Д Д Пристромова - Флора і фауна україни - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ (Інформаційний список)

Вип. 131.

Донецьк-2012

Список літератури є продовженням покажчика, що складається з 1972

року.

Включає учбову літературу, монографії, автореферати дисертацій, статті з періодичних видань, що вийшли з друку в 2009-2012 рр.

Література згрупована в двох розділах: «Рослинний світ України» і «Тваринний світ України», включаючи інформацію про Донбас.

Розділи складаються з параграфів, що містять дані про охорону рослинності, ботанічні сади, екологію рослин, окремі види рослин, загальні питання і охорона тварин, гідробіології, паразитофауни, екології довкілля і охорони природи.

Для складання списку використовувались джерела, наявні у фонді наукової бібліотеки ДонНУ: літописи книг, авторефератів дисертацій, рецензій і журнальних статей; реферативні журнали, електронний каталог бібліотеки, покажчики ІНІОН, ресурси Інтернет. http: //library.donnu. edu.ua

Список рекомендується для наукової і учбової роботи викладачам, аспірантам і студентам.

Література, яка є у фонді бібліотеки, помічена шифром та інвентарними номерами, а відсутня - зіркою (*).

Наукова електронна бібліотека (eLibrary) дозволяє доступ к багатьом повнотекстовим джерелам, представленим в інформаційному списку.

Список містить 213 назв.

Укладач:

Гол. бібліограф Пристромова Д.Д.

Редактор:

Зав ДБВ Кротова В.О.

ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ. ОХОРОНА ПРИРОДИ

БІОМОНІТОРИНГ.

1. Жуков С.П. Регулируемая рекультивация промышленно нарушенных территорий / С.П. Жуков // Промышленная ботаника: сб. науч. тр. - 2010. -Вып. 10. - С. 11-15.

Е5

П814 873966

2. *Капелюш Н.В. Біологія платанів (Platanus orientalis L. и Platanus acerifolia Willd) в урботехногенних умовах степової зони України: монографія / Н.В. Капелюш, В.П. Бессонова. - Запоріжжя, 2010. - 195 с.

3. *Кияк Н. Роль бріофітного покриву у ренатуралізації техногенних субстратів на території видобутку сірки / Н. Кияк, О. Баїк // Вісн. Львів. ун­ту. - Л., 2012. - Вип. 59. - С. 114-121. - (Сер.: Біологічна).

4. *Козловський М.П. Антропогенна трансформація угрупувань ґрунтових безхребетних у похідних екосистемах Українських Карпат / М.П. Козловський // Біологічні студії. - 2012. - Т. 6, №1. - С. 135-142.

5. Коршиков И.И. О фитоэкологической оценке эдафотопов железорудных отвалов Криворожья / И.И. Коршиков, О.В. Красноштан // Промышленная ботаника: сб. науч. тр. - 2010. - Вып. 10. - С. 16-21.

Е5

П814 873966

6. *Кудрявська Т.Б. Дослідження впливу антропогенного забруднення на зміну морфометричних показників кульбаби лікарської (Taraxacum officinale) / Т.Б. Кудрявська, А.О. Дичко // Вестн. ХНАДУ. - 2011. - Вып. 52. - С. 167-169.

7. Кульбачко Ю.Л. Изменчивость биомассы дождевых червей (Lumbricidae) как отклик биоты на различные экологические условия в модельных экспериментах / Ю.Л. Кульбачко, А.Е. Пахомов, О.А. Дидур // Доп. НАН України. - 2011. - №6. - С. 197-202. 4 ч/з

8. * Лукьянова О.Н. Прикладная экология. Антропогенное воздействие на природные водные экосистемы: морская экотоксикология: учеб. пособие / О.Н. Лукьянова. - Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. - 130 с.

9. О Применении популяционных биомаркеров травянистых растений в мониторинге фиторекультивации техногенных земель / А.З. Глухов, А.И. Хархота, И.В. Ачурова, С.И. Прохорова // Промышленная ботаника: сб. науч. ст. - 2010. - Вып. 10. - С. 3-10.

