І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни

"ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ"

для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ, 2013

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем. Протокол № 1 від 28.08.2012 р.

 

Укладач Ушакова І. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р58 Робоча програма навчальної дисципліни "Проектування інфор­маційних систем" для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання / укл. І. О. Ушакова. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. - 56 с. (Укр. мов.)

 

Подано структуру програми навчальної дисципліни, кваліфікаційні вимоги, тематичний план із кількістю аудиторних годин для вивчення тем, зміст навчальної дисципліни за модулями та темами, плани занять, завдання до самостійної роботи і контрольні запитання для перевірки знань студентів.

Рекомендовано для студентів напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні нау­ки" всіх форм навчання.

Вступ

 

Вивченню навчальної дисципліни "Проектування інформаційних систем" відводиться важлива роль при підготовці студентів напряму під­готовки "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання. Навчальну дисципліну віднесено до групи освітньо-професійних дисциплін підготовки бака­лаврів цього напряму. Вона є важливою частиною циклу спеціальних дисциплін.

Програму навчальної дисципліни розроблено відповідно до вимог Галузевого стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" на базі освітньо-професійної програми під­готовки бакалавра. Вивчення навчальної дисципліни дозволяє студен­там оволодіти знаннями в галузі проектування інформаційних систем: підходами, принципами, технологіями, інструментальними засобами, шаблонами та стандартами проектування.

Метою дисципліни є забезпечення базової профілюючої підготов­ки за фахом, формування теоретичних знань та практичних навичок у галузі проектування інформаційних систем. Здобуті у процесі вивчення дисципліни знання є базою для вивчення дисциплін професійно-орієнтованого циклу.

Опис навчальної дисципліни наведений у табл. 1. У процесі на­вчання студенти отримують необхідні знання під час проведення ауди-торних занять: лекційних, практичних та лабораторних. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робо­та студентів. Усі ці види занять розроблені відповідно до вимог кредит­но-модульної системи організації навчального процесу.

Таблиця 1

 

Структура програми навчальної дисципліни

 

Навчальна дисципліна: підготовка бакалаврів

Галузь знань, напрям пі­дготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відпо­відних ECTS - 4, у тому числі: змістовних модулів - 2, індивідуальне навчаль­но-дослідне завдання, завдання для самостій­ної роботи

Галузь знань:

0501 "Інформатика та

комп'ютерна техніка"

Нормативна. Рік підготовки: 3. Семестр: 5

Кількість годин за зміс­товними модулями: модуль 1 - 72; модуль 2 - 72; Усього - 144

Напрям підготовки: 6.050101 "Комп'ютерні науки"

Лекції: 36 год.

Лабораторні роботи: 36 год. Самостійна робота: 72 год.

Кількість тижнів викладання навчальної дисципліни: 18. Кількість годин на тиждень: 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Вид контролю: екзамен

 

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів в галузі проектування інформаційних систем

 

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисцип­ліни. З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до її початку опанувати знаннями та навичками з навчальної дисципліни, володіти навичками використання комп'ютерної техніки та інструментальних засобів сучасних інформаційних технологій.

У свою чергу вивчення даної дисципліни дасть студентам змогу оволодіти теоретичними положеннями та практичними навичками з про­ектування інформаційних систем, забезпечити успішне виконання курсо­вих проектів, бакалаврських випускних робіт і дипломних проектів, нау­ково-дослідної роботи студентів.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріа­лу дисципліни є самостійна робота студентів з літературою з питань проектування інформаційних систем.

Опис результатів навчання відповідно до Національної рамки ква­ліфікацій наведений у табл. 2

 

Таблиця 2

 

Опис результатів навчання відповідно до Національної рамки кваліфікацій

 

Компетен­тність

Опис компетентності

1

2

Знання

Після успішного закінчення навчання студент повинен бути в змозі продемонструвати знання:

задач, функцій та вимог до інформаційних систем, видів інформацій­них систем;

стандартів проектування інформаційних систем та оформлення про­ектної документації;

системного підходу до проектування інформаційних систем, топології та архітектури інформаційних систем;

структурної, об'єктно-орієнтованої та типової технології проектування; моделей даних та моделей процесів; стандарту UML, інтерфейсів інформаційних систем; RAD-методології, CASE-технології створення й супроводу інформа­ційних систем, технології RUP, технологія ARIS, паттерн-технології; реінжинірингу інформаційних систем

Уміння

Після успішного закінчення навчання студент повинен бути в змозі продемонструвати:

здатність до вивчення вітчизняного та закордонного досвіду у сфері проектування ІС;

навички виявлення та аналізу вимог до ІС;

навички специфікації та документування вимог до ІС;

навички проектування моделей даних та моделей процесів;

