Т А Бутинець - Класифікація господарського контролю міф чи реальність - страница 1

Страницы:
1  2  3 

ВІСНИК ЖДТУ № 1 (55)

Економічні науки

УДК 657.6

Бутинець Т.А., к.е.н., доц., докторант,

Житомирський державний технологічний університет

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Розглянуто та проаналізовано підходи авторів

Постановка проблеми. Кожна епоха має свої проблеми, навколо яких об'єднуються її основні роздуми і вирішення яких, як в теоретичному, так і практичному розумінні, стає необхідністю. Історія контролю показує, що разом із досягненням певної стадії розвитку можливостей контролю змінена природа господарської діяльності, яка вимагає змінених форм та видів контролю. Тому кожна епоха розвитку цивілізації має відкрити для себе спосіб вирішення своїх основних проблем контролю.

Під контролем на сучасному рівні господарювання розуміється систематична, свідома, цілеспрямована дія на процес суспільної праці або іншої діяльності, направлена на досягнення поставленої фірмою мети шляхом найбільш ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, здійснення профілактики порушень соціального захисту працюючих і запобігання втратам майна.

Останнє століття показало, що найбільше проблем спричиняє сфера господарської діяльності, а це, в основному, як через складність процесів, що відбуваються, так і через тенденцію до глобалізації, яка все сильніше проявляється у світі. У спадок від ХІХ-ХХ ст. отримано проблеми здійснення контролю у вигляді його різних видів, форм і методів. Для більшості країн світу сьогодні контроль, створений людиною, перестав бути ідеєю, за яку колись боролися, тому що він є незаперечним фактом. Вільний ринок - це не лише підтвердження здійснення мрії про справжній контроль, це також і тріумф цієї ідеї. Для розвинених країн найважливішою проблемою вже є не боротьба за встановлення господарського контролю, а вимоги власників за його збереження, під якими розуміють реальне освоєння і застосування методів контролю, процесів господарювання, які, будучи фундаментом його здійснення, визначають майбутнє системи, захищають інтереси організаторів - власників капіталу.

Кожне підприємство у своїй поточній діяльності дійсно повинно мати механізм контролю основних виробничих, фінансових, технологічних і соціальних показників наявності та реального стану використання майна, уникнення його втрат, одержання прибутку. Перелік об'єктів контрою визначається державою, власником та іншими керівними органами. В кризових умовах значення контролю істотно підвищується. Причинами цього є значимість фінансових і соціальних втрат при невдалих результатах господарювання.

щодо класифікації господарського контролю

Не дивлячись на однакове і, в основному, правильне розуміння змістовної сутності видів, форм і методів контролю, класифікуються вони в економічній літературі по-різному. Кожен автор пропонує свою класифікацію і тим самим досить важлива в науковому плані проблема залишається невирішеною. Є автори, які заздалегідь пропонують незавершену класифікацію. Наприклад, в 1967 р. М. Клімас (Польща) написав: " Наведена нижче класифікація понять, пов'язаних з контролем, не претендує на їх остаточне впорядкування і з'ясування " [20, с. 13].

Проблеми контролю за останні роки є предметом широкої теоретичної розробки. Особливу актуальність набуває класифікація контролю, яка вперше в дослідницькій літературі в широкому науковому плані була розглянута проф. Ф.Ф. Бутинцем в 197б р. [4], пізніше в

1979 р. - І.А. Бєлобжецьким [2] і В.М. Мурашком [11], в

1980 р. - В.Ф. Журком і В.Б. Ястребовим [7], у 1982 р. -Є.А. Кочеріним [10], у 1984 р. - М.Я. Штейнманом [17], у 1985 р. - Л.М. Крамаровським [14].

Викладення основного матеріалу дослідження. Господарська діяльність є сферою суспільного життя, а тому її не можна сприймати поза суспільно-економічним контекстом, а також сприймати як відповідальність перед акціонерами або власниками. Роль контролю зростає разом із все виразнішим і більш значним розвитком господарської діяльності. Разом з тим, не важко, знехтувати господарською діяльністю. Сучасна економіка почала виконувати роль, яку за часів античності відігравала філософія, у Середньовіччі -релігія, в часи Відродження - мистецтво і наука, під час Просвітництва - наука і література, а у ХІХ-ХХІ ст. - політика. Разом з тим, економіка є найважливішою силою, яка визначає майбутнє людини. Необхідно пам'ятати, що бізнес, створюючи нову систему цінностей, чи хочуть того господарюючі суб'єкти, чи ні, стає чинником, який творить нове виробництво, нові відносини і культуру, а всі його слабкі сторони, патологічні явища стають слабкими сторонами і патологіями сучасної людини, а також людини майбутнього. Тут на допомогу приходить контроль, створений людиною ще на початковій стадії розвитку суспільства.

Система контролю підприємства впливає на керовані об'єкти за допомогою загальних функцій, взаємозв'язок і взаємодія яких утворює замкнутий цикл контролю (рис. 1).

Контроль (інституційний і функціональний)

Ухвалення управлінського рішення

Аналіз як елемент методу ГК

Ж

Планування

Регулювання

І

Ж

Три стадії кругообороту капіталу -процес придбання, виробництва, продажу

Бухгалтерський облік і контроль на всіх стадіях кругообороту капіталу та інша обліково-економічна інформація

Рис. 1. Замкнутий цикл контролю в суб'єкті господарювання

Контроль - це досить ємке і широке поняття, що (специфічного) порядку його здійснення або інших

охоплює собою багато функцій і визначень, а також різні передумов,    що    обґрунтовують    надання йому

підходи щодо визначення його видів і форм здійснення. особливого статусу. З цією метою використовуються

На   жаль,   багато   десятиліть   науковці   ведуть такі назви контролю як: огляд, перевірка, обстеження,

дискусію  про діючі  види  і  форми  контролю,  але інспектування, спостереження, люстрація (Польща), а

результати   невтішні.   Інколи   контролю   надаються також   господарський,   фінансовий,   економічний та

особливі    назви,    які    походять    від    своєрідного інші галузі знань.

© Бутинець Т.А., 2011

Класифікацію контролю науковці пов'язують із певними рисами, які вирізняють її з точки зору суб'єкта й об'єкта контролю, методу та техніки, процедур, які використовуються, часу, місця та сфери здійснення контролю, наукових досліджень тощо. Необхідно звернути увагу на те, що тут мова йде про критерії класифікації видів контролю, а не про критерії, за якими в межах контрольної діяльності проводиться перевірка і оцінка фактів господарського життя. В радянський період в літературі виділяли 25 видів контролю, 29 форм і 19 методів. Хто це може запам'ятати і розібратись в такій класифікації?

Навіть за однією і тією ж класифікаційною ознакою багато авторів по-різному поділяють контроль. Ізбіцький Л.М., наприклад, господарський контроль поділяв на три види: технологічний, економічний і фінансовий [9, с. 21]; М. Клімас (Польща) за формами -на систематичний і раптовий; за методами - на повний і вибірковий, індуктивний і дедуктивний [20, с. 16-17]; Є.Теребуха (Польща) за формами і методами - на ревізію, контроль на основі звітності, економічний аналіз [22, с. 14]; А. Гавел (Польща) за суб'єктами - на нагляд, внутрішній, зовнішній, функціональний, правовий, професійний, відомчий і інституційний контроль, ревізію [19, с. 9]. Є.А. Кочерін до загальних методів контролю відносить контроль попередній, направляючий, фільтруючий і наступний [10, с. 28]. Я. Марецкі (Польща) ревізію вважає одним із методів контролю [21, с. 105].

В економічній радянській літературі контроль класифікували за його видами і формами (М.Г. Бєлов, Г. Добрев (Болгарія), В.М. Мурашко, А.С. Стебнєв і А.І. Хохлов, П.П. Новиченко, С.С. Тимошенко і І.М. Рендухов, А.А. Шпіг; за видами і методами (С.І. Бобир, Л.И. Избіцький, П.П. Коротков, Є.Г. Пеньков і П.П. Сумін); за формами і методами (Л.М. Крамаровський); за формами (В.Г. Ковалевский,       А.И. Краінський,       А.И. Сакулін,

В.М. Митрофанов); за видами (Л.І. Брен, Г.С. Дундуков, В.Б. Єрмолинський і С.І. Філіпенко, В.М. Митрофанов, В.К. Радостовець, Л.І. Слєпак).

