О О Осік - Життєвий цикл проектів розвитку вищого навчального закладу - страница 1

Страницы:
1 

УДК 005.8:005.41

О.О. Осік

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Розглянуто життєвий цикл відкриття нової спеціальності у ВНЗ. Кожну фазу життєвого циклу проекту ліцензування та проекту акредитації охарактеризовано певними діями та результатами. Виявлено результати кожного етапу проектів ліцензування та акредитації. Рис.4, дж. 19.

Ключові слова: проект ліцензування, проект акредитації, процесс, життєвий цикл проекту, фази життєвого циклу.

Постановка проблеми в загальному вигляді. При сучасних умовах відкритості загальноєвропейського ринку освітніх послуг якість освіти є одним із найважливіших показників діяльності вищого навчального закладу й тим критерієм, який визначає його місце в освітньому просторі й суспільстві [1].

Вища школа є основною средою, в якій формуються кадри вищої кваліфікації для роботи в майбутніх дінамічно змінюючихся умовах. Разом з тим, рівень організації, управління та результативності діяльності вищого навчального закладу (ВНЗ) не полною мірою відповідає існуючим сучасним тенденціям розвитку науки і технологій [2, с. 4]. На жаль, не в повній мірі для цього застосовуються нові підходи та методологія, зокрема така, як управління проектами.

Управління організацією на основі проектів є ключовою концепцією управління в організаціях, особливо в проектно-орієнтованих, до яких можна віднести ВНЗ. Управління на основі проектів підвищує гнучкість і динаміку організації, децентралізує відповідальність керівництва організацією з функціональним управлінням і дає можливість вивчити організацію, її процедури з метою проведення організаційних змін [3, с. 20]. Проте, на жаль, сучасні українські ВНЗ використовують лише деякі проектні інструменти під час планування своєї діяльності [4].

Аналіз діяльністі будь-якого ВНЗ у першу чергу пов'язано з розглядом систем управління якістю в освітніх проектах [5-7], але такі аспекти, як розвиток за методологією управління проектами, залишаються поза увагою досліджень.

Розвиток освітньої діяльності ВНЗ пов'язано з відкриттям нових спеціальностей як унікальної події. Але сьогодні до цієї діяльності не підходять як до проектної, її виконують функціонально. Звідси процеси ліцензування та акредитації дуже часто не дозволяють досягти того результату, який закладається під час їх відкриття.

В характерних для нашого часу умовах вимог до результатів освітньої діяльності, що динамічно змінюються, виникає необхідність виділяти результати цієї діяльності, які досягаються на певний момент часу, аналізувати: якими силами та з якими витратами ці результати були досягнуті [2, с. 4-5]. Тому проекти все частіше замінюють собою процеси.

Проекти ліцензування та акредитації відносяться до проектів розвитку ВНЗ [8], до того ж вони мають свої особливості. Перше ніж перейти до особливостей цих проектів, доцільно розглянути особливості побудови їх життєвих циклів, тому що саме життєвим циклом будуть визначатися особливості робіт, які потрібно робити на кожнім з цих етапів.

Аналіз останніх розробок. Одним з напрямків розвитку науки управління проектами є розгляд та удосконалення життєвих циклів різних проектів. Так, завдяки застосуванню різних моделей життєвих циклів, передається особливість того чи іншого проекту. Це може бути: каскадна модель (для проектів закупівель, будівельних проектів, проектів розробки нового продукту); спіральна модель (для проектів створення програмних продуктів [9, с. 12-17]) та ін.

Останнім часом з'являються роботи, в яких проводиться уточнення фаз життєвого циклу проектів (наприклад: управління фазою формалізації продукту проекту девелопменту) [10-12], конкретизація життєвого циклу продукту проекту [13]. Але така галузь, як проекти вищого навчального закладу, з такої точки зору, ще не розглядалася.

Метою даної статті являється розробка структури життєвого циклу проектів розвитку освітніх послуг шляхом уточнення ідентифікації фаз та їх особливостей.

Викладення результатів дослідження. Сучасна концепція управління проектами заключається в ідеї створення організації, розвитку, зміні діяльності, а іноді і сама діяльність може бути представлена як сукупність різноманітних проектів, які забезпечують досягнення саме в сукупності стратегічних цілей організації. Такі організації стають більш конкурентоспроможними [14, с.

5].

Основними інструментами регулювання якості освітньої діяльності, здатними забезпечити і внутрішню, і зовнішню конкуренцію на національному й міжнародному рівнях, зберігаючи при цьому повагу до автономії навчального закладу і його академічним свободам, є механізми ліцензування (початок) і акредитації (затвердження) як спеціальностей і програм, так і самого навчального закладу

[1].

