І Литвин - Значення михайлівського золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті україни - страница 1

Страницы:
1  2  3 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

Литвин Ірина Валеріївна

УДК 94 (477) «1620/1786»:2 (043.3)

ЗНАЧЕННЯ МИХАЙЛІВСЬКОГО ЗОЛОТОВЕРХОГО МОНАСТИРЯ В ДУХОВНОМУ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ У

1620 - 1786 рр.

07. 00. 01 - історія України

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

Київ - 2009

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:        доктор історичних наук, професор

Борисенко Володимир Йосипович,

Національний педагогічний університет

імені   М. П. Драгоманова,   завідувач кафедри

історії України.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор

Гуржій Олександр Іванович,

Інститут історії України НАН України, провідний науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу;

кандидат історичних наук, доцент Сокирко Олексій Григорович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри давньої та нової історії України.

Захист відбудеться 06.05.2009 р. о 14 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

Автореферат розісланий 04.04.2009 р. Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

Стоян Т. А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Процес національно-духовного відродження в Україні зумовив зростання інтересу до соціально-економічної та культурно-просвітницької ролі церкви в суспільстві. Це поставило на порядок денний питання про світське осмислення всіх сторін діяльності православних монастирів. Переживаючи складну еволюцію становлення та розвитку, обителі упродовж тривалого часу відігравали важливу роль у політичному, економічному та духовному розвитку суспільства, формуванні культурного потенціалу та громадської думки, істотно впливаючи на хід історичних подій.

Один з найстаріших та найвпливовіших монастирів України -Михайлівський Золотоверхий - упродовж тривалого періоду відігравав визначальну роль в історичному розвитку як Київщини, так і всієї України. Михайлівська обитель була не тільки оплотом православ'я, але й займалася активною діяльністю в усіх сферах суспільства. Саме це потребує ґрунтовного дослідження, що сприятиме подальшому православно-церковному та національному відродженню України. Тому питання про роль церкви в історії України, її місце в суспільно-політичному житті держави в наш час набуває особливого значення.

Слід зазначити, що історія православної церкви впродовж останніх десятиліть була об'єктом вивчення багатьох дослідників, які у своїх публікаціях намагалися всебічно показати її місце і роль в житті українського народу. Проте Михайлівський Золотоверхий монастир у XVII-XVIII ст. не став предметом спеціального і комплексного висвітлення в сучасній історичній літературі. Тому виникає необхідність ґрунтовно з'ясувати соціально-економічні та духовно-освітні аспекти діяльності обителі у XVII-XVIII ст., що донині залишалися поза увагою історичних досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася у руслі наукової тематики кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Актуальні проблеми історії України». Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 30 березня 2006 р., протокол № 10.

Мета роботи - проаналізувати значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620­1786 рр. Для досягнення поставленої мети ставляться такі основні завдання:

- з'ясувати стан наукової розробки проблеми та джерельної бази дослідження;

- проаналізувати основні передумови стрімкого економічного розвитку обителі у досліджуваний період. Визначити основні причини та шляхи набуття монастирем нерухомої власності й окреслити межі володінь обителі;

- розкрити основні засади господарювання православної святині у XVII-

XVIII ст.;

- показати зміни у соціально-економічному становищі підданих Михайлівського Золотоверхого монастиря, охарактеризувати основні форми залежності селян;

- визначити вплив діяльності настоятелів Михайлівського монастиря на розвиток святині, суспільно-політичні й духовно-освітні процеси в країні;

- з'ясувати особливості формування архітектурного ансамблю обителі, виявити значення монастиря у творенні нового напряму в українській культурі

XVII-XVIII ст.

Об'єкт дослідження - православна церква в Україні у XVII-XVIII ст. Предметом дослідження є Михайлівський Золотоверхий монастир у

XVII-XVIII ст.

Територіальні межі дослідження охоплюють територію, на яку поширювався різноманітний вплив Михайлівського Золотоверхого монастиря в досліджуваний період.

