М М Александрова - Закордонний досвід формування та розвитку систем страхування сільськогосподарських культур - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(20)

УДК 368.5 Александрова М.М.

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Систематизовано закордонний досвід проведення страхування, розвитку моделей і програм страхування та сільськогосподарських культур з метою удосконалення та розвитку системи страхування сільськогосподарських культур в Україні

Актуальність теми. Сільське господарство України, особливо рослинництво, є одним із найбільш ризикових видів діяльності, оскільки здійснюється в невизначених та нерегульованих природно-кліматичних умовах. Дієвим ринковим інструментом його підтримки та забезпечення безперебійності відтворювального процесу виступає страхування сільськогосподарських культур, яке, відшкодовуючи понесені збитки, дозволяє стабілізувати виробництво, забезпечити фінансову стійкість господарств, а відтак, і сталість всієї економічної системи, створює умови досягнення певного рівня продовольчої безпеки держави. У зв'язку з цим державна політика має ґрунтуватись на розробленій концепції формування та розвитку системи сільськогосподарського страхування, її регулювання за допомогою різноманітних форм та методів підтримки та враховувати закордонний досвід побудови й застосування моделей страхових систем та страхових програм.

Постановка проблеми. Кардинальні зміни в системі страхування, пов'язані з ринковими умовами господарювання, обмежили використання обов'язкових форм страхового захисту, що традиційно застосовувались в якості засобів державного впливу на сільськогосподарське виробництво. А концепція застосування добровільного страхування з державною підтримкою залишається гостро дискусійною. Нині страхування в Україні розвивається переважно екстенсивним шляхом, за рахунок формального та схемного страхування. Питання ж підвищення якості страхових послуг, поєднання інтересів учасників страхових відносин, структурної побудови системи сільськогосподарського страхування залишаються невирішеними. З цих позицій об'єктивно необхідним є дослідження практичних аспектів формування системи та моделей страхування сільськогосподарських культур з урахуванням необхідності її державної підтримки та функціонування в розвинутих країнах, розробка на основі світового досвіду страхових програм та комплексу заходів, спрямованих на підвищення її ефективності.

Метою дослідження є систематизація світового досвіду розвинутих країн по розбудові систем та моделей страхування сільськогосподарських культур, розробці ефективних страхових продуктів і можливостей впровадження напрямків державної підтримки страхування в аграрному секторі економіки.

Аналіз досліджень та публікацій. Огляд наукових досліджень свідчить, що проблеми формування та розвитку систем і моделей страхування сільськогосподарських культур, розробки страхових програм та використання досвіду функціонування таких систем в країнах світу на макро- та мікрорівні досліджували багато відомих вчених й практиків, як В. Базилевич, В. Бігдаш,

B. Борисова, О. Ботвиновська, Є. Бридун, О. Васюренко, Н. Внукова, В. Галасюк, Л. Горбач, М. Дем'яненко, А. Залєтов Т. Калашнікова, Г. Кірейцев, Р. Колібаба,

C. Михалев, С. Навроцький, С. Осадець, А. Папцов, Н. Прокопенко, П. Саблук, В. Серебровський, Є. Сосенко, А. Таркуцяк, Т. Терновской, Л. Худолій, В. Шахов, Р. Шинкаренко, А. Шолойко, Р. Юлдашев, експерити МФК та багато інших. Аналіз

Александрова М.М. Закордонний досвід формування, та розвитку систем страхування сільськогосподарських культур

праць науковців дозволяє зробити висновок, що для дослідження системи страхування сільськогосподарських культур та розробки ефективних страхових програм існує теоретико-методологічна база і, одночасно, потреба в подальшій розробці даного питання. Необхідність удосконалення системи страхування сільськогосподарських культур вимагає проведення системних досліджень, у тому числі й вивчення закордонного досвіду, і розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо її подальшого розвитку.