Безумовно, класифікація контролю за видами -справа складна і знайти однозначне рішення досить складно. Ці труднощі викликані наявністю значного числа суб'єктів контролю. Правильно зауважила М.С. Студенікіна, що види контролю можна класифікувати за найрізноманітнішими підставами, виходячи із цілей класифікації, тобто з того, які властивості досліджуваного явища в даний момент мають найбільший інтерес [15, с. 14]. Такої ж думки дотримуються і польські вчені А. Гавел [19, с. 14] і Я. Марецкі [21, с. 155]. В класифікації проф. Ф.Ф. Бутинця групування за видами відображає зміст і сутність контролю, що визначаються його метою, на досягнення якої він направлений, а форма - виражає характер організації, якісну сторону цього контролю [5].

Тут, перш за все, необхідно розрізняти поняття "види" і "форми" контролю, виявити класифікаційний критерій такої дії. Проф. Ф.Ф. Бутинець з цього питання виклав свою точку зору ще в 1971 р. в болгарському журналі [6, с. 3-9].

В пошуках правильного вирішення проблеми класифікації контролю нами прослідковано її розвиток в колишній радянській літературі за період з 1962 по 1985 р. "При розгляді різних поглядів на побудову класифікації контролю, - писав у 1986р. проф. Ф.Ф. Бутинець, -звертає на себе увагу та обставина, що до цього часу класифікація в більшості робіт описується лише в теоретичній частині, а далі, в ході висвітлення практики контролю, не використовується. Правильною буде така класифікація контролю, яка є науковою базою для розробки подальшого удосконалення усієї системи контролю і методики його реалізації" [5, c. 44]. З такою думкою професора можна погодитись і сьогодні.

Нами також проаналізовано рекомендації сучасних науковців щодо поділу контролю на його види (табл. 1).

Автор

Таблиця 1. Думки науковців щодо класифікації контролю за його видами (2002-2007 рр.)

Види контролю

Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М.

Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: [Навчальний посібник] / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 300 с.

Економічний контроль, як самостійна функція управління, є єдиним та неподільним. Залежно від підпорядкування об'єкта та суб'єкта контролю його поділяють на два види: внутрішній та зовнішній. [с. 15] За інформаційним забезпеченням економічний контроль розподіляють на документальний та фактичний [с. 15]

Дікань Л.В.

Контроль і ревізія: [Навчальний посібник] / Л.В. Дікань. - [2-е вид., перероб. і доп.]. - К.: Знання, 2007. - 328 с.

Підсистему контролю в управлінні за прийнятим рішенням можна поділити на кілька видів контролю: попередній, поточний, заключний, зі зворотним зв'язком, за стандартами, за показниками результативності, за показниками припустимих відхилень [с. 49]

Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л.

Ревизия и контроль: [Учебное пособие] / [М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин]: Под. ред проф. М.В. Мельник. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. - 520 с.

Види фінансового контролю за рівнем: державний, муніципальний, внутрішньогосподарський і незалежний контроль [с. 17]

Привезенцев В.А.

Привезенцев В.А. Контроль и ревизия: [учеб. пособие] / В.А. Привезенцев. - М.: ТК Вебли, Изд-во Проспект, 2005. - 96 с.

На практиці не існує контролю взагалі, а є контроль конкретного змісту і виду, в тому числі адміністративний, технічний, екологічний, економічний, фінансовий та інші спеціалізовані види [с. 19]

Хмельницкий В.А.

Ревизия и аудит: [Учеб. Комплекс] / В.А. Хмельницкий. - Мн.: Книжный Дом, 2005. - 48 с.

Виходячи з цього критерію розрізняють три види контролю: державний, суспільний і аудиторський [с. 18]

Дрозд І.К., Шевчук В.О.

Державний фінансовий контроль. Навчальний посібник. - К.: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2007. - 304 с.

Категорія "вид" означає складову, якій притаманні особливі, незмінні характеристики, і ці характеристики відрізняють її від інших складових (видів), що підпорядковані більш загальному, поняття якого і є загальним визначенням явища [с. 31]

Корінько М.Д.

Контроль та аналіз діяльності суб'єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація: [монографія] / М.Д. Корінько. - К.: ДП "Ін форм.-аналіт. Агентство", 2007. - 429 с.

Економічний контроль структурують на такі види: внутрішній, внутрішньосистемний, внутрішньогосподарський [с. 34]

Дерій В.А.

Контроль і ревізія в сільському господарстві: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів MMV рівня акредитації за спеціальністю 7.050106 "Облік і аудит". - Тернопіль: Джура, 2002. - 64 с.

Під видами економічного контролю розуміють сукупність його органів, які відрізняються один від одного арсеналом дій і особливостями формування [с. 6]

Не будемо характеризувати наведені вище види контролю. Тут теж не менший різнобій, ніж у формах контролю. Відмітимо лише, що проф. І.К. Дрозд і проф. В.О. Шевчук виклали своє бачення  поняття "види"  контролю. Хоча

тлумачний словник стверджує, що вид - це окрема галузь роботи, заняття, різновид в ряді предметів, явищ і т.ін. [12, с. 279]. Люди не можуть зрозуміти: контроль це є контроль, а ніщо інше. Адже ніколи жоден перевіряючий не писав, що вінпровів попередній чи наступний контроль, державний, муніципальний чи громадський, екологічний, економічний чи фінансовий. У підсумковому документі (акті, довідці) зазначається лише суб'єкт контролю, його повноваження та об'єкт дослідження. То навіщо студенту знати десятки видів і форм контролю, які на практиці йому не потрібні. Можливо, види контролю впливають на методи його здійснення? Цього ще жоден науковець не довів.

Проф. Ф.Ф. Бутинець (1986 р.) запропонував дві класифікації контролю: загальну і суб'єктну, виходячи з таких особливостей контролю, по-перше, в яких видах і формах він реалізується, по-друге, які суб'єкти його реалізують. Загальна класифікація контролю наведена в табл. 2.

№ з/п

Ознаки (критерії) класифікації

Види господарського контролю

1

2

3

1

За повнотою охоплення підконтрольних ланок

Повний, частковий наскрізний

2

За повнотою вивчення господарських явищ, що вивчаються

Суцільний, вибірковий, комбінований

3

За колом господарських явищ

Спеціалізований, тематичний

4

За охопленням суб'єктів, що вивчаються

Внутрішньогосподарський,     міжгосподарський, галузевий, міжгалузевий, народногосподарський, зовнішньоекономічний

5

За етапами контролю господарських явищ

Попередній, поточний, послідовний

6

За періодичністю проведення

Перманентний (функціональний), періодичний

7

За способом сприйняття господарських явищ

За участю суб'єкта контролю, автоматизований (без участі контролера)

8

За застосуванням технічних засобів

Контроль,  виконуючий  вручну,  з застосуванням малих обчислювальних машин і ЕОМ

9

За методами здійснення

Ревізія,   огляд,   інвентаризація,   перевірка, економічний аналіз, огляд, рейди, нагляд

10

За формами здійснення

Кількісний, якісний, ціновий

Загальну класифікацію контролю професор запропонував не тільки в пізнавальних цілях, але й з метою розібратися і в змісті контролю, а головне, щоб вона відповідала конкретним практичним завданням, тобто озброювала практиків методикою вибору того чи іншого виду контролю, необхідного для досягнення поставленої мети. За допомогою наведеної класифікації, на думку професора, можна з'ясувати якими видами, формами і методами здійснюють контроль, тобто який зміст і форма господарського контролю. Загальна класифікація полегшує вивчення методики здійснення контролю в залежності від використання того чи іншого його виду.

Групуючи контроль за суб'єктами його здійснення, автор формує те коло органів контролю, яким надано право здійснювати його у відповідних видах і формах. Така класифікація показує, хто здійснює контроль і хто приймає  рішення  за  його  результатами. Поділяючи ]

контроль в залежності від суб'єктів, вказуємо ті з них, яким у відповідності з законом надано право контролю підвідомчих і підконтрольних підприємств, їх підрозділів.

Можливо, у радянський період така класифікація контролю і мала певний сенс, але сьогодні інше виробництво, інший контроль. Тому всім нам потрібно думати про теперішнє і майбутнє контролю.