Процедура проведення ліцензування та акредитації унікальна не лише для кожного навчального закладу, але й для кожної спеціальності, за якою йде підготовка в навчальному закладі. Тому ідея про відкриття у ВНЗ нової спеціальності повинна розглядатися як початок нового проекту його розвитку.

Результатом досліджень досвіду роботи Міністерства освіти і науки України, регіональних органів управління освітою, навчальних закладів, іноземних держав у цьому питанні став ряд нових документів, кінцева мета реалізації яких - підвищення якості надання освітніх послуг навчальними закладами. Це Положення про ліцензування діяльності по наданню освітніх послуг [15], Наказ про документи для проведення ліцензування [16], Методика визначення можливості навчального закладу, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності відносно початку діяльності по наданню освітніх послуг, збільшенню або перерозподілу ліцензованого обсягу [17]. Ціль прийняття документів: формування єдиних сучасних державних вимог до акредитації напрямків підготовки, спеціальностей і вищих навчальних закладів, удосконалення порядку акредитації з метою підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, забезпечення прозорості, об'єктивності, гласності й наближення вітчизняної процедури акредитації до європейських і світових вимог.

Обов'язкова вимога при ліцензуванні нової спеціальності у вищому навчальному закладі -глибокий аналіз ним наявного в регіоні ринку існуючих освітніх послуг і попиту місцевого ринку праці на певних фахівців.

Ці данні є основою розробки концепції нової спеціальності, в якій необхідно відобразити ту унікальність, яка забезпечить майбутню конкурентну перевагу і привабливість навчання саме в даному ВНЗ для абітурієнтів, суб'єктів ринку праці.

Документом, який засвідчує право вищого навчального закладу починати проводити освітню діяльність по підготовці фахівців з вищою освітою, є ліцензія, видана Міністерством освіти й науки України.

Перераховані нормативні документи та концепція визначають подальші кроки, які необхідно виконати для отримання ліцензії, початку освітньої діяльності і підтвердження якості надання освітніх послуг на етапі акредитації. Тобто змістовно в них описуються роботи на різних етапах життєвого циклу проекту. Для більш чіткого розуміння кожної з робіт доцільно її «прив'язати» до відповідних фаз проекту.

У кожного проекта є життєвий цикл - це послідовність фаз проекту, потрібних для досягнення визначених цілей, з моменту формування концепції проекту до його завершення, включаючи реалізацію й використання [3].

Життєвий цикл будь-якого проекту можна представити наступними фазами [18, с. 664]:

- концептуальної;

- розробки;

- виконання проекту;

- завершення проекту;

- експлуатаційної (рис. 1).

Кожній із цих фаз можна поставити у відповідність діяльність, яка зафіксована у нормативних документах.

Ліцензування

Рис. 1. Життєвий цикл проектів розвитку

У свою чергу кожний етап життєвого циклу можна представити як окремий проект, зокрема проект ліцензування та проект акредитації.

Враховуючи що ліцензування, як процедура визначення спроможності навчального закладу проводити освітню діяльність, відбувається періодично (один раз в 3-10 років), то між експлуатаційною фазою та концептуальною фазою теж існує зв'язок. Це одна з відмінних рис моделі життєвого циклу проектів розвитку ВНЗ.

Як випливає з [16, 17, 19] в свою чергу кожній фазі життєвого циклу проекту ліцензування та проекту акредитації присутні певні дії та результати. Представимо це графічно (рис. 2 та рис. 3 відповідно).

Для виконання кожної фази проекту необхідні певні ресурси: персонал проекту, обладнання, матеріали й кошти, потрібні для виконання робіт, пакетів робіт або підпроектів. Висновки за роботою та напрямки подальших досліджень. В роботі:

1. Побудовано життєвий цикл відкриття нової спеціальності.

2. Розглянуто етапи життєвого циклу проектів ліцензування та акредитації.

3. Виявлено результати кожного етапу проектів ліцензування та акредитації.

В подальшому необхідно вдосконалити облік ресурсів, які задіяні в ході реалізації проекту ліцензування, зробити можливим їх перерозподіл у відповідності з потребами проекту на даний час.

