О В Євсікова - Захист податкових правовідносин у адміністративних судах україни - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЄВСІКОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА

УДК 342.951:351.87

ЗАХИСТ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН У АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ УКРАЇНИ

12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне

право

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Київ - 2012

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному авіаційному університеті

Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент СОПІЛКО Ірина Миколаївна,

Національний авіаційний університет,

доцент кафедри конституційного і адміністративного права

Юридичного інституту

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Берлач Анатолій Іванович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри адміністративного права, заслужений юрист України

кандидат юридичних наук, доцент Новицька Наталія Борисівна,

Національний університет державної податкової служби України, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

Захист відбудеться «_» грудня 2012 р. о_год. на засіданні спеціалізованої

вченої ради К 26.062.16 у Національному авіаційному університеті за адресою: ДП-680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного авіаційного університету за адресою: ДП-680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1.

Автореферат розісланий «_»_2012 р.

В. о. ученого секретаря спеціалізованої вченої ради

В.М. Вишновецький

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Податки - це важливий атрибут держави, що виникає і формується разом із нею. Відповідно до ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки та збори у порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом. Таким чином, закріплено конституційний обов' язок осіб, що отримують доходи, брати участь у формуванні державного та місцевих бюджетів шляхом сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Адже дотримання кожним членом суспільства цього важливого обов' язку є необхідною умовою побудови в Україні соціальної та правової держави. Однак, у разі виявлення порушень законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи Державної податкової служби України (далі - ДПС), останні, реалізуючи права та виконуючи функції, визначені Податковим кодексом України (далі -ПК України), вимагають усунення цих порушень, а також застосовують передбачені законодавством заходи щодо відновлення порушених прав та інтересів держави шляхом притягнення винних осіб до фінансової, адміністративної або кримінальної відповідальності за наявності достатніх підстав у встановленому законом порядку. Адже конституційний принцип неухильного додержання Конституції і законодавства України, в тому числі, - податкового законодавства усіма фізичними та юридичними особами тісно пов' язаний з відповідальністю у випадку його порушення, навіть внаслідок недостатньої правової обізнаності, оскільки незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

В той же час, органи ДПС, як учасники податкових правовідносин, повинні виконувати свої обов' язки виключно в межах установлених повноважень на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, не порушуючи права і свободи платників податків і зборів (обов'язкових платежів) (далі - платників). Таким чином втілюється принцип законності у правовій державі. Конституцією України передбачено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. За таких обставин глибоке дослідження захисту податкових правовідносин в адміністративних судах України набуває особливого змісту та актуальності. Проблема дослідження порядку захисту у адміністративних судах України податкових правовідносин є вельми актуальною з багатьох причин. По-перше, наукові дослідження, що були проведені в Україні, лише деякою мірою розкривають вказану проблему, але комплексного дослідження захисту податкових правовідносин у адміністративних судах Україні проведено ще не було. По-друге, у зв' язку з плинністю та нестабільністю всього законодавства України і, насамперед, податкового, правові норми, напідставі яких були проведені вищезазначені дослідження, або зовсім застаріли, або значно змінились, або взагалі були скасовані. Також більшість досліджень було проведено ще до прийняття та введення в дію ПК України та Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), який на законодавчому рівні визначив порядок захисту податкових правовідносин, в адміністративних судах України різних інстанцій. По-третє, у адміністративних судах України різних інстанцій з кожним роком значно зростає кількість справ щодо захисту податкових правовідносин. По-четверте, Україна стоїть на складному шляху проведення адміністративної, судової та податкової реформ, що передбачають побудову правової соціальної держави, інтегрованої до ЄС, з конкурентоспроможною ринковою економікою.

Основоположною базою дослідження вказаної проблематики є праці вчених: В. Т. Білоуса, А. І. Берлача, Л. К. Воронової, Н. В. Воротіної, С.Т. Гончарук, О. М. Горбунової, О. Ю. Грачової, О. А. Долгого, Р.А. Калюжного, Л. М. Касьяненко, М. В. Коваля, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, І. Є. Криницького,   О. В. Кузьменко,   М. П. Кучерявенка,   Д. М. Лук' янця,

A. А. Нечай, А. М. Новицького, Д. В. Приймаченка, Н. Ю. Пришви, Л. А. Савченко, Н. І. Хімічової, С. Д. Ципкіна, Ю. С. Шемшученка, Д. М. Щокіна та ін.

Окремі питання цієї проблеми, пов'язані з розкриттям сутності адміністративного судочинства та деяких механізмів його реалізації, досліджували: В. Д. Бринцев, І. П. Голосніченко, А. І. Єлістратов, М. В. Жушман, І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда, Н. Р. Нижник, Н. Б. Писаренко, Ю. С. Педько,       О. П. Рябченко,       Н. Г. Саліщева,       А. О. Селіванов,

B. С. Стефанюк, М. М. Тищенко та інші.

Під час підготовки дослідження були враховані основні положення новітніх дисертаційних досліджень, що стосуються процедур розв' язання податкових спорів, зокрема В. В. Тильчика - „Адміністративно-правовий механізм розв'язання податкових спорів", О.А. Журавського -„Адміністративна юстиція як правовий інститут захисту суб'єктів податкових правовідносин".

Однак, незважаючи на значну кількість наукових розробок, не применшуючи їх наукової та практичної значимості щодо зазначеної проблематики, комплексне дослідження питань захисту податкових правовідносин у адміністративних судах України не проводилось. Вищевказаним і обумовлено вибір даної теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційного дослідження відповідає „Концепції судово-правової реформи в Україні", схваленій Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року № 2296-XII; Податкової реформи в межах „Програми економічних реформ на 2010-2014 роки", представленою Президентом України; положенням „Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року", затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України від 7 квітня 2003 року № 160.

Тема дисертаційного дослідження виконана згідно з планами наукових досліджень кафедри конституційного та адміністративного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету «Права людини публічно-правовий вимір» №85/13.01.02 р.

Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у комплексному розгляді теоретичних та практичних аспектів реалізації захисту податкових правовідносин в адміністративних судах України різних інстанцій, а також окреслення основних напрямків удосконалення правового забезпечення захисту податкових правовідносин. Для досягнення поставленої мети в дисертаційному дослідженні автором вирішуються наступні задачі:

- провести теоретичний аналіз наукових досліджень в сфері податкових правовідносин, що були здійснені в Україні, та визначити методологічні підходи дослідження вказаної категорії в юридичній науці;

- розкрити поняття та зміст категорії «податкові правовідносини»;

- визначити підстави припинення податкових правовідносин;

- здійснити аналіз джерел (форм) правового регулювання податкових правовідносин в Україні;

- розкрити порядок та характерні особливості захисту податкових правовідносин у адміністративних судах України першої, апеляційної та касаційної інстанцій;

- охарактеризувати особливості правового статусу учасників податкових правовідносин;

- на підставі здійсненого дослідження визначити шляхи удосконалення правового забезпечення захисту податкових правовідносин у адміністративних судах України.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини що виникають у процесі реалізації захисту податкових правовідносин у адміністративних судах України.

Предметом дослідження є захист податкових правовідносин у адміністративних судах України.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає сукупність загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. В ході дослідження використовувались: 1. Загальні філософські методи наукового пізнання. Так визначальним виступає філософський (діалектичний) метод як основний спосіб об' єктивного і всебічного пізнання сутності явищ суспільного життя, що досліджуються. Вказаний метод дозволив дослідити кількісні і якісні характеристики розвитку податкових правовідносин та виявити сутність та особливості розвитку адміністративного судочинства з урахуванням вимог сучасності, а також розширити понятійний апарат (розділи 1, 2, 3). Завдяки герменевтичному методу було розкрито зміст приписів правових норм, що містяться у законодавчих актах, використаних автором при підготовці дисертації (розділи 1, 2, 3).

2. Загальнонаукові методи. Застосувавши логічний метод, шляхом аналізу і синтезу уточнено такі базові поняття, як «податкові правовідносини»,     «адміністративна    процесуальна правосуб'єктність»,

«адміністративний процесуальний статус», «адміністративна процесуальна деліктоздатність»», «процесуальне податкове представництво» тощо, виробити класифікацію підстав припинення податкових правовідносин (підрозділи 1.2, 3.1). Метод системно-структурного аналізу дозволив розглянути досліджувані правові явища, як елементи системи, та виробити їхню класифікацію. Вказаний метод використовувався при визначенні співвідношення категорій «правовідносини», «фінансові правовідносини», «податкові правовідносини»; при розгляді елементів структури податкових правовідносин; при класифікації: суб' єктів податкових правовідносин (підрозділ 1.2), джерел (форм) правового регулювання податкових правовідносин в Україні (підрозділ 1.3); при дослідженні етапів розгляду справ, що виникають з податкових правовідносин: у судовому засіданні суду першої інстанції (підрозділ 2.1), в апеляційній інстанції (підрозділ 2.2), в касаційній інстанції (підрозділ 2.3); при розгляді елементів правового, податкового та адміністративно-процесуального статусу учасника податкових правовідносин (підрозділ 3.1).

3. Спеціальні методи. Статистичний метод використовувався для встановлення статистичних даних щодо кількості та суми справ, що виникають з податкових правовідносин, у судових інстанціях України (загалом та за категоріями). Конкретно-соціологічний метод пов' язаний передусім з дослідженням судової практики розгляду справ, що виникають з податкових правовідносин.

4. Власні правові методи (приватно-наукові методи). Так, формально-догматичний (юридико-технічний) метод забезпечив проведення аналізу чинного податкового законодавства і практики його застосування органами ДПС та судами (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2, 2.3). Вказаний метод дозволив здійснити аналіз і класифікацію джерел (форм) правового регулювання податкових правовідносин в Україні (підрозділ 1.3), розкрити особливості правового, податкового та адміністративно-процесуального статусу учасника податкових правовідносин (підрозділ 3.1). Порівняльно-правовий метод застосовувався при вивченні досліджень в сфері податкових правовідносин, що були проведені в Україні (підрозділ 1.1), при вивченні норм чинного законодавства України, яке містить багато колізій і прогалин, та дозволив сформулювати основні шляхи удосконалення правового забезпечення захисту податкових правовідносин у адміністративних судах України (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.2).

Нормативну базу роботи склали Конституція і закони України, міжнародно-правові документи, нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України та підзаконні нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, в тому числі, ДПС, що регламентують захист податкових правовідносин в адміністративних судах України. Емпіричну базу дослідження становлять публікації в періодичних виданнях, довідкова література, статистичні та аналітичні матеріали про розгляд справ, що виникають з податкових правовідносин, в адміністративних судах України, а також звітні дані ДПС. Упроцесі дослідження проблеми були вивчені юридична практика органів ДПС і судова практика за участю органів ДПС.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дана дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням, в якому на монографічному рівні розглянуто порядок захисту податкових правовідносин в адміністративних судах України. Найбільшою мірою наукова новизна відображена у таких положеннях:

уперше:

- проведено комплексний аналіз та вироблено класифікацію досліджень в сфері податкових правовідносин, які були проведені в Україні;

- розроблено поняття «процесуальне податкове представництво» -представництво у справах, що випливають з податкових правовідносин, у судах України;

- запропоновано авторську класифікацію та виділено характерні особливості порядку розгляду справ адміністративної юрисдикції, що випливають з податкових правовідносин, за видами провадження;

удосконалено:

- визначення поняття «податкові правовідносини», «адміністративна процесуальна правосуб' єктність», «адміністративна процесуальна деліктоздатність» та «процесуальний статус сторін у справах, що виникають з податкових правовідносин»;

- перелік підстав припинення податкових правовідносин;

- класифікацію порядку розгляду справ, що випливають з податкових правовідносин, в адміністративних судах;

- перелік фактів, які мають значення для правильного очислення строків апеляційного та касаційного оскарження судових рішень у справах, що випливають з податкових правовідносин;

- процесуальний статус сторін у справах, що випливають з податкових правовідносин;

набули подальшого розвитку:

- положення щодо визначення підстав припинення податкових правовідносин;

- теоретичні положення щодо сутності адміністративної апеляційної процедури при прийнятті рішень по справах що випливають з податкових правовідносин;

- класифікація джерел (форм) правового регулювання податкових правовідносин та науковий підхід щодо віднесення рішень та висновків КСУ до джерел (форм) права;

- обґрунтування виділення етапів судового розгляду справи, що випливає з податкових правовідносин;

- визначення характерних особливостей апеляційного оскарження судових рішень у справах, що випливають з податкових правовідносин;

- обґрунтування шляхів вдосконалення законодавства, що регулює захист податкових правовідносин в Україні.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в дисертації положення, висновки та пропозиції передбачають удосконалення механізму захисту податкових правовідносин в адміністративних судах України і можуть бути використані:

- у науково-дослідній роботі - для подальших наукових досліджень у теорії адміністративного права і процесу, фінансового права, зокрема в аспектах забезпечення податкового регулювання та адміністративного судочинства (акт впровадження від 11.06.2012 р.);

- у навчальному процесі - Юридичного інституту Національного авіаційного університету при підготовці навчальних посібників і підручників з податкового права та адміністративного процесу, розділів підручників і навчальних посібників з фінансового права, у викладанні податкового і фінансового права, адміністративного процесу (акт впровадження від 14.05.2012 р.);

- у правозастосовній сфері - дозволять удосконалити порядок розгляду справ, що випливають з податкових правовідносин, у судових інстанціях України та діяльність органів ДПС при представництві вказаних справ у судах (акт впровадження від 09.07.2012 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана здобувачем особисто. Усі результати цієї роботи, сформульовані у ній положення та висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора та мають самостійний характер.