Хронологічні рамки дослідження визначаються внутрішньою логікою подій і обмежуються 1620-1786 рр. Нижній хронологічний рубіж обумовлений часом відновлення української православної митрополії в Києві, з резиденцією митрополита у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Верхня межа дослідження пов'язана із секуляризаційною реформою в Україні, яка призвела до втрати економічної та адміністративної незалежності православної обителі. З метою більш ґрунтовного дослідження передумов та наслідків означених історичних подій в дисертації залучаються відповідні матеріали у дещо ширших хронологічних межах.

Методи дослідження ґрунтуються на основі принципів історизму, об'єктивності та комплексному підході до вивчення соціально-економічних, культурних та релігійних явищ. При написанні роботи використано як загальнонаукові методи: логічного аналізу, класифікації та систематизації, теоретичного узагальнення, так і спеціальні: проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, емпіричний, а також метод статистичного обстеження та аналізу кількості населення в маєтностях Михайлівського Золотоверхого монастиря.

За допомогою загальнонаукових методів нам вдалося проаналізувати стан Михайлівського Золотоверхого монастиря на тлі суспільно-політичних, культурних та економічних процесів в Україні. У дисертації широко використовувався проблемно-хронологічний метод дослідження, що забезпечив комплексний аналіз питання. Для виявлення закономірностей та особливостей розвитку православної святині мав значення порівняльно-історичний метод.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що зазначена проблема в такому ракурсі не розроблялася сучасними дослідниками. На основі широкого масиву джерел обґрунтовано тезу про те, що відновлення української православної митрополії у 1620 р. та Національно-визвольна війна другоїполовини XVII ст. зумовили активізацію соціально-економічного та духовного розвитку обителі. Уперше чітко визначено межі володінь Михайлівського Золотоверхого монастиря. Новими є і оцінки характеру сільськогосподарського та промислового виробництва обителі. Проаналізовано еволюцію соціально-економічного стану монастирських підданих від часткової повинності на підставі звичаєвого права до повного закріпачення селян імператорським наказом.

Михайлівський Золотоверхий монастир як великий землевласник виступав стримуючим фактором у формуванні прогресивних соціальних відносин, які почали зароджуватися в українському суспільстві. Водночас його діяльність сприяла творенню нових економічних реалій та розвитку культури.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх ідеї, теоретичні положення, висновки та багатий фактичний матеріал можуть бути корисними при написанні узагальнюючих праць з історії України чи монографічних досліджень з церковно-релігійної тематики, у процесі викладання нормативних та спеціальних курсів, семінарських занять з історії та релігієзнавства, у виховній роботі з учнями та студентами. Результати дослідження сприятимуть збагаченню досвіду при розбудові незалежної Української держави та підвищенню авторитету церкви в суспільстві.

Апробація результатів дисертації здійснювалася у формі виступів на VIII та Х Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (Київ, 2005, 2007 рр.). З тематики дисертації робилися доповіді на звітній науково-практичній конференції НПУ імені М. П. Драгоманова у 2008 р. та на Других всеукраїнських драгоманівських читаннях молодих істориків «Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії» (Київ, 2008 р.). Зміст дисертації обговорювався на кафедрі історії України Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова.

Публікації. Основні положення дисертації викладені в шести одноосібних наукових статтях, які опубліковано у спеціалізованих фахових виданнях, що відповідають вимогам ВАК України.

Структура дисертації обумовлена логікою розкриття теми, специфікою поставлених мети і завдань та характером досліджуваної теми. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів (11 підрозділів), висновків і списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації становить 226 сторінок, в тому числі основний текст - 188 сторінок, список використаних джерел та літератури - 37 сторінок (358 найменувань).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У першому розділі дисертації «Стан наукової розробки та джерельної бази проблеми» аналізується історіографічна традиція та характеризуються джерела з історії Михайлівського Золотоверхого монастиря 1620-1786 рр.

