О В Романенко - Ефективність витрат будівельних організацій з пересувним режимом роботи - страница 1

Страницы:
1  2 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

РОМАНЕНКО ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

УДК 69.003:658.338.512

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПЕРЕСУВНИМ РЕЖИМОМ РОБОТИ

Спеціальність 08.07.03. - Економіка будівництва

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Київ-2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі економіки будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

Науковий керівник

кандидат економічних наук, доцент Закорко Павло Петрович,

Київський національний університет будівництва і архітектури, доцент кафедри економіки будівництва

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Федоренко Валентин Григорович,

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайня­тості Міністерства праці та соціальної політики, м. Київ, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

кандидат економічних наук, Чернявський Анатолій Дмитрович,

Українсько-Російський інститут менеджменту і біз­несу ім. Б. Єльцина Міжрегіональної Академії управ­ління персоналом, професор кафедри управління біз­несом

Провідна установа

Придніпровська державна академія будівництва і ар­хітектури Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ

Захист відбудеться "31" травня 2006 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.056.03 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного уні­верситету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.

Автореферат розісланий "28" квітня 2006 р.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради

Д 26.056.03, к. е. н., доцент

В. М. Погорельцев

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема підвищення ефективності витрат з метою підвищення прибутковості в умовах стабілізації економіки України і розвитку ринку є однією з найважли­віших у будівельному комплексі з погляду його подальшого розвитку. Вирішення цієї проблеми має особливо пріоритетне значення для будівельних організацій з пересувним режимом роботи (БОПРР), багато з яких знаходяться у перманентному режимі виживання, на межі банкрутства. Функціонуючи в специфічних умовах конкуренції на регіональних і міжрегіональних будівель­них ринках, практично не регульованих державними структурами, у зоні високої інвестиційної, економічної і фінансової невизначеності, значна кількість цих організацій - близько 70%, стають збитковими. Однією з основних причин такого стану є нераціональне використання наявного виробничого потенціалу, як наслідок незбалансованості трудових, матеріальних, та інших ресу­рсів з обсягами і часом виконання робіт, що виникає вже на початкових стадіях реалізації буді­вельних проектів.

Динамічна ситуація, що складається на ринку, вступає у суперечність з реальною прак­тикою статичних підходів до планування і моніторингу витрат на роботи і послуги БОПРР. Серед причин цього слід відзначити, по-перше, недостатню відпрацьованість методів упереджуючого аналізу витрат і очікуваних результатів, узгоджених з особливостями витратного підходу до ці­ноутворення у розосередженому будівництві; по-друге - існуючу неадекватність критеріїв фун­кціонального розподілення витрат ресурсів БОПРР характеру виробничо-господарських ситуа­цій, пов'язаних з особливостями пересувного режиму роботи; по-третє, недосконалість методики оптимізації витрат, їх сучасного відносного скорочення як джерела забезпечення очікуваної прибутковості та конкурентних переваг БОПРР.

За названих обставин виникає потреба у розробці таких методів і методик економічного обґрунтування витрат будівельних організацій, що дали б змогу керівництву своєчасно вживати необхідні заходи забезпечення ефективної діяльності у динамічних умовах будівельного ринку.

Теоретичному осмисленню й обґрунтуванню шляхів забезпечення ефективності витрат будівельних організацій у ринковому конкурентному середовищі, рішенню окремих задач цієї проблеми присвячені роботи багатьох вітчизняних вчених, зокрема - Адамова В.Є., Гойка А.Ф., Гумби Х.М., Коряцького В.И., Крушевського А.В., Міхельса В.О., Ніколаєва В.П., Педана М.П., Рогожина П.С., Ушацького С.А., Федоренка В.Г., Чистова Л. М.

