С С Данильченко - Ключові складові мобільної інтеграції чинників управління вартістю підприємства - страница 1

Страницы:
1 

3. Менеджмент персоналу [Текст]: Навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха.

К.: КНЕУ, 2004. — 398 с.

4. Репин В.В. Два понимания процессного похода к управлению ор­ганизацией // www.finexpert.ru

5. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процесов [Текст]: Монография / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. М.: Стандарты и качество, 2004. — 234 с.

6. Рубцов С.В. Целевое управление в корпорациях. Управление из­менениями // http://or-rsv.narod.ru/Book

7. Современный менеджмент // Российский экономический журнал.

— 1997. — № 2. — С. 26—35.

8. Системи управління якістю. Вимоги (ISO-9001:2000) // Стандарт.

— Держстандарт України. — К., 2001. — 428 с.

9. Управление персоналом организации [Текст]: Учебник / Под. ред. А.Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 1997. — 512 с.

10. Управление персоналом [Текст]: Учебник / Под. ред. Т.Ю. База­рова, Б.Л. Яремина. М.: ЮНИТИ, 2001. — 560 с.

11. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации [Текст]: Учебно-практическое пособие / С.В. Шекшня. М.: ЗАО «Би­знес-школа «Интел-синтез», 1997. — 336 с.

Стаття надійшла до редакції 21.10.2010.

УДК 658.512

С.С. Данильченко,

аспірант кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

КЛЮЧОВІ СКЛАДОВІ МОБІЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЧИННИКІВ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті розглянуто сучасні підходи до управління вартістю підприємств. Обґрунтовано формування моделей управління вартістю підприємств залежно від сукупності чинників зовнішнього і внутрішньо­го впливу. Запропоновано способи інтеграції чинників для побудови оп­тимальної моделі управління вартістю підприємства.

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к управле­нию стоимостью предприятий. Обосновано формирование моделей управления стоимостью предприятий в зависимости от совокупности факторов внешнего и внутреннего влияния. Предложены способы ин­теграции факторов для построения оптимальной модели управления стоимостью предприятия.

© Данильченко С.С., 2010

261

Summary. The article deals with modern approaches to cost management companies. Grounded forming of case of enterprises a cost frames depending on the aggregate of factors of external and internal influence. The methods of integration of factors are offered for the construction of optimum case of enterprise a cost frame.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вартісний менеджмент, модель управління, вартісне оцінювання, фактори вартості.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стоимостный менеджмент, модель управления, оценка стоимости, факторы стоимости.

KEY WORDS: cost management, model management, cost estimation, cost evaluation, factors of cost

Вступ. Оцінка ефективності господарської діяльності підпри­ємства традиційно ґрунтується на використанні показників при­бутку та рентабельності. Такий традиційний підхід є актуальним та достатнім на етапі, коли власник самостійно керує підприємс­твом, оскільки саме тоді його інтереси пов'язані з максимізацією прибутку. На ці ж цілі орієнтовано й управління.

У великому та середньому бізнесі процес відокремлення влас­ника від менеджменту в Україні розпочався в кінці 90-х років ХІХ століття і продовжує своє поглиблення до тепер. Відмежовуючись від оперативного управління власник повинен вирішувати інші для себе більш стратегічні питання: як розвивати бізнес та отрима­ти позитивні результати діяльності в довгостроковій перспективі; на що і як орієнтувати менеджмент; як залучити інвестиції під нові інвестиційні проекти та рішення; як розробляти та оцінювати аль­тернативні стратегії діяльності підприємства; як підвищувати ефек­тивність бізнес-одиниць. Власник постає перед необхідністю ком­плексно вирішувати проблеми оцінки і управління ефективністю діяльності підприємства та доводити ці рішення до менеджерів, але для цього використання показників прибутку та рентабельнос­ті недостатньо. Тобто постає необхідність використання таких по­казників, у яких вони розглядаються невід' ємними складовими від факторів, що формують вартість підприємства.

Постановка задачі. За кордоном вартісний підхід вже достат­ньо відомий. Ці питання досліджуються в монографіях авторів західних наукових шкіл: А. Дамодарана, Р. Каплана, Т. Коллера, Т. Коупленда, С. Майерса, Д. Нортона, Дж. Ольсона, А. Раппапор-та, Б. Стюарта. Серед вітчизняних та російських дослідників да­ної проблематики необхідно відмітити праці С.В. Валдайцева, А.Г. Грязнової, В.Е. Єсипова, І.В. Івашковської, Ю.В. Козиря, А.Г. Мендрула, В.А. Щербакова та ін. У ринкових умовах показ­ником ефективності діяльності підприємства є приріст його вар­тості, який і визначає напрямок подальших дій власників та ме­неджерів. Але для цілей управління вартісний підхід навіть у за­кордонній практиці використовується відносно недавно. Вартіс­ний менеджмент виник у рамках VBM — підходу (Value Based Management / VBM) а також на основі підходу заснованого на управління вартістю і до початку 2000-х років принципи та мето­ди вартісного управління стали широко розповсюдженими під­ходами в менеджменті. За кордоном зацікавленість до VBM-під-ходу співвпала з поглибленням уваги до корпоративного управ­ління та контролю. Так, у 1980-х роках американський ринок ха­рактеризувався великою кількістю ворожих поглинань об' єктами поглинань були достатньо успішні компанії, які не ефективно ре­алізовували власні інвестиційні можливості.

Управління ефективністю діяльності на основі вартісного під­ходу актуально для всіх великих та середніх підприємств, але особ­ливого значення набуває для тих підприємств, які не мають ринко­вих котувань акцій. Для таких підприємств відсутність оцінки їх вартості значно звужує можливості щодо підвищення ефективнос­ті діяльності. Оскільки, таких підприємств більшість на вітчизня­ному ринку, тому для них у першу чергу, необхідна розробка ме­тодичних положень, які розкривають вибір показників вартості підприємства і методів їх розрахунку, прийоми та методи роботи з системою факторів вартості в технології управління, обґрунтуван­ня управлінських рішень по підвищенню вартості компанії. Але й до цього часу в закордонній та вітчизняній літературі його харак­теристика обмежується описом показників вартості та методів їх розрахунку, чого недостатньо для використання вартісного підхо­ду в здійсненні управлінської діяльності. Для побудови системи ефективного вартісного управління підприємством необхідно про­ведення глибокого аналізу на основі якого будується модель під­приємства, обґрунтування необхідності побудови коректної аналі­тичної моделі підприємства з використанням вартісного підходу. При цьому стандартні показники, які ґрунтуються на так званому «бухгалтерському» підході, у вартісному менеджменті отримують ряд модифікацій для надання їм відповідної форми та аналітики, також в аналітичний апарат включається ряд не фінансових показ­ників, наприклад, положення підприємства на ринку, соціальна відповідальність бізнесу, якість менеджменту та інші з метою реа­лізації задач вартісного управління. Але на сьогодні розроблених методів та прийомів не вистачає для практичної реалізації вартіс­ного управління до управління ефективністю діяльністю підпри­ємства. Відсутні методики та алгоритми роботи з факторами вар­тості, виявлення математичних і логічних взаємозв' язків між ними з метою визначення ключових факторів. Тому завдання розробки комплексної методики, підкріпленої конкретним інструментарним апаратом, управління ефективністю діяльності підприємства на основі факторів вартості є актуальною.

Результати дослідження. Властивості вартісного підходу ре­алізуються в ряді моделей, що розкривають зміст та принципи теорії вартісного менеджменту. Існування цих моделей у теорії вартісного менеджменту розкриваються не повністю, оскільки наука та практика теорії вартісного менеджменту сформувалася значно пізніше ніж вартісна ідеологія цих моделей [1, 3, 5, 6].

Економічній науці, що досліджує моделі вартісного менедж­менту, притаманно достатньо велика кількість моделей оцінки вартості підприємства, що представлені на рис. 1.

Найвагомішішими такими моделями є: модель, що дозволяє за допомогою конкретних показників розкрити стратегічну ціль підприємства максимізації вартості (модель збалансованої си­стеми показників BSC (Balanced Scorecard)); модель, яка визначає фактори, що впливають на грошові потоки підприємства (модель А. Дамодарана). Зазначені моделі та вартісні фактори, що явля­ються їхніми структурними елементами, відображають сучасну парадигму розвитку вартісного управління, та дозволяють мобіль­но інтегруватися до специфіки діяльності різних підприємств.

Акціонерної доданої вартості

SVA (Shareholder Value Added)

Дисконтованих

If   грошових потоків \l

U     DCF (Discounted И

Cash Flow) M

Економічної

доданої вартості

EVA

додЗ—сті

CVA (Cash Value Added)

Ринкової

доданої вартості

MVA (Market

Value Added)

ноВму=і

капіталу CFROI (Cash Flow Return

on Investment)

Рис. 1. Моделі оцінки вартості підприємства

Для цього підприємству необхідно деконцентрувати загальні вартісні фактори, що притаманні моделям вартісного менеджмен­ту, на конкретні релевантні показники в залежності від сфери функціонування підприємства, розгалуженості рівнів управління. Кожна модель оцінки вартості має певні притаманні специфічні фактори. З-поміж цих факторів можна виокремити загальні фак­тори, що притаманні кожній моделі, і які складаються з певних показників, що представлено на рис. 2. Ідентифікація таких фак­торів вартості кожним підприємством відкриває їм можливість ціленаправлено впливати на окремі складові виробничого проце­су, тим самим виокремлюючи ланцюжок формування вартості, за допомогою так званих «ричагів вартості».

Ефективність операційної діяльності 60

Ефективність фінансової діяльності    Ефективність інвестиційної діяльності

-Сукупний капітал

-Ринкова вартість заборгованості

-Ринкова капіталізація

-Середньозважена вартість капіталу WACC

-Рентабельність капіталу ROC

-Прибуток до сплати податків та відсотків EBIT

-Скорегований операційний грошовий потік AOCF

-Чистий операційний прибуток за вирахуванням скорегованих податків NOPAT

Рис. 2. Показники, що формують фактори вартості підприємства в рамках VBM моделей

Висновки. Інтеграція моделей вартісного управління дозво­ляє підприємству реалізувати принципи теорії вартісного ме­неджменту, постійно контролювати ефективність вартісного управління за допомогою інтеграції у свою управлінську діяль­ність моделей оцінки вартості підприємства. Це дозволяє під­приємству: поєднати свої стратегічні управлінські рішення в рамках системи факторів вартості з новоствореною підсисте­мою, що базується на сукупності фінансових так не фінансових цільових індикаторів і ключових показників ефективності; по­будувати ланцюжок створення вартості, в якому можливо виок­ремити найбільш значущі фактори вартості, визначити фактори, які можуть одночасно збільшувати і зменшувати вартість під­приємства.

Література

1. Грязнова А.Г., Федотова М.А., Ленская С.А. и др. Оценка бизнеса : учебник / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. М. : Финансы и статистика, 2001.

2. Данилин О. Принципы разработки ключевых показателей эффек­тивности (КПЭ) для промышленных предприятий и практика их при­менения // Управление компанией. — № 2 (21). — 2003.

3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

1232 с.

4. Егерев И.А. Стоимость бизнеса: Искусство управления : учеб. по­собие / И.А. Егерев. М.: Дело, 2003. — 284 с.

5. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Т. Коуп-ленд, Т. Коллер, Дж. Муррин. 2-е изд. / пер. с англ. М.: Олимп-

Бизнес, 2000.

6. Козырь Ю.В. Стоимость компании: оценка и управленческие ре­шения.     М.: Альфа-пресс, 2004

7. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показа­телей: Пер. с анг.      М. : Издательский дом «Вильяме», 2003.

304 с.

8. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. М. : Омега-Л, 2006. — 288 с.

Стаття надійшла до редакції 15.10.2010.

Страницы:
1 


Похожие статьи

С С Данильченко - Ключові складові мобільної інтеграції чинників управління вартістю підприємства

С С Данильченко - Трансформація підходів до оцінювання ефективності фірми за критерієм економічної доданої вартості