Л. Тупчієнко - Політологія - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет

Леонід С Тупчієнко

ПОЛІТОЛОГІЯ

-е- Підручник бакалаврського циклу -Ф-

для студенів усіх спеціальностей

Київ 2008

ВСТУП

Зміст

Микола Михальченко. Передмова

-е­

Вступ

 

 

5

Основний

текст

 

Тема

1.

Предмет і методи політології, її функції та

8

 

 

значення

 

Тема

2.

Історія світової політичної думки.

21

 

 

Становлення сучасної науки політики

 

Тема

3.

Розвиток політичної думки в Україні

44

Тема

4.

Політика як соціальне явище

67

Тема

5.

Влада і владні відносини

86

Тема

6.

Політична система

106

Тема

7.

Демократія. Вибори та виборчі системи

119

Тема

8.

Держава. Становлення правової держави і

145

 

 

громадянського суспільства в Україні

 

Тема

9.

Політичні партії, громадські організації,

161

 

 

об'єднання та рухи

 

Тема

10.

Політичні еліти та політичне лідерство

175

Тема

11.

Політична культура

189

Тема

12.

Політична ідеологія

201

Тема

13.

Політичні конфлікти

215

Тема

14.

Світова політика. Глобальні проблеми

232

 

 

сучасності

 

Заключення

Контрольні питання та тести Список першоджерел та літератури Біографічний довідник

248 249 274 276

"Є"

3

Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

ПЕРЕДМОВА

Політика являє собою одну з найважливіших сфер життєдіяльності людей. Це і владні відносини у суспільстві, і діяльність держави та її інститутів з управління різними сферами суспільного життя: еко­номікою, соціальною сферою, міжнародними відносинами, і багато­манітні вияви громадянської активності людей тощо. Роль і значення цієї сфери особливо зростають у переломні історичні періоди, коли ра­дикально трансформуються самі засади життєустрою людей, їхні ідеа­ли, цінності, світоглядні установки та орієнтації. А саме такий період глибинних перетворень переживає нині Україна.

Зрозуміло, що для її духовного та інтелектуального відродження принципового значення набувають переосмислення і перебудова всієї системи соціальних і гуманітарних наук, серед яких гідне місце посідає політологія. Адже в сучасному розумінні вона є науковим орієнтиром, за допомогою якого моделюється, прогнозується і ор­ганізується політичне життя держави, усього суспільства. Знання, одержані з курсу політології, дають змогу кожному старанному студенту свідомому громадянину швидше подолати і страх пе­ред політикою, і безпідставне перебільшення її можливостей, і скептичне ставлення до неї. Тим самим набуватиме реального втілення процес переходу української спільноти від того стану, ко­ли від імені народу суб'єктом політики виступає тільки держава, до дійсного повновладдя народу, коли і держава і громадянин висту­пають рівноправними суб'єктами політики. А однією з серйозних перешкод до цього виступає політична недосвідченість, наївність, низький рівень політичної культури більшості громадян. Знання про політику потрібні кожному, щоб зрозуміти своє місце, роль і призначення, краще реалізувати свої інтереси та покликання, уміти захистити свої права і свободи.

Пропонований підручник з науки політики спрямований на те, щоб допомогти читачеві розібратися у таких засадничих інститутах, явищах і проблемах сучасного суспільства і суспільного розвитку, як влада, держава, громадянське суспільство, політика, політична система, демократія, технологія політики, права і свободи, правова держава та ін. Він зорієнтований на те, щоб відданість інтересам за-

ПЕРЕДМОВА альної справи соціальному і духовному відродженню підтверджувалася гідними способами їх досягнення коректністю, чесністю, толерантністю, знаннями і вміннями. Своїм змістом і логікою данний підручник націлює на розуміння суперечливої при­роди політики, яка має великий руйнівний потенціал і дуже обме­жені та крихкі творчі, будівничі можливості, допомогає вироблен­ню навичок обмежувати перший і розширювати останні, умінню, говорячи словами давньогрецького мислителя, гідно жити разом.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія