   оцінку   фінансового   стану   підприємства, банкрутства.    Після    розрахунку    даних показників

шляхом    розрахунку   таких    показників:    ліквідності, підприємства порівнюються між собою й інвестор вибираєнайоптимальніше з його точки зору для інвестування. суб'єкт господарювання може залучати значні обсяги

Прихильниками   даного   методу   є   А.Н. Буренин   [4], інвестиційних ресурсів.

М.В. Грідчина[6],   М.А. Зинюк   [9],   К.В. Ізмайлова   [10], Другу методику оцінки інвестиційної привабливості

А.В. Калина, М.И. Конєва[11], Г.В.Лещук [15], Т.Л.Малова пропонує до використання І.А.Бланк [2], Н.В.Коваль [13],

[19], В.А.Ященко [30], проте значним недоліком даного О.В.Ольшанський [24], В.Г.Федоренко [28], Б.М.Щукін [29].

методу    є    можливість    отримання    недостовірних, Визначено, що недоліком інтегральної оцінки є потреба

викривлених даних, тобто даних, які не відповідають залучення   спеціалістів,   що   впливає   на здійснення

реальному стану справ на підприємстві. Оскільки, в інвестором значних грошових витрат. Ще одним мінусом

господарській діяльності вітчизняних підприємства має даної методики є висока трудомісткість аналізу та значні

місце практика навмисного приховування частини доходів витрати   часу,   що   можуть   призвести   до втрати

від   оподаткування,   яка   впливає   на   достовірність актуальності наданих аналітиками висновків внаслідок

оприлюднених    економічних    показників    у    формах швидкої зміни ринкового середовища. Крім того, дана

фінансової    звітності.     Ігнорування    підприємствами методика не враховує галузеву специфіку підприємства, а

реальної  оцінки   господарських  операцій  за  даними тому не може бути застосована у кожній галузі та кожному

податкової звітності спотворює аналітичні дослідження суб'єкті господарювання, оскільки отримані результати

щодо показників їх фінансового стану. Оцінка майна можуть бути викривлені.

підприємств за даними балансу, виходячи із нормативних На основі даного аналізу з'ясували, що дані методики

положень діючих стандартів ведення бухгалтерського оцінки інвестиційної привабливості не є універсальними,

обліку в Україні і власної облікової політики суб'єктів оскільки не відповідають вимогам практики і теорії, а

господарювання, не відповідає його фактичній вартості, також не є простими та зрозумілими для використання

оскільки   вибираючи   облікову   політику   підприємства аналітиками.

можуть досягати за звітністю такого фінансового стану, за Дослідивши погляди вчених стосовно тлумачення

яким активи чи дохід завищуються, а зобов'язання чи методів       оцінки       інвестиційної привабливості,

витрати  занижуються.   Використовуючи дані  прийоми узагальнимо їх на рис. 1.

12,50% j_,

18,75% ^^^^^

1 оцінка фінансового стану підприємства

' інтегральна методика

коефіцієнт ефективності інвестиційного проекту

68,75%

Рис. 1. Процентне співвідношення позицій вчених щодо методів оцінки інвестиційної привабливості *

* Власна розробка автора

У результаті дослідження методів аналізу інвестиційної привабливості з'ясовано, що більшість вчених (68,75 %) А.Н. Буренин [4], М.В. Грідчина [6], М.А. Зинюк [9], К.В. Ізмайлова [10], А.В. Калина, М.И. Конєва [11], Г.В. Лещук [15], Т.Л. Малова [19], В.А. Ященко [30] у своїх працях пропонують визначати інвестиційну привабливість підприємства, оцінюючи фінансовий стан. Обґрунтовуючи це тим, що інвестор прагнучи вкласти свої інвестиційні ресурси вже знає в яку країну, галузь і регіон буде здійснювати капіталовкладення. Для нього пріоритетним залишається питання вибору найоптимальнішого підприємства з точки зору його фінансового стану. 18,75 % дослідників (І.А. Бланк [2], Н.В. Коваль [13], О.В. Ольшанський [24], В.Г. Федоренко [28], Б.М. Щукін [29]) при аналізі інвестиційної привабливості пропонують використовувати інтегральну методику, яка передбачає аналіз фінансового стану об'єкта інвестування, визначення вагомості групових та одиничних показників на основі експертних оцінок, визначення частки розмаху варіаційної множини, визначення ранжированого значення за кожним показником, розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості. Решта вчених (12,50 %)