Викладення основного матеріалу. Світовий ринок сільськогосподарського страхування є дуже потужним сегментом фінансового ринку. Його ємкість складає 7,1 млрд. дол. США. Розподіл коштів страхового бізнесу у страхуванні сільськогосподарських ризиків за країнами наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Частка країн світу на ринку страхового бізнесу в галузі сільського господарства*

№ з/п

Країна, частина світу

Частка страхових платежів сільськогосподарського страхування на страховому ринку

 

 

%

млрд. дол. США

1

Північна Америка

51

3,62

2

Західна Європа

32

2,27

3

Східна Європа

4

0,30

4

Індія

6

0,43

5

Африка

2

0,15

6

Латинська Америка

4

0,30

* Розраховано за матеріалами МФК [3].

Як бачимо, сільськогосподарське страхування найбільш розвинуте в країнах Північної Америки та Західної Європи. За підсумками 2009 року Китай вийшов на 2 місце в світі за обсягами агрострахування. А в Росії в 2010 році реально на ринку агрострахування працювало 104 страхових компанії, в Україні - 16 [6]. У таких розвинутих країнах, як Канада, США, Іспанія щорічно страхується від 50 до 80 % посівів сільгоспкультур (табл. 2).

Таблиця 2. Обсяги страхування в сільському господарстві провідних країн світу (в середньому за 2005-2008 рр.)*

№ з/п

Країна

Застраховано сільськогосподарських виробників, %

Застраховано сільськогосподарської продукції, %

1 Іспанія

70

80

2 Канада

60

55

3     Сполучені Штати Америки

50

70

*Розраховано за даними МФК [3].

Дані табл. 2 стверджують про значний рівень охоплення страхуванням сільськогосподарських виробників та їх продукції. Показники сільськогосподарського страхування в країнах світу наведено в табл. 3.

Таблиця 3. Показники сільськогосподарського страхування в країнах світу (2010 рік)*

№ з/ п

Країна

Зібрані страхові

премії, млн. дол. США

Рівень державної підтримки,

%

Середня вартість страховки (Тв), %

Частка застрахо­ваних сільгосп., %

Кількість СК на ринку агростра-хування, од.

 

 

 

 

 

виробників

угідь

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

США

8 511

45

9,1

50,0

70,0

17

2

Японія

1 111

49

3,5

-

-

300

3

Канада

1 090

50

10,3

60,0

55,0

59

Продовження табл. З

1

2

З

4

5

6

7

8

4

Іспанія

809

72

5,7

70

90

1

5

Китай

682

41

4,3

-

-

9

6

Італія

383

73

7,6

-

-

58

7

Франція

366

Дуже низький, за окремими культурами

-

-

-

14

8

Росія

315

50

6,6

25

-

69

9

Іран

241

61

-

-

-

1

10

Аргентина

240

немає

5,0

-

-

33

11

Україна

10,5

немає

3,59

-

9,1

62

*Розроблено за даними [6] та МФК

Хоча дане страхування у них є добровільним. Однак, модель сільськогосподарського страхування побудована таким чином, що держава залучає відповідні важелі, які стимулюють сільгоспвиробників застосовувати страхування. Так, сільськогосподарський виробник має право на дотацію від держави на вирощування тієї чи іншої культури, лише за умови, що він приймає участь у програмі страхування і організує страховий захист від погодних ризиків (табл. 4).

За рівнем розвитку сільськогосподарського виробництва США давно та переконливо займають провідні позиції у світі. Однією з причин такої стабільності - вважають спеціалісти - вдала державна політика, спрямована на підтримку сільгоспвиробника, а також ефективне співробітництво державного та приватного секторів економіки. Прикладом такого партнерства є досвід сільськогосподарського страхування.

За американською моделлю проведення сільськогосподарського страхування державні субсидії компенсують 60 % загального обсягу страхових внесків (наприклад, у 2008 році така компенсація склала 5,7 млрд. доларів).