здатність проектування моделей процесів;

навички застосування стандарту UML;

здатність застосовувати сучасні CASE-технології створення й супро­воду ІС

Комунікації

Після успішного закінчення навчання студент повинен бути в змозі продемонструвати здатність:

встановлювати ефективні контакти із замовниками та всіма зацікавле­ними особами, готувати необхідні документи;

проводити презентації IT-рішень для представників зацікавлених осіб з обґрунтуванням їх функціональних та нефункціональних можливостей; використовувати іноземну мову в професійній діяльності;

1      I 2

 

працювати в проектній команді, використовувати сучасні засоби елек­тронної комунікації при розробленні проекту;

адаптувати власну модель поведінки до умов соціально-культурного середовища

Автоном­ність і від-повідаль-ність

Після успішного закінчення навчання студент повинен бути в змозі продемонструвати:

здатність самостійно оволодівати новітніми методами, засобами, ін­струментами проектування інформаційних систем; здатність формулювати перспективні ідеї щодо проектування інфор­маційних систем, та обґрунтовувати рішення, що приймаються; відповідальність за прийняття та реалізацію рішень, що приймаються; здатність до підвищення особистого професійного рівня

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні во­лодіти такими компетентностями та вміннями (табл. 3).

 

Таблиця 3

 

Компетентності та вміння, якими мають володіти студенти в результаті вивчення дисципліни

 

Шифр компетентнос­ті

Компетентності

Шифр уміння

Уміння

1

2

3

4

КЗП.04

Базові знання в області си­стемних досліджень і вмін­ня застосовувати їх під час управління ІТ-проектами, здійснення моделювання систем, проведення систе­много аналізу об'єктів ін­форматизації, прийняття рішень, розробки методів і систем штучного інтелекту

КЗП.04.ПР.Р.01

Уміння управляти ІТ-проектами, моделю­вати системи, здійс­нювати системний аналіз об'єктів ін­форматизації, прий­мати рішення

КЗП.06

Здатність  до проектної діяльності в професійній сфері, вміння будувати і використовувати моделі для опису об'єктів і про­цесів, проводити їх аналіз

КЗП.06.ПР.Р.01

Уміння розробляти проекти зі створен­ня і впровадження інформаційних сис­тем і технологій, ві­дповідної проектної документації, проце­дур і засобів підтри­мки управління їхнім життєвим циклом

1               I                        2                         I               3                I 4

КСП.20

Знання методів аналізу, моделювання, реінжині-рингу бізнес-процесів ін­формаційних систем, здатність застосовувати CASE-засоби під час їх проектування

КСП.20.ПР.Р.01

Уміння застосову­вати CASE-засоби під час проектуван­ня та моделювання бізнес-процесів та розробки програм­ного забезпечення інформаційних сис­тем

КЗН.03

Базові знання науково-методичних основ і стан­дартів в області інформа­ційних технологій, уміння застосовувати їх під час розробки та інтеграції си­стем, продуктів і сервісів інформаційних технологій

КЗН.03.ПР.Р.01

Уміння застосову­вати базові знання стандартів в області інформаційних тех­нологій під час роз­робки та впрова­дження інформацій­них систем і техно­логій

КІ.02

Здатність до роботи в команді

КІ.02.ПР.Р.01

Володіння метода­ми і засобами підт­римки командної ро­боти, планування та ефективної організа­ції праці, безперерв­ного контролю якості результатів роботи, соціальної комуніка­ції

КІ.04

Професійне володіння комп'ютером та інформа­ційними технологіями

КІ.04.ПР.Р.01

Уміння застосовува­ти мови програму­вання, мови опису інформаційних ре­сурсів, мови специ­фікацій, інструмен­тальні засоби під час проектування та ство­рення інформаційних систем, продуктів і сервісів інформацій­них технологій

2. Тематичний план навчальної дисципліни

 

Тематичний план навчальної дисципліни складається з двох моду­лів, кожний з яких об'єднує у собі відносно окремий самостійних блок ди­сципліни, який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв'язками.

Структура залікового кредиту навчальної дисципліниНавчальний процес здійснюється у таких формах: лекції, лабора­торні роботи, самостійна робота студента. Структура залікового кредиту дисципліни наведена у табл. 4.


1

2

3

4

14. Проектування інтерфейсів інформа­ційних систем

2

2

4

15. RAD-методологія та CASE-технологія

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Похожие статьи

І О Ушакова - Соціальні мережі як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами

І О Ушакова - Основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Практикум з навчальної дисципліни основи системного аналізу об'єктів і процесів комп'ютеризації

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни Проектування інформаційних систем

І О Ушакова - Робоча програма навчальної дисципліни системний аналіз для студентів напряму підготовки 6 050101 комп'ютерні науки