Е5

П814 873966

10. *Осипенко В.В. Зонування території м. Черкаси з використанням спонтанної рослинності / В.В. Осипенко, В.А. Соломаха // Вісн. Черкас. ун­ту. - Черкаси, 2011. - Вип. 204. - С. 137-141. - (Сер.: Біологічні науки).

11. *Очерет звичайний - фіторемедіант важких металів у дренажних канавах породних відвалів вугільних шахт / В.І. Баранов, І.М. Книш, І.А. Блайда та ін.. // Біологічні Студії. - 2012. - Т.6, №1. - С. 93-100.

12. *Рагуліна М.Є. Мохоподібні (Bryophyta) як агенти ініціального ґрунтоутворення в техногенних екосистемах / М.Є. Рагуліна, О.Л. Орлов // Наук. зап. Держ. природознавчого музею. - 2011. - Вип. 27. - С. 89-94.

13. *Рациональное природопользование: международные программы, российский и зарубежный опыт / Н.Н. Клюев, Г.В. Сдасюк, А.А. Тишков и др. - М.: КМК, 2010. - 412 с.

14. *Рекомендации по рекультивации техногенных ландшафтов / А.С. Кобец, И.Х. Узбек, П.В. Волох и др.; М-во аграр. промышленности продовольствия, Днепропетр. обл. гос. админ. - Д., 2011. - 151 с.

15. *Рябухина Е.В. Оценка воздействия на окружающую среду: учеб. пособие по специальности «Экология» / Е.В. Рябухина. - Ярославль: ЯрГУ,

2010. - 175 с.

16. *Савосько В.М. Меліорація та фіторекультивація земель: навч. посібник / В.М. Савосько. - Кривий Ріг: Діоніс, 2011. - 187 с.

17. Семенів О.В. Методи та алгоритми ідентифікації в задачах моніторингу і прогнозування стану рослинності: автореф. дис...канд.. техн. наук: (01.05.04) / Ін-т косм. досліджень. - К., 2011. - 20 с. ав71493

18. *Слободенюк О.А. Утилізація рослин, забруднених дихлордифенілтрихлорметилметаном / О.А. Слободенюк // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. - Вип. 22.11. - С. 128-133.

19. *Соколов А.А. Анализ природно-технических систем: от теории к практике / А.А. Соколов. - М.: МАКС Пресс, 2010. - 114 с.

20. *Соханьчак Р.Р. Вплив моху Cаmpylopus introflexus (Hedw.) Brid. на відновлення техногенних субстратів шахтних відвалів / Р.Р. Соханьчак, О.В. Лобачевська // Біологічні Студії. - 2012. - Т.6, №1. - С. 101-108.

21. *Технология экологического мониторинга : монография / Тунакова Ю.А., Новикова С.В., Валиев В.С., Исмаилова Е.С. - Казань: Бриг, 2010. -

264 с.

22. *Фізіолого-біохімічні показники судака (Sander lucioperca L.) в умовах антропогенного забруднення водного середовища / Федоренко О.В., Шарамок Т.С., Афанасьєва Т.В., Єсіпова Н.Б. // Природничий альманах. -

2011. - Вип. 15. - С. 148-155. - (Сер.: Біологічні науки).

23. *Характеристика загрязнения прибрежных вод у Карадагского заповедника по данным оптических измерений / П.Д. Ломакин, О.А. Трощенко, Л.И. Чепыженко, А.А. Чепыженко // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. - 2011. - №4. - С. 76-84.

24. *Хлус Л.Н. Морфометрическая структура популяций CEPAEA VINDOBONENSIS FER. в урболандшафте степной зоны Украины (факторный анализ) / Л.Н. Хлус // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. -Белгород, 2011. - Т.14, №3. - С. 95-103. - (Сер.: Естественные науки).

25. *Царик Й. Formicidae як індикатор змін біотичних і абіотичних компонентів екосистеми / Й. Царик // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип. 59.

