Л М Мельник - Капіталізація машинобудівного підприємства - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

МЕЛЬНИК ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 330.322.212:658.14:621

КАПІТАЛІЗАЦІЯ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Тернопіль - 2012

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Науковий керівник:    доктор економічних наук, професор,

заслужений працівник народної освіти України КУЗЬМІН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ,

Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Офіційні опоненти:     доктор економічних наук, доцент,

академік Академії економічних наук України ЯРЕМКО ІГОР ЙОСАФАТОВИЧ,

Національний університет «Львівська політехніка», професор кафедри обліку та аналізу

кандидат економічних наук, доцент

МАШЛІЙ ГАЛИНА БОГДАНІВНА,

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері

Захист відбудеться «_» _ 2012 р. о _ годині на

засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.05 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: м. Тернопіль, вул. Білогірська, 2, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56.

Автореферат розісланий «_»_2011 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к.е.н., доцент

О. А. Сороківська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В умовах динамічно мінливого зовнішнього економічного середовища керівники вітчизняних машинобудівних підприємств змушені дотримуватися сформованих ринковою економікою принципів щодо критеріїв ефективності функціонування сучасних суб'єктів ринкової економіки. У зв'язку з цим, стратегічним питанням є нарощування потенціалу бізнесу, що супроводжується процесами капіталізації усіх економічних (матеріальних і нематеріальних) активів. Фарватер такого розвитку забезпечує створення передумов підвищення інвестиційної привабливості капіталу машинобудівного підприємства та пов'язані з ним процеси забезпечення неперервності виробництва, реалізації його економічної стратегії у довготерміновому періоді. Досягнення поставленого завдання вимагає від підприємств машинобудівної галузі оволодіти адаптивним інструментарієм, що забезпечує ефективне управління процесами капіталізації.

Аналітичні огляди показують, що недооцінювання значення капіталізації українськими економістами та практикою призвело до пониження інвестиційної зацікавленості вітчизняних і зарубіжних інвесторів, які неоднозначно перспективним сприймають український ринок промисловості. Зарубіжна практика засвідчує, що показник капіталізації є одним із найважливіших базисних складових економічних характеристик стану і функціонування підприємства та широко використовується зовнішніми аналітиками при аналізуванні його фінансово-господарської діяльності, а також слугує індикатором оцінювання наявного потенціалу підприємства.

Питання сутності та значення капіталізації макро- і мікроекономічних систем як економічної категорії розглядалися у працях вітчизняних науковців,   а   саме:    О. І. Амоша,   І. П. Булєєв,   Н. Ю. Брюховецька,

A. С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. А. Гриценко, К. Д. Гордієнко, Б. Є. Кваснюк, В. П. Семиноженко, Ю. І. Турянський. Концептуальні засади управління процесами капіталізації висвітлені у працях Б. М. Андрушківа, Л. Я. Беновської, О. В. Кендюхова, О. Є. Кузьміна, Г. Б. Машлій, Т. В. Момот, О. Б. Мних, Г. П. Федорової, Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. Дослідженню проблем адаптивності методичного оцінювання капіталізації підприємств національної економіки, його особливостей присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема М. А. Козоріз, О. Я. Побурка, С. С. Шумської, І. Й. Яремка та ін. Різноманітні аспекти даної проблематики висвітлені у працях зарубіжних учених, зокрема Р. Каплана, Р. Нортона, Ф. Котлера,

B. В. Казинцева, Т. О. Малової, В. О. Подсоріна та інші.

Попри те, суттєві зміни сучасного глобального і вітчизняного економічного середовища, стагнаційні і рецесійні процеси, що мають місце, ставлять додаткову вимогу до теоретико-методологічних засад управління   капіталізацією   сучасного   суб'єкта   ринкової економіки.

Зокрема, це стосується поглибленого дослідження особливостей процесу капіталізації на вітчизняних машинобудівних підприємствах; дотепер не сформовано дієвого методу аналізування капіталізації підприємств галузі машинобудування, за результатами якого можна було б отримати єдину оцінку стану капіталізації підприємства.

Відзначені питання обумовили своєчасність та актуальність теми дисертації, аргументували її мету, завдання, об'єкт і предмет дослідження, а також формат наукового дослідження.