Проте, динаміка змін у будівельній галузі, викликана нарощуванням прогресивних тен­денцій в економічному розвитку регіонів України та впровадженням у будівництво досягнень науково-технічного прогресу, обумовлює необхідність подальших теоретичних досліджень проблеми ефективного використання витрат ресурсів, потенціалу БОПРР на спорудження об'єктів як основи ринкового розвитку будівельної галузі, раціоналізації капіталовкладень та прискорення їх окупності. Ринкові критерії ціноутворення у будівництві, підвищенні вимоги до строків і якості виконання будівельних робіт викликають потребу в оновленні і удосконаленні методів аналізу і регулювання витрат, їх оптимізації та нарощування на цій основі виробничого потенціалу будівельних організацій. Зазначені обставини визначають актуальність дослідження, його спрямованість і зміст, постановку цілей, завдань та методів їх вирішення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Обраний в дисертації напрямок досліджень повністю відповідає тематичній спрямованості Постанові Ка­бінету Міністрів України № 1801 від 28.12.01р. "Про затвердження Програми розвитку інвести­ційної діяльності на 2002-2010 роки", Закону України "Про інвестиційну діяльність", наукових розробок, що здійснює Інститут Економіки НАН України (тема № 4/200-97 "Розробка науко­во-теоретичних основ і методології досліджень економічної ефективності інвестиційних процесів в Україні в умовах трансформації її економічної системи"). Мета і задачі досліджень відповіда­ють завданням будівельної галузі та тематиці кафедри економіки будівництва Київського наці­онального університету будівництва й архітектури.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка і обґрунтування теоретичних засад регулювання виробничих витрат БОПРР, рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення організаційно-економічних і методичних засад підвищення ефективності витрат у розосередженому будівництві в умовах регіональних будівельних ринків.

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані та вирішені такі завдання:

- визначено економіко-організаційні особливості, стан і тенденції інвестицій­но-будівельної діяльності у сфері розосередженого будівництва в Україні;

- проаналізовано та виявлено специфіку методів ціноутворення на будівельну продук­цію і роботи, що здійснюються у розосередженому будівництві;

- виявлено особливості формування витрат на виконання підрядних робіт БОПРР з метою їх подальшої раціоналізації та оптимізації;

- обґрунтовано застосування адекватних методологічних підходів до побудови системи комплексних та збалансованих показників і оцінки ефективності витрат будівельної організації з урахуванням особливостей пересувного режиму роботи;

- визначено фактори та умови забезпечення високої ефективності витрат будівельного виробництва на основі оптимального поєднання використання внутрішнього потенціалу підря­дних будівельних організацій та інших ресурсів на будовах і спорудах;

- сформульовані основні напрямки і принципи удосконалення управління витратами за умов диверсифікації діяльності будівельної організації;

- розроблено комплексну систему стратегічного й оперативного контролінгу й обґрунто­вано умови та способи її застосування в розосередженому будівництві;

- опрацьовані та випробувані методи вимірювання ефективності витрат виробництва БОПРР в умовах інтенсифікації будівельного виробництва;

- розроблені методичні рекомендації по зниженню витрат БОПРР та відповідні їм ме­тоди оцінки ефективності заходів, що для цього здійснюються.

Об'єктом дослідження є підприємницька та виробничо-господарська діяльність будіве­льних організацій, що працюють у пересувному режимі роботи, територіально-розосередженому будівництві.

Предмет дослідження - процес формування витрат ресурсів на продукцію та послуги БОПРР в ринкових умовах регіонів України.

Методи дослідження. Методологічну основу складають сучасні економічні теорії виро­бництва, витрат, ефективного вибору. Активно використано діалектичний підхід до вивчення процесу формування ефективного використання ресурсів. Застосовано системний аналіз, експе­ртна діагностика, функціонально-вартісний аналіз, економіко-математичне моделювання. Ши­роко застосовано інструментарій статистичного, економіко-математичного, графоаналітичного аналізу. У ході дослідження були також використані методи математичної статистики, ситуа­ційного аналізу, порівнянь.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці нової методики та моделі об­ґрунтування і регулювання витрат БОПРР в сучасних ринкових умовах. Найважливіші резуль­тати:

- визначено місце будівельних організацій з пересувним режимом роботи в інвести­ційному ланцюжку "інвестор - капітал - підприємство". Це дало можливість розглядати будіве­льну організацію з пересувним режимом роботи як складову, структурний компонент цілісної інвестиційно-будівельної системи, загальний стан якої обумовлює результати капіталовкладень, ефективність витрат будівельних організацій;

- розроблено моделі та методику аналізу умов досягнення максимальної ефективності витрат виробництва при оптимальному поєднанні використаних будівельною організацією пос­тійних і змінних ресурсів, що дає змогу поглибити розуміння економічної функції витрат і умовдосягнення мінімальних виробничих витрат при оптимізації доходів і прибутку;

- визначено активні ціноутворюючі фактори в розосередженому будівництві й обґрун­товано адекватний ринковим відносинам підхід до вирішення завдання визначення ціни на про­дукцію, виконану БОПРР;

- модифіковано систему показників ефективності витрат в умовах інтенсифікації ви­робництва стосовно до будівельної організації з пересувним режимом роботи, що дає змогу об'єктивно аналізувати й достовірно оцінювати використання окремих видів ресурсів та їх вплив на узагальнений показник ефективності витрат;

- розроблено алгоритм проведення ринкової диверсифікації діяльності будівельної ор­ганізації як ефективного способу регулювання і збереження її стратегічного потенціалу та рен­табельності на заданому рівні в умовах невизначеності і ризику;

- досліджено й обґрунтовано доцільність використання методів контролінгу й еконо­мічного аудиту в управлінні витратами будівельної організації в умовах обмежених ресурсів.

