Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу компютерні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури - страница 1

Страницы:
1  2 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Інститут фізичного виховання і спорту

Ю. В. Драгнєв

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ „Комп'ютерні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури" (Проект)

Навчальна програма для студентів напряму підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „ Фізичне виховання, спорт і здоров 'я людини " освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр

Луганськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка" 2012

УДК [373.091.12.3-051:796] (076) ББК 74.267.5р3-21

Д72

Рецензенти

С. С. Єрмаков    доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової

роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Р. В. Клопов доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спортивних ігор Запорізького національного університету (факультет фізичного виховання),

В. П. Ляпін —        доктор біологічних наук, заслужений діяч освіти і науки,

професор, завідувач кафедри фізичного виховання Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

Драгнєв Ю. В.

Д72 Експериментальна програма спецкурсу „Комп'ютерні технології у

професійній діяльності вчителя фізичної культури" (Проект) / Ю. В. Драгнєв; Держ. заклад. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". - Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. - 30 с.

Необхідність впровадження даного спецкурсу в навчальний процес майбутнього вчителя фізичної культури визначається тим, що він реалізує виконання науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з теми: „Теорія і методика застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і основ здоров 'я в умовах неперервної освіти" (Державний реєстраційний номер 0110U000756). У рамках виконання докторської дисертації на тему „Теоретичні та методичні засади професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційного простору" даний спецкурс призначено для розглядання комп'ютерних технологій, як частини інформаційних технологій, що формують принципово відмінний стиль роботи вчителя фізичної культури, мобілізують творчі можливості та інтелектуальний потенціал студентів.Впровадження спецкурсу здійснюється на спеціальності „ Фізичне виховання" денної форми навчання за напрямом підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „ Фізичне виховання, спорт і здоров' я людини" освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр.

Спецкурс призначено студентам, викладачам, аспірантам, докторантам в межах проведення дослідно-експериментальної роботи в галузі знань 0102 „ Фізичне виховання, спорт і здоров' я людини".

УДК [373.091.12.3-051:796] (076) ББК 74.267.5р3-21

Рекомендовано до впровадження в навчальний процес навчально-методичною комісією Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 2 від 25 вересня 2012 року)

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 2 від 3 жовтня 2012 року)

© Драгнєв Ю.В., 2012

© ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012

2

Зміст

Пояснювальна записка..........................................................4

Програма спецкурсу..............................................................8

Теми лекційних, практичних занять

та самостійної роботи..........................................................10

Методичні рекомендації

щодо проведення спецкурсу...............................................14

Запитання для модульного контролю................................18

Висновки...............................................................................20

Основна навчальна література............................................21

Додаткова навчальна література........................................23

Список використаних джерел.............................................24

Критерії оцінювання навчальної діяльності......................28

3

Пояснювальна записка

У сучасних умовах модернізації освіти в Україні стрімкий розвиток інформаційних і комунікаційних технологій є одним з чинників, що визначає вектор розвитку сучасної освіти майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформатизації освітнього простору. Виникнення інформаційного простору в Україні різко змінило ситуацію обміну інформацією у вишах. Такий простір зараз виступає загальною основою, в яку одночасно входить увесь інформаційний соціум. Тенденції розвитку українській системі вищої школи вимагають глибокого і всебічного оновлення змісту вищої освіти, послідовного впровадження і використання інформаційних технологій навчання, модернізації освітньої та інформаційної політики в Україні інформаційному та освітньому просторах.

Мета спецкурсу характеризується розгляданням комп'ютерних технологій як частини інформаційних, які формують принципово відмінний стиль роботи, мобілізують творчі можливості та інтелектуальний потенціал студентів.

Завданнями спецкурсу є вивчення особливостей інформаційного суспільства і перебування в ньому вчителя фізичної культури; визначення ролі комп' ютерних технологій в професійній діяльності вчителя фізичної культури; розглядання проблеми „Комп'ютер і вчитель фізичної культури"; дослідження проблеми інформатизації вищої фізкультурної освіти; визначення того, які комп' ютерні технології можна використовувати професійній діяльності вчителя фізичної культури.