Апробація результатів дисертації. Дисертація виконана й обговорена на кафедрі конституційного та адміністративного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету. Окремі її положення доповідалися авторкою на науково-практичних конференціях та круглих столах: «Податковий кодекс як інституційно-правова база реформування податкової системи України» (м. Ірпінь-Сімферополь, 15-16 вересня 2011 р.), «Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект» (м. Київ, 24 лютого 2012 р.), «Проблеми та перспективи розвитку юридичної науки та освіти в Україні» (м. Київ, 17 травня 2012 р.). Публікації. Основні й окремі теоретичні положення і висновки дисертаційної роботи знайшли відображення в 12 публікаціях, у тому числі: 2 науково-практичних посібниках, 7 наукових статей у фахових юридичних виданнях та 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які об' єднують вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Основний обсяг роботи становить 193 сторінки, додатки містяться на 17 сторінках. Список використаних джерел становить 265 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, розкрито ступінь наукової розробки теми, подано характеристику об' єкта, предмета таметодологічної основи дослідження, визначено його мету і завдання, сформульовано наукову новизну та викладено основні положення, які виносяться на захист, висвітлено практичне значення й апробації результатів дослідження, вказано публікації за темою дисертації.

Перший розділ «Теоретичні аспекти виникнення та правового регулювання податкових відносин» складається з трьох підрозділів і присвячений аналізу теоретичних концепцій та правових засад розвитку податкових правовідносин в Україні.

Підрозділ 1.1 «Методологічні підходи дослідження податкових правовідносин у юридичній науці» присвячений аналізу наукових досліджень, що були проведені в Україні та повністю або частково розкривають категорію «податкові правовідносини» та зачіпають проблему їх захисту в адміністративних судах України, а також аналізу методологічних підходів до дослідження податкових правовідносин у юридичній науці. В цьому підрозділі автор розкриває методологічні підходи, які використовуються науковцями для висвітлення категорії «податкові правовідносини» та проводить класифікацію наукових досліджень, що були проведені в Україні та стосуються податкових правовідносин.

Автор звертає увагу, що податкове право як підгалузь фінансового права використовує широкий спектр методів і підходів фінансового права до пізнання такого явища як податкові правовідносини. В той же час, оскільки пізнавальні засоби стали більш спеціалізованими, а в рамках одного підходу можливі різні типи праворозуміння, варто звернути увагу на альтернативні методи наукового пізнання податкових правовідносин, як, наприклад, казуальний метод пізнання об' єктивної дійсності та інтегративний науковий підхід, який сьогодні вдало застосовується науковцями для дослідження податкових правовідносин.

У підрозділі 1.2 «Поняття та зміст податкових правовідносин» розкривається зміст категорії «податкові правовідносини», її співвідношення з такими базовими категоріями, як «правовідносини» та «фінансові правовідносини», з урахуванням того, що в теорії держави і права, в науці фінансового права та податкового права відсутня єдність думки вчених щодо розуміння цих категорій.

Проведено класифікацію суб' єктів податкових правовідносин з урахуванням вимог чинного законодавства, та розкрито окремі положення стосовно кожного суб' єкту. Система суб' єктів податкових правовідносин включає: 1) державу; 2) платників фізичних осіб (резидентів та нерезидентів України); 3) платників юридичних осіб (резидентів та нерезидентів України) та їх відокремлені підрозділи; 4) контролюючі органи; 5) інші державні органи зі спеціальними повноваженнями в податковій сфері; 6) територіальні громади та органи місцевого самоврядування; 7) суб' єкти, що допомагають належному виконанню податкового обов' язку платника та реалізації повноважень органів ДПС в податкових правовідносинах.

У підрозділі 1.3 «Особливості правового регулювання податкових правовідносин в Україні» досліджуються особливості правового регулюванняподаткових правовідносин в Україні. На основі розкриття співвідношення категорій «джерело права» та «форма права» автор пропонує не розділяти дані поняття та використовувати термін «джерела (форми)» права у формально-юридичному змісті. Досліджуючи особливості правового регулювання податкових правовідносин в Україні, маються на увазі не лише «джерела (форми)» податкового права України, які містять як матеріальні, так і процесуальні норми-приписи, а й про низку нормативно-правових актів, що регламентують процес захисту податкових правовідносин в адміністративних судах України. На підставі цього автором наводиться власна класифікація «джерел (форм)» правового регулювання податкових правовідносин в Україні, кожне з яких розкривається окремо. На підставі аналізу чинних угод України, які є важливим джерелом нормативно-правового регулювання та захисту податкових правовідносин в адміністративних судах України, удосконалено класифікацію угод України за предметом регулювання та суб'єктним складом.

Другий розділ «Порядок реалізації захисту податкових правовідносин у адміністративних судах України» складається з трьох підрозділів та розкриває порядок реалізації захисту податкових правовідносин у адміністративних судах України першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

У підрозділі 2.1 «Порядок розгляду справ, що випливають з податкових правовідносин, у судах першої інстанції» розкриваються особливості розгляду справ, що випливають з податкових правовідносин, у судах першої інстанції, як комплекс процесуальних дій, що охоплює такі стадії адміністративного процесу, як: відкриття провадження у справі, що виникає з податкових правовідносин; підготовче провадження у справі, що виникає з податкових правовідносин; судовий розгляд справи, що виникає з податкових правовідносин.

Автором наводяться характерні особливості порядку розгляду справ, що випливають з податкових правовідносин, відповідно до виду провадження (загального, скороченого, окремого). Звертається увага, що підготовча частина судового розгляду вказаних категорій справ, складається з сукупності процесуальних дій, до яких входить відкриття судового засідання; оголошення складу суду; роз'яснення судом учасникам адміністративного процесу їхніх прав та обов'язків; вирішення клопотань осіб, що беруть участь у справі тощо. Розгляд справи, що випливає з податкових правовідносин, по суті - це основна частина стадії судового розгляду справи, метою якої є дослідження доказів з точки зору їх достатності і достовірності, на основі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, необхідних для правильного вирішення справи, що випливає з податкових правовідносин. Основним видом доказів при розгляді таких справ в адміністративних судах України, є письмові докази та висновки експертів. Судові дебати грають важливу роль для формування у суду внутрішнього переконання стосовно вирішення справи, що випливає з податкових правовідносин. Ухвалення і проголошення відповідного судового рішення (постанови або ухвали) по справі є заключною частиною судовогорозгляду справи і обов' язково має відбуватись із дотриманням таємниці нарадчої кімнати.

У підрозділі 2.2 «Апеляційне оскарження рішень по справах, що виникають з податкових правовідносин» розглядаються характерні особливості розгляду справ, що випливають з податкових правовідносин, у судах апеляційної інстанції.

На думку автора, розгляд вказаної категорії справ у судах апеляційної інстанції складається з наступних етапів: 1) порушення апеляційного провадження у справі; 2) підготовка справи до апеляційного розгляду; 3) апеляційний розгляд справи у судовому засіданні та ухвалення і проголошення відповідного судового рішення. Розкрито особливості кожного з етапів. На основі аналізу ст.ст. 183-2, 183-3, 185, 186, 187, 188, 189, 190,191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 254 КАС України, виділено характерні особливості апеляційного оскарження судових рішень у справах, що виникають з податкових правовідносин.

Наголошується, що у межах апеляційного розгляду справи можна виділити наступні складові частини: 1) підготовча частина; 2) апеляційний розгляд справи у судовому засіданні; 3) судові дебати; 4) ухвалення і проголошення відповідного судового рішення по справі.

У підрозділі 2.3 «Касаційне оскарження рішень по справах, що виникають з податкових правовідносин» розкрито порядок касаційного оскарження справ у Вищому адміністративному суді України.

Касаційна інстанція є третьою судовою інстанцією з розгляду адміністративних справ, що реалізує свої процесуальні права в межах касаційного провадження виключно для перевірки правильності юридичної оцінки обставин справи у рішеннях судів першої та апеляційної інстанцій. Розгляд справ, що випливають з податкових правовідносин, у судах касаційної інстанції складається з наступних етапів: 1) порушення касаційного провадження; 2) підготовка справи до касаційного розгляду; 3) попередній розгляд справи судом касаційної інстанції; 4) касаційний розгляд справи у судовому засіданні та ухвалення і проголошення судового рішення. Розкрито особливості кожного з етапів.

На основі аналізу ст.ст.183-2, 183-3, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 220-1, 221, 222, 230, 232-1, 254 КАС України виділено характерні особливості касаційного оскарження судових рішень у справах, що випливають з податкових правовідносин. Автором проведено аналіз обставин, що дають особі право на касаційне оскарження, та запропоновано власне бачення фактів, які мають значення для правильного обчислення строків касаційного оскарження судових рішень у цих справах. Наголошується, що у межах касаційного розгляду справи у судовому засіданні та ухвалення і проголошення судового рішення можна виділити наступні складові: 1) підготовчий етап; 2) касаційний розгляд справи у судовому засіданні; 3) ухвалення і проголошення відповідного рішення суду касаційної інстанції по справі.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Євсікова - Захист податкових правовідносин у адміністративних судах україни