О А Швиданенко - Ключові аспекти міжнародної економічної безпеки компанії - страница 1

Страницы:
1 

Література.

1. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін. — К.: НВЦ НБУВ, 2009. -687 с.

2. Статистичний щорічник за 2008 рік / Держкомстат України. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. — 566 с.

3. http://www.mingkg.gov.ua

4. Николаев В.А. Ландшафтоведение. Эстетика и дизайн. — М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2003. — 176 с.

5. Европейская хартия регионального/пространственного планиро­вания: Торремолинская хартия. http://www.vasilievaa.narod.ru/mu/ csipfo/kpr/frames/guide/

6. Закон України «Про ратифікацію Європейської ландшафтної кон­венції» від 07.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — №51. — Ст. 547.

Стаття надійшла до редакції 25.10.2010.

УДК 339.9.01

О.А. Швиданенко,

д-р екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЇ

Анотація: Обґрунтовано пріоритетні складові міжнародної економічної безпеки, які визначають напрями розвитку зовнішньоекономічної діяль­ності підприємств, економічної політики держави в умовах глобалізації. Визначено ризики та загрози економічній безпеці компаній на міжнарод­ній арені. Виділено групи методів управління безпекою зовнішньоеконо­мічної діяльності підприємства.

Аннотация: Обоснованы приоритетные составляющие международной экономической безопасности, которые определяют направления раз­вития внешнеэкономической деятельности предприятий, экономичес­кой политики государства в условиях глобализации. Определены риски и угрозы экономической безопасности компаний на международной аре­не. Выделены группы методов управления безопасностью внешнеэко­номической деятельности предприятия.

Abstract: Grounded priority components of international economic security, which determine the directions ofenterprises foreign economic activity, economic policy under globalization. Identified risks and threats to companies economic security on the international arena. Distinguished the groups of foreign economic activity security managements methods.

© Швиданенко О. А., 2010

424

КЛЮЧОВІ СЛОВА: міжнародна економічна безпека, зовнішньоекономічна діяльність підприємств, характеристика ризиків і загроз у зовнішньоеко­номічній діяльності суб'єктів господарювання, методи управління ризика­ми у зовнішньоекономічній діяльності, методи управління безпекою зов­нішньоекономічної діяльності підприємства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: международная экономическая безопасность, внеш­неэкономическая деятельность предприятий, характеристика рисков и угроз во внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования, методы управления рисками во внешнеэкономической деятельности, ме­тоды управления безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятия.

KEYWORDS: international economic security, foreign trade enterprises of the characteristics of risks and threats in foreign business activity, methods of risk management in foreign economic activities, security management methods of foreign economic activity.

Постановка проблеми. Сучасна інтеграція національних гос­подарств зумовила зростання відкритості національних економік, її суб'єктів господарювання, що призвело до посилення впливу зовнішніх факторів на рівень їх економічної безпеки. Міра відкритості національних господарств та їх складових неухильно зростає. Наприклад, у США частка експорту у ВВП збільшилася з 5 % в 1960 р. до приблизно 10 % у 2000-х рр. За даними Світової організації торгівлі усього з початку поточного десятиліття на 10 % приросту світового виробництва доводиться 16 % приросту світової торгівлі. В результаті майже усі національні економіки та суб'єкти господарювання підпадають під дію факторів міжнарод­ної конкуренції, коливань попиту і пропозиції на світових ринках, кризових явищ у різних секторах глобальної економічної системи.

Тобто, суб'єкти господарювання стають у набагато більшій мірі залежними від ситуації, що складається на міжнародних то­варних і фінансових ринках. Процеси глобалізації і транснаціо-налізації зумовили появу нових видів економічних загроз, пов' язаних з розвитком економічної інтеграції, посиленням впливу світових промислово-фінансових центрів і міжнародних організацій на порядок ведення зовнішньоекономічної діяльності.

Таким чином, в сучасних умовах, аспекти забезпечення між­народної економічної безпеки мають особливе значення як для розвитку економічних відносин промислово розвинених країн та їх господарюючих суб' єктів так і для країн, що розвиваються.

Аналіз останніх досліджень. Дана проблематика знаходиться в контексті інтенсивної теоретичної дискусії, зокрема, між послі­довниками класичних меркантеліських теорій та представниками сучасних наукових шкіл глобалістики.

Серед наукових праць, у яких досліджуються проблеми забез­печення міжнародної безпеки країн, визначення ризиків і загроз у міжнародній економічній діяльності суб' єктів господарювання в умовах глобалізації, необхідно виділити роботи вчених, серед яких: А. Гранберг, П. Ліндерт, В. Наумов, Є. Авдушкін, В. Ореш-кін, А. Папцов, С. Семенів, М. Пебро, Г. Турбан, О.Черковець, В.Вітлінський, В. Шлемко, І. Бінько, Г. Дроздова, Є. Олєйніков, Д. Ковальов, В. Шликов, О. Грунін, Л. Гончаренко, Т. Сухору-кова.

Проте, незважаючи на значну кількість фундаментальних ро­біт науковців, присвячених різним аспектам економічної безпеки, проблема її забезпечення у зовнішньоекономічній діяльності су­б' єктів господарювання, з метою підвищення ефективності їх функціонування залишається актуальною і потребує подальшого дослідження.

Особливого значення вона набуває і для України, у контексті осмислення викликів, які несе глобалізація національним еконо­мікам і визначення орієнтирів безпечного розвитку міжнародної економічної діяльності країни, для підвищення міжнародної кон­курентоспроможності національних виробників та інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Мета статті. Визначення ключових аспектів забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності ринкових суб' єктів, си­стеми їх управління для мінімізації деструктивного впливу внут­рішніх і зовнішніх чинників.

Виклад матеріалів дослідження. В останнє десятиліття фун­кціонування суб' єктів господарювання світової економічної сис­теми усе більшою мірою підпадає під вплив процесів глобалізації і транснаціоналізації. Ці процеси значною мірою визначають тенденції розвитку всієї світової економіки, диверсифікують і ускладнюють проблему забезпечення економічної безпеки всіх учасників ринкових відносин, особливо в здійсненні зовнішньо­економічної діяльності.

У проведених наукових дослідженнях, пов' язаних з даною проблематикою, наведено різні трактування національної, міжна­родної та міжнародної економічної безпеки [1—3]. Враховуючи наукові здобутки, здійснена спроба виокремити і визначити сут­ність поняття «міжнародна економічна безпека країни». Вважає­мо, що під міжнародною економічною безпекою країни необхід­но розуміти такий стан функціонування та розвитку національної економіки, який характеризується здатністю до захисту зовніш­ньоекономічних інтересів держави, їх невразливістю по відно­шенню до можливих загроз середовища та наявністю економіко-правових відносин, що сприяють взаємовигідній співпраці країн у сфері національних і глобальних проблем людства, вільному виборі і здійсненні ними незалежної стратегії соціально-еконо­мічного розвитку.

Дослідження показали, що до основних складових міжнарод­ної економічної безпеки країни можуть бути віднесені:

— технологічна самостійність і невразливість країни до дії зов­нішніх і внутрішніх економічних загроз і впливів;

— захист інтересів компаній на внутрішньому і зовнішньому ринках, незалежно від зміни тактичних цілей держави і відповід­ної їм трансформації внутрішніх і зовнішніх загроз і впливів;

— повноцінне задоволення громадських потреб за умови збе­реження соціально-політичної і військової стабільності держави.

У сучасній літературі міжнародна економічна безпека країни більшістю авторів розглядається в безпосередньому зв' язку як із зовнішньоекономічною діяльністю компаній, так і з економічною безпекою підприємств у цілому.

При цьому, поняття «економічна безпека підприємств» роз­глядається за різними аспектами. Дослідження показали, що най­більш коректним є визначення категорії «економічна безпека підприємств» за станом його стабільного та максимально ефек­тивного функціонування та чрозвитку, за рахунок протидії нега­тивному впливу внутрішніх і зовнішніх загроз і небезпек [1].

Таким чином, вибір державою тієї або іншої концепції міжна­родної економічної безпеки тісно пов' язаний не лише з національ­ними інтересами країни, але й з інтересами підприємств, що здій­снюють зовнішньоекономічну діяльність. Отже, враховуючи те, що економічна безпека країни — це стан національної економіки, при якому забезпечується її незалежність, стабільність і стійкість, здатність до розвитку і вдосконалення ділової активності, під­тримки і поліпшення життя населення, можна стверджувати про належність зовнішньоекономічної безпеки підприємства до скла­дової міжнародної безпеки держави. Слід зазначити, що два ці поняття з точки зору теорії міжнародних відносин несуть у собі різне сутнісне наповнення. Безпека (міжнародна) — категорія, що відбиває такий стан міжнародних відносин, при якому забез­печуються фундаментальні національні інтереси усіх суб' єктів світової політики. У світлі цих поглядів національна безпека — це політика, а міжнародна безпека, — це стан.

Таким чином, складовою міжнародної економічної безпеки країни є зовнішньоекономічна безпека підприємств, яка відобра­жає стан найефективнішого використання корпоративних ресур­сів і забезпечення стабільного функціонування підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Також, економіч­ну безпеку зовнішньоекономічної діяльності підприємства слід розглядати як особливий стан системи, який забезпечує захище­ність її елементів і зв' язків від деструктивного впливу внутрішніх і зовнішніх чинників материнської держави і країни-реципієнта.

У наукових працях підкреслюється, що зовнішньоекономічна діяльність має істотні особливості, пов' язані передусім із специ­фікою діяльності учасників зовнішньоторговельних операцій [3, 4]. За результатами проведеного дослідження можуть бути виок­ремлені найспецифічніші загрози економічній безпеці у сфері зов­нішньоекономічної діяльності підприємства які зумовлені, по-перше, різноманіттям зовнішньоекономічних зв' язків, що вклю­чають: торговельні стосунки; спільне підприємництво; надання посередницьких, банківських і біржових послуг, а також послуг із страхування, туризму, міжнародних перевезень; науково-тех­нічна і економічна співпраця; по-друге, неадекватним віддзерка­ленням місця загроз функціонуванню бізнесу в економічному за­конодавстві і реальній практиці зовнішньоекономічної діяльності суб' єктів господарювання; по-третє, складним характером зовні­шньоекономічних загроз і деструктивних чинників, що мають безліч не співпадаючих, а іноді і протилежних функціональних проявів; по-четверте, притаманністю зовнішньоекономічній діяль­ності як спеціалізованої, так і комплексної, багатоцільової спря­мованості.

Велику групу складають зовнішні чинники загроз, що вини­кають у соціально-економічній сфері. Ряд чинників з них вини­кають у результаті нормотворчої діяльності державних і регіональ­них органів влади.

Складність зовнішнього середовища міжнародного бізнесу означає, що він по суті є більш ризикованим, ніж виключно наці­ональний. Отже, для раціональних рішень у сфері ведення бізне­су, що пов' язані із міжнародною діяльністю, потрібно враховува­ти вигоди, які повинні переважати над відповідними загрозами ефективності діяльності підприємства та його економічній безпе­ці в цілому .

Досвід діяльності компаній показує, що на результативність проведення зарубіжних операцій можуть вплинути політичні, со­ціальні і географічні особливості ринку, передусім такі серйозні події, як експропріація, революційні потрясіння, природні катас­трофи, війни. З урахуванням цих особливих обставин і сформу­валася теорія ризиків і загроз міжнародного бізнесу. В основі цієї теорії лежить визначення загроз міжнародного бізнесу як непе-редбачуваних змін прибутковості міжнародних комерційних опе­рацій, викликаних подіями в конкретній країні, на відміну від по­дій, пов' язаних з окремим економічним і фінансовим суб' єктом.

Вважаємо за доцільне виокремити в операціях на зарубіжних ринках дві групи загроз економічній безпеці бізнесу: по-перше, загрози, викликані особливостями і подіями в конкретній країні; по-друге, звичайні комерційні та інвестиційні загрози, пов' язані з поведінкою контрагентів по проведенню міжнародних операцій.

Дискусійним є питання класифікації основних видів загроз і ризиків, які негативно впливають на забезпечення економічної безпеки підприємства [6]. Дослідження результатів наукової по­леміки дає підстави стверджувати, що можлива така їх класифі­кація:

1) господарсько-правові ризики. Вони пов' язані з національ­ними відмінностями в законах і інших нормативних актах, які ре­гулюють зовнішньоекономічну діяльність;

2) країновий або політичний ризики, які пов' язані із зміною політичної ситуації в тій або іншій державі та характеризують за­лежність діяльності контрагентів від соціально-економічного і політичного положення їх країн;

3) власне міжнародні ризики, що пов' язані з діями міжнарод­них економічних і фінансових організацій, які вводять нові умови торгівлі, міжнародні стандарти, режими заборонних або заохочу­вальних заходів у міжнародній торгівлі.

Нарешті, при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, особливо при експортно-імпортних угодах, їх узгодженні і вико­нанні, виникають такі основні загрози та ризики економічній безпеці бізнесу: ризики невиконання умов міжнародного контрак­ту; ризики невиконання зобов' язань за взаємними платежами так звані, кредитні ризики, або фінансові ризики; ризики міжнарод­ної маркетингової діяльності; митні ризики, пов'язані з виник­ненням проблем при здійсненні процедури митного оформлення; валютні ризики, що виникають у зв' язку з постійним коливанням валютних курсів, а також з можливим зростанням інфляції; виро­бничо-технічні ризики, пов' язані з неможливістю використання сучасних ліцензій, патентів, «ноу—хау», устаткування; інвести­ційні ризики,що пов'язані з можливістю націоналізації капіталу, перешкоджання проведення операцій нерезидентам, інвесторам (заборона та використання інвестованих коштів) та ін. [5].

Практика функціонування компаній підтверджує тезу про те, що при виході господарських суб' єктів на світові ринки, вказані види ри­зиків і загроз можуть модифікуватися і значно посилюватися, пере­дусім, під впливом специфічних параметрів (чинників) середовища.

Дослідження показали, що серед політичних чинників, які де­структивно впливають на рівень економічної безпеки в зовніш­ньоекономічній діяльності, найпоширеніші такі: перешкоди про­веденню імпортних або експортних операцій; відкликання ліцен­зій, ембарго; неправомірний перелік гарантій; неплатежі покуп­ців унаслідок заборони на конвертацію або переказ грошових коштів, або внаслідок державного мораторію на погашення усієї або частини торговельної заборгованості; необгрунтоване розі­рвання контракту державним контрагентом; внесення змін в арбі­тражне право; невиконання судових арбітражних рішень. Мо­жуть бути також задіяні й інші чинники, які відображають специ­фіку політичної та економічної ситуації окремої країни.

Аналіз країнових ризиків і політичних загроз економічній без­пеці зовнішньоекономічної діяльності підприємства дозволив встановити їх вплив на:

• зміни у валютному законодавстві, що перешкоджають вико­нанню міжнародних контрактів або репатріації валютної виручки;

• зміни юридичної бази, що ускладнює здійснення підприєм­ницької діяльності;

• націоналізація або експропріація підприємств, створених за участю іноземних інвесторів;

• внесення змін в арбітражне право;

• військові дії, громадянські заворушення, масові безлади, що спричинили збиток майновим інтересам підприємців.

Встановлено, що джерела виникнення ризиків і загроз у зов­нішньоекономічній діяльності залежать від умов зовнішньотор­говельних контрактів і інструментів їх реалізації, а саме: рівня кредитної процентної ставки, терміну дії контракту, зміни валют­них курсів. Враховуючи складність похідних інструментів зовні­шньоекономічних контрактів і недолік досвіду роботи у вітчиз­няних підприємців, для кожного підприємства необхідно сфор­мувати ефективну систему управління безпекою зовнішньоеко­номічної діяльності.

Доведено, що ключова проблема забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства полягає в управлінні ризиками та мінімізації загроз і нівелюванні впливу зовнішніх деструктивних факторів, настання яких прямо не зале­жить від зусиль підприємств.

За результатами досліджень були виділені наступні групи ме­тодів управління безпекою зовнішньоекономічної діяльності під­приємства: страхування ризиків; хеджування як метод викорис­тання біржових ф' ючерсних контрактів і опціонів; застосування різних форм і методів розрахунково-кредитних відносин; аналіз і прогнозування кон' юнктури (попиту, пропозиції, ціни) на зовніш­ньому ринку; інші методи (ухилення від ризику, компенсація ри­зику та його наслідків, локалізація ризику, розподіл (дисипація) ризику).

Досвід суб'єктів господарювання на міжнародних ринках по­казав, що нейтралізувати можливі втрати, пов' язані зі зниженням рівня економічної безпеки, дозволяють наступні види страхуван­ня: експортних кредитів (на випадок банкрутства імпортера або його тривалої неплатоспроможності); витрат при виході експор­тера на новий ринок; банківських кредитів на випадок неплато­спроможності позичальника (страхувальником виступає банк); комерційного кредиту (страхування векселів); заставних опера­цій; валютних ризиків (втрат від коливання валютних курсів); бір­жових операцій і угод; страхування від інфляції; ризику неправо­мірних застосувань фінансових санкцій органами податкового контролю.

Доведено, що ключовим аспектом забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності є дієва система управ­ління управління валютними ризиками. Ефективна політика управління валютними ризиками зумовлює необхідність:

• оцінювання рівня валютного ризику;

• використання різних способів зменшення ймовірності на­стання ризиків, їх переваг і пов' язаних з ними загроз.

Враховуючи те, що валютний ризик може негативно впливати на обсяг прибутку компанії, його безпосередньо пов' язують із міжнародною діяльністю компанії, проте в деяких випадках він може проявлятися і за відсутності прямих зарубіжних операцій, як загальноекономічний валютний ризик, наприклад, якщо ком­панія використовує у своєму виробництві імпортні комплектую­чі. Внутрішні способи управління валютними ризиками не забез­печують врахування усіх валютних позицій. Тому компанії вико­ристовують способи зовнішнього хеджування валютних ризиків.

Висновки. Отже, зростання рівня загроз і їх негативний вплив на результати діяльності компаній пов' язані зі швидкою мінли­вістю економічної ситуації в країні і кон' юнктури міжнародних ринків, розширенням сфери зовнішньоекономічних відносин, по­явою нових для вітчизняної господарської практики фінансовихтехнологій та інструментів. Проблема управління безпекою зов­нішньоекономічної діяльності компанії є однією з ключових у веденні сучасного бізнесу. Вона пов' язана з можливістю поси­лення, або втрати стійкої конкурентної позиції компанії в процесі зовнішньоекономічної діяльності і складає обов' язковий елемент ухвалення будь-якого господарського рішення.

Оскільки ХХІ століття є продовженням періоду концептуаль­них змін, найважливіше значення набуває врахування впливу чинника безпеки в модернізації глобального, національного і ре­гіонального економічного простору, утвердження безпеки в якос­ті щонайпершого принципу формування і реалізації складових зовнішньої і внутрішньої політики країн, трансформації і розбу­дови нових міжнародних і внутрішньодержавних структур і між­народних зв' язків.

Література

1. Экономическая и национальная безопасность: [учебник] / [под ред. д. э. н., проф. Л.П. Гончаренко. — М.: ЗАО «Издательство «Эко­номика»»], 2008. — 543 с.

2. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько : Монографія. — К. : НІСД, 1997. — 144 с.

3. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. — К.: ЦУЛ, 2002. — 172 с.

4. Ковалёв Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предпри­ятия // Экономика предприятия. — 2001. — №4. — С. 23—28.

5. http://www.imf.org/external/pubs/cat/doctext.cfm?docno=WPIEA004 1998 Economic Security, Private Investment and Grouth in Developing countries.

6. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.

Стаття надійшла до редакції 25.10.2010.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О А Швиданенко - Ключові аспекти міжнародної економічної безпеки компанії