І Ю Литвиненко - Класифікація оренди для потреб бухгалтерського обліку - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

УДК 35.073.513+657

Литвиненко І.Ю., здобувач,

Житомирський державний технологічний університет

КЛАСИФІКАЦІЯ ОРЕНДИ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Досліджено погляди авторів щодо критеріїв поділу орендних операцій та запропоновано класифікацію оренди для потреб обліку і контролю

Постановка проблеми. Різноманітність класифікацій орендних операцій залежить від різноманітності основних ознак (критеріїв) поділу. Враховуючи те, що кожен дослідник пропонує свої критерії для поділу того чи іншого економічного явища на певні категорії, важко підрахувати навіть приблизну кількість класифікацій оренди, відображених в економічній літературі.

Різні види орендних операцій відображаються в бухгалтерському обліку по-різному, і до того ж впливають на порядок їх оподаткування.

Незважаючи на те, що в законодавстві України дедалі чіткіше простежується тенденція щодо встановлення особливого регулювання для окремих категорій орендних операцій, встановити належність тих чи інших орендних операцій до певної категорії залишається проблематичним. Це свідчить про відсутність єдиної системи критеріїв поділу орендних операцій.

Тому, розробка класифікації орендних операцій для потреб обліку дозволить не тільки правильно відобразити в обліку всі види оренди, але й розробити єдиний порядок їх відображення в обліку.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові дослідження класифікацій орендних операцій зафіксовані в працях В.В.Ковальова, Л.М.Братчук та Кондрюк Л.В. Публікації інших авторів (Дроздов С., Бондарьов О., Прилуцький Л.) тільки згадують про наявність різновидів орендних операцій.

Метою нашого дослідження є розробка єдиної обгрунтованої системи ознак класифікації орендних операцій для потреб бухгалтерського обліку.

Викладення основного матеріалу дослідження. Бухгалтерський облік як й інші науки, для вивчення і узагальнення інформації застосовують її класифікацію. Обґрунтована класифікація є базою для розробки узагальнюючих висновків, вихідним пунктом застосування результатів наукових досліджень з метою розв'язання завдань, поставлених перед бухгалтерським обліком [10, с. 30].

Класифікація повинна забезпечувати виконання основних завдань обліку та контролю орендних операцій, що сприятиме формуванню інформації для прийняття обгрунтованих рішень щодо здійснення орендних операцій. Основні завдання обліку та контролю орендних операцій наведено на рисунку 1.

Основні завдання обліку і контролю орендних операцій

формування достовірної інформації про власне та орендоване майно "

[перевірка правильності документального оформлення орендних операцій

|повне та своєчасне відображення орендних зобов'язань

|своєчасне здійснення розрахунків за орендними зобов'язаннями

[правильний розрахунок, відшкодування та оподаткування орендної плати

[правильне відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням орендованого майна""

[визначення фінансового результату від проведення орендних операцій"

точне обчислення собівартості ремонту орендованого майна

.[забезпечення контролю за збереженням та дотриманням правового режиму використання орендованого майна

повне та достовірне розкриття інформації про орендоване майно та орендні зобов'язання в бухгалтерській звітності

Рис. 1. Основні завдання обліку і контролю орендних операцій

Побудова правильної класифікації орендних операцій для потреб бухгалтерського обліку ускладнюється різноманітністю та неподібністю обліку орендних операцій як в зарубіжній, так і у вітчизняній практиці. Це викликано двома основними причинами:

- відсутністю чітких меж поділу орендних операцій. Так, поділ оренди на оперативну та фінансову породив плутанину оренди з лізингом, фінансової оренди з лізингом та інше;

- наявністю проблемного та дискусійного питання щодо відображення в бухгалтерському обліку орендної операції.   Так,   думки   науковців   з   цього приводу розділилися: 1) оренда відображається в обліку як звичайна операція; 2) відображення оренди в обліку обов'язково повинно враховувати фінансовий характер сторін такої операції.

На практиці орендні операції досить різноманітні та характеризуються наявністю всіляких видів класифікацій з різних точок зору, як закріплених в законодавстві, так і тих, що використовуються тільки в навчальній літературі [15, с.20]. У зв'язку з цим виникає необхідність систематизації існуючих класифікацій орендних операцій за критеріями їх розподілу. Ознаки класифікації орендних операцій використані для проведення аналізу наведено в таблиці 1.

Таблиця 1. Ознаки класифікації оренди наведені в економічній та довідковій літературі

№ з/п

ознака класифікації

вид оренди

сутність

джерело

1

2

3

4

5

1

за мірою права власності на орендований актив

фінансова оренда

оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків    та    вигід,    пов'язаних    з правом користування та володіння активом

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

операційна оренда

інша оренда, ніж фінансова

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

капітальна оренда

зобов'язання    оренди,    які    повинні бути капіталізовані в балансовому звіті

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

проста оренда

короткострокова відплатна передача на основі договору майна в користування без права його викупу орендарем

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

оренда типу продаж

лізинг, за яким компанія орендує обладнання, що виробляється нею

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

фінансова оренда типу продажу

надання в оренду обладнання виробником на строк, менший, ніж його нормативний або очікуваний строк

Ковальов В.В. [14]


 

 

 

експлуатації, але після закінчення дії договору, укладається новий договір

 

 

 

оренда з наступним викупом

вид оренди, що передбачає викуп орендарем майна в кінці строку оренди

Прилуцький Л. [19]

 

 

оренда   з правом купівлі

фінансова оренда

Бернар І. [22]

 

 

оренда прямого фінансування

фінансова оренда

Бернар І. [22]

 

 

зворотна оренда

лізинг, за яким лізингодавець є одночасно й постачальником обладнання, що надається в лізинг

Бернар І. [22]

2

за кількістю сторін договору оренди

індивідуальна оренда

оренда, при якій кількість учасників складає не більше двох осіб

Молдованов М.І. [24]

 

 

групова оренда

оренда, при якій кількість учасників складає більше двох осіб

Молдованов М.І. [24]

 

 

сімейна оренда

форма оренди,  коли  глава сім'ї,  - власник земельної ділянки - передає в оренду землю одному з членів своєї сім'ї

Молдованов М.І. [24]

 

 

лізинг

оренда, при якій кількість учасників складає три особи, а саме: предмет оренди на замовлення орендаря придбавається орендодавцем у третій особи

Модеров С. [18]

 

пряма     фінансова    оренда, яка, як правило, передбачає участь               Ковальов В.В. [14] оренда                      трьох сторін

3

залежно від об'єкта            оренда державного    об'єктом оренди виступає державне майно                   Костюк Д. [16] майна

 

 

оренда майна, право власності на яке належить юридичній особі недержавної форми власності

об'єктом    оренди    виступає    майно, право власності  на яке належить юридичній особі недержавної форми власності

Костюк Д. [16]

 

 

оренда майна громадян

об'єктом оренди виступає майно громадян

Костюк Д. [16]

 

 

оренда    майна у фізичних осіб

орендар приймає на правах оренди майно у фізичних     осіб,     шо     не     є суб'єктами підприємницької діяльності

Костюк Д. [16]

 

 

оренда у фізичних осіб-СПД

орендар приймає на правах оренди майно у фізичних осіб, шо є суб'єктами підприємницької діяльності

Костюк Д. [16]

 

 

оренда підприємств

за договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу, що використовується для здійснення       підприємницької діяльності, орендодавець зобов'язується надати орендарю за плату в тимчасове володіння та користування земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання та інші основні засоби, що входять до складу підприємства

Словник "Бухгалтерський облік, податки, господарське право" [27]

 

 

оренда

транспортного засобу з екіпажем (фрахтування на строк)

за договором оренди (фрахтування на строк) транспортного засобу з екіпажем орендодавець надає орендарю транспортний засіб за плату в тимчасове володіння і користування, а також надає власними силами послуги по управлінню ним і по його технічній експлуатації

Господарський кодекс України [1]

Продовження табл. 1

1   1                   2                   1               3               1                                   4                                   1 5

 

 

оренда

транспортного засобу без екіпажу

за договором оренди (фрахтування на строк) транспортного засобу без екіпажу орендодавець надає орендарю транспортний засіб за плату в тимчасове володіння і користування, а також надає власними силами послуги по управлінню ним і по його технічній експлуатації

Господарський кодекс України [1]

 

 

прокат

за   договором    прокату   орендодавець, що здійснює надання  майна в оренду в якості постійної        підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату в тимчасове володіння і користування

Цивільний кодекс України [4]

 

 

земельна оренда

форма землекористування, при якій власник землі надає власну земельну ділянку на визначений строк іншій особі (орендарю) для ведення господарства за певну плату (орендну плату)

Прохоров О.М. [25]

 

 

емфітевзіс

вид довгострокової оренди земельних ділянок

Прохоров О.М. [25]

 

 

оренда    машин і обладнання

форма кредитування експорту без передання права власності на товар орендарю

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

бербоут-чартер

договір фрахтування, відповідно якому судновласник надає фрахтувальнику судно без екіпажу на умовах оренди

Господарський кодекс України [1]

 

 

половничество

вид оренди землі, те ж, саме

Прохоров О.М. [25]

 

 

ленд-ліз

система надання в займ або в оренду озброєння, боєприпасів, стратегічної сировини, продовольства, товарів і послуг країнам-

Словник з економіки та фінансів [26]


 

1                               1 союзникам 1

4

за орендними платежами

градуйована оренда

договір оренди, що передбачає періодичне збільшення орендних платежів

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

індексована оренда

договір оренди, за яким платежів наближаються до визначеного взаємо узгодженого цінового індексу: індексу споживчих цін, до індексу оптових цін і т.і.

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

відсоткова оренда

оренда, за якою орендодавець отримує відсоток від сукупних продаж або чистого прибутку у вигляді орендних платежів за надану власність

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

оренда з переоцінкою

договір оренди, що передбачає періодичну переоцінку власності. При цьому орендна плата встановлюється у вигляді відсотка від оціненої вартості

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

відкрита оренда

лізингова угода, за якою при поверненні лізингового обладнання передбачається значний одноразовий платіж або додатковий платіж для компенсації зміни до цього моменту вартості власності

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

іздольщина (іздольна оренда)

форма оренди землі, при якій орендна плата вноситься орендодавцю у вигляді частини врожаю

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

ізпольщина

вид оренди землі, при якій орендна плата, сплачується власнику землі, складає частину врожаю; різновид іздольщини

Прохоров О.М. [25]

5

за строком

рентинг

короткострокова оренда без передання права власності в кінці строку

Човушян Е.О. [9]

 

 

хайринг

середньострокова оренда, також без передання права власності в кінці строку

Човушян Е.О. [9]

 

 

лізинг

оренда на більш тривалий строк

Човушян Е.О. [9]

 

 

короткострокова

рентинг

Дроздов С.М. [7]

 

 

середньострокова

хайринг

Дроздов С.М. [7]

 

 

довгострокова оренда

подовжена в часу оренда машин і обладнання, що порівнюється з їх ресурсом та здійснюється на договірній основі на умовах компенсації

Дроздов С.М. [7]

 

 

контрактний найм

змішаний вид оренди, щодо синтезує елементи довгострокової і оперативної оренди

Прилуцький Л. [19]

6

за характером зобов'язань

оренда   з повним обслуговуванням

оренда, при якій орендодавець зобов'язується обслуговувати та страхувати майно, що надане в оренду

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

загальна оренда

оренда, за якою орендодавець сплачує більшу частину операційних витрат, в тому числі податки на власність, витрати на ремонт та експлуатацію

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

чиста оренда

оренда, яка покладає на орендаря обов'язок сплачувати податки на нерухомість, витрати на технічне обслуговування, страхування та інші витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна в робочому стані

Молдованов М.І. [24]

7

залежно від сектору ринку

оренда міжнародна-правова

надання   однією   державою   іншому права користування ділянкою своєї території (мета, строк   і    плата    визначається міжнародним договором)

Прохоров О.М. [25]

 

 

міжфірмова оренда

надання однією фірмою в оренду майно іншій фірмі

Словник з економіки та фінансів [26]

 

 

 

 

Продовження табл. 1

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

І Ю Литвиненко - Класифікація оренди для потреб бухгалтерського обліку

І Ю Литвиненко - Особливості податкового регулювання обліку орендних операцій