Історіографія з цієїї проблеми була започаткована відразу після проведення секуляризаційної реформи. Православні митрополити Є. Болхвітінов, Макарій у своїх роботах намагалися привернути увагу до минулого благополуччя церкви з метою повернути втрачені позиції . У першій половині XIX ст. М. Закревський вперше науково описав мозаїки Михайлівської церкви . Криза соціально-економічних відносин і розвиток земельної власності у середині XIX ст. висунула на одне з чільних місць в офіційній історіографії питання про роль церковного майна. Праці В. Мілютіна, П. Знаменського, П. Веденяпіна та М. Горчакова значною мірою були присвячені питанням земельного володіння православних церков Російської імперії . Серед українських істориків роль церкви у суспільстві вивчав М. Грушевський. У своїх працях він виокремив основні тенденції розвитку православної церкви в Україні, звернув увагу на провідну роль православних осередків у розвитку культури та освіти .

Питання про державні податки та повинності селян Лівобережної України у XVII-XVIII ст. вперше було поставлено наприкінці XIX - на початку ХХ ст. Плеяда таких істориків як В. Барвінський, О. Грушевський, І. Джиджора,

1 Болховитинов Е. А. Описание Киево-Печерской Лавры с присовокуплении грамот, выписок, объясняющих оное, также планов Лавры и обоих пещер / Евфимий Алексеевич Болховитинов. -2. изд. - Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры, 1831. - 336 с.; його ж. Описание Киево-Софиевского собора и Киевской иерархии с присовокуплении грамот, выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов Константинопольской и Киевской Софиевской церкви и Ярославова надгробья. - Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры, 1825. - 291 с.; Булгаков М. История русской церкви. Кн. 7. Отд. 2: Патриаршество Московское и Всея Великия, Малыя и Белыя России - воссоединение Западнорусской церкви с Восточнорусской (1654-1667) / Макарий Булгаков. - М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 670 с.

2 Закревский Н. В. Описание Киева: [В 2-х т.] / Николай Владимирович Закревский. -М.: Изд. Моск. археолог. о-ва, 1868. - Т.2. - с. 456 - 950.

3 Веденяпин П. Г. Законодательство императрицы Елизаветы Петровны относительного православного духовенства / Платон Григорьевич Веденяпин // Православное обозрение. -М., 1865. - № 5. - С. 69 - 117; - №7. - С. 296 - 334; - № 10. - С. 217 - 231; Знаменский П. В. Законодательство Петра Великого относительно духовенства / Петр Васильевич Знаменский // Православный собеседник. - Казань, 1863. - № 7. - С. 377 - 414; - № 9. - С. 45 - 77; -№ 10. - С. 125 - 158; - № 12. - С. 372 - 405; Горчаков М. И. О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и Св. Синода (988-1738 гг.). Из опытов исследования в истории русского права / Михаил Иванович Горчаков. - СПб.: Тип. А. Траншеля, 1871. - 836 с.; Милютин В. А. О недвижимых имуществах духовенства в России / Владимир Алексеевич Милютин. - М.: Университетская типография, 1862. - 582 с.

4 Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні / Михайло Сергійович Грушевський. - К.: Освіта, 1992. - 191 с.; його ж. Культурно-національний рух на Україні в XVI-XVII ст. - Дніпропетровськ: Дніпросоюз, 1919. - 248 с.

О. Лазаревський та інші у своїх дослідженнях вперше торкнулися цієї проблематики й спробували проаналізувати деякі державні повинності та податки селян[1].

Кінець XIX - початок ХХ ст. ознаменувалися появою ряду узагальнюючих праць з історії Михайлівського Золотоверхого монастиря. Зокрема, це книга, видана настоятелями обителі, та дослідження С. Петровського. Праці мають описовий та узагальнюючий характер і містять чимало помилок. Це пов'язано з тим, що автори намагалися привернути увагу до православної церкви у суспільстві кінця ХІХ - початку ХХ ст. Цікавими також залишаються і праці історика П. Лебединцева. У своїх дослідженнях вчений намагається визначити передісторію Михайлівського монастиря і пов'язує його з Дмитрівським монастирем, який був побудований Ізяславом Ярославовичем . Попри всі недоліки, ці розвідки містять важливі історичні факти.