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження контекстно відповідає загальнодержавній програмі соціально-економічного розвитку та задекларованій стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр.

Дисертаційну роботу виконано в межах планової науково-дослідницької теми кафедри менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя «Удосконалення управління навчально-науково-виробничими системами в умовах суспільних та інституційних трансформацій» (номер державної реєстрації 0111U002590), де здобувачем, зокрема, запропоновано метод формування єдиної оцінки стану капіталізації машинобудівного підприємства.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є узагальнення та розвиток науково-теоретичних засад капіталізації, розроблення практичних рекомендацій щодо оцінювання та розвитку капіталізації машинобудівного підприємства. Досягнення окресленої мети передбачає вирішення таких завдань:

- розкрити економічний зміст поняття «капіталізація», теоретичні та прикладні засади процесу капіталізації сучасного суб'єкта ринкової економіки;

- виділити і систематизувати основні види капіталізації підприємства;

- розробити метод комплексного аналізування капіталізації підприємства;

- удосконалити метод формування єдиної оцінки стану капіталізації машинобудівних підприємств;

- обґрунтувати умови розвитку та аргументувати об'єктивованість спрямувань капіталізації підприємства;

- сформулювати адаптивність моделі управління процесом відтворення господарського капіталу підприємств машинобудівної галузі на засадах підвищення їх капіталізації.

Об'єктом дослідження є процеси капіталізації машинобудівних підприємств як важливий чинник розвитку їх економічного потенціалу.

Предметом дослідження є теоретичні та прикладні засади оцінювання та розвитку капіталізації для забезпечення управлінських процесів на машинобудівних підприємствах.

Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети та розв'язання поставлених у роботі завдань використано такі методи дослідження:порівняльного аналізу та узагальнення (для вивчення сутності економічних категорій - розділ 1, підрозділи 1.1, 1.2); методи маркетингових досліджень, зокрема анкетування (для опитування управлінців машинобудівних підприємств (для виявлення факторів впливу на капіталізацію підприємства) - розділ 1, підрозділ 1.3); системного і статистичного аналізу (для вивчення, групування, порівняння, оцінювання та інтерпретації фактичних даних про результати діяльності досліджуваних підприємств - розділ 2, підрозділи 2.1, 2.3); експертних оцінок (для оцінювання рівня відносної важливості складових капіталу підприємства для розвитку капіталізації - розділ 3, підрозділ 3.1); метод економіко-математичного моделювання (для відображення взаємозв'язку між процесами капіталізації та відтворення господарського капіталу підприємства - розділ 3, підрозділ 3.2); графічний і табличний (для ілюстрації аналітичних даних).

Інформаційною базою дослідження є публікації вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків з тематики капіталізації; нормативно-правові акти Верховної Ради України та Кабінету міністрів України, які регулюють питання порядку оцінювання майна підприємств; статистичні дані Державної служби статистики України; аналітичні матеріали інформаційних агенцій України та зарубіжних країн; первинні документи фінансової звітності машинобудівних підприємств Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей; матеріали авторських досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні та розвитку теоретико-методологічних та методичних положень з оцінювання та розвитку капіталізації машинобудівних підприємств. Найбільш вагомими результатами дисертаційного дослідження є такі:

вперше:

- обґрунтовано необхідність врахування забезпеченості підприємства матеріальними і нематеріальними ресурсами, оновлення капіталу, вартості наявного капіталу підприємства з урахуванням умов капіталізації при розробленні методу комплексного аналізування капіталізації підприємства;

удосконалено:

- класифікацію видів капіталізації підприємства, у якій, на відміну від існуючих, введено ознаку ступеня реагування на внутрішні і зовнішні чинники впливу;

- метод формування єдиної оцінки стану капіталізації машинобудівного підприємства, який, на відміну від існуючих методів, передбачає перетворення кількісних показників капіталізації у якісні, базуючись на використанні універсальної шкали бажаності Харрінгтона;

- адаптивну модель управління процесом відтворення господарського капіталу машинобудівного підприємства, яка, на відміну від діючих моделей, відбувається на засадах підвищення капіталізації;

набули подальшого розвитку:

