Ю В Півненко - Формування фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

 

 

 

 

 

Півненко Юлія Володимирівна

 

 

 

 

 

УДК 373.31:796.011.3(043.5)

 

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

 

 

13.00.07 - теорія і методика виховання

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль - 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Запорізькому інституті післядипломної педагогічної освіти, Міністерство освіти і науки України.

 

Науковий керівник:        кандидат педагогічних наук

АКСЬОНОВА Олена Петрівна,

Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти,

доцент кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя.

 

 

Офіційні опоненти:             доктор педагогічних наук, професор

МАТВІЄНКО Олена Валеріївна,

Інститут педагогіки і психології

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, професор кафедри педагогіки та методики початкового навчання;

 

кандидат педагогічних наук СЕРЕДА Ірина Олександрівна,

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, асистент кафедри фізичного виховання.

 

Захист відбудеться 27 вересня 2013 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

Автореферат розісланий 21 серпня 2013 року.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради


 

О. І. Янкович

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Збереження та зміцнення здоров'я підростаючого покоління

одне із найважливіших завдань сучасності. Освітня політика України щодо його вирішення

визначена Конституцією України, цільовою програмою "Здорова нація" на 2009-2013 роки,

Законом України "Про освіту", "Основами законодавства України про охорону здоров'я",

Державною національною програмою "Освіта (Україна ХХІ століття)".

У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що у початковій школі

закладається підґрунтя фізичного та психічного здоров'я людини. Цей період дуже важливий для

виховання здорової, фізично витривалої дитини та формування її характеру. Однак останнім часом

помітна тенденція до зростання показника захворюваності дитячого населення. Серед дітей до 12

років сумарна частка хвороб у структурі поширеності становить 77,7%. Це зумовило появу значної

кількості досліджень щодо збереження здоров' я учнів у навчально-виховному процесі початкової

школи.

Науковцями обґрунтовані теоретико-методичні аспекти проблеми: фактори шкільного ризику, які негативно впливають на стан здоров'я учнів початкових класів (В. Базарний, М. Безруких, Н. Денисенко, О. Дубогай, М. Смірнов, О. Совєтова та ін.); обґрунтування сутності здоров' язбережувальних технологій та їх використання у навчально-виховному процесі (О. Ващенко, О. Дзятковська, І. Чупаха та ін.); валеологізація освітнього процесу (О. Аксьонова, М. Гриньова, Л. Нагавкіна, Л. Татарнікова та ін.); формування культури здоров'я учнів молодшого шкільного віку (Т. Бойченко, Г. Горащук, Г. Зайцев, В. Ковалько та ін.); моделювання здоров'язбережувальної діяльності навчальних закладів (М. Безруких, D. А11е^\уогиі, J. Dryfoos, L. КоІЬе та ін.); ефективність використання форм, засобів, методів фізичного виховання щодо формування фізичної культури особистості (Т. Круцевич, І. Масляк, К. Огниста та ін.); комплексна методика оцінки рівня здоров'я організму людини (О. Міхеєнко, І. Середа та ін.); здійснення моніторингу навчально-виховного процесу з позиції збереження та зміцнення здоров' я (Г. Апанасенко, О. Орлов, С. Подмазін та ін.); організація системи роботи щодо підвищення рівня професійної компетентності педагогів початкової школи у контексті збереження здоров' я учнів (О. Дворнікова, Л. Лубишева, О. Матвієнко, Б. Шиян та ін.). Проте цілісного дослідження проблеми формування фізичного здоров' я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи не виявлено.

Аналіз наукових досліджень і сучасної виховної практики переконує у тому, що у навчально-виховному процесі початкової школи простежуються певні суперечності між: потенційними можливостями навчально-виховного процесу щодо формування фізичного здоров' я молодших школярів та превалюванням у шкільній практиці здоров' явитратних підходів до навчання і виховання; між базовою потребою кожного учня початкових класів бути фізично здоровим івідсутністю навчально-методичного забезпечення для її реалізації; між невпорядкованими діями окремих учасників навчально-виховного процесу щодо зміцнення здоров' я дітей та відсутністю системи його формування.