Т. Бень [1], А.А. Вдовіченко, Г.М. Черешньовська [5], В.В. Міхеєва [22], О.Л. Устенко [27] зупинилися лише на аналізі інвестиційного проекту, який пропонується до реалізації інвестору. Для правильного вибору і економічного обґрунтування реалізації інвестиційного проекту використовують різноманітні методи, а саме до цього арсеналу входять розрахунок приведених витрат на вкладений капітал; чистої дисконтної вартості; внутрішнього коефіцієнту окупності інвестицій; визначення періоду окупності. Дані методи дослідження є досить точними. Базуючись на простих розрахунках, вони дозволяють достатньо швидко здійснити оцінку економічної ефективності інвестиційних проектів, визначити переваги різних варіантів розглянутого проекту та з'ясувати наскільки один проект ефективніший за інший. Проте дослідники найбільшу увагу приділяють методам оцінки інвестиційних проектів, які враховують фактор часу, оскільки існує часовий розрив в періодах вкладання коштів і отриманні прибутків при оцінці інвестиційних проектів.

Узагальнивши позиції вчених щодо методики оцінки інвестиційної привабливості, нами запропоновано використовувати методику, яка зображена на рис. 2.

Методика аналізу інвестиційної привабливості

I етап: Оцінка інвестиційного клімату країни

II етап: Аналіз пріоритетних галузей для інвестування

III етап: Оцінка інвестиційної привабливості регіону

ІУетап: Аналіз фінансового потенціалу підприємства

 

Аналіз майнового потенціалу

 

 

 

Аналіз ліквідності та платоспроможності

 

 

 

Аналіз фінансової стійкості

 

 

 

Аналіз руху грошових коштів

 

 

 

Аналіз прибутковості та рентабельності

 

 

 

Аналіз ділової активності

 

 

 

Оцінка ймовірності банкрутства

 

 

Рис. 2. Запропонована методика аналізу інвестиційної привабливості на різних рівнях економіки * * Власна розробка автора

Перший етап передбачає проведення аналізу інвестиційного клімату в країні. У економічній літературі існують різні підходи до визначення інвестиційної привабливості або інвестиційного клімату держави як сукупності політичних, правових, економічних і соціальних умов, що забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних і закордонних інвесторів.

Так дослідник А.Н.Буренин пропонує визначати інвестиційну привабливість країни шляхом оцінки економічної ситуації країни, аналізуючи обсяги ВВП або ВНП, рівень інфляції, безробіття, процентної ставки, обсяги експорту та імпорту[4, с.150].

В свою чергу І.А.Бланк для дослідження інвестиційної привабливості країни пропонує ще аналізувати й політико-правове та соціально-культурне середовище, забезпеченість ресурсами, екологічну ситуацію тощо [2, с. 280].

Об'єднавши погляди даних вчених, нами запропоновано при дослідженні інвестиційного клімату вивчати наступні прогнози:

а) політико-правове середовище, що

характеризується політичною стабільністю суспільства, наявністю і стабільністю нормативної бази підприємницької та інвестиційної діяльності, гарантією рівності форм власності й інвестицій у перехідний період та ін. Так, наприклад, політична нестабільність в Росії приводить до нестабільності валют в Європі;

Таблиця 2. Індекс глобальноїконкурентоспроможностідеяких країн у 2006-2007 роках*

б) економічне середовище або стабільність національної валюти, темпи росту інфляції, режим оподатковування і валютного регулювання, стан фондового ринку, фінансово-кредитної системи, ємність і платоспроможність ринку;

в) ресурси та інфраструктура, соціально-культурне середовище, екологія.

Багато закордонних компаній проводить оцінку інвестиційної привабливості різних країн світу, складаючи різного роду рейтинги, які можуть використовувати інвестори під час вкладання інвестиційних ресурсів для того, шоб зменшити рівень інвестиційного ризику. Так індекс глобальної конкурентоспроможності оцінює 131 країну за дев'ятьма критеріями, що охоплюють понад 100 індикаторів продуктивності та ефективності їх економік. Ураховуються ступінь розвитку таких економічних параметрів, як інституції, інфраструктура, макроекономіка, охорона здоров'я, освіта, ефективність ринків, технологічне оснащення, бізнесове середовище та інноваційна сфера. Згідно з оцінкою Всесвітнього економічного форуму, що міститься в "Глобальному звіті про конкурентоспроможність 2007-2008" (The Global Competitiveness Report 2007-2008), рейтинг глобальної конкурентоспроможності України в 2007-2008 роках знизився з 69-ї до 73-ї позиції (табл.2) [30].

Країна

1 Рейтинг

 

2006 р.

2007 р.