- сутнісне і змістове поняття «капіталізація підприємства», яке відрізняється тим, що визначає джерела залучення капіталу і трактує його як збільшення вартості капіталу підприємства шляхом розширення виробництва, оновлення високотехнологічного обладнання, залучення кваліфікованого персоналу, ефективного використання природних ресурсів та інших нематеріальних активів, у результаті чого відбувається нагромадження капіталу довгострокового характеру;

- умови розвитку капіталізації підприємства, які на відміну від існуючих, розглядаються з погляду дій конкретного машинобудівного підприємства для забезпечення зростання капіталізації.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання запропонованих методичних рекомендацій щодо оцінювання та розвитку капіталізації у діяльності машинобудівних підприємств, що сприятиме не лише зростанню їх капіталізації, а й виступатиме результатом підвищення ефективності господарювання. Отримані результати дисертаційного дослідження мають практичне значення та впроваджені на машинобудівних підприємствах Тернопільської області. Зокрема, ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» (довідка № 543 від 18. 08. 2011), ПАТ «ТРЗ «Оріон» (довідка № 444-498 від 17. 08. 2011). Теоретичні положення дисертації використовують у навчальному процесі Тернопільського національного технічного університету під час викладання дисциплін: «Проблеми теорії і практики менеджменту», «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства», «Прикладні аспекти ринку інновацій» (довідка № 1905 від

06. 09. 2011).

Управління економіки Тернопільської обласної державної адміністрації використало сформовані узагальнення, висновки і запропоновані пропозиції дисертаційної роботи при формуванні стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2015 року та програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2011 рік (довідка № 01/2-761 від 01. 09. 2011).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею здобувача. Теоретичні положення, практичні розробки, сформульовані висновки та запропоновані рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Серед наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертаційного дослідження апробовано на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: ІІ Міжнародна науково-методична конференція форуму молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід» (м. Тернопіль, 06-08 жовтня 2011 р.), ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка підприємства: теорія та практика» (м. Київ,   13-14   березня  2008 р.),   І  Міжнародна науково-практичнаконференція молодих учених «Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи» (м. Тернопіль, 16-17 жовтня 2008 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Капіталізація підприємств і фінансових організацій: теорія і практика» (м. Донецьк, 27 травня 2011 р.), ІІ Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки» (м. Рівне, 23-24 квітня 2009 р.), Всеукраїнська наукова конференція (м. Тернопіль, 13-14 травня 2009 р.), Міжвузівська науково-практична конференція студентів, молодих вчених та спеціалістів «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики» (м. Кривий Ріг, 29 квітня 2010 р.), ІУ Всеукраїнська міжвузівська науково-практична конференція студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки» (м. Рівне, 7-8 квітня 2011 р.).

Публікації. Основні наукові положення, висновки і рекомендації автора опубліковано у 19 наукових працях, у т. ч. 12 - самостійних, 7 - у співавторстві, 6 - у фахових наукових журналах і збірниках праць. Загальний обсяг публікацій становить 40,34 друк. арк., з них особисто автору належить 9,18 друк. арк.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації - 207 сторінок, у т.ч. 22 таблиці, розміщених на 11 сторінках та 19 рисунків, розміщених на 12 сторінках. Список використаних джерел налічує 219 найменувань, розміщений на 25 сторінках, 4 додатки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, визначено мету та основні завдання роботи, об'єкт і предмет дослідження, розкрито наукову   новизну   та   практичне   значення   одержаних результатів дослідження.

У першому розділі «Теоретичні та прикладні засади капіталізації машинобудівних підприємств» розкрито економічний зміст і значення капіталізації підприємства, систематизовано і уточнено класифікацію видів капіталізації, визначено її принципи та функції, а також проведено дослідження чинників впливу на процес капіталізації вітчизняних машинобудівних підприємств.

Дослідження показали, що на даний момент існує чимало трактувань поняття «капіталізація», однак не всі економісти вбачають у ньому однаковий зміст. Враховуючи усі практичні протиріччя, у дисертації запропоновано трактувати капіталізацію підприємства як збільшення вартості капіталу підприємства шляхом розширення виробництва, оновлення високотехнологічного обладнання, залучення кваліфікованого персоналу, ефективного використання природних ресурсів та інших нематеріальних активів, у результаті чого відбувається нагромадженнякапіталу довгострокового характеру. Неоднозначність трактування сутності капіталізації підприємства, наявність декількох підходів до узагальнення її проблематики обумовило дослідження типології даної категорії. Узагальнюючи думки низки вчених, у роботі запропоновано класифікувати капіталізацію за дев'ятьма ознаками. На рис. 1 зображено узагальнену класифікацію видів капіталізації підприємства.

