Е Ю Тюхляєва - Звільнення за переведенням на нове місце роботи невже за це потрібно платити - страница 1

Страницы:
1 

2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26 грудня 1992 р. № 13-92 зі змінами від 30 квітня та 1 липня 1993 р., 14 лютого 1996 р., 12 вересня 1996 р.

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» від 25.03.2005 р. № 2505-ІУ.

4. Податковий кодекс України (станом на 10 грудня 2010 р.). К., 2011. — 486 с.

Стаття надійшла до редакції 10.01. 2011 р.

УДК 657

Е. Ю. Тюхляєва, бухгалтер із заробітної плати ТОВ «АВТО ПРОСТО», м. Київ

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ПЕРЕВЕДЕННЯМ НА НОВЕ МІСЦЕ РОБОТИ: НЕВЖЕ ЗА ЦЕ ПОТРІБНО ПЛАТИТИ?

АНОТАЦІЯ. Чинним законодавством України передбачено такий процес у кадровому діловодстві, як звільнення за переведенням на інше підприєм­ство (ст. 81 КзПП, ст. 9 та 24 Закону про відпустки). Втім, практично відсутні рекомендації щодо обліку та оподаткування компенсації за не­використану відпустку працівникові, який переводиться на інше місце роботи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: звільнення, перевод, компенсація, відпустка, облік.

АННОТАЦИЯ. Действующим законодательством Украины предусмот­рен такой процесс в кадровом деловодстве как увольнение по переводу на другое предприятие (ст. 81 КзОТ, ст. 9 и 24 Закона об отпусках). Но рекомендации по учёту и налогообложению компенсации за неиспользо­ваний отпуск работника, который переводится на другое место рабо-ти, практически отсутствуют.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: увольнение, перевод, компенсация, отпуск, учёт.

ABSTRACT. The current legislation of Ukraine is foresee such process in skilled office work, as discharge on translation on other enterprise (item 81 KZPP, item 9 and to 24 Laws on vacations). However, practically absent recommendations in relation to an account and taxation of indemnification for untapped vacation a worker which is translated into other place of work.

KEY WORDS: discharge, translation, indemnification, vacation, account.

Практика свідчить як про значні успіхи у розвитку підприєм­ницької діяльності при застосуванні міжнародних стандартів фі­нансової звітності (МСФЗ), так і про невраховані проблеми, якідосі існують на сьогоднішній день, зокрема, з обліку заробітної плати, відпусток, компенсацій. Тому актуальність цієї статті не викликає сумнівів.

Тематичний аналіз фахових літературних джерел показав, що питання обліку та оподаткування компенсації за невико­ристану відпустку працівникові, який переводиться на інше місце роботи практично не досліджено та не описано. Пооди­нокі коментарі фахівців можна знайти на сторінках спеціалі­зованих видань та на форумах в Інтернеті, наприклад: «Від­пустка після звільнення (Звільнення за переведенням): трудові аспекти; оподаткування невикористаної відпустки» (Бухгалтер. — Березень 2006. — № 111. — С. 60), «Переве­дення та переміщення працівників» (Баланс. — 13 березня 2006. — № 11. — С. 60), але цього для практикуючих бухгал­терів недостатньо.

Розглянемо конкретні практичні приклади. Так, підприєм­ство «А» розрахунок суми компенсації виконує згідно з по­рядком № 100 (Порядок обчислення середньої заробітної пла­ти, затверджений КМУ від 08.02.1995 р.), тобто звичайним чином. Утримуються усі необхідні платежі (2 % до пенсійно­го фонду; 0,5 % чи 1 % до фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності; 0,6 % до фонду зайнятості та податок на доходи фізичних осіб — 15 % для застрахованої особи). Окрім цього проводиться нарахування обов'язкових платежів на фонд оплати праці: у пенсійний фонд — 33,2 %; фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності — 1,4 %; фонд зайнятос­ті — 1,6 %; фонд нещасних випадків — відсоток залежить від галузі підприємства-роботодавця), адже сума компенсації входить до складу фонду оплати праці (п. 2.2.12 Інструкції № 5). Підприємство перераховує їх у встановлені терміни, та відповідно відображає ці суми у звітних формах. Сума «чис­тої» компенсації виплачується працівникові, або, за його ба­жанням, перераховується на рахунок підприємства «Б», до якого він переводиться. За такого підходу у працівника зали­шається право на щорічну відпустку на новому підприємстві у будь-який момент, до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення (ч. 2 ст. 81 КЗпП, п. 8 ч. 7 ст. 10 Закону України «Про відпустки»). Підприємству «Б», що приймає працівника, вже не потрібно нараховувати, утримувати страхові внески на суму компенсації, та відобра­жати їх в обліку та звітності.

Облікові записи на підприємстві «А» будуть такими: 1. Нараховано компенсацію за невикористану відпустку:

Дебет

Кредит

Сума, грн

92 (адміністративні витрати)

661 (розрахунки за зарплатою)

1000,00

Валові витрати 04.3 (на опла­ту праці)

Валові витрати 04.3 (на оплату праці)

1000,00

471 (забезпечення виплат від­пусток)

661 (розрахунки за зарплатою)

500,00

Валові витрати 04.3 (на опла­ту праці)

Валові витрати 04.3 (на оплату праці)

500,00

2. З суми нарахованої компенсації утримано: 2.1. Збір у пенсійний фонд (2 %):

Дебет

Кредит

Сума, грн

661 (розрахунки за зарплатою)

651   (за пенсійним забезпе­ченням)

30,00

2.2. Збір до фонду соціального страхування від тимчасової працездатності (1 %)

Дебет

Кредит

Сума, грн

661 (розрахунки за зарплатою)

652  (за соціальним страху­ванням)

15,00

2.3. Збір до фонду соціального страхування від безробіття (0,6 %)

Дебет

Кредит

Сума, грн

661 (розрахунки за зарплатою)

653 (за страхуванням на випа­док безробіття)

9,00

2.4. Податок з доходів фізичних осіб (15 %)

Дебет

Кредит

Сума, грн

661 (розрахунки за зарплатою)

641 (розрахунки по ПДФО)

216,00

3. На фонд оплати праці нараховано внески до: 3.1. Пенсійного фонду (33,2 %)

Дебет

Кредит

Сума, грн

92 (адміністративні витрати)

651(за пенсійним забезпеченням)

332,00

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

332,00

471   (забезпечення виплат відпусток)

651(за пенсійним забезпеченням)

166,00

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

166,00

3.2. ФСС від тимчасової втрати працездатності (1,4 %)

Дебет

Кредит

Сума, грн

92 (адміністративні витрати)

652 (за соціальним страхуванням)

14,00

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

14,00

471   (забезпечення виплат відпусток)

652 (за соціальним страхуванням)

7,00

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

7,00

3.3. ФСС на випадок безробіття (1,6 %)

Дебет

Кредит

Сума, грн

92 (адміністративні витрати)

653 (за страхуванням на випадок безробіття)

16,00

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

16,00

471   (забезпечення виплат відпусток)

653 (за страхуванням на випадок безробіття)

8,00

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

8,00

3.4. ФСС на випадок нещасного випадку на виробництві

(0,6 %)

Дебет

Кредит

Сума, грн

92 (адміністративні витрати)

652/1 (за страхування від не­щасних випадків)

6,00

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

6,00

471 (забезпечення виплат від­пусток)

652/1 (за страхування від не­щасних випадків)

3,00

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

Валові витрати 04.4 (внески до фонців соцстраху)

3,00

4. Відображення заборгованості перед підприємством «Б»

Дебет

Кредит

Сума, грн

661 (розрахунки за зарпла­тою)

685 (розрахунки з іншими кре­диторами)

1229,00

5. Перераховано страхові внески

Дебет

Кредит

Сума, грн

641, 651, 652, 656, 653

311   (поточні рахунки в нац. валюті)

822,90

6. Перераховано компенсацію підприємству «Б»

Дебет

Кредит

Сума, грн

685(розрахунки  з іншими кредиторами)

311   (поточні рахунки в нац. валюті)

1229,10

Для підприємства «Б» сума компенсації не є а ні доходами, а ні витратами:

1. Отримано компенсацію на поточний рахунок у банку.

Дебет

Кредит

Сума, грн

311 (поточні рахунки в нац. валюті)

48 (цільове фінансування та цільові надходження)

1229,10

2. Відображено заборгованість перед працівником;

Дебет

Кредит

Сума, грн

48 (цільове фінансування та цільові надходження)

685/1 (розрахунки з працівни­ками по отриманій компенсації за невикористану відпустку)

1229,10

3. Виплачено компенсацію працівнику

Дебет

Кредит

Сума, грн

685/1 (розрахунки з працівни­ками по отриманій компенсації за невикористану відпустку)

661 (розрахунки за зарплатою)

1229,10

661 (розрахунки за зарплатою)

311 (поточні рахунки в націо нальній валюті)

