О В Щирська - Класифікація основних засобів для цілей нарахування амортизації - страница 1

Страницы:
1  2 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(21)

УДК 657 Щирська О.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ

Проаналізовано існуючі підходи до класифікації основних засобів та уточнено класифікаційні ознаки для цілей нарахування амортизації

Постановка проблеми. Основні засоби - це об'єкт обліку, який займає значну частку в активах промислових підприємств та відіграє важливу роль в господарській діяльності.

Питання класифікації основних засобів для цілей нарахування амортизації залежить від правильного аналізу її сутності та від структури Плану рахунків, зокрема рахунку 10 "Основні засоби". Крім того, вибір того чи іншого методу амортизації основних засобів в значній мірі залежить від їх правильної класифікації.

Мета дослідження. Проаналізувати існуючі підходи до класифікації основних засобів, з метою уточнення ознак класифікації основних засобів для цілей нарахування амортизації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Питаннями класифікації основних засобів займалися: А.А. Бєлоусов, М.І. Бондар, О.П. Гаценко, О.М. Десятнюк, В.М. Диба, С.М. Євтушенко, В.В. Жук, М.М. Зюкова, Л.О. Леонова, Б.М. Мізюк, О.Ю. Омельченко, М.В. Півторак, В.С. Семйон, С.В. Стахурська, С.В. Хома, А.В. Янчев та ін.

Викладення основного матеріалу дослідження. Однією з умов ефективного функціонування підприємств в умовах ринкової економіки є їх забезпеченість основними засобами, оскільки саме основні засоби є тією рушійною силою, за допомогою якої починає функціонувати промислове підприємство, а в подальшому розширювати свою діяльність. На даний час існує значна кількість підходів до класифікації основних засобів, що свідчить про актуальність та проблемність обраної теми дослідження. Враховуючи мету нашого дослідження, уточнені ознаки класифікації повинні враховувати цілі ведення бухгалтерського обліку.

Отже, для виділення класифікаційних ознак розглянемо саму її суть, значення та плавила побудови.

Зазначимо, що терміном "класифікація" визначають принаймні три різні речі: процедуру побудови класифікації, побудовану класифікацію і процедуру її використання [1, с. 6].

Якими специфічними рисами повинна володіти ознака, яку слід покласти в основу класифікації?

Перша вимога до ознаки полягає в тому, щоб деяка спеціально підібрана множина його значень забезпечувала розчленування всієї сукупності досліджуваних об'єктів на "природні" класи, тобто такі підмножини, елементи яких володіють приблизно однаковими наборами всіх суттєвих властивостей [1, с. 18].

Друга вимога, яка зазвичай висувається до основи класифікації, - бути зручним у застосуванні. Отже, друга вимога до основи класифікації - це забезпечення легкості діагнозу [1, с. 20].

Правильна однозначна класифікація основних засобів є необхідною умовою достовірного їх відображення в обліку, контролю та є основою для нарахування амортизації. Крім того, вона забезпечує також аналіз структури основних засобів і дозволяє оцінювати рівень їх зношеності в розрізах, що відповідають потребам керівництва підприємства.

Відповідно до цього можемо відмітити, що саме класифікація основних засобів буде впливати на облікове відображення нарахування амортизації на основні засоби.

В СРСР існувала система класифікацій основних засобів для цілей нарахування амортизації, де було детально розписані об'єкти основних засобів відповідно до груп.

Протягом 1954-1997 рр. система класифікації основних засобів для цілей нарахування амортизації змінювалась двічі - в 1971 р., 1987 р., причому деякі зміни були дуже суттєвими. Як зазначає І.Б. Воскобойніков, їх неадекватний облік при співставленні видової структури основних засобів в різні періоди призводив до суттєвих викривлень в змістовних висновках, особливо при аналізі довгострокових тенденцій [2, с. 12].

Кожен з трьох діючих класифікаторів в період, що розглядається, відповідає на три питання. По-перше, за яким принципом вони поділяються на виробничі і невиробничі (табл. 1). По-друге, яким чином основні засоби підприємства відносяться до визначеної галузі чи виду діяльності. По-третє, як вони пристосовуються до конкретного виду - будинкам, спорудам, машинам і обладнанню, транспорту та ін. [2].