Повнота і обґрунтованість класифікації завжди визначалась критеріями, які застосовуються. Відсутність єдності у виборі принципу для класифікації ускладнює вирішення багатьох питань теорії і практики контролю. Цікаво, що значна частина авторів контроль називає по-різному, а класифікацію за видами чи формою пропонує одну й ту ж (див. табл. 3). Як це розуміти? Виходить, що для економічного, господарського і фінансового контролю однакова класифікація.

Таблиця 3. Визначення предмета контролю за його видами

№ з/п

Предмет контролю

Автори, що дають визначення

1.

Предмет контролю без зазначення його виду

С.І. Бобир, Е.Г Ванштейн, В.В. Дементєв, Г.С. Дундуков і П.П. Богдашев, М.С. Пушкар, В.А. Хмельницький, Н.Г. Чумаченко, Б.М. Біренберг, А.А. Шпіг, Л.М. Крамаровский, В.П. Суйц, Н.Л. Маренков та ін.

2.

Предмет контролю і ревізії

Г.С. Дундуков і П.П. Богдашев; Г.С. Дундуков і Т.А. Сігачова

3.

Предмет господарського контролю

Є.В. Калюга; Н.Г. Бєлов; Ф.Ф. Бутинець; Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш,

Н.М. Малюга, Н.І. Петренко; Н.Г. Виговська; Н.П. Дробишевський;

В.М. Мурашко; Г.А. Соловйов; Л.К. Сук; А.А. Шпіг; Н.Г. Бєлов і С.І. Геріч та ін.

4.

Предмет економічного контролю

Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова; Л.В. Дікань; В.А. Дерій; В.Ф. Максімова та ін.

5.

Предмет фінансового контролю

Л.В. Дікань та ін.

6.

Предмет фінансово-господарського контролю

І.А. Бєлобжецький; М.Т. Білуха; Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров,

С.М. Попова; Т.А. Гринь; Є.М.Романів, Р.Л. Хом'як, В.В. Гресик; Б.Ф. Усач;

В.А. Хмельницький; Є.М.Романів, Р.Л. Хом'як, А.С. Мороз та ін.

7.

Предмет фінансово-економічного контролю

О.С. Макоєв та ін.

В плані задач справжнього дослідження теоретичний і практичний інтерес, на думку науковців, представляє загальна класифікація контролю за багатьма його ознаками. Вибір критерію поділу автори обґрунтовують сутністю поняття, що! класифікується. На їх погляд, чим більше обґрунтованих критеріїв покладено в основу класифікації, тим вона багатша і яскравіша. Головне в класифікації, щоб вона надавала необмежені можливості для розробки широкого кола проблем контролю.

Описану в літературі класифікацію контролю умовно можливо поділити на три групи: загальну (повну), неповну і непослідовну. В значній частині радянської і зарубіжної економічної літератури зазвичай описується неповна класифікація контролю, яка не дозволяє розширювати межі досліджень, гальмує в розробку нових напрямів розвитку контролю, вивчення його ефективності. "Уявіть собі, - писав у 1986 р. проф. Ф.Ф. Бутинець, - що в класифікації контролю

Питання предмету контролю розглядається нами в окремому дослідженні.

відсутній відповідний вид, форма чи метод контролю, це значить, що він не буде досліджуватися і, відповідно, розроблятися наукою, тобто з часом він приречений на припинення свого існування. Якщо ж у групуванні не виявиться якогось виду контролю, тоді повного набору засобів контролю, необхідних для вивчення конкретного об'єкту не буде, в результаті чого висновки контролю будуть неповними, недостовірними, приблизними. Інакше кажучи, ціль, для якої будується класифікація, виявиться недосягнутою" [5, с. 49]. Звідси, ми не підтримуємо таку побудову класифікації контролю, оскільки окремі його види, які мають важливе значення на практиці, випускаються, а не об'єднуються в загальні групи. В цьому полягає серйозна небезпека неповної класифікації.

Нині класифікації охоплюють лише якусь частину існуючих видів контролю, що негативно відбивається на розробці його теорії і практики.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Т А Бутинець - Бухгалтерський облік, контроль і аналіз

Т А Бутинець - Вивчення господарських ситуацій внутрішніми контролерами

Т А Бутинець - Господарський контроль як наука і система знань

Т А Бутинець - Система самоконтролю

Т А Бутинець - Ефективність господарського контролю проблеми визначення