1229,10

Наведені облікові процедури не містять жодних недоречностей, але вони виникають дещо пізніше. Так, на приклад, у постанову № 1266 «Про порядок розрахунку середньої заробітної плати для страхових виплат» 15 грудня 2009 року введено в дію зміни, внесені постановою № 1332. Йдеться про нові правила та порядок розрахун­ку допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагіт­ності та пологах. До набрання чинності цих змін проблем не вини­кало, адже у розрахунок середньої зарплати для допомоги по тимча­совій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах сума відпускних не враховувалась, а отже і сума компенсації з поперед­нього місця роботи. Тепер для розрахунку суми допомоги по вагіт­ності і пологах у розрахунковому періоді потрібно визначити сума­рну кількість календарних днів за мінусом календарних днів, не від­працьованих з поважних причин. Цих причин є тільки 3: тимчасова непрацездатність; відпустка по вагітності і пологах; відпустка по догляду за дитиною до 3 чи 6 років. Отже, дні відпустки і сума від­пускних (компенсації по переведенню) повинні бути враховані у розрахунку отже відпустка не є поважною причиною. В той же час, у законі № 1266 зазначено, що «Середня заробітна плата застрахо­ваної особи обчислюється, виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які визнача­ються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відпові­дно до Закону України «Про оплату праці», та підлягають обкла­данню податком з доходів фізичних осіб». Як у цьому випадку посту­пати із сумою компенсації по переведенню, адже оподаткування її суми було здійснено ще на попередньому місці роботи? Розглянемо цю ситуацію на конкретному прикладі: Лиско Наталію Іванівну прийнято за переведенням з ВАТ «Промінь» у ТОВ «Зоря» 01 жовтня 2009 р. Компенсація за неви­користану відпустку з ВАТ «Промінь» склала 1480,31 грн за 15 днів. Н.В. Лиско вирішила піти у відпустку з 05/10/2009 по 15/10/2009 на 11 календарних днів, потім вона захворіла і надала до бухгалтерії листок непрацездатності з 16/10/2009 по 14/11/2009. 18/02/2010 Лиско надала листок непрацездатності по вагітності та пологах. Проведемо розрахунок.

I варіант (законний, але не справедливий, коли сума компен­сації не входить у розрахунок, а дні відпустки включаються):

Місяці розрахунко­вого періоду

Календарні дні

Нарахована зарплата, грн

Жовтень 2009 р.

31 з них 16 к.д дні лікарняного = 15

5173,99 - 3010,50 лікарняних -1085,56 компенсації = 1077,93

Листопад 2009 р.

30 з них 14 к.д дні лікарняного = 16

4817,48 - 2736,82 лікарняних = 2080,66

Грудень 2009 р.

31

1782,58

Січень 2010 р.

31

1859,81

Разом:

93 к.д.

6800,98

середньоденна зарплата складає 73,13 грн (6800,98/93);

сума допомоги по вагітності та пологах складає 9214,38 грн (73,13 х 126).

II варіант (логічний, з виключенням календарних днів відпуст­ки з розрахунку):

Місяці розрахун­кового періоду

Календарні дні

Нарахована зарплата, грн

Жовтень 2009 р.

31 з них 16 к. д дні лікарняно­го та 11 к.д. відпустки з ви­платою компенсації = 4

5173,99 - 3010,50 лікар­няних - 1085,56 компен­сації = 1077,93

Листопад 2009 р.

30 з них 14 к.д дні лікарняно­го = 16

4817,48 - 2736,82 ліка­рняних = 2080,66

Грудень 2009 р.

31

1782,58

Січень 2010 р.

31

1859,81

Разом:

82 к.д.

6800,98

середньоденна зарплата складає 82,94 грн (6800,98/82);

сума допомоги по вагітності та пологах складає 10450,44 грн (82,94 х 126).

Отже різниця вагома: 10450,44 - 9214,38 = 1236,06 грн.

Виникає питання: Чи законним є таке покарання для праців­ника, адже податки з нього утримано за усі отримані доходи?

Сподіваємось, що питання не залишиться риторичним і дер­жава зверне увагу на описану колізію і видасть відповідні норма­тивні акти, з чіткими інструкціями.

Література

1. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — № 50. — 375 с.

2. Закон про відпустки № 504/96-ВР від 15.11.1996 р. — http://www. rada.gov.ua

Порядок обчислення середньої заробітної плати: Затверджений КМУ від 08.02.95 р. № 100. — http://www.rada.gov.ua

3. Інструкція зі статистики заробітної плати: Затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5. — http://www.rada.gov.ua

4. Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-FV «Про загально-обов»язкове державне пенсійне страхування». — http://www.rada.gov.ua

5. Закон України від 23.09.1999 р. № 1105-XrV «Про загально-обов»язкове державне соцільне страхування від нещасного випадку на виробництві та проф захворювання, які спричинили втрату працездат­ності». — http://www.rada.gov.ua

6. Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ «Про загально­обов'язкове державне соцільне страхування на випадок безробіття». — http://www.rada.gov.ua

7. Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ «Про загальнообов'яз­кове державне соцільне страхування і зв»язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похован­ням». — http://www.rada.gov.ua

8. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов»язковим державним соціальним страхуванням № 1266. — http://www.rada.gov.ua

9. Лист міністерства праці та соц політики України від 22.02.2008 р. № 33/13/116-08 «Щодо виплати компенсації за невикористані дні щорі­чної відпустки».

Стаття надійшла до редакції 10.01. 2011 р.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Е Ю Тюхляєва - Звільнення за переведенням на нове місце роботи невже за це потрібно платити