Таблиця 1. Принципи поділу основних засобів на виробничі та невиробничі (узагальнено на основі [2])

Класи­фікатор

Поняття

Характеристика виробничих основних засобів

Характеристика невиробничих основних засобів

1      1               2               1               3               1 4

КОЗ 1954

Основні    засоби в обліку    і звітності розподіляються на виробничі і невиробничі

До виробничих основних засобів відносяться засоби праці,   які   цілком і багаторазово приймають   участь в процесі  відтворення і які       при цьому продовжують зберігати свою натуральну форму, зношуються поступово і переносять свою     вартість на продукт частинами по мірі зношування

До невиробничих основних засобів відносяться будинки, споруди та інші предмети довгострокового користування, призначені для обслуговування населення і невиробничих установ і організацій, що зберігаються    в процесі використання свою натуральну форму, зношуються    поступово і втрачають   свою вартість частинами       по мірі зношування. Невиробничі засоби  безпосередньо не приймають участь в процесі виробництва,      але є необхідною умовою суспільного виробництва

КОЗ 1971

Основні засоби народного господарства представляють собою сукупність вироблених суспільним шляхом матеріально-речових цінностей,   діючих в незмінній натуральній формі протягом довготривалого періоду часу і втрачаючих свою вартість частинами

Виробничі основні засоби функціонують в сфері матеріального виробництва, неодноразово приймають   участь в процесі виробництва, зношуються поступово і переносять свою вартість на створюваний продукт частинами,    по мірі зношування

Невиробничі основні засоби   функціонують в галузях невиробничої сфери.   Вони приймають участь       в процесі виробництва і призначені для цілей невиробничого споживання. Невиробничі основні засоби в процесі їх використання зношуються поступово    і втрачають свою вартість частинами, по мірі зношування

Міжнародний збірник наукових працъ. Випуск 3(21)

ЗКОЗ 1987

_2_

Продовження табл. 1

...основні засоби... представляють собою сукупність вироблених суспільною працею матеріально-речових цінностей, діючих в незмінній натуральній формі протягом довгострокового періоду і втрачають свою вартість частинами

Виробничими основними засобами є засоби     праці, що функціонують в сфері матеріального виробництва, що неодноразово приймають   участь у виробництві

матеріальних благ і що зберігають при цьому свою натуральну форму, зношуються поступово і переносять свою вартість на суспільний продукт, що створюється частинами у вигляді амортизаційних відрахувань_

Невиробничими є основні засоби, що не приймають участь безпосередньо в процесі виробництва і призначені для цілей невиробничого споживання

Отже, як видно з табл. 1 в 1954-1997 рр. підходи до класифікації основних засобів змінювалися 3 рази.

Так, до 1 січня 1971 р. для підприємств промисловості діяла "Типова класифікація основних фондів (основних засобів) народного господарства СРСР (без колхозів)" затверджена ЦСУ СРСР 31 липня 1954 р. (КОЗ 1954). Класифікація основних засобів здійснювалась за галузями народного господарства у відповідності з діючими галузевим класифікатором (КОФ 1954, с. 7-8) [2, с. 12].

З 1 січня 1971 р. Замість діючого був введений новий єдиний класифікатор основних фондів, затверджений ЦСУ СРСР 30 квітня 1970 р. (КОЗ 1971). В новому класифікаторі описання процедури галузевої класифікації основних фондів дано більш детально.

В Загальносоюзному класифікаторі основних фондів, затвердженому 17 вересня 1987 р. (ЗКОЗ 1987), прямих наказів для здійснення галузевої класифікації не міститься. Однак застосування детального кодування активів за допомогою шестизначних кодів, що враховує спеціалізоване технологічне призначення дозволяло вирішувати це завдання більш суворо, чим раніше [2, с. 20].

В цей період принцип щодо поділу основних засобів на виробничі та невиробничі змінився. Так, в класифікаторі основних засобів 1954 р. до виробничих основних засобів відносилися засоби праці, які цілком приймали участь в процесі відтворення, в класифікаторі основних засобів як 1971 р., так і 1987 р. до виробничих основних засобів відносилися засоби, які функціонували в сфері матеріального виробництва та неодноразово приймали участь в процесі виробництва.

Щодо віднесення основних засобів до невиробничих, то в КОЗ 1954 р. до них відносили основні засоби, призначені для обслуговування населення і невиробничих установ. В КОЗ 1971 р. невиробничими основними засобами називали засоби, які функціонували в галузях невиробничої сфери та приймали участь в процесі виробництва і призначені для цілей невиробничого споживання. В ЗКОЗ 1987 р. невиробничі основні засоби - це засоби, які не приймають участі безпосередньо в процесі виробництва і призначені для цілей невиробничого споживання.

Зміна видової структури основних засобів відповідно до зміни класифікаторів, які діяли в 1954-1997 рр. представлена в таблиці 2.

