Н В Білей-рубан - Кваліметрична оцінка якості трикотажних матеріалів - страница 1

Страницы:
1  2 

УДК 687:658

Білей-Рубан Н.В., Пловайко М.М.

КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ТРИКОТАЖНИХ МАТЕРІАЛІВ

Представлена кваліметрична оцінка якості на прикладі трикотажних матеріалів, яка базується на інформації про фактичну якість. Наведено показники якості трикотажних полотен, які найбільш впливові на технологію виготовлення виробів, та визначено на їхній основі рівні якості, що базуються на фактичних та допустимих значеннях показників, які взяті для кваліметричної оцінки трикотажної продукції. Представлено результати оцінки у вигляді групування досліджуваних трикотажних полотен на основі отриманих рівнів якості.

Ключові слова: якість, кваліметрична оцінка, трикотажні полотна.

Вступ

В наш час якість, як категорія конкурентоспроможності, пронизує всі сторони суспільної діяльності. Системний підхід до вирішення проблем з якості в будь-якій організації, в тому числі і на сучасному швейно-трикотажному виробництві, може надати наука про методи оцінки якості -кваліметрія. У зв'язку з цим вибір показників якості промислових виробів для кваліметричної оцінки виробів диктує нам такі принципи:

- усвідомлення того, що успіх в умовах жорсткої конкуренції можливий при забезпеченні високої якості готової продукції на виробництві;

- необхідно впроваджувати технологію всебічного управління якістю;

- важливим є розуміння вибору рівня якості виробничого процесу. Дотримуючись даних принципів, якість стає хорошим напрямом для посилення позицій підприємств легкої промисловості не тільки на вітчизняному, а й міжнародному ринках. Для того щоб забезпечити адекватне і постійне управління усіма видами діяльності, що впливають на якість, потрібна, з одного боку, ефективна система управління, яка б відповідала постійно зростаючим вимогам споживачів та міжнародним стандартам, а з іншого - забезпечувала ефективність всіх ресурсів та дозволяла прослідковувати результати виробництва [1]. Для виготовлення якісних промислових виробів на підприємстві важливим є вибір показників якості технічного рівня. Адже, як відомо, якість управління як характеристика системи управління - один із показників можливостей організаційної системи управління. Визначається вибором ефективного рішення, своєчасністю його прийняття і можливостями його реалізації [2]. Тобто для забезпечення високого рівня якості сучасної виробничої структури, якою єпідприємства швейної галузі, необхідні: своєчасність отримання вихідної інформації (про стан технологічного процесу, тенденції його протікання, умови виробництва, завдання управління), її обробка на протязі певного обмеженого терміну часу з використанням достатньо удосконалених математичних методів і моделей, своєчасна реалізація отриманих рішень.

Постановка проблеми

Сучасна виробнича практика найчастіше для вирішення завдань забезпечення якості продукції застосовує процедуру контролю щодо підтвердження відповідності нормативним вимогам, які необхідні для прийняття рішення про можливості виробництва, закупівлі матеріалів, постачання та використання продукції. Також результати контролю важливі для усунення причин невідповідностей та пошуку можливостей покращення як самої продукції, так і процесів її розробки, виробництва та експлуатації. Проте, для того щоб отримати інформацію про фактичну якість виробів, важливим є використання такого виду оцінки якості, коли вона базується на фактичних значеннях всіх або деяких показників якості, а не тільки щоб дізнати відповідає продукція нормативним вимогам чи ні.

Отже, можливості виробничих структур залишаються вагомими навіть на етапі врахування таких специфічних властивостей трикотажної продукції, як деформаційні характеристики, оскільки дані матеріали різноманітні за групами розтягу, які впливові на технологію виготовлення готових виробів та стабільність наданої якості в процесі експлуатації [3].

Об'єкти та методи досліджень

Об'єктом дослідження є показники якості трикотажних полотен, а саме їхні фактичні значення, отримані на основі методів експертизи якості матеріалів. Такий підхід дозволяє виробничникам , з одного боку , порівнювати якість своєї продукції з якістю аналогічної продукції, присутньої на ринку, особливо тієї яку пропонують конкуренти. З іншого боку, споживач має можливість приймати обгрунтовані рішення про закупку виробів, впевнившись в оптимальності ціни та якості.

Робота виконувалась в рамках затвердженої на кафедрі технології та конструювання швейних виробів Мукачівського державного університету теми "Дослідження властивостей текстильних матеріалів загального та спеціального призначення". Державний реєстраційний номер - 0106U001720.