США

6

1

Швейцарія

1

2

Данія

4

3

Швеція

3

4

Фінляндія

2

6

Сінгапур

5

7

Естонія

25

27

Польща

48

51

Туреччина

60

53

Росія

59

58

Україна

69

73

* Узагальнено на основі [30]

Не менш важливе значення для інвестиційної привабливості мають доходи населення. Згідно з даними Нюрнберзького інституту ринкових досліджень (Німеччина), у 2007 р. Україна посіла передостаннє, 39-те, місце в рейтингу за купівельною спроможністю на душу населення в Європі, однак при цьому демонструє найшвидші на континенті темпи зростання цього показника: за рік добробут українців підвищився на 27 %, на 300 євро на людину, а купівельна спроможність зросла до 1487 євро. Проте кардинальних зрушень не відбулося, країна є найбіднішою (за винятком Республіки Молдова) на континенті [30].

Отже, необхідність здійснення аналізу інвестиційного клімату країни обумовлена потребою виявлення можливих загроз для здійснення інвестиційної діяльності та з'ясування їх впливу на капіталовкладення, що в наступному призводить до вибору найбільш привабливої країни для інвестування.

Після вибору країну для вкладення капіталу здійснюється вибір галузевої направленість своєї інвестиційної діяльності.

Інвестиційна    привабливість    видів    економічної даного аналізу є Бланк І.А.  [2],  Мамонова К.М. [20],

діяльності оцінюється під час промислового аналізу, Малова Т.Л. [19], Міхеєва В.В. [22], Пухтаевич Г.О. [25],

сутність якого полягає у вивчені стану галузей країни, Федоренко В.Г.    [28],    Щукін Б.М.    [29]. Передбачає

встановлені особливостей їх функціонування та факторів, визначення стадії життєвого циклу галузі (рис. 3) та

які впливають на їх розвиток. Прихильниками здійснення визначення позиції галузі та перспектив розвитку.

Стадії життєвого циклу галузі

Перша

Зростання обсягів продажу і прибутків з прискоренням, високим рівнем ризику і конкуренції, наявністю нових учасників ринку і відносно низьким рівнем] капіталовкладень

Друга

Зростання обсягів продажу без прискорення або з деяким сповільненням припинення росту цін або невелике їх зниження, різкий приплив інвестицій високі затрати на створення, придбання машин, обладнання, зростання дивідендів

Третя

Припиняється або уповільнюється зростання продажу і прибутків, закінчується модернізація продукції, асортимент стабілізується, зупиняється зростання] капітальних затрат і спостерігається їх зниження

Четверта

Зменшення числа компаній, зайнятих в галузі, їх прибутків, продажу і капіталовкладень

Рис. 3. Послідовність життєвого циклу галузі*

*Розроблено на основі [2]

Для інвестування найбільш доцільним є вкладення капіталу в об'єкти тих галузей, які знаходяться в стадії розширення, коли чітко спостерігаються найбільший приріст курсової вартості їх акцій і позитивні перспективи бізнесу.

Якісний аналіз, що проводиться у підсумку галузевих досліджень, пояснює історичний аспект розвитку галузі в даній країні і світі; умови конкуренції - наявність вхідних бар'єрів у галузь, відносини між існуючими конкурентами, можливість появи товарів-аналогів; виробничий потенціал виробників і платоспроможність покупців; законодавчі положення, що діють в галузі.

Недоліком цього методу аналізу є те, що немає впевненості, що певна промисловість буде систематично проходити через описані стадії. Промисловість може "перестрибнути" зі стадії початкової на стадію високого

Таблиця 3. Інвестиційна привабливість галузей економіки України*

рівня росту або припинити діяльність на стадії прискореного розвитку.

За вищезазначеними даними робляться висновки про перспективи вкладення коштів у підприємства даної галузі [2, с. 330].

Погоджуємося з думкою дослідника Є.Сталінської, що основним показником оцінки інвестиційної привабливості галузей є рівень прибутковості їх активів, який розраховується у двох варіантах - це прибуток від реалізації продукції (товарів, послуг), віднесений до загальної суми активів, і балансовий прибуток, віднесений до загальної суми активів, що використовуються [26, с. 67].

За даними "Інституту реформ" пріоритетність інвестиційної привабливості видів економічної діяльності визначено в табл. 3.

Групи галузей за інвестиційною Привабливістю

Перелік галузей промисловості за окремими групами

1. Пріоритетні за рівнем інвестиційної привабливості

1.1. Металургія (кольорова і чорна)

1.2. Обслуговування населення

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

О І Пилипенко - Аналіз інвестиційної привабливості підприємства огляд методик

О І Пилипенко - Бухгалтерський облік операцій з корпоративними правами при реорганізації підприємства

О І Пилипенко - Бухгалтерський облік продажу підприємства як цілісного майнового комплексу

О І Пилипенко - Методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства макро- і мікроекономічний аспекти

О І Пилипенко - Організаційно-правові основи розрахунків із засновниками та учасниками