- С. 3-11. - (Сер.: Біологічна).

26. *Чурилов Г.И. Биологические действие наноразмерных металлов на различные группы растений: монография / Г.И. Чурилов, Л.Е. Амплеева Л.Е.

- Рязань: Рязан. гос. агротехн. ун-т, 2010. - 149 с.

27. Юришинець В.І. Застосування мікросимбіоценозів молюсків для індикації якості водного середовища / В.І. Юришинець, Ю.С. Івасюк, Н.О. Красуцька // XIV Конференція Українського наукового товариства паразитологів: (м. Ужгород, 21-24 вересня 2009 р.): тез. докл. - К., 2009. - С.

124-125. Е0

У455 876688

28. *Яворський П.П. Наукові основи регуляції стійкості рослин до урбогенних стресових чинників (на прикладі м. Києва): автореф. дис. д-ра с.-г. наук: (06.03.01) / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України).

- К., 2001. - 43 с.

29. *Яцишин А.В. Інформаційні технології в задачах екологічного моніторингу приземного шару атмосфери урбанізованих територій / А.В. Яцишин // Зб. наук. праць Ін-ту проблем моделювання в енергетиці НАН України. - К., 2011. - Вип. 60. - С. 82-91.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. ОХОРОНА РОСЛИН. БОТАНІЧНІ САДИ. ЗАПОВІДНИКИ.

30. *Галкін С.І. Дендрологічні парки Національної академії наук України: проблеми збереження історичних насаджень, пов'язані з посиленням антропогенного впливу на їхні території (на прикладі дендропарку «Олександрія» НАН України) / С.І. Галкін // Інтродукція рослин. - 2011. - №2. - С. 118-123.

31. *Галкін С.І. 65-річчя дендрологічного парку «Олександрія» НАН України як наукової установи / С.І. Галкін // Інтродукція рослин. - 2011. -

№4. - С. 107-112.

32. *Очерки истории Севастопольской биологической станции -Института биологии южных морей (1871 -2011) / под ред.: Н.В. Шадрина. -Севастополь: ЭКОСИ Гидрофизика, 2011. - 363 с.

33. *Рідкісні та зникаючі рослини Львівщини / Л. Тасєнкевич, Н. Калінович, М. Сорока та ін.. - Л.: Бона, 2011. - 124 с.

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН. ФІТОЦЕНОЛОГІЯ. ГЕОГРАФІЯ РОСЛИН. АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН.

34. Єрмолаєва Л.Ю. Історія вивчення рідкісних та зникаючих ефелироїдних геофітів Одеської області / О.Ю. Єрмолаєва // Вісн. Одес. нац. ун-ту. - О., 2010. - Т. 15, вип. 17. - С. 88-102. - (Сер.: Біологія).

Е

В535 876591

35. *Кічігіна О.О. Екологічні особливості видів роду Trifolium L. в агроекосистемах Полісся: автореф. дис.канд.. с.-г. наук: (03.00.16) / Ін-т агроекології і природокористування. - К., 2012. - 20 с.

36. *Курченко Е.И. Род полевица (Agrostis L., сем. Poaceae) России и сопредельных стран: морфология, систематика и эволюционные отношения / Е.И. Курченко. - М.: Прометей, 2010. - 514 с.

37. *Лукащук Г.Б. Динаміка ценопопуляцій рослин на зрубах Горган / Г.Б. Лукащук // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. -Вип. 22. - С. 42-48.

38. *Міронова Н.Г. Географічний аналіз вищих водних і прибрежно-водних рослин техногенних озер малого Полісся / Н.Г. Міронова // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. - Вип. 22. - С. 87-90.