Педагогічна значущість проблеми, її актуальність та недостатнє розкриття у науково-педагогічній літературі, необхідність усунення зазначених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного дослідження "Формування фізичного здоров 'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи ".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до плану науково-дослідної роботи Державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет" як складова комплексної теми "Основні напрямки формування здорового способу життя різних верств населення України засобами фізичної культури, спорту і туризму" (номер державної реєстрації 0111U008530). Тема дисертації затверджена вченою радою комунального закладу "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" (протокол № 6 від 12.12.2008 р.) й узгоджена у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології НАПН України (протокол № 1 від 24.02.2009 р.).

Об'єкт дослідження: навчально-виховний процес початкової школи.

Предмет дослідження: система формування фізичного здоров'я учнів початкової школи.

Мета дослідження полягає у розробці та обґрунтуванні системи формування фізичного здоров' я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи.

Для досягнення мети визначено наступні завдання:

1.      На основі аналізу науково-методичної літератури та виховної практики сучасної початкової школи розкрити сутність поняття "формування фізичного здоров'я" та визначити напрями удосконалення здоров' язбережувальної освітньої діяльності.

2.      Конкретизувати критерії та показники сформованості фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи.

3.      Визначити напрями, принципи та організаційно-педагогічні умови формування фізичного здоров' я учнів молодшого шкільного віку.

4.      Розробити програму "Школа розвитку і здоров' я" як складову системи формування фізичного здоров' я учнів початкових класів.

5.      Експериментально перевірити ефективність розробленої системи.

Для розв'язання поставлених завдань були використані методи дослідження: теоретичні: аналіз та систематизація для розкриття сутності поняття "формування фізичного здоров' я" та конкретизації критеріїв і показників його сформованості; аналіз та інтерпретація характеристик навчально-виховного процесу та нормативних документів у початковій школі у контексті формування фізичного здоров' я учнів; систематизація та конструювання для розробки системиформування фізичного здоров'я учнів; емпіричні: анкетування учнів, батьків і вчителів, тестування, спостереження з метою визначення стану формування фізичного здоров' я учнів молодшого шкільного віку; педагогічний експеримент для перевірки ефективності розробленої системи формування фізичного здоров' я учнів; методи кількісного та якісного аналізу емпіричних даних; методи математичної статистики для обробки результатів експерименту.

Експериментальна база дослідження. Експериментальна робота проводилася на базі шкіл Запорізької та Херсонської областей. У констатувальному експерименті взяли участь 234 учні і 48 вчителів початкової школи, у формувальному - 234 учні І-ІУ класів НВК № 23, ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Мелітополя, Дніпрорудненської ЗОШ І-ІІ ст. Василівського району Запорізької області.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

        вперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено систему формування фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи, в якій структурно-функціональними зв' язками взаємопов' язані мета як системотвірний чинник та основні компоненти: програма "Школа розвитку і здоров' я", принципи, напрями, форми, методи здоров'язбережувальної та здоров'яформувальної діяльності, організаційно-педагогічні умови, що є детермінантами компонентів системи, (індивідуалізація навчально-виховного процесу; організація системи роботи щодо підвищення рівня професійно-валеологічної компетентності педагогів початкової школи; насичення змісту навчальних предметів та виховних заходів тематикою збереження та зміцнення здоров' я людини; здійснення моніторингу навчально-виховного процесу з позиції збереження та зміцнення здоров' я), діагностичний інструментарій та еталонний результат;

        визначено напрями удосконалення здоров' язбережувальної освітньої діяльності: світоглядний, дидактичний, фізкультурно-оздоровчий, інформаційно-просвітницький, профілактичний, діагностичний;

        конкретизовано критерії сформованості фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи шляхом інтегрування їх морфофункціональних та педагогічних показників;

        уточнено сутність поняття "формування фізичного здоров' я" з урахуванням специфіки учнів молодшого шкільного віку.