В США існують різні програми, що застосовуються в страхуванні сільськогосподарських культур:

- захист від катастрофічних ризиків (фермери отримують мінімальне страхове покриття, але придбання такого полісу є обов'язковим для участі в інших програмах);

- страхування врожаю від погодних ризиків - страхове покриття, що купується (можна вибрати більший рівень покриття та його ціну, адміністративні витрати страховика та частина страхових премій сільгоспвиробника покриваються державними субсидіями);

Таблиця 4. Моделі та програми страхування сільськогосподарських культур в розвинутих країнах світу (робочий блок

системи страхування сільськогосподарських культур)

Моделі

 

 

 

Участь у програмі

 

 

Програми

Характеристика програми

сільгоспвиробник

страхова організація

держава

1   1            2            1                    3                    1                    4                    1                      5                      1 6

Американська

Захист від катастрофічних ризиків

Мінімальне страхове покриття;

поліс є обов'язковою умовою участі в інших захисних програмах

Придбання страхового захисту шляхом сплати страхових премій; частина ризику залишається на власному утриманні

Надає страховий захист за стандартними умовами; невелика частина ризику передається страхувальником

 

 

Страхування врожаю від погодних ризиків

Можливість вибору більшого рівня страхового покриття та вибору ціни

Придбання страхового захисту     шляхом сплати страхових премій

Надає страховий захист застосовуючи можливість обрати рівень страхового покриття та ціни страхової послуги

Державними субсидіями покриваються адміністративні витрати страховика та частина страхових премій сільгоспвиробника

 

Надання а допомоги без страхування

Розробляється для ти х культур, які виключені із стандартної програми страхування

 

 

Покриває частину збитку від природних ризиків

 

Програма страхування врожаю

Забезпечує захист виробників від збитків природних ризиків

Придбання страхового захисту шляхом сплати страхових премій

Надає страховий захист із максимальним покриттям 80 % середнього врожаю

-

Канадська

Власний стабілізаційний фонд доходів

 

Щорічні вкладення на спеціальний депозитний рахунок - 50 %

 

Щорічно вносить 50 % вкладень на накопичувальний депозитний рахунок аграрія

 

Програма допомоги у разі стихійних лих

Надає допомогу у випадку катастрофічного падіння доходів аграрія під дією непідконтрольних факторів ризику, які не покриваються попередніми програмами і загрожують існуванню підприємства

 

 

на 60 % субсидується федеральним урядом і на 40 % -регіональною владою

Продовження табл. 4

1   І 2 І 3 I 4 I 5 I 6

Грецька

Єдина програма агрострахування

Переважає державне страхування

Придбання страхового захисту шляхом сплати страхових внесків

Здійснюють страхування тільки тих культур, що не мають покриття в державній системі

Через свою страхову компанію акумулює страхові внески й адмініструє функціонування програми та гарантує покриття збитків.

Іспанська

Покривається один тип ризиків

Забезпечується участь широкого кола агротоваро-виробників; Програма побудована на тісному співробітництві приватного сектору та держави

Забезпечує страховий захист шляхом сплати страхових премій

Надає страховий захист за обраним покриттям; можливе узгодження страхового тарифу

Надаються субсидії до

страхових

премій

 

Покривається низка (певний перелік) ризиків

Програма побудована на тісному співробітництві приватного сектору та держави.

Забезпечує страховий захист шляхом сплати страхових премій

Надає страховий захист за обраним переліком страхових ризиків у відповідності до реєстру ризиків

Надаються субсидії до

страхових

премій

 

Покриваються всі ризики

Програма забезпечує тісний зв'язок всіх учасників страхового процесу, вимагає перестрахування

Забезпечує страховий захист шляхом сплати страхових премій

Надає повний захист від природно-кліматичних ризиків

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

М М Александрова - Економічний та страховий інтерес, їх вплив на страхові відносини

М М Александрова - Закордонний досвід формування та розвитку систем страхування сільськогосподарських культур

М М Александрова - Корекція фіскальної політики в умовах фінансової кризи

М М Александрова - Теоретичні основи фінансової стратеги страхової компанії

М М Александрова - Фіскальна політика як інструмент макроекономічного регулювання