У радянську добу окремі дослідники побіжно розглядали історію православних монастирів України. Вони не могли дати об'єктивну оцінку їхньої діяльності в умовах панування атеїстичної ідеології.

У 20-30-х роках XX ст. дослідження П. Федоренка, В. Дубровського, М. Нечипоренка висвітлюють питання аграрних та соціально-економічних відносин між монастирською адміністрацією та селянами з позицій радянської історіографічної традиції . Одночасно з войовничою критикою церкви виходять фундаментальні дослідження соціально-економічного напряму, які не втратили

6 Киево-Златоверхо-Михайловский монастырь. Исторический очерк от основания его до настоящего времени. Издание означенного монастыря. - Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1889. -139 с.; Петровский С. Златоверхий Михайловский монастырь в Киеве. Исторический очерк и современное состояние обители / Сергей Петровский. - Одесса: Тип. Фесенко, 1902. - 96 с.; Лебединцев П. Г. Дмитриевский монастырь, устроенный в Киеве великим князем Изяславом Ярославичем. Его судьба и местность / Петр Гаврилович Лебединцев. - Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1877. - 14 с.

7 Нечипоренко М. Монастырь-крепостник (Селянское имение Киево-Печерской Лавры в 1768 г.) // Антирелигиозник. - 1939. - № 7.; Дубровський В. В. З побуту українських монахів другої половини XVIII ст. / Василь Васильович Дубровський. - Харків - К.: Держвидав України, 1930. - 44 с.; Федоренко П. К. З історії монастирського господарства на Лівобережжі XVII-XVIII ст. Господарство Петро-Павлівського монастиря біля Глухова / Павло Костянтинович Федоренко // Записки історико-філологічного відділу ВУАН. - Кн. 2. -К., 1927. - С. 103 - 170.своєї цінності й донині . В. Романовський, П. Нечипоренко, М. Слабченко наводять конкретні цифри і факти із соціально-економічного розвитку України у XVII-XVIII ст. Одним з дослідників такого напряму був і М. Ткаченко, який детально займався вивченням історії селянства України у вказаний період . Особливу цінність мають висновки автора про те, що у деяких маєтках Михайлівського Золотоверхого монастиря у першій половині XVII ст. переважала продуктова та грошова форми ренти, а не відробіткова.

З часу проголошення незалежності в Україні почалося переосмислення української церковної історіографії. З'явився ряд наукових праць, автори яких намагалися неупереджено показати історію, господарську та культурно-освітню діяльність православних монастирів України.

Деякі питання економічного розвитку Михайлівської обителі та відносин з гетьманською адміністрацією знайшли відображення у працях сучасних українських істориків, що займаються дослідженням суспільно-політичного життя в Україні XVII ст. Дослідження питань матеріального забезпечення православних монастирів і відносин між церквами у XVII ст. поглиблено у монографії В. Борисенка . Одночасно українські історики основну увагу приділили вивченню соціального, політичного та суспільного розвитку Лівобережної    України    і,    звичайно,    торкалися    проблеми церкви,

8 Романовський В. О. Війна 1735-1739 років та її наслідки для України / Віктор Олександрович Романовський // Нариси з соціально-економічної історії України. - Т. 1. -К.: Держвидав України, 1932. - С. 27-42.; його ж. До історії бюджетового права Гетьманщини за Кирила Розумовського // Ювілейний збірник на пошану Д. Багалія. -К.: Держвидав України, 1927. - С. 779-785.; Слабченко М. Є. Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни. Т. 1. Землеволодіння та форми сільського господарства Гетьманщини XVII-XVIII ст. / Михайло Єлисейович Слабченко. -К.: Держвидав України, 1923. - 396 с.; Нечипоренко П. До характеристики податкової політики уряду Єлизавети / Прокіп Нечипоренко // Науковий збірник за рік 1927. Записки українського наукового товариства в Києві тепер історичної секції Української Академії наук. - К.: Держвидав України. - 1927. - Т. 26. - С. 44-47.; його ж. Про «поріції» та «рації» на Гетьманщині 1725-1750 рр. // Записки історико-філологічного відділу Української Академії Наук. - Т. 20. - К., 1928. - С. 175-198.