 

Ознака

 

Різновид капіталізації

 

1. За формою прояву

 

Реальна

Ринкова або фіктивна

Фінансова Маркетингова

-»■

2. За функціональною ознакою

-►

Пряма

Зворотна

 

3. За напрямом відтворення процесу виробництва

*

Капіталізація факторів виробництва Капіталізація процесу виробництва Капіталізація результатів виробництва

 

4. За масштабом охоплення

->

Макроекономічна або формаційна Регіональна або галузева (мезорівень) Мікроекономічна або функціональна

 

5. За способом оцінювання

-►

Балансова

Розрахункова

Статична

Ринкова

Рейтингова

Динамічна

*

6. За кількісною оцінкою вимірювання

-►

Абсолютна оцінка:

- номінальна

- ринкова

Відносна оцінка

-►

7. За траєкторією руху

-►

Зростаюча

Декапіталізація

 

 

 

 

8. За характером змін

К

Стійка

Дискретна

 

9. За ступенем реагування на чинники впливу

 

Залежна

Слабозалежна

Рис. 1. Класифікація видів капіталізації підприємства

Примітка: узагальнено дисертантом

Необхідно враховувати, що досягнення високого рівня капіталізації є доволі складним та тривалим процесом, при цьому сильно залежним від правильно обраної стратегії його досягнення, принципів, згідно яких здійснюється процес капіталізації підприємства, врахування функцій даного процесу, а також численних факторів впливу на нього. Загалом можна виділити такі основні принципи капіталізації: систематичності та неперервності; економічної обґрунтованості; часу і націленості на довгострокову перспективу; системності та комплексності; очікування; відповідності. За результатами дослідження, можна стверджувати, що економічний зміст капіталізації повніше проявляється у специфічнихфункціях, які вона виконує, зокрема: оцінююча, розподільча, відтворювальна, мобілізаційна, інноваційна, прогностична, стратегічна, стимулююча та інформаційна.

На даний час у розвинених країнах світу капіталізація розглядається як одна зі стратегічних цілей господарюючого суб'єкта. Проте, досягти реалізації такої цілі вдається лише деяким із них. Основна проблема полягає в тому, що сучасні менеджери не приділяють належної уваги тим чинникам, які здійснюють реальний вплив на цей процес. З метою комплексного вивчення їх впливу на капіталізацію, було проведено анкетування, за результатами якого виявлено, що такі чинники як забезпеченість підприємства фінансовими і матеріальними активами, а також інноваційно-інвестиційна діяльність мають, у порівнянні з іншими чинниками, сильніший вплив на капіталізацію підприємства.

Таким чином, понад 90 % опитаних управлінців вважає наявність потужної виробничо-технологічної бази найважливішим підґрунтям для розвитку капіталізації машинобудівного підприємства. Звідси випливає, що основою росту капіталізації підприємства є оновлення основних засобів, а також ефективне їх використання, що забезпечить досягнення конкурентоспроможності підприємства як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.

У другому розділі «Аналізування стану аналітичного інструментарію та капіталізації машинобудівних підприємств» узагальнено існуючі методичні положення для забезпечення процесу аналізування капіталізації суб'єктів господарювання, розроблено метод комплексного аналізування капіталізації підприємства та на його основі оцінено стан капіталізації вітчизняних машинобудівних підприємств.

У дослідженні виявлено, що більшість із визначених методів аналізування капіталізації є запозиченими з розвинених країн, а їхній результат не враховує особливостей функціонування вітчизняних підприємств. Крім цього, чимало відомих методів вимагають великих затрат часу і, головне, інформації, а також мають різні оцінки, не відображають реальний розвиток підприємства і часто суперечать один одному. Це спонукало до розроблення методу комплексного аналізування капіталізації підприємства (рис. 2), який відображатиме рівень розвитку підприємства на засадах зростання його капіталізації.