Подальшого розвитку набули форми і методи формування фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи.

Практичне значення дослідження полягає у розробці науково-методичного забезпечення процесу формування фізичного здоров' я учнів початкових класів та функціонування навчальних закладів як шкіл сприяння здоров' ю: програми "Школа розвитку і здоров' я"; схеми аналізу уроку з позиції збереження та формування здоров' я; циклограми методичних заходів щодо удосконаленняпрофесійної компетентності вчителів з формування фізичного здоров'я учнів початкових класів; авторської методики обчислення коефіцієнта сформованості фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи; навчально-методичних посібників "Навчаємо здоров'ю - працюємо на майбутнє" та "Навчання заради здоров'я". Обґрунтована система формування фізичного здоров' я учнів початкових класів може слугувати орієнтиром під час розробки відповідних методик для учнів основної та старшої школи, створене навчально-методичне забезпечення може стати об' єктом вивчення студентами вищих педагогічних навчальних закладів та вчителями в системі післядипломної освіти.

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес шкіл: м. Запоріжжя -НВК № 23 (довідка № 98 від 31.01.2013 р.), ЗОШ І-ІІІ ст. № 38 (довідка № 39 від 11.02.2013 р.); Запорізької області - багатопрофільної гімназії № 2 м. Бердянська (довідка № 50 від 30.01.2013 р.), ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 м. Мелітополя (довідка № 121 від 29.01.2013 р.), Дніпрорудненської ЗОШ І-ІІ ст. Василівського району (довідка № 40 від 29.01.2013 р.); Херсонської області - Бериславської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Бериславського району (довідка № 74 від 25.01.2013 р.) та Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 56 від 22.01.2013 р.) і Херсонської академії неперервної освіти (довідка № 01-07/79 від 31.01.2013 р.).

Особистий внесок автора. У спільних публікаціях [11, 10] авторськими є розкриття сутності навчально-виховного процесу, спрямованого на збереження та зміцнення здоров' я учнів початкових класів та особливостей впровадження динамічних пауз. У праці [12] - висвітлення специфіки педагогічної діяльності вчителя щодо формування фізичного здоров' я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи.

Апробація результатів дослідження здійснювалась у доповідях та виступах на науково-практичних конференціях: міжнародних - "Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту" (Чернігів, 2011); "Сучасні технології формування особистості фахівця з фізичного виховання, спорту та основ здоров'я" (Чернігів, 2012); "Особистість в єдиному освітньому просторі" (Запоріжжя, 2010, 2011); всеукраїнських - "Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика" (Херсон, 2012) та семінарах на кафедрі фізичної культури, спорту і здорового способу життя Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2011-2013).

Публікації. Основні результати дослідження відображено у 13 публікаціях, з них: 6 статей -у фахових вітчизняних та зарубіжних педагогічних виданнях, 2 - у фахових виданнях з фізичного виховання і спорту, 4 - у навчально-методичних посібниках, 1 - у науково-методичному виданні.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (219 найменувань, з яких 3 - іноземних авторів), 7 додатків.

Загальний обсяг дисертації 228 сторінок, з них основного тексту - 180 сторінок. Робота містить 21 таблицю, 23 рисунки.

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми; визначено об'єкт, предмет, мету, завдання й методи дослідження; охарактеризовано його експериментальну базу; окреслено наукову новизну і практичне значення роботи; представлено дані щодо впровадження та апробації результатів; подано інформацію про особистий внесок автора.

У першому розділі - "Формування фізичного здоров'я учнів початкових класів як педагогічна проблема" на основі аналізу нормативних документів, науково-методичної літератури та практики роботи сучасної школи здійснено аналіз теоретичних засад формування фізичного здоров' я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи; подано результати дефінітивного аналізу поняття "формування фізичного здоров' я"; розкрито предикацію сутності формування фізичного здоров' я учнів початкових класів та конкретизовано показники його сформованості; висвітлено методику оцінювання сформованості фізичного здоров' я учнів початкових класів; подано зміст і результати констатувального експерименту з проблеми формування фізичного здоров' я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи; визначено напрями удосконалення здоров' язбережувальної освітньої діяльності.