Практичне значення отриманих результатів полягає в наступному:

- використання в управлінні виробництвом запропонованих методів економічного ана­лізу ефективності витрат дає змогу забезпечити конкурентоспроможність будівельної організації в умовах нестабільного регіонального ринку і економіки за рахунок підтримки на необхідному рівні виробничого потенціалу організації, застосовуючи диверсифікацію виробництва;

- розроблена економетрична модель нелінійної регресії, що виражає співвідношення обсягів будівельних робіт і витрат ключових ресурсів, уможливлює оптимізацію формування портфелю замовлень та його реалізації за критеріями економічної ефективності витрат;

- реалізація ринкового економічного механізму управління витратами БОПРР дає змогу будівельній організації знизити виробничі витрати і збільшити масу прибутку й прибутковість при скороченні термінів будівництва об'єктів у відповідності до ситуаційних можливостей.

Особистий внесок здобувана визначається одержаними ним науковими результатами, що виносяться на захист:

- методика аналізу та визначення умов ефективного виробництва при оптимальному поєднанні постійних і змінних ресурсів, що використовуються будівельними організаціями з пересувним режимом роботи на різних стадіях будівельного виробничого процесу;

- модель виробничої функції БОПРР як інструменту виявлення залежності обсягів бу­дівельного виробництва та витрат ключового ресурсу за певний період часу для планування і прогнозування будівельних робіт;

- алгоритм здійснення диверсифікації діяльності будівельної організації з пересувним режимом роботи як ефективного способу регулювання рівня рентабельності, нарощування та розвитку стратегічного потенціалу БОПРР;

- економіко-організаційна модель формування портфеля замовлень будівельних орга­нізацій з пересувним режимом роботи на основі диверсифікації виробничої діяльності;

- методика обґрунтування управлінських рішень на основі впровадження контролінгу з урахуванням специфіки БОПРР.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи доповідалися автором на 61-й (квітень 2000 р.), 62-й (квітень 2001 р.), 63-й (квітень 2002 р.), 64-й (квітень 2003 р.), 65-й (квітень 2004 р.), 66-й (квітень 2005 р.) науково-практичних конференціях КНУБА, на Міжнародній студентській науково-практичній конференції Національного педагогічного університету ім. Н.П.Драгоманова, 2003 р.

Публікації. Основні результати і висновки роботи висвітленні у 6 статтях, 5 з яких опублі­ковані одноосібно у фахових виданнях, регламентованих ВАК України.

Структура й обсяг дисертації. Коло поставлених цілей та застосування систем­но-логічного підходу зумовили загальну структуру досліджень й структуру дисертації. Повний обсяг дисертації 223 сторінки, у тому числі: обсяг додатків -19 сторінок, обсяг використаних літературних джерел (159 найменувань) - 12 сторінок. Робота містить 26 рисунків, 15 таблиць, 7 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито ступінь її дослідження, наукове і практичне значення для економічного зростання суб'єктів господарювання. Визначені мета і задачі дослідження, об'єкт та предмет, новизна, практична цінність та структура роботи.

У першому розділі "Загальний аналіз і оцінка ефективності витрат будівельних організацій з пересувним режимом роботи в Україні" проведено аналіз літературних джерел, обґрунтовані витоки та основні засади подальших досліджень напрямків ефективного використання витрат БОПРР. Із літературних джерел, що безпосередньо присвячені проблемі витрат будівельних ор­ганізацій, до 30% публікації висвітлюють методи аналізу і оцінки поточних витрат, до 15% -пов'язують витрати будівельних організацій з інвестиційними витратами на спорудження об'єктів, до 20% - розглядають проблеми зниження витрат як підставу конкурентного ціноут­ворення та забезпечення прибутковості. Сформульовані основні позиції і напрямки обґрунту­вання витрат як об'єкту управління. Визначена мета і конкретизовані завдання дослідження. Науково обґрунтовано поняття "будівельна організація з пересувним режимом роботи", сфор­мульовані основні особливості функціонування БОПРР, що характеризують ці організації як виокремленні від інших будівельних організацій суб'єкти регіональних ринків. На цій основі, зокрема, визначено, що необхідність удосконалення управління ефективністю витрат в цих ор­ганізаціях на сучасному етапі обумовлюють:

- організаційно-технологічні особливості розосередженого будівництва як суб'єктів регіональних ринків;

- недосконалість методів оцінки витрат на будівельно-монтажні роботи і можливості їх оптимізації, непристосованість цих методів до умов функціонування БОПРР;

- особливості ціноутворення на будівельну продукцію БОПРР як специфічних проек­тно-орієнтованих виробничо-комерційних структур.

Проведений аналіз свідчить про значне зниження:

- загальних обсягів фінансових потоків, що направляються державою і підприємствами різних форм власності на інвестиційні цілі, при цьому змінилася і структура інвестицій: збіль­шилася частка інвестицій, що направляються в організаційні, економічні і змішані проекти, при одночасному зниженні частки інвестицій у технічні та соціальні проекти;

- частки довгострокових програм (понад 3-х років) і великомасштабних проектів (ме-гапроектів), із 54% до 12% у загальному обсязі інвестицій при одночасному збільшенні частки короткострокових монопроектів, що обумовлене збільшенням ризику довгострокових і ресурс-номістких проектів і зменшенням розміру централізованих інвестицій.

У розосередженому будівництві відбуваються зміни й у структурі витрат: стійке скоро­чення частки матеріальної складової із темпами зниження близько 2% у рік, стабілізація витрат на оплату праці на рівні 25-27%, тенденція до зростання інших прямих витрат із темпами 1,5-2% у рік (табл. 1). Таке положення пов'язується із специфікою БОПРР - незбалансованістю активів, подорожчанням доставки персоналу, будівельних машин та обладнання до об'єктів, підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, транспортні послуги і наймання приміщень для житла при вахтовому методі роботи та недооцінкою цих факторів при реалізації будівельних проектів.

Таблиця 1

Структура витрат на будівельно-монтажні роботи у підрядних організацій корпорації "Украгропромбуд" (%)*

Рік

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні потреби

Амортизація основних фондів

Інші операційні витрати

1985

60,3

21,2

5,3

6,2

7,0

1990

54,2

25,5

4,5

6,7

9,1

1992

50,1

26,4

8,6

5,8

9,1

1994

49,2

24,8

10,4

5,1

10,4


1996

46,8

25,1

10,1

6,9

11,1

1998

48,2

26,4

9,3

4,6

11,5

2000

50,2

26,6

5,9

5,8

11,5

2001

51,2

26,9

4,3

5,9

11,7

2002

52,9

27,8

2,2

5,9

11,2

2003

52,7

27,5

2,1

6,1

11,6

2004

52,9

27,7

2,0

6,1

11,3

Проведений аналіз виявив джерела і характерні риси економічної нестабільності БОПРР, пов'язані не тільки із зниженням інвестиційної активності в їх секторі будівельного ринку, але і з їх економічно-господарською непідготовленістю до консолідації внутрішнього потенціалу для прибуткового виконання можливих замовлень, з неспроможністю об'єктивно оцінити не тільки можливі результати, але і реальні витрати як безпосередню і необхідну умову прибутковості. Динаміка змін рентабельності будівельних організацій, що здійснюють розосереджене будівни­цтво, за різними видами робіт має однакову спадну тенденцію (рис.1).

Як критерій кількісної оцінки ефективність витрат БОПРР на виконуваний обсяг робіт пропонується показник їх раціонального використання, обчислюваний для варіантів виконання робіт за формулою:

В е

Езаг =        m , (1)

де:     Езаг - показник ефективності витрат; ЛЕі - економія і-го виду ресурсів; Bj - величина j-го виду витрат.

Припущенням у розрахунку цього показника є обмеження складу витрат технологіч­но-вузловими витратами, тобто такими, без яких даний варіант не може бути здійснений.

Виходячи з того, що рівень рентабельності БОПРР визначається, у першу чергу, поєд­нанням ринкових і внутрішніх факторів, особлива увага приділена питанням ціноутворення в розосередженому будівництві - як результату процесу взаємин "замовник-підрядник". Розгля­нуто існуючі загальні підходи до ціноутворення на будівельну продукцію і їх конкретизація з урахуванням особливостей формування цін на будівельну продукцію БОПРР. Результати аналізу дозволили оцінити ресурсно-індексний метод як найбільш ефективний метод ціноутворення в умовах нестабільної ситуації на регіональному будівельному ринку.

Зроблено висновок про необхідність і визначені основні напрямки пошуків нових нетра­диційних шляхів зниження витрат ресурсів БОПРР на виконання БМР (будівельно-монтажних робіт) і визначено напрямки цього процесу. Результати аналізу особливостей ціноутворення по­казали, що договірна ціна на виконання БМР прив'язана до відправних нормативних і базисних параметрів. Тому основна можливість зниження фактичних витрат на виконання БМР з'являється з введенням більш жорсткого механізму управління витратами як на стадії планування (упоряд­кування кошторису і визначення договірної ціни), так і на стадії реалізації проекту. На цій основі розроблена класифікація основних ціноутворюючих факторів у розосередженому будівництві.

В другому розділі "Методи та організація досліджень" на основі вивчення об'єкту (пред­мета) досліджень запропоновані методи і організація досліджень на взаємозалежних теоретич­ному й експериментально-емпіричному рівнях з використанням загальнонаукових, конкрет­но-наукових та специфічних галузевих, підходів для з'ясування сутності факторів і виявлення та обґрунтування нових ідей по оцінці ефективності витрат БОПРР. Пропонуються наступні методидосліджень: концептуальне вивчення й аналіз наукової, науково-технічної й економічної літе­ратури; системний аналіз; моделювання; методи статистичних досліджень: спостереження, ан­кетування, опитування; економіко-математичні методи: математичне й аналогове моделювання, експертна діагностика. Застосовані основні принципи системного підходу до дослідження про­блеми оцінки розвитку витрат БОПРР - системності, ієрархії, інтеграції, використання яких сприяє одержанню достовірних результатів. Розроблено схему наукової організації досліджень, що забезпечує своєчасність, адекватність, об'єктивність отриманої інформації і раціональні спо­соби її використання. Для виявлення залежності між різними групами витрат і побудови вироб­ничої функції використані економетричні методи моделювання.

В третьому розділі "Формування умов ефективності і методологія оцінки виробничих витрат в будівельних організаціях з пересувним режимом роботи" обґрунтовуються моделі ви­значення узагальнюючих показників ефективності будівельного виробництва для будівельних організацій із пересувним режимом роботи й умови досягнення максимальної ефективності ви­трат ресурсів на виробництво при їх оптимальному сполученні. Розроблені автором методичні рекомендації можуть бути використані в планових розрахунках і аналізі фактичної ефективності витрат на виробництво різних видів ресурсів.

На основі показників, що характеризують інтенсифікацію й ефективність застосування окремих видів ресурсів, розроблена і запропонована модель узагальнюючого показника ефек­тивності витрат виробництва для БОПРР з урахуванням додаткових витрат, пов'язаних із засто­суванням ресурсів фірми при пересувному режимі роботи. Так, додаткові витрати є основним чинником скорочення термінів будівництва, що забезпечує ефективність загальних витрат буді­вельної організації. Усі вхідні в модель показники мають консолідований економічний зміст, впорядкований запропонованою формулою:

C + ТПЕ    А   Ф   ЗП   T   M   ВД ТПЕ

Езаг =-Е = — х — +-х — + — + -^ +-Е, (2)

Q      ф q   т   Q   Q   Q Q

де:     А - річна сума амортизаційних відрахувань; Ф - середньорічна вартість основних фондів; ЗП - фонд заробітної плати працівників; Т - чисельність працівників;

М - вартість матеріальних витрат (без амортизації);

ВД - додаткові витрати пов'язані з пересувним режимом роботи;

ТПЕ - витрати нематеріальних активів (творчого потенціалу).

Розроблена і запропонована математична модель узагальнюючого показника ефективності (рентабельності) поточно-пересувної організації виробництва на

основі валової продукції (Пв):

R =-П- =--Ц-1, (3)

де:      Е Хг - сума ринкової вартості и-об'єктів, реалізованих замовникам і споживачам;

n=\ i

Е Y - сума витрат виробництва (матеріали, оплата праці, експлуатація будівельнихмашин);

Y - розмір умовно-постійних витрат (адміністративні витрати, інші операційні ви­трати);

Y - додаткові фінансові витрати, пов'язані з пересувним режимом роботи.

Розраховані за даними моделями показники можуть служити критеріями при оцінці ефе­ктивності функціонування будівельної організації і її виробничих ланок як на стадії планування, так і за результатами виробничої діяльності, оскільки вони мають в основі адекватну за попов­ненням і значимістю інформаційну основу.

Для визначення оптимального обсягу робіт за даними конкретної будівельної організації побудовано виробничу функцію

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Романенко - Доходи і витрати операційної діяльності економічна сутність, склад та інструментарій обліку

О В Романенко - Ефективність витрат будівельних організацій з пересувним режимом роботи

О В Романенко - Стратегічний аналіз вартості підприємства

О В Романенко - Анализ надежности узлов электропоездов эпл9т и эпл2т на основе информационной системы надежность-экспресс