3

4

Щирсъка О.В. Класифікація основних засобів для цілей нарахування амортизації

Таблиця 2. Зміни класифікації видової структури основних засобів в 1954­1997рр. [2, с. 22-23]

КОФ 1954 (затв. ЦСУ СРСР 31.07.1954)

КОФ 1971 (введений с 01.01.1971)

ЗКОФ 1987 (затв., введ. с 17.09.1987)

Вид/*група/**підгрупа

Вид/*група/**підгрупа

Клас /*підклас /**група

- Будинки

- Споруди

- Передавальні пристрої

- Машини і обладнання (МО)

- Силові МО

- Робочі МО

- Автоматичні МО

- Вимірювальні і регулюючі пристрої і лабораторне обладнання

- Інші машини і обладнання

- Інструмент

- Виробничий інвентар і приналежності

- Транспортні засоби (засоби пересування)

- Господарський інвентар

- Худоба робоча і продуктивна та інші тварини, птиця і пчолосім'ї

- Багаторічні насадження

- Меліорація землі і водоймище (без споруд)

- Будинки

- Споруди

- Передавальні пристрої

- Машини і обладнання (МО)

*Силові МО "Робочі МО

*Вимірювальні і регулюючі пристрої і лабораторне обладнання

"Обчислювальна техніка *Інші МО

- Автоматичні МО

- Інструмент

- Виробничий інвентар і приналежності

- Транспортні засоби (засоби пересування)

- Господарський інвентар

- Робоча і продуктивна худоба

- Багаторічні насадження

- Капітальні витрати з поліпшення земель (без споруд)

- Інші основні фонди

- Будинки

- Споруди

- Передавальні пристрої

- Машини і обладнання (МО)

"Енергетичні (силові) МО * Робочі МО "Інформаційні МО **Обладнання електрозв'язку **Вимірювальні і регулюючі пристрої і лабораторне обладнання **Засоби обчислювальної техніки

""Обладнання театрально-сценічне і кінопроекційне

- Транспортні засоби

- Інвентар виробничий і господарський

- Худоба робоча і продуктивна

- Багаторічні насадження

- Інші основні фонди

Примітка:

1. Діючі в 1954-1997 рр. класифікатори основних засобів.

2. Найменування і позначення найбільш великих угрупувань ієрархічної структури

класифікаторів.

3. Ієрархічна структура класифікаторів.

На даний час в Україні відповідно до Наказу Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації з 1997 р. діє Державний класифікатор основних фондів (табл. 3).

Таблиця 3. Класифікація основних фондів відповідно до Державного класифікатора основних фондів [3]

Код КОФ

Назва

1

2

100000

Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої

110000

Будинки, будівлі

120000

Будівлі промислові і спеціальні та інженерні споруди

130000

Пристрої передавальні

200000

Транспорты засоби, включаючи вантажні та лєгкові автомобілі; мє6лі, офісне обладнання; побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення інформації

210000

Засоби транспортні, включаючи вантажні та легкові автомобілі

220000

Меблі, офісне обладнання

230000

Прилади та інструменти побутові електромеханічні

240000

Інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення інформації

300000

Інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 та 2, включаючи сільськогосподарські  машини та знаряддя,  робочу і продуктивну худобу, багаторічні насадження

310000

Машини та устаткування

320000

Худоба робоча та продуктивна

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3(21)

Продовження табл. 3

1

2

 

330000

Насадження багаторічні

 

340000

Інші основні фонди, ніде не класифіковані

 

В даній таблиці представленні три групи основних засобів:

- Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої;

- Транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові автомобілі; меблі, офісне обладнання; побутові електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення інформації;

- Інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 та 2, включаючи сільськогосподарські машини та знаряддя, робочу і продуктивну худобу, багаторічні насадження.

Така класифікація зумовлена законодавчо закріпленою в Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" [4] класифікацією основних засобів для цілей нарахування амортизації в податковому обліку, хоча в податковому законодавстві і відбулися деякі її зміни. У 2002 р. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [5] було додано ще четверту групу основних фондів та внесено зміни до другої групи. Таким чином, після 2002 р. до другої групи належали: автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них; до групи 4: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

В Податковому кодексі (введення якого відмінило дію Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") представлена класифікація основних засобів (табл. 4), яка після його прийняття, наближена до бухгалтерського обліку. Податковий кодекс разом з класифікацією основних засобів регламентує мінімально допустимі строки їх корисного використання.

Таблиця 4. Класифікація груп основних засобів для цілей нарахування амортизації та мінімально допустимі строки їх корисного використання відповідно до Податкового кодексу України [6]_

група 1 - земельні ділянки

Гоупи 1

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом_

група 3 - будівлі, споруди,

передавальні пристрої

група 4 - машини та обладнання_

з них:_

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень_

Строки використання (років) 2

15

20 15 10

_5_

"2~

Продовження табл. 4

1

2

група 5 - транспортні засоби

5

група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 - тварини

6

група 8 - багаторічні насадження

10

група 9 - інші основні засоби

12

група 10 - бібліотечні фонди

-

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи

-

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди

5

група 13 - природні ресурси

-

група 14 - інвентарна тара

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Щирська - Класифікація основних засобів для цілей нарахування амортизації