І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни

"СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ"

для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ, 2012

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем. Протокол № 7 від 14.12.2011 р.

 

Укладач Ушакова І. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р58 Робоча програма навчальної дисципліни "Системний аналіз" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання / укл. Ушакова І. О. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. - 68 с. (Укр. мов.)

 

 

 

Подано структуру програми навчальної дисципліни, кваліфікаційні вимоги, те­матичний план з кількістю аудиторних годин для вивчення тем, зміст дисципліни за модулями та темами, плани занять, завдання до самостійної роботи та контрольні питання для перевірки знань студентів.

Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні нау­ки" всіх форм навчання.

Вступ

 

 

Вивченню дисципліни "Системний аналіз" (СА) відводиться важли­ва роль при підготовці студентів напряму підготовки "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання. Навчальну дисципліну СА віднесено до групи освіт­ньо-професійних дисциплін підготовки бакалаврів цього напряму4. Вона є важливою частиною циклу спеціальних дисциплін.

Робочу програму навчальної дисципліни розроблено відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" на базі освітньо-професійної програми під­готовки бакалавра. Вивчення дисципліни дозволяє студентам оволодіти знаннями в галузі основ системного аналізу, системного аналізу бізнес-процесів об'єктів комп'ютеризації, системного управління складними об'єктами.

Метою дисципліни є забезпечення базової профілюючої підготов­ки за фахом, формування теоретичних знань та практичних навичок, не­обхідних для використання системного підходу, його принципів та мето­дів у дослідженні та проектуванні складних організаційно-технічних сис­тем, формування навичок використання інструментарію підтримки при­йняття рішень, обчислювальних засобів для вирішення практичних сис­темних задач.

Структуру навчальної дисципліни "Системний аналіз" наведено в табл. 1. У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних та лабораторних. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має са­мостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчального процесу.


1. Кваліфікаційні вимоги в галузі системного аналізу

 

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисцип­ліни. З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до її початку опанувати знаннями та навичками з дис­циплін "Дискретна математика", "Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика", "Алгоритмізація та програмування", володі­ти навиками використання комп'ютерної техніки та інструментальних за­собів сучасних інформаційних технологій.

У свою чергу, вивчення даної дисципліни дасть студентам змогу оволодіти теоретичними положеннями та практичними навичками з основ теорії систем та системного аналізу складних організаційно-технічних систем, забезпечити успішне виконання курсових проектів, ба­калаврських дипломних проектів, науково-дослідної роботи студентів.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріа­лу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою з питань те­орії систем та системного аналізу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні оволодіти компетенціями та уміннями (табл. 2).

 

Таблиця 2

Компетенції та вміння, якими мають володіти студенти в результаті вивчення дисципліни

 

Шифр компе­тенції

Компетенція

Шифр уміння

Уміння

КЗП.04

Базові знання в області систе­мних досліджень і вміння за­стосовувати їх під час управ­ління ІТ-проектами, здійснення моделювання систем, прове­дення системного аналізу об'єктів інформатизації, прийняття рі­шень, розробки методів і сис­тем штучного інтелекту

КЗП.04.ПР.Р.01

Уміння управляти ІТ-проектами, моделювати системи, здійснювати сис­темний аналіз об'єктів інформатизації, прийма­ти рішення

КСП.17

Знання теоретичних і практич­них основ методології систем­ного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, мето­дів   формалізації системних завдань, що мають супереч­ливі  цілі,  невизначеності та ризики; здатність розв'язувати практичні науково-технічні та соціально-економічні завдання міждисциплінарного характеру

КСП.17.ПР.Р.01

Уміння застосовувати методологію системного аналізу в процесі вирі­шення науково-технічних та соціально-економіч­них завдань і розроб­лення інформаційних сис­тем та технологій

КСО.09

Компетенція щодо вирішення соціальних, інструментальних, загальнонаукових і професій­них завдань

КСО.09.ПР.Р.01

Здатність до генерації но­вих ідей і варіантів розв'язання задач, до ком­бінування та експеримен­тування, до оригінальності, конструктивності, економіч­ності та простих рішень

КІ.03

Здатність здійснювати аналіз і   синтез науково-технічної, природничо-наукової та зага-льнонаукової інформації

КІ.03.ПР.Р.01

Уміння обробляти отри­мані результати, аналі­зувати, осмислювати та подавати їх, обґрунтову­вати запропоновані рі­шення на сучасному на­уково-технічному рівні

2. Тематичний план навчальної дисципліни

 

Тематичний план дисципліни "Системний аналіз" складається з трьох модулів, кожний з яких об'єднує у собі відносно окремий самостій­них блок дисципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв'язками.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практи­чні заняття, лабораторні роботи, індивідуальна навчально-дослідна ро­бота, самостійна робота студента. Структура залікового кредиту дисцип­ліни наведена у табл. 3.

 

Таблиця 3


Структура залікового кредиту навчальної дисципліни


3. Зміст дисципліни за модулями та темами

 

Модуль 1. Предметна область та основні поняття

системного аналізу

 

Тема 1. Побудова системних моделей проблемних ситуацій

Системність світу. Системність практичної діяльності, її алгоритміч-ність. Системність пізнавальної діяльності. Аналітичний та синтетичний образи мислення. Системність оточуючого людину середовища, людсь­кого суспільства, взаємодії людини з середовищем.

Передумови та необхідність виникнення системного підходу. Осно­вні етапи розвитку системного підходу. Джерела системних ідей. Історія розвитку науки про системи. Основні напрямки системних досліджень: системний підхід, теорія систем, системний аналіз. Структура системології.

Визначення системного аналізу. Характерні риси системного аналі­зу. Області використання системного аналізу.