39. Мойсієнко І.І. Флора Північного Причорномор'я (структурний аналіз, синантропізація, охорона): автореф. дис.д-ра біол.. наук: (03.00.05) / Київ. нац. ун-т. - К., 2011. - 35 с. ав71638

40. Ойцюсь Л.В. Адвентивна фракція флори Волинського Полісся: автореф. дис.канд.. біол.. наук: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад. -К., 2011. - 20 с. ав71686

41. *Солодкий В. Нові підходи до розвитку екомережа Буковинських Карпат (Чернівецька область) / В. Солодкий, Й. Цирик // Вісн. Львів. ун-ту. -

Л., 2012. - Вип. 59. - С. 154-160. - (Сер.: Біологічна).

42. *Сопушинський І.М. Анатомічні особливості прямоволокнистої та хвилясто-завилькуватої деревини явора (ACER PSEUDOPLATANUS L.) та ясена звичайного (FRAXINUS EXCELSIOR L.) / І.М. Сопушинський // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. - Вип. 22.11. - С. 151­155.

43. *Сорока М.І. Ренатуралізація рослинності як пріоритетний напрям діяльності біосферного резервату «Розточчя» / М.І. Сорока // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. - Вип. 22.07. - С. 8-14.

44. *Ягодинець Н.О. Рослини у довкіллі, відміни в їх зовнішній будові. Рослини культурні та дикорослі / Н.О. Ягодинець // Пед. пошук. - 2011. - №3. - С. 30-33.

НИЖЧІ РОСЛИНИ.

45. Александров Б.Г. Первый случай «цветения» воды в Черном море водорослью Nodularia spumigena Mert. ex Bornet et Flahault (Cyanoprokaryota) / Б.Г. Александров, Л.М. Теренько, Д.А. Нестерова // Альгология. - 2012. -№2. - С. 152-166. 6 ч/з

46. Гаркуша О.П. Водоросли супралиторали песчаных пляжей Одесского побережья Черного моря (Украина) / О.П. Гаркуша, Б.Г. Александров, А.Ю. Гончаров // Альгология. - 2012. - №1. - С. 70-84.      6 ч/з

47. Демченко Э.Н. Особенности полового процесса у некоторых новых для флоры Украины и редких видов Volvocales (Chlohophyta) / Э.Н. Демченко, Т.И. Михайлюк // Альгология. - 2012. - №1. - С. 13-30. 6 ч/з

48. Климова Е.М. Использование микроводоросли Dunaliella viridis Teodor. (Chlorophyta) в качестве клеточного биоиндикатора / Е.М. Климова, Е.В. Лавинская // Альгология. - 2012. - №2. - С. 208-219. 6 ч/з

49. Лилицкая Г.Г. Bacillariophyta о. Донузлав (Крым, Украина) / Г.Г. Лилицкая, П.М. Царенко, И.И. Маслов // Альгология. - 2012. - №1. - С. 102­104. 6 ч/з

50. Лилицкая Г.Г. Desmidiales Round (Streptophyta) некоторых водоемов г. Киева (Украина) / Г.Г. Лилицкая // Альгология. - 2012. - №2. - С. 175-190.

6 ч/з

51. *Надеина О.В. Завершается проект по степным лишайникам Красной книги Украины / О.В. Надеина, А.Е. Ходосовцев, Ю.С. Назарчук // Степной бюллетень. - 2011. - №33. - С. 53-56.

52. Таращук О.С. Фитоэпифитон речного участка Каневского водохранилища (Украина) / О.С. Таращук, Т.Ф. Шевченко, П.Д. Клоченко // Альгология. - 2012. - №2. - С. 198-208. 6 ч/з

53. Ткаченко Ф.П. Виды рода Vaucheria DC водоемов Северо-Западного Причерноморья (Украина) / Ф.П. Ткаченко, Е.Б. Куцин // Альгология. - 2012. - №2. - С. 190-198. 6 ч/з

54. Ткаченко Ф.П. Морські водорості - макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря): навч. посібник / Ф.П. Ткаченко. - О.: Астропринт, 2011. - 104 с.