Збір інформації про поточний стан економічних ресурсів підприємства

Опис капіталу підприємства, класифікація його складових

Розрахунок вартості складових капіталу Ш

Фінансово-економічного капіталу

Господарського капіталу та економічної ефективності його використання

Природного капіталу

Людського капіталу

Розрахунок вартості загального капіталу підприємства

Визначення джерел та напрямків для забезпечення капіталізації підприємства

Розрахунок вартості загального капіталу підприємства за і-й період на засадах капіталізації

Визначення чинників впливу на капіталізацію підприємства

Розрахунок показника приросту капіталізації підприємства

Рис. 2. Метод комплексного аналізування капіталізації та її впливу на вартість загального капіталу підприємства

Примітка: запропоновано дисертантом

Для оцінювання стану капіталізації машинобудівних підприємств за базу дослідження було обрано десять підприємств машинобудівної галузі Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Розрахунок приросту капіталізації підприємств пропонуємо здійснювати на основі формули:

(1)

де Кр - приріст капіталізації підприємства за і-тий період часу; Рко- -

вартість придбаних (виготовлених) основних засобів в і-му періоді, тис. грн.; ркнма - вартість придбаних (виготовлених) інших необоротних

матеріальних активів в і-му періоді, тис. грн.; рк«-а - вартість придбаних

с

г:

С

с

0J

(створених) нематеріальних активів в і-му періоді, тис. грн.; рк' - кошти, спрямовані на розвиток кадрового потенціалу в і-му періоді, тис. грн.; вааиб - вартість активів, що вибули в і-му періоді, у т. ч. нараховані амортизаційні відрахування, тис. грн.; кп°- вартість загального капіталу

підприємства на початок і-го періоду, тис. грн.

У процесі дослідження за результатами проведених розрахунків на основі запропонованої формули виявлено, що приріст капіталізації у більшості досліджуваних підприємств (ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», ВАТ «Городоцький механічний завод», ВАТ «Львівський завод фрезерних верстатів») у 2007-2010 рр. дорівнював нульовому значенню. Разом з тим, приріст капіталізації у ТОВ «ОСП Корпорація Ватра» зріс із позначки 0,032 у 2007 р. до 0,118 у 2010 р. За результатами діяльності ВАТ «Гусятинський механічний завод» у 2009 р. даний показник сягнув значення 0,144, а ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод» - 0,039. У 2007-2008 рр. спостерігалося падіння приросту капіталізації з 0,076 до 0,032 у ВАТ «Калуський завод будівельних машин», а в наступних роках приросту не зафіксовано.

Отримані показники приросту капіталізації досліджуваних підприємств вимагають якісних характеристик. Для цього використано загальновідому вербально-числову шкалу Харрінгтона, в основі побудови якої лежить ідея перетворення кількісного значення показника у, так звану, оцінку бажаності відповідного стану досліджуваного об'єкта, тобто капіталізації підприємства. Шкала умовно поділяється на п'ять відрізків (d), які відповідають оцінці «дуже погано» (d = 0,00-0,20), «погано» (d = 0,20-0,37), «задовільно» (d = 0,37-0,63), «добре» (d = 0,63-0,80), «дуже добре» (d = 0,80-1,00). За такого розподілу оцінок функція «бажаності» приймає значення від 0 до 1, причому значення d = 0 свідчить про абсолютно неприйнятне значення приросту капіталізації, d = 1 -найкраще значення приросту капіталізації підприємства. Для зручності та достовірності розрахунків доцільно розширити інтервал кількісної оцінки показника приросту капіталізації підприємства «задовільний» від 0,37 до 0,69, а також обмежитися вибором нижньої границі інтервалу «бажаності» «низький» на відмітці 0,2 та верхньої границі «високий» на відмітці 0,8.

Аналітично функцію «бажаності» пропонуємо розраховувати за допомогою такої формули:

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Л М Мельник - Капіталізація машинобудівного підприємства

Л М Мельник - Деклараційний патентна винахід

Л М Мельник - Дослідження та обгрунтування процесу адсорбції домішок спирту природними сорбентами

Л М Мельник - Установка для виробництва спирту етилового технічного та паливного етанолу

Л М Мельник - Моделювання й оптимізація процесу зневоднення водно-спйртових розчинів морденітом