Поняття проблемної ситуації. Ознаки системних проблем: слабка структурованість, конфліктність, невизначеність, неоднозначність, наяв­ність ризику, комплексність. Загальний підхід до вирішення проблем. По­слідовність етапів системного аналізу. Основні задачі системного аналі­зу. Формування загального уявлення про систему. Формування деталь­ного уявлення про систему. Вирішення проблеми.

 

Основні поняття системного аналізу (СА). Поняття об'єкта, види об'єктів в залежності від їх природи, походження. Поняття системи. Сис­тема і середовище. Поняття елемента, елемент як "чорний ящик". По­няття компонента та підсистеми. Поняття зв'язку між елементами, види зв'язків між елементами.

Форми опису системи. Форми вербального опису системи. Суб-стратний аналіз. Гомогенний, гетерогенний та змішаний склад елементів системи. Елементи за призначенням. Завдання структурного аналізу. Координаційний та субордінаційний характер зв'язку. Внутрішній та зов­нішній описи системи. Інформаційний опис системи. Генетичний та про­гностичний описи системи.

Поняття сукупності, форми, топології та структури. Основні види структур. Приклади структур.

Основні поняття функціонування та розвитку систем.

Види систем. Фізичні та абстрактні системи. Поняття моделі, моде­лювання. Відкриті, закриті та ізольовані системи. Штучні, природні та змішані системи. Системи з якісними, кількісними та якісно-кількісними змінними. Системи типу "чорний ящик", параметризовані, непараметри-зовані, типу "білий ящик". Системи, що управляються ззовні, зсередини, з комбінованим управлінням. Класифікація систем за обсягом охоплення циклу управління та мірою автоматизації та інтелектуалізації системи. Активні і пасивні системи. Статичні і динамічні системи. Системи енерге­тично, матеріально, інформаційного забезпечені. Системи, у яких цілі завдаються ззовні та які самі формують цілі. Добре організовані, дифузні та самоорганізовані системи. Характерні риси складних систем великого розміру. Ознаки робастості, неоднорідних зв'язків, емерджентності.

Закономірності систем. Цілісність. Інтегрованість. Комунікативність. Ієрархічність. Еквіфінальність. Історичність.

 

Тема 3. Методи системного аналізу

 

Принципи системного аналізу: кінцевої цілі, вимірювання, єдності, зв'язності, модульності, ієрархії, функціональності, розвитку, децентралі­зації, невизначеності. Методологічні підходи в системному аналізі: сис­темний, структурно-функціональний, конструктивний, комплексний, ситу­ативний, інноваційний, цільовий, діяльний, морфологічний і програмно-цільовий. Методи в системному аналізі.

Поняття, суть та завдання аналізу. Поняття, суть та завдання син­тезу. Порівняльна характеристика методів аналізу та синтезу. Поняття декомпозиції. Методика декомпозиції. Моделі-основи декомпозиції. Прикла­ди повних формальних моделей. Принципи декомпозиції. Повнота і про­стота моделі декомпозиції. Формальний опис процедури декомпозиції.

Поняття агрегації. Властивості агрегатів. Види агрегатів. Поняття конфігуратора. Види операторів-агрегатів. Поняття класифікації як опе-ратора-агрегату. Функція декількох змінних як оператор-агрегат. Поняття структури як оператора.

Загальний підхід до вирішення проблем. Зміст етапів декомпозиції. Зміст етапів аналізу. Зміст етапів синтезу.

 

Модуль 2. Системний аналіз бізнес-процесів об'єктів

комп'ютеризації

 

Тема 4. Системний аналіз організацій

 

Особливості організаційно-технічних систем. Поняття організації. Види організацій. Зв'язки організації з зовнішнім середовищем. Зміни, що виникають в організації при взаємодії з зовнішнім середовищем.

Структура організації. Типові структури в організації. Етапи, цілі, ін­струменти структурного аналізу. Збір даних для побудови моделей, що відтворюють діяльність організації. Етапи побудови моделей діяльності організацій.

Поняття проблемної області. Вимоги до моделі проблемної облас­ті. Формалізація діяльності організації. Поняття нотації.

Методологія ARIS. Підсистеми організації, види моделей, типи представлень і рівні опису моделей в методології ARIS.

 

Тема 5. Системний аналіз функціональної структури управління

 

Поняття і характеристики організаційної структури управління. Схема організаційної структури. Основні види структур механістичного типу. Основні види структур органічного типу.

Функціонально-орієнтована (ієрархічна) структура управління орга­нізацією. Переваги і недоліки функціонально-орієнтованої структури управління.

Еволюція організації бізнесу. Процесно-орієнтована структура управління організацією. Переваги і недоліки процесно-орієнтованої структури управління. Порівняння функціонального і процесного управ­ління організацією.

Моделювання організаційної структури в ARIS: рівень підприємст­ва, рівень підрозділу, рівень посад.

 

Тема 6. Системний аналіз управління бізнес-процесами

 

Передумови появи процесного підходу. Термінологія процесного управління. Основні принципи управління бізнес-процесом.

Стандарти та методології (нотації) моделювання бізнес-процесів: історія розвитку методологій, типи.

Мережі Петрі. Метод динамічного функціонального аналізу бізнес-процесів на основі мереж Петрі.

Моделювання бізнес-процесів у методології ARIS. Модель дерева функцій. Критерії поєднання функцій: об'єктно-орієнтоване; процесно-орієнтоване; операційно-орієнтоване. Модель "подієвий ланцюг проце­сів" (еЕРС). Призначення моделі. Принципи побудови моделі. Розгалу­ження процесів. Імітаційне моделювання процесів. Моделі виробничого та офісного процесів. Модель оточення функції, її зв'язок з моделлю да­них і моделлю процесів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки