З О Жученко - Експрес-аналіз практики використання інвестиційних ресурсів вітчизняними публічними акціонерними товариствами - страница 1

Страницы:
1 

2. Єгупов Ю.А. Щодо проблеми підвищення обгрунтованості вироб­ничих планів промислових підприємств // Вісник соціально-еконо­мічних досліджень. Вип. 8. Ч. 1. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2001. — С. 76—79.

3. Осипов В.И. Экономика предприятия: [Учебник]. Одесса: Ма­як, 2005. — 720 с.

4. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование произ­водства на предприятии // Учебное пособие для студентов экон-х факуль­тетов и вузов. 5-е изд., доп. и перераб. М.: ИКЦ «Март»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «Март», 2004. — 608 с.

5. Бланк И.А. Управление прибылью. К.: Ника-Центр, 1998. — 544 с. (Серия «Библиотека финансового менеджера»; Вып. 2).

6. Бланк И.А. Управление формированием капитала. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. — 512 с. (Серия «Библиотека финансового мене­джера»; Вып. 4).

7. Орлов О.А. Все традиционные методы распределения накладных затрат не только бесполезны, но и вредны // Економіст. — 2007. — № 1. — С. 56—61.

8. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций: Учеб. пособие для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ-ДА­НА, 1999. — 254 с.

Стаття надійшла до редакції 9.09.2010.

УДК 658.513.2 : 338.26.01

З.О.Жученко, аспірантка кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ

ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПУБЛІЧНИМИ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ

Анотація. У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти ді­яльності вітчизняних публічних акціонерних товариств. Визначено особ­ливості функціонування таких підприємств.

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты деятельности отечественных публичных акционерных това­риществ. Определены особенности функционирования таких предпри­ятий.

Annotation. The article deals with the theoretical and practical aspects of activities of national public companies. The peculiarities of such enterprises functioning are determined.

© Жученко З. О., 2010

291

КЛЮЧОВІ СЛОВА: публічні акціонерні товариства, інвестиційні ресурси підприємств, методи залучення інвестиційних ресурсів, первинна публічна пропозиція (ІРО), акціонування.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публичные акционерные товарищества, инвестици­онные ресурсы предприятий, методы привлечения инвестиционных ре­сурсов, первичное публичное размещение акций (ІРО), акционирование.

KEY WORDS: public companies, investment resources of the enterprises, methods of the investment resources attraction, initial public offering.

Постановка проблеми. Публічність діяльності акціонерних товариств України є не надто поширеною практикою у вітчизня­ній економіці. Це пов'язано із рядом факторів, про які йтиметься нижче. У той же час, динамічний розвиток світової економіки та бажання до інтеграції з нею вітчизняних суб'єктів господарю­вання зумовлює необхідність для останніх адаптувати свою ді­яльність до загальноприйнятих норм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням викори­стання інвестиційних ресурсів вітчизняними публічними акціо­нерними товариствами присвячена значна кількість робіт таких дослідників, як В.Т. Битюцких, М.В. Грідчіної, Д. Дєнкова, С. Лям-ця, І.І. Мазур та ін., що дає змогу говорити про актуальність ви­значеної проблематики та необхідність подальшого її дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає у проведенні екс­прес-аналізу діяльності вітчизняних публічних акціонерних това­риств та визначенні ключових особливостей їх роботи.

Виклад основного матеріалу. Вважаємо за доцільне навести кілька теоретичних тлумачень сутності публічних акціонерних товариств (ПАТ), перед тим як представляти результати аналітич­них доробок практичного значення. Найбільш удалими в даному контексті, з нашої точки зору, є наступні: «Публічне акціонерне товариство товариство, акції якого можуть продаватися та ку­пуватися на фондовій біржі, а значить, доступні широким верст­вам населення. Більшість великих компаній є ПАТ, оскільки мо­жуть отримати доступ до більших капіталів» [3, с. 17]; «Публічне акціонерне товариство товариство, акції якого вільно прода­ються на фондовому ринку» [4, с. 231]. Слід відзначити схожість позицій упорядників довідкових видань. Варто акцентувати, що ПАТ є результатом об' єднання капіталів власників акціонерів, які вклали свої ресурси у певній формі (найчастіше грошовій) у створення підприємства або розвиток його діяльності і очікують на отримання віддачі від свого вкладу, тобто прибутку. Оперую­чи економічними термінами, можемо перефразувати: акціонери

(власники підприємств) інвестують свої ресурси (інвестиційні у даному випадку) в інвестиційний проект (підприємство).

Також доцільним видається представити експрес-аналіз пере­ваг і недоліків такої форми акціонування. На нашу думку, це доз­волить читачеві сформувати власну позицію щодо ПАТ.

Переваги ПАТ можна визначити наступними ознаками:

1. Акціонерне товариство, особливо публічне, є найефектив­нішою формою організації підприємницької діяльності з огляду на реальну можливість залучення необхідних інвестиційних ре­сурсів. Саме через ринок цінних паперів (фондову біржу) воно може об' єднувати різні за розмірами капітали великої кількості фізичних і юридичних осіб для фінансування сучасних напрямків науково-технічного й організаційного прогресу, нарощування виробничого потенціалу.

2. Потужному ПАТ значно простіше збільшувати обсяги ви­робництва або послуг. Це дає унікальну можливість отримувати стабільно зростаючий прибуток.

3. Кожний акціонер, як співвласник ПАТ, несе лише обмежену відповідальність (за банкрутства фірми він втрачає тільки вартість своїх акцій). Важливо й те, що окрема особа може зменшити свій власний фінансовий ризик, якщо купуватиме акції кількох корпо­рацій. Кредитори можуть пред' явити претензії лише ПАТ як юри­дичній особі, а не окремим акціонерам як фізичним особам.

4. ПАТ — це організаційно-правове утворення, яке може фун­кціонувати дуже тривалий період (постійно, не обмежене часо­вим періодом життя його власника у приватному підприємництві чи партнерстві), що створює необмежені можливості для перспек­тивного розвитку.

Публічні акціонерні товариства, як форма організації, мають і певні недоліки:

1. Мають місце певні розбіжності між функціями власності і контролю, що негативно впливає на необхідну гнучкість опера­тивного управління ПАТ.

2. ПАТ сплачує більші податки в розрахунку на одиницю отримуваного прибутку, ніж інші організаційні форми бізнесу. Адже оподаткуванню підлягає спочатку отриманий ПАТ прибу­ток, а потім — дивіденди акціонерів, тобто фактично існує проб­лема подвійного оподаткування.

3. У акціонерній формі бізнесу існують можливості для зло­вживань з боку посадових осіб. Наприклад, керівництво ПАТ може організувати емісію акцій для покриття збитків, спричине­них безгосподарністю певних структурних ланок [5, с. 259].

Ключовою особливістю публічних акціонерних товариств є відкритість їх діяльності для зовнішніх користувачів, перш за все для існуючих та потенційних інвесторів. Публічні акціонерні то­вариства, приймаючи рішення про перехід до такого виду під­приємництва, тим самим беруть зобов' язання працювати відкри­то. На практиці це означає, що будь-який користувач має доступ до ключової інформації, як то: стратегічні наміри підприємства, його організаційна структура, поточна активність, фінансова си­туація тощо. Ці дані розкриваються менеджментом ПАТ, як мі­німум, на щорічній основі. Таким чином, зацікавлені особи (акці­онери, інвестори, стейкхолдери) можуть відслідковувати дина­міку розвитку підприємства по всіх напрямах його діяльності.

Досліджуючи діяльність вітчизняних ПАТ, ми звернули увагу на той факт, що практика публічної роботи не надто поширена. Це можна пояснити рядом особливостей функціонування вітчизняної економіки в цілому. А саме: нестабільність політичної/економічної ситуації протягом періоду незалежності; як наслідок першого фак­тору, недосконалість податкової системи, велике податкове наван­таження, відсутність пільгової політики та державного субсидію­вання; звідси, закономірним є великий відсоток тіньової економіки (усталена практика ведення подвійної бухгалтерії, використання підприємствами різноманітних систем оптимізації оподаткування тощо); також, особливістю вітчизняної економіки є високий рівень монополізації/ олігархізації великого підприємництва. Всі ці на­слідки спричинені особливостями перехідного періоду розвитку та становлення ринкових відносин в Україні протягом періоду неза­лежності. Однак, вітчизняні підприємства останнім часом, наро­щують конкурентні позиції та стрімко виходять на міжнародний рівень. Звичайно, що міжнародна практика ведення бізнесу має свої відмітні особливості, до яких неодмінно потрібно пристосову­ватися, щоб бути, принаймні, на рівні. Також, особливим стиму­лом для українських підприємств до переходу на міжнародні, тоб­то більш відкриті, способи діяльності є бажання отримати іноземні інвестиції для можливості подальшого ефективнішого розвитку. Адже зрозуміло, що іноземні інвестори мають набагато більші фі­нансові можливості, аніж вітчизняні. Однозначним є той факт, що інвестор повинен чітко розуміти специфіку та переваги підприємс­тва (інвестиційного об' єкту), особливо, якщо йдеться про значні обсяги інвестиційних ресурсів. Таким чином, українські підприєм­ства, по мірі необхідності залучення іноземних інвестиційних ре­сурсів та вибагливості/важливості інвестора, поступово адаптують практику ведення своєї діяльності до міжнародних стандартів.

Тут варто коротко представити загальні методи залучення ін­вестиційних ресурсів:

1. Акціонування інвестиційні ресурси залучаються шляхом емісії різних видів акцій серед юридичних та фізичних осіб, а та­кож держави.

2. Боргове фінансування здійснюється за рахунок банківсько­го кредитування, іпотечних позик, державного кредиту, розмі­щення боргових зобов' язань, позик кредитно-інвестиційних ін­ституцій та закордонних банків.

3. Фінансування на консорційних засадах — це спосіб залучен­ня інвестиційних ресурсів шляхом створення спільних підпри­ємств або створення різних видів стратегічних альянсів: концернів, синдикатів, холдингів, промислово-фінансових груп тощо.

4. Оренда    це строкове володіння та користування майном.

5. Пільгове фінансування це надання пільг державою, суб­сидування, дотування, надання грантів і т. ін. (узагальнено за [1]).

Перераховані способи добре відомі та широко використовуються вітчизняними підприємствами. Є певні вимоги до діяльності підпри­ємств для залучення того чи того виду інвестиційного ресурсу. Ці ви­моги залежать від обсягів та умов залучення інвестиційних ресурсів.

У контексті аналізу формування та використання інвестицій­них ресурсів публічними акціонерними товариствами варто від­мітити, що останні мають найбільші можливості доступу до всіх видів інвестиційних ресурсів. У той же час, такий доступ вимагає виконання і приведення діяльності підприємства у відповідність до певних вимог, стандартів тощо.

Останніми роками спостерігається зміна формату діяльності певних акціонерних товариств з метою залучення додаткових ін­вестиційних ресурсів. Одним із способів такого залучення, дуже популярного останніми роками серед вітчизняних акціонерних товариств, є проведення первинної публічної пропозиції (ІРО, initial public offering, первинне розміщення акцій). Одним із пун­ктів вимог використання такого методу залучення інвестиційних ресурсів є публічне ведення діяльності підприємством протягом кількох років. Зазвичай, рішення про залучення інвестиційних ресурсів шляхом ІРО приймається менеджментом у тому випад­ку, коли вичерпано всі інші можливості залучення. Адже, процес публічного розміщення довготривалий, складний та витратний.

За п' ять років вітчизняні компанії провели 59 розміщень і за­лучили 6,2 млрд дол. Першим IPO української компанії на світо­вому ринку став продаж 27,2 % акцій великої молочної компанії Ukrproduct Group у лютому 2005 року. Цей пакет акцій був ви­ставлений на альтернативному майданчику (Alternative Investment Market, AIM) Лондонської фондової біржі і проданий за 6 млн фунтів стерлінгів [2].

Як бачимо, обсяг залучених інвестиційних ресурсів є досить великим. Тут варто зазначити, що вітчизняні публічні підприємс­тва, які вже провели ІРО, представляють в основному агропроми­словий, металургійний та девелоперський види діяльності націо­нальної економіки. Це зумовлено, з одного боку, потребою у значних обсягах інвестиційних ресурсів для забезпечення темпів інтенсивного розвитку. Їх неможливо залучити від індивідуаль­ного інвестора, наприклад, чи через синдикований кредит. З ін­шого боку, потрібно враховувати бажання вітчизняних публічних товариств «заявити» про себе на міжнародній арені як про при­вабливий інвестиційний об' єкт.

Висновки. Результати проведеного експрес аналізу діяльності публічних акціонерних товариств дають змогу говорити про акту­альність даної проблематики та про необхідність ґрунтовнішого дослідження причин, результатів, особливостей та перспектив функ­ціонування таких товариств у вітчизняній економіці. У той же час маємо аналітичну базу, що дозволяє відслідковувати практичні ас­пекти управління інвестиційними ресурсами українських ПАТ.

Література

1. Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: На-вч. посібник / М.В. Грідчина. — К.: А.С.К., 2005. — 381 с.

2. Лямець С., Дєнков Д. Українські акції на західних майданчиках: що заважає компаніям залучати гроші? // Економічна правда. — 2010. — №8.. — С. 12—15.

3. Словарь по экономике: Пер. с англ. под ред. П.А. Ватника.СПб.: Эк. школа. 1998. — 752 с.

4. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.     М.: Инфра-М, 1996.     496 с.

5. Мазур І.І. Корпоративний менеджмент: Довідник для професіо­налів / І.І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н.Г. Ольдерогге та ін..; Під заг. ред. Мазура. — М.: Вища школа, 2003. — 1077 с.

6. Эрдман Г. В погоне за рынком // Експерт. — 2005. — № 47 (493).

7. Битюцких В. Т. Мифы финансового анализа и управление стои­мостью компании.     М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007.     224 с.

8. Руус Й. Пайк С. Фернстрем Л. Интеллектуальный капитал: прак­тика управления / Пер. с англ. под. ред. В.К. Дерманова; Высшая школа менеджмента СПбГУ. 2-е изд. СПб.: Изд-во «Высшая школа менедж­мента»; Издат. дом С.-Петерб. ун-та, 2008.     436 с.

Стаття надійшла до редакції 10.09.2010.

Страницы:
1 


Похожие статьи

З О Жученко - Експрес-аналіз практики використання інвестиційних ресурсів вітчизняними публічними акціонерними товариствами