4

Спецкурс призначено для розвитку пізнавальних інтересів студентів; формування стійкого пізнавального інтересу до комп' ютерних технологій; сприяння свідомого переусвідомлення фахової підготовки тощо.

Особливістю спецкурсу є: інформаційне спрямування його змісту відповідно інноваціям у вищій фізкультурній освіті; науковість змісту, що базується на сучасних досягненнях галузі знань „Фізичне виховання, спорт і здоров' я людини"; використання інтерактивних методів навчання.

Спецкурс складається з двох модулів, практичних занять та самостійної роботи. У першому модулі вивчаються такі лекції: „Інформаційне суспільство і вчитель фізичної культури", „Інформаційні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури"; практичні заняття: „Комп' ютер і вчитель фізичної культури"; самостійна робота: підібрати комп' ютерні технології для вчителя фізичної культури на урок з гімнастики.

У другому модулі вивчаються такі лекції: „Комп' ютеризація навчального процесу у вишах фізичної культури", „Інформаційна компетентність, як складова фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури"; практичні заняття: „Комп' ютерні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури"; самостійна робота: „Визначити 10 ракурсів для відеозьомки уроків фізичної культури".

Необхідність впровадження даного спецкурсу в навчальний процес майбутнього вчителя фізичної культури визначається тим, що він реалізує виконання науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка з теми: „Теорія і методика застосування

нформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і основ здоров'я в умовах неперервної освіти" (Державний реєстраційний номер 0110U000756).

У рамках виконання докторської дисертації на тему „Теоретичні та методичні засади професійного розвитку майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційного простору" даний спецкурс призначено для розглядання комп' ютерних технологій, як частини інформаційних технологій, що формують принципово відмінний стиль роботи вчителя фізичної культури, мобілізують творчі можливості та інтелектуальний потенціал студентів.

Спецкурс призначено для проведення дослідно-експериментальної роботи в межах Болонського процесу відповідно до завдань дослідження. Виходячи з цього розподіл навчального часу пропонується наступним чином: лекційні заняття - 12 годин; практичні заняття -4 години; самостійна робота - 4 години. Всього - 20 годин.

Нормативною основою спецкурсу виступає Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах [11] та навчальний посібник Я. Болюбаша [4] для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти „Організація навчального процесу у вищих закладах освіти".

Теоретичною основою спецкурсу стали наукові дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, які присвячено комп' ютерним технологіям в навчальному процесі та у спорті (Х. Васіліаді, О. Московченко та ін.) [5; 9]; комп'ютерним технологіям у підготовці майбутніх вчителів (Л. Кравченко, О. Разинкіна, А. Чурилов та ін.) [8; 12; 17]; комп'ютерним технологіям серед студентської молоді (В. Алейников, Л. Бахтіярова, Н. Бем, А. Зав' ялов, К. Овчиннікова, О. Кочетков, О. Скалій, Л. Стародумов,

6

О. Трутнєв, С. Туєва, О. Шелехова та ін.) [1; 2; 3; 6; 7; 10; 13; 14; 15; 16; 18].

Впровадження спецкурсу здійснюється на спеціальності „Фізичне виховання" денної форми навчання за напрямом підготовки 6.010201 галузі знань 0102 „Фізичне виховання, спорт і здоров' я людини" освітнього рівня (базова вища освіта) ОКР бакалавр.

7

Програма спецкурсу „Комп'ютерні технології у професійній діяльності _вчителя фізичної культури"_

Теми лекцій

Кредити

Всього годин

Лекції

Практичні

Самостійна робота

МОДУЛЬ 1

1

Інформаційне суспільство і вчитель фізичної культури

 

 

4

 

 

2

Інформаційні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури

 

 

4

 

 

3

Комп'ютер і вчитель фізичної культури

 

 

 

2

 

4

Підібрати комп' ютерні технології для вчителя фізичної культури на урок з гімнастики

 

 

 

 

2

МОДУЛЬ 2

5

Комп' ютеризаці я навчального процесу у вишах

 

 

2

 

 

8


 

фізичної культури

 

 

 

 

 

6

Інформаційна компетентність, як складова фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури

 

 

2

 

 

7

Комп' ютерні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури

 

 

 

2

 

8

Визначити 10 ракурсів для відеозьомки уроків фізичної культури"

 

 

 

 

2

Усього І   0,5   І   20   І   12   І    4    | ~~4

Діагностична робота:

- анкетування;

- тестування;

- опитування;

- творчі роботи.