Виклад основного матеріалу

Вирішення проблеми, яка забезпечує якість готової продукції, в даному випадку продукції трикотажної галузі, залежить від багатьох факторів. Одним з них є оцінка якості. Для цього слід визначити допустимі значення Рдоп, для впливових на технологію виготовлення виробів показників, які виражаються в числових величинах.

Фактичні значення вибраних показників Рфакт можуть зрівнюватися з стандартними і показати більш високу якість продукції. Тому, в якості фактичного значення доцільно прийняти значення результатів контрольних досліджень на основі експертизи якості трикотажних матеріалів.

Фактичні значення показників якості можна також виразити в балах за такими формулами:

Бфакт = Р(факт / Рдоп х Бдоп (1)

Зокрема, якщо якість вища, а саме Рфакт > Рдоп, то

Бфакт = Рдоп / Рфакт х Бдоп (2)

Якщо якість вища, коли Рфакт < Рдоп, то

Бдоп = 100 / Z балів. (3) У випадку оцінки показників якості споживчої групи властивостей, які найбільш впливові і на подальші виробничі вимоги, пропонується використати 10 бальну шкалу. А саме: 2,4,6,8,10 балів -крайні положення, які показують перевагу одного критерію (показника) над іншим; 1;3;5;7;9 - проміжні положення між двома сусідніми думками; А саме, 1-2 - рівна важливість; 3-4 - помірна перевага; 5-6 - значна перевага; 7-8 - сильна перевага; 9-10 - дуже сильна перевага. Сума балів виражає інтегральну якість. Для допустимого рівня якості ця сума складає 10хІ\І, де N - кількість показників, вибраних для кваліметричної оцінки. Для фактичного рівня дана сума є

X Бфакт.

Отже, для кваліметричної оцінки трикотажних виробів доцільним є вибір показників якості, які дають можливість перевести їхню кількісну оцінку в якісну [4].

Так як кожен з видів трикотажного полотна має особливості, а також переваги, з точки зору ведення оптимального технологічного процесу, на рис. 1 представлено ці показники разом із факторами забезпечення якості. Саме від того, які показники якості вибрані для оцінки, наскільки точно вони визначені, і залежить в основному достовірність та обгрунтованість результатів.

Кваліметрична оцінка трикотажних полотен

И   Фактори Н

Технічні

Організаційні

Економічні ■

 

Суб'єктивні

 

 

 

і

і

 

Показники продуктивності

Відповідність сировини встановленим вимогам НД, замовника та споживача

Коефіціент використання технічних засобів

Ритмічність

забезпечення

сировиною

Рівень технічного

обслуговування обладнання

Ритмічність роботи

Степінь організації

роботи

Безпека працівників

Терміни виконання

Рівень

стандартизації та уніфікації

Вартість технологічних

операцій

Рівень

кваліфікації

працівників

Стратегія,

режим

обслуговування Рівень мотивації

Споживчі вимоги

Техніко - економічні вимоги

Надійність

Ергономічність

Естетичність

Формостійкість

і__4__±-

Комфортність

Рис.1. Показники якості трикотажних полотен, які найбільш впливові на технологію виготовлення виробів, взяті

для їхньої кваліметричної оцінки

Кваліметричній оцінці підлягали трикотажні полотна блузочного призначення, різного волокнистого складу, структури та переплетення, характеристика яких представлена в табл. 1.

Найменування показників

Переплетення

Таблиця 1

Характеристика трикотажних полотен

Зовнішній вигляд трикотажних полотен, їхній кодове позначення

ПТ1 |ПТ2 , ластик Іхі

ПТ3 |ПТ4 |ПТ5

гладь

ПТ7

ПТ8 |ПТ9

ПТ10

ПТ11

ПТ12

Сировинний склад,%

100% бавовна

0% ПА

0%лтпрекс

ек100% бавовна

а

на

овноз

бві

%%

00

100% ПА

і0°/оБавовна

0% ПАН

100%

ПЕ

Поверхнева щільність, г/м2

212

204

208

176

188

148

240

184

284

176

232

240

Щільність петель

на 50 мм

Пв

90 50

85 70

50 75

55 95

85 75

110 80

65 75

130 70

140 75

95 85

120 75

115 80

ГПг

Розтяг при

навантаженні,%

Ег

Ев

86 71.5

80

66.5

144 97

168

86.5

122 95

196

41.5

200

38

94

36

300

67.5

232

71.5

136

72

176

50.5

Зсідання полотна,%

Ут

Ув

0; 0,8

0,6; 1,3

0; 1,6

0; 0,6

0,6; 1,6

1.6;

0

0; 0

1.3;

0,6

0; 0

1;

0

0; 0

1;

0

Товщина, мм

0,7

0,6

0,8

0,5

0,3

0,4

0,4

0,4

0,6

0,4

0,3

0,5

Склад оцінюваних показників формується перед усім, на основі діючих вітчизняних стандартів та норм. Проте, при виборі показників саме для кваліметричної оцінки важливим є на даному етапі врахування показників, які включають особливості матеріалів з точки зору їхньої естетичної направленості, зокрема колористики, та експлуатаційні, що не включені в нормативні документи. Тобто мова йде про показники, які повинні стимулювати перспективність кінцевого рішення.

Загалом рекомендується групувати показники якості за суттєвими для споживача вимогами. Крім цього, важливим залишається дотримання принципу, що кожен показник повинен містити кількісну оцінку. При цьому число показників для кваліметричної оцінки варто обмежувати з метою їхній ороблення достатньо доступними та нетрудомісткими способами. Також для вимірювання значень показників можуть використовуватись безрозмірні шкали, шкали порядку, порівняння тощо.

Для кожного вибраного показника встановлюються допустимі значення з якими зрівнюються фактичні значення, що можуть стати доказом більш високої якості, виходячи із узагальнення даних випробувань. При цьому дані значення враховують важливість показника, від якого залежить рівень якості промислового виробу. Загалом, сукупність показників характеризує рівень об'єкта, що оцінюється, який в свою чергу є чуттєвим до зміни кожного із показників.

Допустимі та фактичні значення вибраних показників для кваліметричної оцінки якості трикотажних полотен представлені в табл. 2.

Таблиця 2

Допустимі та фактичні значення вибраних показників для кваліметричної оцінки якості трикотажної продукції

Показники якості

Допустимі значення

Фактичні значення

 

Рдоп

Бдоп,

балів

Рфакт

Бфакт,

бали

Зсідання полотна,%

3-10

7-8

1,6-0,6

10

Поверхнева щільність, г/м2

284

7-8

148-285

8-10

Розтяг при навантаженні,0/)

0-40ластик, 40-100гладь

7-8

Ластик 80-144 Гладь 30-94

8-10

Відповідність колористичного рішення напрямку моди,бали

4 - 5

9-10

5

10

Відповідність переплетення напрямку моди та призначенню, бали

5

10

5

10

Товщина

0,2 - 1,5

10

0,3 - 0,8

10

В оціночній програмі для трикотажних полотен встановлюються два інтервали оцінок показників   якості:   стандартний,   вищий,   як   свідчить   інформація   рисунку   2. Аналогічно встановлюється інтервал для стандартного та вищого рівня якості в балах.

Допустиме

значення

Рдоп

Граничне значення

Ргр

Оптимальне значення

Ропт

(1Бдоп+1Бопт)/2

ІБопт

Стандартний рівень якості

Вищий рівень якості

Рис.2. Інтервали оцінок показників якості та інтервали значень стандартного та вищого рівнів якості

В тих випадках, коли якість вища, тобто Ропт > Рдоп,, то

Бопт = Ропт / Рдоп х Бдоп (4)

В окремих випадках величина Бопт може бути змінена експертом в більшу чи меншу сторону у порівнянні з значенням, отриманим за формулою 4, виходячи з очевидної нелінійної залежності Б від Р.

Для прикладу за показниками якості досліджуваних трикотажних полотен проведено розрахунок з подальшим порівнянням отриманого значення з граничним для визначення їхній рівня якості. Для цього розраховано Бдоп та Бопт А саме : Бдоп=10x6=60 балів і Бопт=60+56/2=58 балів.

Маючи допустиме та оптимальне значення показників якості за даними табл.2, і розрахувавши ці значення для досліджуваних полотен, є можливим наступне узагальнення, яке подане в табл . 3.

Таблиця 3

Групування трикотажних полотен на основі отриманих рівнів якості

Етапи

Кодове позначення трикотажного полотна

розрахунку

ПТ1 |ПТ2   |ПТ9 |ПТ4 | ПТ10 | ПТ11 | ПТ7 | ПТ8 | ПТ3 | ПТ5 | ПТ6 | ПТ12

Бфакт

58   1   56   1 57 1 57 1 56   1 57   1 58 1 57

54   1 53  1 53  1 55

Бдоп

60

Бопт

56

Умова якості

Бфакт < Бдоп

Вищий рівень якості

56 * 58 - I рівень

Стандартний рівень якості

53 * 55 - II рівень

Нижчий рівень якості

50 * 52 - III рівень

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Н В Білей-рубан - Кваліметрична оцінка якості трикотажних матеріалів