9 Ткаченко М. М. Нариси з історії селян на Лівобережній Україні в XVII - XVIII вв. / Микола Миколайович Ткаченко. - Т.1. - Вип.1. - Відбитка з кн. XXVI «Записок історико-філологічного відділу». - К.: Держвидав України, 1931. - 151 с.

10 Смолій В. А. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет / Валерій Андрійович Смолій, Валерій Степанович Степанков. - К.: Либідь, 1993. - 504 с.; Степанков В. С. Аграрна політика Б. Хмельницького (1648-1657 рр.) / Валерій Степанович Степанков // Феодалізм на Україні: Збірка наукових праць. - К.: Наукова думка, 1990. - С. 52-65; його ж. Антифеодальна боротьба в роки визвольної війни та її вплив на формування української держави (1648-1654 рр.). - Львів: Світ, 1991. - 196 с.

11 Борисенко В. Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. / Володимир Йосипович Борисенко; АН УРСР, Ін-т історії. - К.: Наукова думка,

1986. - 263 с.монастирів та їхніх селян. Зокрема, на особливу увагу в цьому розрізі

12

заслуговують праці О. Гуржія .

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. В. Мордвинцев ґрунтовно проаналізував стан сільського господарства і розміри державних податків та повинностей селян у

13

монастирських вотчинах Лівобережної України XVIII ст. У своїх дослідженнях автор відслідковує, як змінювалися державні податки монастирських селян краю, аналізує вплив світської влади на становище підданих обителей.

В сучасній історіографії виокремлюється ряд праць, у яких досліджується архітектурна та мистецька спадщина Михайлівського Золотоверхого монастиря. Це дослідження М. Орленка та В. Вечерського[2]. На їхню думку, Михайлівська обитель стала взірцем для будівництва культових споруд на всій території Київської Русі. Вагомий внесок у вивчення історії Михайлівського Золотоверхого монастиря зробили сучасні дослідники М. Дегтярьов та А. Реутов, які приділили значну увагу особливостям архітектури та оздоблення обителі[3].

У зв'язку із святкуванням 900-річчя від дня заснування обителі у 2007­2008 рр. вийшло ряд праць, присвячених історії та духовно-освітній спадщині монастиря. Зокрема, видана монографія «Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря»[4], в якій розкривається процес становлення святині від часу її заснування до наших днів. Велику увагу приділено питанням заснування церкви та першому періоду розвитку монастиря. Особливий інтерес становить праця В. Ульяновського та О. Кошіль, присвячена питанням історії

12 Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIII в. / Александр Иванович Гуржий; АН СССР, Институт истории. - Киев: Наукова думка, 1986. - 134 с.; його ж. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII-XVIII ст.) / НАН України; Інститут історії України. - К., 1994. - 107 с.; його ж. Українська козацька держава у другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. - К.: Основи, 1996. - 223 с., його ж. Податне населення України XVII-XVIII ст. Нариси з історії та статистики. - Черкаси: Черкаський ЦНТЕІ, 2009. - 296 с.

13 Мордвинцев В. М. Государственные налоги и повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в XVIII в. / Вячеслав Михайлович Мордвинцев. - Киев: Знання, 1998. - 184 с.; його ж. Сельское хозяйство в монастырских вотчинах Левобережной Украины в XVIII в. - Киев: ООО «Междунар. финансовое агентство», 1998. - 46 с.

17

бібліотеки обителі . В книзі здійснено реконструкцію бібліотеки Михайлівського Золотоверхого монастиря за рукописними каталогами ХІХ ст.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

І Литвин - Значення михайлівського золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті україни

І Литвин - Комп'ютерна інформаційно-вимірювальна система на основі оеіп з підвищеною інформаційною ефективністю

І Литвин - Історіографія і джерелознавство