Е5я73

Т484 876663

55. Chaetoceros throndsenii (Bacillariophyta) - новый для Черного моря вид: рост в природных и экспериментальных условиях / Л.А. Паутова, В.А. Силкин, А.С. Микаэлян, Т.А. Лукашева // Альгология. - 2012. - №2. - С. 139­152. 6 ч/з

ВИЩІ РОСЛИНИ.

56. *Бурлака М. Віталітетна структура популяції Spiranthes spiralis (L.) Chevall. на території Ужанського РПП / М. Бурлака // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип. 59. - С. 122-126. - (Сер.: Біологічна).

57. *Вегера Л.В. Види роду Tilia L. у національному дендропарку «Софіївка» НАН України / Л.В. Вегера // Інтродукція рослин. - 2011. - №4. -

С. 15-18.

58. Гельтман Д.В. Знахідка Euphorbia hirsute L. (Euphorbiaceae) в Криму / Д.В. Гельтман, В.Г. Шатко // Укр. ботан. журн. - 2012. - №4. - С. 604-607.

6 ч/з

59. *Жураківська С. Вікова структура ценопопуляцій Betonica officinalis L. в біогеоценозах північного мегасхилі Українських Карпат / С. Жураківська // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип. 59. - С. 127-131. - (Сер.: Біологічна).

60. Загороднюк Н.В. Мохоподібні рівнинного Криму: автореф. дис.канд.. біол.. наук: (03.00.05) / НАН України, Нікіт. ботан. сад. - Ялта, 2011. - 19 с. ав70856

61. *Ізмест'єва С.В. Особливості розмноження Carex dioica L. (Cyperaceae) у природних популяціях за різних умов росту / С.В. Ізмест'єва, І.М. Данилик // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. -Вип. 22.12. - С. 19-24.

62. *Кобів В. Вікова структура та щільність популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. Українських Карпат і на суміжних рівнинних територіях / В. Кобів // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип. 59. -С. 141-145. - (Сер.: Біологічна).

63. Кобів Ю. Чи трапляється в Українських Карпатах Aquilegia transsilvanica Schur (Ranunculaceae)? / Ю. Кобів // Укр. ботан. журн. - 2012. -№4. - С. 493-503. 6 ч/з

64. *Мойсієнко І.І. Анотований список судинних рослин, відмічених на території регіонального ландшафтного парку Кінбурська коса у 2007-2009 рр. / І.І. Мойсієнко // Чорноморський ботанічний журн. - 2011. - Т.7, №4. - С.

390-399.

65. Павлова М.А. COIX LACRYMA-JOBI L. в условиях культуры на Юго-востоке Украины / М.А. Павлова // Бюл. Ботан. сада - института ДВО РАН, 2011. - №8. - С. 65-68. e-LIBRARY

66. *Різничук Н. Особливості онтогенезу Роlygonatum odoratum (Mill.) Druce в Українських Карпатах / Н. Різничук // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. -Вип. 59. - С. 108-113. - (Сер.: Біологічна).

67. *Фучило Я.Д. Верби України (біологія, екологія, використання): монографія / Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна. - К.: Логос, 2009. - 200 с.

68. *Хлус Л.Н. Морфометрическая структура популяций CEPAEA VINDOBONENSIS   FER.   в   урболандшафте   степной   зоны Украины

(факторный анализ) / Л.Н. Хлус // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. -Белгород, 2011. Т.3, №14. - С. 95-103. - (Сер.: Естественные науки).

e-LIBRARY

69. Шиян Н.М. Типифікація таксонів родини Asteraceae флори України; роди Jurinea Cass, Lagoseris M. Bieb., Lamyra (Cass.) Cass., Lapsana L., Leontodon L., Leucanthemum Mill., Ligularia Cass., Matricaria L., Onopordum L., Picris L., Ptarmica Neck., Pulicaria Gaertn., Pyrethrum Zinn /Н.М. Шиян, С.Л. Мосякін, М.М. Федорончук // Укр. ботан. журн. - 2012. - №4. - С. 481-493. 6 ч/з

ОКРЕМІ ВИДИ ДЕРЕВНИХ ТА ЧАГАРНИКОВИХ РОСЛИН.