^^аява про наміри відкрити спеціальність^

/'"Розробка концепції та плану організації^ ^■■^^^ ліцензування _____

С^^Початок процедури ліцензування]^

Ліцензійна справа

(^^~  Інформація на сайті та у зМ|^^^'

СВідповідність фактичного стану вНЗ"^.^_ вимогам

Висновок експертної комісії

Проект рішення щодо спроможності надання послуги

Включення до ліцензії навчального закладу

Дії

Реагування на ринок праці

Моніторинг ринку праці, ринку освітніх послуг та власних можливостей

Фази життєвого циклу

Подача заявки про проведення ліцензування

Обґрунтування необхідності надання відповідної освітньої послуги

Ознайомлення з висновком про спроможність

X

Остаточне рішення про видачу ліцензії

Концептуальна

Розробки

Виконання проекту

Завершення проекту

Експлуатаційна

Рис. 2. Етапи життєвого циклу проекту ліцензування

Дії

Фази життєвого циклу

Заява про проведення акредитації

Підготовка звіту про діяльність за спеціальністю, що акредитується

Представлення документації до МОНУ

Проведення акредитаційної експертизи

Ознайомлення з висновком

Остаточне рішення про акредитацію

Концептуальна

Розробки

Виконання проекту

Завершення проекту

Експлуатаційна

Рис. 3. Етапи життєвого циклу проекту акредитації

ЛІТЕРАТУРА

1. Сулима С. Будут ли признавать дипломы украинских ВУЗов в Европе? // Голос Украины. - 5 апреля 2008 г. - № 316 (4316). - http://www.golos.com.ua/rus/article/ 1206363940.html.

2. Новиков Д.А., Суханов А.Л. Модели и механизмы управления научными проектами в ВУЗах. - М.: Институт управления образованием РАО, 2005. - 80 с.

3. Керівництво з питань визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами NCB (ua): / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, В.Ю. Биков,

B. Д. Шпильовий. - К., 2000. - 140 с.

4. Гладка О.М. Роль і місце методолгії управління проектами в сучасній вищій школі. // Тези доповідей IV міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному оточенні // Відп. за вип. С.Д. Бушуєв. - К.: КНУБА. - 2007. - С. 38-39.

5. Моніторинг якості освітніх проектів на основі моделей системної динаміки: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.22 / А.Ю. Борзенко-Мірошніченко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - К., 2007. - 20 с. -укр.

6. Борзенко-Мірошніченко А.Ю. Роль і функції менеджера з якості в освітніх проектах. // Тези доповідей IV міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному оточенні // Відп. за вип. С.Д. Бушуєв.- К.: КНУБА. - 2007. - С. 24-25.

7. Дзиговська О.М. Використання проектного підходу для впровадження систем управління якістю у ВНЗ // Тези доповідей IV міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному оточенні // Відп. за вип.

C. Д. Бушуєв.- К.: КНУБА. - 2007. - С. 46-49.

8. Методи та засоби проектно-орієнтованого управління у вищих навчальних закладах: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.22 / Оберемок; Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. МОН України. - К., 2003. -17 с. - укр.

9. Руководство к Своду знаний по управлению проектами. - 3-е изд. (Руководство PMBOK). - Project Management Institute, Inc., 2004. - 402 с.

10. Рач В.А., Шарова О.С. Критерії визначення появи фази формалізації продукту проекту в проектах розвитку нерухомості // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2006. - №3(19). - С.114-123.

11. Шарова О.С. Особливості появи та завершення фази формалізації продукту проекту при управління проектами розвитку нерухомості //Тези доповідей IV Міжнародної конференції «Управління проектами у розвитку суспільства». Тема: Управління програмами організаційного розвитку в конкурентному оточенні». - К.: КНУБА, 2007. - С.166-168.

12. Шарова О.С. Системна модель управління фазою формалізації продукту проекту девелопменту // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля,

2007. - №2(22). - С.168-172.

13. Семенчук Е.Л. Видение жизненного цикла проекта развития судоходной компании с позиций различных его участников // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. -Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2007. - №3(23). - С.95-102.

14. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями проектов. -М.: ПМСОФТ, 2005. - 206 с.

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 8.08.2007 р. №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг». - http://www.mon.gov.ua.

16. Наказ Міністерства освіти й науки України від 15.11.2007 р. № 1008 «Про документи для проведення ліцензування». - http://www.mon.gov.ua.

17. Проект Положення про акредитацію ВНЗ, напрямів підготовки і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах. -http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2008/18_03_08_2.doc.

18. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. - 2-е изд. - М.: Омега-Л, 2004. - 664 с.

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.2001 р. №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах». - http://www.mon.gov.ua/

Стаття надійшла до редакції 24.04.2008 р

Страницы:
1 


Похожие статьи

О О Осік - Життєвий цикл проектів розвитку вищого навчального закладу