Аналіз нормативних документів та наукової літератури щодо формування фізичного здоров' я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи, негативного впливу шкільних факторів ризику на стан здоров' я учнів засвідчив актуальність здоров' язбережувальної діяльності у молодшому шкільному віці. Така позиція підтверджується дослідженнями, у яких цей вік визначено сенситивним щодо формування функціональної основи майбутнього фізичного потенціалу організму дитини, цілеспрямованої її поведінки, зорієнтованої на здоровий спосіб життя, виховання активної життєвої позиції щодо власного здоров' я на тлі прискорених процесів психофізичного розвитку.

Фізичне здоров'я учня молодшого шкільного віку трактується нами як динамічний стан органів і систем організму дитини, показники якого дають змогу їй якісно функціонувати у навколишньому середовищі.

Вивчення наукових досліджень та робота зі словниками дали змогу визначити, що термін "формування" поєднує у своєму значенні синоніми "виховання", "становлення", "розвиток". Тому, розуміючи формування особистості як цілеспрямований соціально значущий процес становлення людини як особистості під впливом зовнішніх та внутрішніх детермінант (у результаті розвитку і виховання), " формування фізичного здоров' я" визначаємо як соціально значущий процес узгоджених взаємодій суб' єктів навчально-виховного середовища, спрямованих на досягненняіндивідуального оптимального рівня показників морфофізіологічного розвитку, фізичної підготовленості, адаптаційних можливостей організму індивіда та виховання особистісних якостей людини, спрямованих на збереження і формування фізичного здоров' я.

Аналіз наукових джерел дав змогу виокремити концептуальні положення, які доцільно враховувати в процесі розробки системи формування фізичного здоров' я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи:

1.   Розв' язання поліпредметної проблеми здоров' я дітей можливе на основі інтегративного підходу до здоров'я (В. Казначеєв; З. Тюмасева).

2.   Зустріч дитини зі школою відбувається у віці, рецептивному до формування життєво важливих мотивів, серед яких категорія "здоров' я" займає пріоритетну позицію (Н. Абаскалова, Н. Денисенко, О. Дубогай, Т. Казаковцева, Т. Косолапова).

3.   Нова якість освіти може бути досягнута лише за умови організації навчально-виховного процесу, спрямованого на формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров' я учнів (О. Аксьонова, О. Ващенко, Н. Денисенко, Л. Нагавкіна, С. Свириденко, Л. Татарнікова).

Вивчення сутності проблеми збереження здоров' я учнів у навчально-виховному процесі дало змогу встановити причинно-наслідкові зв' язки між шкільними факторами ризику (недостатній рівень сформованості здоров' ятворчого світогляду суб' єктів освітнього середовища; відсутність системної роботи з формування цінності здоров' я; стресова тактика педагогічних впливів; інтенсифікація і нераціональна організація навчального процесу; невідповідність методик і технологій навчання віковим, психологічним та фізіологічним особливостям, стану здоров' я учнів; недостатній рівень гігієнічних та психологічних знань суб' єктів освітньої діяльності та ін.) та станом фізичного здоров'я учнів молодшого шкільного віку. Групування негативних факторів за сферами їх виявлення на світоглядний, дидактичний, фізкультурно-оздоровчий, просвітницький, профілактичний, діагностичний надало можливість окреслити напрями удосконалення здоров' язбережувальної освітньої діяльності.

У процесі дослідження встановлено, що сформованість фізичного здоров' я учнів початкових класів доцільно визначати за інтегративним критерієм, який передбачає морфофункціональну та педагогічну складові. Це зумовлено тим, що характер прояву показників фізичного здоров'я залежить від особистісних якостей людини, усвідомленості нею поведінки, яка зміцнює або погіршує здоров'я.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Ю В Півненко - Формування фізичного здоров'я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи