О В Піскунова - Системні характеристики управлінських рішень у моделюванні динаміки малого підприємства - страница 1

Страницы:
1  2  3 

10. Ткаченко В. А. Удосконалення податкового механізму на основі
визначення податкового потенціалу
/ В. А. Ткаченко, С. В. Каламбет,
Ю. А. Кармазін
// Фінанси України. — 2001. — № 7. — С. 30    33.

11. Фінанси  підприємств   :   підручник  /   [А. М. Поддєрьогін,

Л. Д. Буряк, Г. Г. Нали та ін.] - 3-тє вид., перероб. і допов. К. :

КНЕУ, 2000. — 460 с.

12. Юрчишин В. В. Науково-методологічні та організаційні основи
розвитку системи управління аграрним сектором економіки /
В. В. Юрчишин
// Економіка АПК. — 2003. — №3.        С. 17—21.

Стаття надійшла до редакції 17.12.2010 р.

 

 

УДК 519.86

О. В. Піскунова, канд. техн. наук, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У МОДЕЛЮВАННІ ДИНАМІКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

АНОТАЦІЯ. Побудовано модель динаміки малого підприємства в умовах невизначеності ринкового середовища, яка враховує очікування підпри­ємця відносно майбутнього рівня цін на продукцію свого підприємства. У контексті даної моделі для різних механізмів формування очікувань роз­глянуто системні характеристики управлінських рішень щодо розвитку малого підприємства: ефективність, ризик, надійність та маневре­ність.

АННОТАЦИЯ. Построена модель динамики малого предприятия в Условиях неопределенности рыночной среды, которая учитывает ожидания пред­принимателей относительно будущего уровня цен на продукцию своего предприятия. В контексте данной модели для различных механизмов фор­мирования ожиданий рассмотрены системные характеристики управлен­ческих решений по развитию малого предприятия: эффективность, риск, надежность и маневренность.

ANNOTATION. The model of small enterprise dynamics in conditions of market environment indeterminancy with due account taken of entrepreneur expectations about future level of prices is developed. For different typis of expectations the research deals with the system characteristics of managerial decision: efficiency, risk, reliability, manoeuvrability.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Динаміка малого підприємства, невизначеність рин­кового середовища, механізм формування очікувань, управлінське рішен­ня, системні характеристики, ефективність, ризик, надійність, манев­реність.

 

 

© О. В. Піскунова, 2011Вступ

Мале підприємство, як і будь-яке інше, є складною економіч­ною системою, що функціонує в умовах ринкового середовища при неповній узгодженості цілей та інтересів суб'єктів господа­рювання, при неповноті, асиметрії, викривленні і несвоєчасному надходженні необхідної інформації, що викликає конфліктність, невизначеність та породжений ними ризик. Водночас мале під­приємство у більшому ступені, ніж велике, залежить від стану зовнішнього середовища, є більш чутливим до дії несприятливих факторів. Невизначеність та динамічність зовнішнього середо­вища ускладнює процес управління малим підприємством, оскільки потребує врахування цінності інформації, можливості реагування системи на різні збурення, пристосування до зміни умов реалі­зації прийнятого управлінського рішення, а також можливості корегування прийнятого рішення. Усе це обумовлює необхід­ність моделювання економічних систем на основі нових мето­дологічних підходів, до яких, зокрема, відноситься концепція системних характеристик. Моделюванню та використанню си­стемних характеристик в умовах ринкової економіки присвя­чені, зокрема, наукові праці [1—5]. У даних працях досліджу­ються такі системні характеристики, як маневреність, інерційність, еластичність, надійність, напруженість, адаптив-ність, життєздатність, стійкість, гнучкість і т.і. Як правило, си­стемні характеристики розглядаються у контексті можливого недопостачання ресурсів. Водночас, в умовах ринкової еконо­міки основним джерелом невизначеності виступає ринок, який формує ціни на ресурси і продукцію малого підприємства. То­му доцільно розглядати системні характеристики в першу чергу у контексті можливих коливань цін.

Метою роботи є моделювання та аналіз системних характе­ристик управлінських рішень щодо розвитку малого підприємст­ва в умовах невизначеності ринкового середовища.

 

Виклад основного матеріалу

Розглядаючи концепцію системних характеристик в економі-ко-математичному моделюванні розвитку підприємства розрізня­тимемо системні характеристики підприємства та системні харак­теристики управлінських рішень [6].

В якості фундаментальної системної характеристики підпри­ємства пропонуємо розглядати його життєздатність, під якоюрозумітимемо здатність системи продовжувати своє функціону­вання в умовах невизначеності та збурень зовнішнього і внутріш­нього середовища. Характеристика життєздатності системи роз­кривається через такі системні характеристики, як стійкість та адаптивність. Під стійкістю розумітимемо здатність системи збе­рігати свою життєздатність за незмінної стратегії її поведінки в умовах збурюючих дій ринкового середовища. Під адаптивністю розумітимемо здатність системи на основі інформації, що отриму­ється в процесі управління, цілеспрямовано змінювати свої пара­метри та структуру з метою забезпечення життєздатності даної системи за наявності невизначеності та випадковості умов її фун­кціонування, які змінюються при взаємодії із зовнішнім середо­вищем.

Системні характеристики управлінських рішень це еко­номічні категорії, які відображають особливості сприйняття суб' єктами прийняття рішень умов та результату здійснення управлінського рішення за об' єктивно існуючих невизначеності та конфліктності, іманентних процесам цілепокладання та управлін­ня. Основними системними характеристиками приймаємих управ­лінських рішень вбачаються ефективність, ризик та маневре­ність. Вони розглядаються нами у викладених нижче аспектах.

Під ефективністю управлінського рішення розуміється очі­куваний економічний результат від здійснення управлінського рі­шення. В умовах ринкової економіки найбільш адекватною мірою ефективності управлінського рішення вбачається величина очіку­ваного прибутку або очікуваної норми прибутку. Зазначимо, що поняття ефективності, що використовується у даній роботі, не збі­гається з поняттям економічної ефективності виробництва, що за­стосовується у теорії підприємства: ми розглядаємо ефективність управлінського рішення, яка є суб' єктивною оцінкою очікуваного результату (абсолютного чи відносного) від здійснення управлін­ського рішення особи, що приймає управлінське рішення.

Оскільки реалізація прийнятого управлінського рішення здій­снюється в умовах невизначеності та неповноти інформації, то внаслідок зміни умов реалізації фактичний рівень ефективності управлінського рішення може значно відхилятись від прогнозо­ваного, що зумовлює ризик діяльності підприємства. У зв' язку з цим виникає необхідність введення понять ризику та надійності управлінського рішення. У науковій літературі існує досить бага­то трактовок ризику, зокрема у праці [1] пропонується таке ви­значення: «Ризик — це економічна категорія, яка відображає особливості сприйняття заінтересованими суб' єктами економіч­них відносин об' єктивно існуючих невизначеності та конфліктно­сті, іманентних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що обтяжені можливими загрозами і неви­користаними можливостями». Під ризиком управлінського рі­шення у даній роботі розумітимемо деякий ступінь реальності (зокрема, ймовірність події, ступінь належності до деякої множи­ни можливих значень, правдоподібність можливого значення і т. п. залежно від прийнятої моделі невизначеності) отримання не­бажаного результату внаслідок здійснення рішення, зокрема не-досягнення його очікуваної (прийнятної) ефективності. В якості показника ризику можна розглядати деяку міру реальності недо-сягнення очікуваної (прийнятної) величини прибутку, деяку міру реальності отримання критичної величини збитків чи відхилення від цілей реалізації управлінського рішення.

Під надійністю управлінського рішення розумітимемо деякий ступінь реальності досягнення його очікуваної (прийнятної) ефектив­ності. В якості показника надійності можна розглядати ступінь реаль­ності отримання очікуваної (прийнятної) величини прибутку вна­слідок здійснення управлінського рішення. Під маневреністю управлінського рішення розумітимемо міру здатності системи ко­регувати прийняте рішення після початку його реалізації.

Для дослідження системних характеристик управлінських рі­шень розроблено модель динаміки монопродуктового малого підприємства у дискретному часі, яка базується на наступних гі­потезах:

1.   Основні виробничі фонди At-1 це єдиний обмежуючий фактор, що визначає випуск продукції Xt в момент часу t (t = 1, T): Xt = fAt -1, де f — коефіцієнт фондовіддачі, який по­казує кількість фізичних одиниць виробленої продукції на оди­ницю виробничих фондів.

2.   Мале підприємство функціонує при незмінній технології: f' = Xt/At-1 = const.

3.   Вважається, що весь обсяг виробленої продукції Xt реалі­зується на ринку за ціною Pt, а виручка Vt від її реалізації дорів­нює: Vt = Pt Xt.

Чистий прибуток підприємства Ft представляє собою різ­ницю між загальним прибутком Ft3a = (1 - ct) ■ Vt та сплаченим об­сягом податків та зборів Nt =v t ■ Vt. Тут vt — агрегована ставка оподаткування малого підприємства, яка визначається наступнимчином: vt = уt -Ptct, де уt і Pt — параметри, значення яких за­лежать від схеми оподаткування, що обрана малим підприємст­вом, та від діючих ставок податків. Формули для розрахунків па­раметрів уt і Pt наведено, зокрема, у праці [4]. Таким чином Ft = (1 - ct -vt) Vt.

5.  Припускається, що обсяг витрат на виробництво одиниці продукції у фізичних одиницях та їх структура не змінюються у часі, а ціни на всі використовувані ресурси змінюються з часом однаково. Тоді питома собівартість реалізованої продукції ct = Ct/Vt (Ct — витрати на виробництво та реалізацію продукції без урахування податків та зборів) визначається наступним чи­ном: ct = c0 ■ті™Int . Тут nt відношення ціни на продукцію підприємства у момент часу t до ціни цієї продукції у початко­вий момент часу; nrtes відношення ціни будь-якого використо­вуваного ресурсу у момент часу t до ціни цього ресурсу в почат­ковий момент часу.

6.  Передбачається, що підприємство може розвиватись за ра­хунок як внутрішніх джерел (отриманого прибутку Ft), так і зов­нішньої фінансової підтримки It: AAt = At - At-1 = £t Ft + It, де \t є [0,1] частка чистого прибутку, що відраховується малим підприємством на реінвестування.

7.  Наявні виробничі фонди у певний момент часу можуть бути використані в неповному обсязі. У зв' язку з цим розрізняються використовувані виробничі фонди підприємства At і наявні ви­робничі фонди A*: At =qt A*, де qt — коефіцієнт використання виробничих фондів.

На основі зроблених припущень після нескладних перетворень можна отримати наступний вираз для чистого прибутку підприємс­тва: Ft -< c*-Yt)■ f0 A*-1, де c* = c0 (1 -PtV(1 -Yt), f0 = fP0. Якщо додаткові внески до Пенсійного Фонду малим

підприємством не сплачуються [4], величина ct* не змінюється у ча­сі, тому далі припускатимемо, що ct* = c* .

Вплив зовнішнього середовища на діяльність малого підпри­ємства здійснюється, перш за все, через ринкову кон' юнктуру. Кон'юнктура визначає динаміку відносного рівня цін на продук­цію підприємства nt та використовувані ресурси nrtes, які є основ­ним джерелом збурень у моделі.Керуючими параметрами даної моделі є коефіцієнти реінвес-тування ^ і використання виробничих фондів s*. Їх значення у кожен момент часу обираються особою, що приймає рішення, виходячи з аналізу наявної інформації. У моделі, що розглядаєть­ся, прийняття рішень ґрунтується на прогнозному рівні цін на вироблювану продукцію nt та використовувані ресурси nrtes. Бу­демо припускати, що ціни на ресурси детерміновані і не зміню­ються протягом часу. Тоді значення керуючих параметрів ^, s* у період будуть функціями очікуваного на наступний період (t +1) рівня цін на вироблювану продукцію пем:  %t =%t(neM),

 

Зазначимо, що коли прибуток стає від'ємним (nt <c ), інвес­тиції у виробничі фонди за рахунок внутрішніх джерел не здійс­нюються. З урахуванням зазначеного зростання наявних вироб­ничих фондів можна описати наступним чином:

 

 

де

х = \fo (1 "Yt)-(nt "c*)'^t)•?*nt ^c*, (2)
t   [                          0,                             nt < c*.

Звідси

A* = (1 + Xt) 4-1 + It .(3)

Технологічний цикл малого підприємства за зроблених при­пущень такий (рис. 1): у деякий момент часу t підприємство реа­лізує вироблену продукцію, сплачує податки та отримує чистий прибуток (збиток), а також, виходячи з величини отриманого прибутку та аналізу ринкової кон' юнктури, підприємець формує свої очікування щодо відносного рівня цін на продукцію підпри­ємства у момент часу t +1 та обирає значення керуючих парамет­рів £t, s* . Крім того, теоретично можливе отримання підприєм­ством безкоштовних державних інвестицій в обсязі It. Обрана величина коефіцієнта реінвестування £t та обсяг зовнішніх інве­стицій It обумовлюють зростання виробничих фондів підприєм­ства. Далі починається новий технологічний період, протягом якого вироблятиметься продукція, прогнозований обсяг якої ста­новитиме Xt+1 =

f'-qt A* . Якщо ніяких змін протягом технологіч­ного періоду не відбуватиметься, то у період часу t +1 вироблена продукція буде реалізована на ринку, після сплати податків підприємство отримає прибуток або збитки, і далі почнеться пла­нування на наступний період (t + 2).[


Період (t)


1


І


Період (t + 1)


]Реалізація продукції

на ринку: Vt =TZt ' P0 ' Xt


Технологічний період виробниц­тва продукції


Реалізація продукції на ринку: Vt+1 = nt+i ' P0 ' Xt+1Сплата податків:

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

О В Піскунова - Визначення факторів розвитку малих підприємств на основі методів економетричного моделювання

О В Піскунова - Вплив податкової реформи в україні на зміну рівня податкового навантаження

О В Піскунова - Системні характеристики управлінських рішень у моделюванні динаміки малого підприємства