9

Теми лекційних, практичних занять та самостійної роботи

МОДУЛЬ 1 Лекційні заняття

Тема 1

Інформаційне суспільство і вчитель фізичної культури Особливості інформаційного суспільства. Концепція формування інформаційного суспільства в Росії. Концепція руху Москви в інформаційне суспільство. Концепція „Стратегія переходу Санкт-Петербурга до інформаційного суспільства". Концепцію федеральної цільової програми „Розвиток інформатизації в Росії на період до 2010 року". Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 -2015 роки".

Тема 2

Інформаційні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури Використання комп'ютера на уроці фізичної культури. Моніторинг фізичної підготовленості учнів з допомогою комп'ютера. Використання мультімедійних технологій для пояснення теоретичного й практичного матеріалу програми з фізичної культури.

Практичні заняття

Тема 1

Комп 'ютер і вчитель фізичної культури Завдання:

1. Визначити  значення  комп' ютера  в професійній діяльності вчителя фізичної культури.

2. Вплив   інформаційного   суспільства   на вчителя фізичної культури.

10

Самостійна робота

Тема 1

Підібрати комп 'ютерні технології для вчителя фізичної культури на урок з гімнастики

МОДУЛЬ 2

Лекційні заняття

Тема 1

Комп 'ютеризація навчального процесу у вишах фізичної

культури

Комп'ютерна грамотність майбутнього вчителя фізичної культури. Використання комп'ютера як засобу, що дозволяє підвищити ефективність навчання. Комп'ютеризація навчального процесу на основі безперервного використання обчислювальної техніки. Індивідуалізація процесу навчання за допомогою комп' ютера.

Тема 2

Інформаційна компетентність, як складова фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури Інформаційний компонент. Комп' ютерно-технологічний компонент. Компонент застосовування комп' ютерних технологій до роботи з інформацією. Мотивація до отримання знань, умінь та навичок щодо використання програмних засобів. Усвідомлення комп' ютера як основи інформаційно-освітнього середовища вишу. Можливості та обмеження застосування засобів інформаційних технологій для розв' язування навчальних та виробничих задач.

11

Практичні заняття

Тема 1

Комп' ютерні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури ECDL - European Computer Driving Licence (ECDL - Європейські комп'ютерні права, Міжнародні комп'ютерні права). Покоління розвитку комп'ютерів. Комп' ютерні технології, які використовуються в навчанні. Технології роботи з інформацією. Інформаційна безпека під час роботи на комп' ютері. Методика організації інтерактивного навчання. Особливості використання Internet-ресурсів.

Самостійна робота

Тема 1

Визначити 10 ракурсів для відеозьомки уроків фізичної

культури"

Знання з застосування комп' ютера в професійній діяльності представлені такими напрямами: знання з особливостей інформаційного суспільства; знання основних завдань інформатизації освіти; знання класифікації автоматизованих інформаційних систем; знання поколінь розвитку комп' ютерів; знання комп' ютерних технологій обробки текстової інформації; знання комп' ютерних технологій обробки табличної інформації; знання комп' ютерних технологій роботи з базами даних; знання технологій пошуку інформації; знання основ інформаційної безпеки комп' ютера; знання електронної комерція; знання з підготовки друкованих матеріалів  (самостійні  роботи,  дидактичні  картки для

12індивідуальної роботи на уроці фізичної культури); знання з розробки мультимедійного супроводу пояснення нового матеріалу (презентації, навчальні відеоролики, комп' ютерні моделі елементів техніки виконання фізичних вправ); знання з організації інтерактивного навчання в індивідуальному режимі; знання з обробки учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів).