70. * Броун І.В. Оцінка пошкодженості насаджень гіркокаштана звичайного дендропарку «Олександрія» каштанового мінуючою міллю / І.В. Броун, Т.Г. Трегуб, Л.Я. Плескач // Інтродукція рослин. - 2011. - №2. - С. 91­97.

71. *Висоцька Н.Ю. Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду Picea Dietr в умовах Сходу України: автореф. дис.канд.. с.-г. наук: (06.03.01) / Укр. н.-д. ін-т лісного госп-ва та агромеліорації. - Х., 2010. - 20 с.

72. Горєлов О.О. Види роду Alnus Mill. в Правобережному лісостепу України (інтродукція, біолого-екологічні та аллопатичні особливості): автореф. дис.канд.. біол.. наук: (03.00.05) / НАН України, Нац. ботан. сад. -К., 2011. - 16 с. ав72570

73. *Заїка В.К. Морфофізіологічні особливості дерев сосни звичайної в борах малого полісся / В.К. Заїка, А.В. Руденко // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. - Вип. 22.09. - С. 9-14.

74. *Заїка В.К. Морфофізіологічні особливості формування фітомаси дуба звичайного в лісових культурах різних типів лісу Львівського Розточчя / В.К. Заїка, Н.З. Кендзьора // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. - Вип. 22.11. - С. 47-54.

75. *Івченко І.С. Історичне формування дендрології: монографія / І.С. Івченко. - К.: НАУ ім.. М.П. Драгоманова, 2011. - 351 с.

76. *Калашникова Л.В. Структура интродукционных популяций редких древесных растений в дендропарке «Александрия» / Л.В. Калашникова // Інтродукція рослин. - 2011. - №3. - С. 43-48.

77. *Кендзьора Н.З. Морфофізіологічні особливості накопичення фіто-маси деревами клена гостролистого в лісових культурах Львівського Розточчя / Н.З. Кендзьора, В.К. Заїка // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. - Вип. 22.08. - С. 48-54.

78. *Колісник Л.М. Кількісні морфологічні ознаки та мінливість вегетативних і генеративних органів бузини чорної (Sambucus nigra L.) у Лісостепу України / Л.М. Колісник, С.В. Клименко // Інтродукція рослин. -2011. - №4. - С. 19-24.

79. *Копій С.Л. Особливості природного відтворення корінних деревостанів у грабових дібровах західного регіону України: автореф. дис.канд.. с.-г. наук: (06.03.03) / Нац. лесотехн. ун-т України. - Л., 2010. -

20 с.

80. *Летухова В.Ю. Современное состояние популяции боярышника Турнефора (Crataegus tournefortii Griseb.) в окрестностях г. Старый Крым (Украина) / В.Ю. Летухова, И.Л. Потапенко // Природничий альманах. -2011. - Вип. 15. - С. 83-90. - (Сер.: Біологічні науки).

81. *Немерцалов В.В. Современное состояние и пути обогащения дендрофлоры Одессы / В.В. Немерцалов // Вестн. Иркут. гос. сельскохоз. акад. - Новосибирск, 2011. - №44-5. - С. 76-81. e-LIBRARY

82. *Потапенко И.Л. Ареалогическая структура культивированной дендрофлоры восточного района Южного берега Крыма / И.Л. Потапенко // Природничий альманах. - 2011. - Вип. 15. - С. 123-133. - (Сер.: Біологічні науки).

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Д Д Пристромова - Биофизика сенсорных систем

Д Д Пристромова - Влияние индивидуальных особенностей на адаптацию к профессиональной деятельности у жителей техногенного региона

Д Д Пристромова - Флора і фауна україни

Д Д Пристромова - Наукова бібліотека довідково-бібліографічний відділ флора і фауна україни

Д Д Пристромова - Пороги чувствительностибиоиндикаторов и биодатчиков надействие экологических факторов