Після завершення вивчення спецкурсу студенти повинні знати: ECDL - European Computer Driving Licence (ECDL - Європейські комп' ютерні права, Міжнародні комп' ютерні права); особливості інформаційного суспільства; покоління розвитку комп' ютерів; комп' ютерні технології, які використовуються в навчанні; технології роботи з інформацією; інформаційну безпеку під час роботи на комп' ютері; методику організації інтерактивного навчання; особливості використання Internet-ресурсів.

13

Методичні рекомендації щодо проведення спецкурсу

Під час проведення спецкурсу необхідно застосувати особистісно зорієнтовані технології - групові дискусії. У педагогічні теорії і практиці дискусія виступає однією з найбільш ефективних технологій групової суб' єкт-суб' єктної та суб' єкт-об' єктної взаємодії, що виявляє особливості в навчанні та професійному розвитку майбутнього вчителя фізичної культури. Саме дискусія забезпечує активне включення студентів в пошук вирішення певних проблем із застосування інформаційних технологій в професійній діяльності; надає можливість для висловлення власних думок у навчальному процесі; обговорювати теми в процесі групової взаємодії між студентами.

У рамках групової дискусії доцільно застосувати „Круглий стіл", на якому дискусія бути спрямована на обговорення актуальної теми, що вимагає всебічного аналізу. Наприклад: „Інформаційне суспільство і вчитель фізичної культури". В цій темі необхідно акцентувати увагу на особливостях інформаційного суспільства, розгляду нормативних документів України і Росії: Концепція формування інформаційного суспільства в Росії. Концепція руху Москви в інформаційне суспільство. Концепція „Стратегія переходу Санкт-Петербурга до інформаційного суспільства". Концепцію федеральної цільової програми „Розвиток інформатизації в Росії на період до 2010 року". Закон України „Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 -2015 роки".

В темі „Інформаційні технології у професійній діяльності    вчителя    фізичної    культури" необхідно

14розглянути можливості використання комп' ютера на уроці фізичної культури; провести модельний моніторинг фізичної підготовленості учнів з допомогою комп'ютера; визначити можливості використання мультімедійних технологій для пояснення теоретичного й практичного матеріалу програми з фізичної культури тощо. Перед майбутніми вчителями не треба ставити завдання вирішити проблему. Необхідно акцентувати увагу на зібранні якомога більше інформації, усвідомленні її ході конструктивного діалогу.

Приведемо переваги групових дискусій: подається власна позиція студентів і уточнюються взаємні позиції учасників групи; виявляються різноманітні підходи до поставленої проблеми; дається всебічне бачення теми дискусії; розвивається вміння слухати думки інших. Дискусію можна вважати продуктивною, якщо виробляється новий зміст проблеми та її вирішення. Здатність до рефлексії і розуміння помилок у ході дискусії є основною якістю ефективності дискусії.

Для викладача спеціальності „Фізичне виховання" досягти високого рівня ефективності дискусії не завжди легке завдання. Одна з найбільш проблем є обмеження обміном думок студентів на визначену теми, як демонстрація своєї особистої позиції. У разі розбіжності думок студентів можуть виникати конфлікти та спори, які стимулюють бажання учасників групи висловитися, заявити свою позицію, хоча б вона була і помилковою.

Так висловлені думки студентів можуть стати основою для подальшого дослідження пропонованої теми дискусії. Якщо студенти перейдуть до висловлення обґрунтованих суджень, то дискусія стане більш продуктивною.

Також для групових дискусії можливо застосовувати „Дебати", за такими темами, наприклад: „Комп' ютер і

15вчитель фізичної культури", „Проблеми інформатизації вищої фізкультурної освіти" тощо. Дискусію у рольовій формі дебатів для майбутнього вчителя фізичної культури необхідно застосовувати саме для обговорення суперечливих проблем з метою навчити студентів аргументовано представляти та відстоювати свою точку зору, використовуючи інформацію з різних джерел.

Виділимо декілька етапи дебатів: демонстрація відеосюжету; демонстрація матеріалів; визначення точок зору на проблему; точку зору, яку студенти будуть відстоювати; визначення правил дискусії та регламент виступів; обговорення проблеми в групах; визначення регламенту виступу; надання групам слова для оголошення своїх думок; спільний аналіз результатів дискусії відповідно до обраної теми.

Основні рекомендації під час проведення групових дискусій

Підготовка до дискусії

Перед тим як розпочати проведення дискусії, викладачу необхідно виявити дискусійну проблему, яка уточнюється разом зі студентами або пропонується вже готова. Викладачем складається список наукової літератури; розробляються проблемні питання; подаються правила проведення дискусії.

Проведення дискусії

Викладач оголошує тему дискусії. Під час проведення дискусії необхідно спрямовувати розмову студентів   без   нав' язування   своєї   позиції. Помилки,

16допущені студентами виправляються тактовно в межах позитивного гумору.

Обговорення результатів проведення дискусії

Після проведення дискусії необхідно зробити аналіз того, наскільки були задоволені в дискусії інтелектуальні потреби студентів; виявити питання для подальшого дискутування на інші проблемні теми.

17

Запитання для модульного контролю

Модуль 1

1. Що є особливостями інформаційного суспільства?

2. Що входить до основних завдань інформатизації освіти?

3. Які є класифікації автоматизованих інформаційних систем?

4. Скільки існує поколінь розвитку комп'ютерів?

5. Які є комп'ютерні технології обробки текстової інформації?

6. Які є комп' ютерні технології обробки табличної інформації?

7. Які  є комп' ютерні технології роботи з базами даних?

8. Які є технологій пошуку інформації?

9. Що   входить  до   основ   інформаційної безпеки комп' ютера?

10. Що таке електронна комерція у сфері фізичної культури?

Модуль 2

1. Що таке ECDL - European Computer Driving Licence (ECDL - Європейські комп'ютерні права, Міжнародні комп'ютерні права)?

2. Чим характеризується комп'ютеризація навчального процесу у вишах фізичної культури?

18

3. Що таке інформаційна компетентність, як складова фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури?

4. Як можна використовувати комп' ютерні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури?

5. Як підготувати друковані матеріали (самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи на уроці фізичної культури) за допомогою комп' ютера?

6. Як розробити мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, навчальні відеоролики, комп' ютерні моделі елементів техніки виконання фізичних вправ)?

7. Як організовується інтерактивне навчання в індивідуальному режимі?

8. Як обробляти експериментальні дані (побудова таблиць, графіків, створення звітів)?

19

Висновки

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні використання у вищій школі комп'ютерних технологій усе більше підвищує свою актуальність. Зараз визначилися актуальність розробки і використання в навчальному процесі майбутнього вчителя фізичної культури електронних навчальних систем, що розробляються з застосуванням мультимедійних технологій. Такі системи на інформаційній мові називають інтерактивними навчальними Web-матеріалами, які можуть використовуватися не лише для денної, заочної та самостійної форм навчання, але й у дистанційній. Сучасний навчальний процес майбутнього вчителя фізичної культури визначається системою організації інформаційно-освітньої діяльності, взаємозв'язком наукової та навчальної роботи, використанням комп' ютерних технологій тощо.

Даний спецкурс актуалізує використання комп' ютерних технологій в навчальному процесі, як частини інформаційних. Студентам спеціальності „Фізичне виховання" доводиться, що використання комп'ютерних технологій в навчальному процесі є різновидом процесу управління пізнавальною діяльністю у виші, а також, що комп' ютерні технології є тільки засобом і посередником між викладачем і студентом. Тому за допомогою комп' ютерних технологій майбутній вчитель фізичної культури повинен досягати високого рівня комп' ютерної грамотності для оптимізації своєї професійної діяльності.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу компютерні технології у професійній діяльності вчителя фізичної культури

Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу професійний розвиток особистості в інформаційно-освітньому просторі

Ю В Драгнєв - Експериментальна програма спецкурсу інформаційні технології у фізичній культурі

Ю В Драгнєв - Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору теорія та практика

Ю В Драгнєв - Формування культури здоров'я студентів в умовах комп'ютеризації навчання