Н В Кукіна - Економічні аспекти розитку різних f категорій господарювання в аграрному секторі запорізького регіону - страница 1

Страницы:
1 

4. Постанова Національного банку України «Про затвердження По­ложення про порядок здійснення банками операцій з векселями в наці­ональній валюті на території України» від 16.12.02 р. № 508.

5. Малюк В. М. Вексель в Україні, — К.: Асоціація "Український Вексельний Центр", 1997.

6. Беляков М. М. Вексель як найважливіший платіжний засіб. — М.,

1992.

7. Мересьев Т. И. Практика вексельного звертання в Україні. — К.,

1998.

8. Руденко Т. Закон України «Про обіг векселів в Україні» та націо­нальне вексельне законодавство // Юридичний журнал. — № 9. — 2003.

Статтю подано до редакції 04.10.09 р.

УДК 338.43:631.11(477.64)

Н. В. Кукіна,

аспірант,

Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗИТКУ РІЗНИХ f КАТЕГОРІЙ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

В статті висвітлено питання порівняльної ефективності діяльності підприємств різних організаційно-правових форм у Запорізькій обла­сті, зокрема, господарств населення, малих фермерських госпо­дарств і аграрних підприємств, створених у результаті реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств. Зроблено висновок про не перспективність господарств населення і дрібних фермерсь­ких господарств та необхідність розвитку середніх і великих аграрних підприємств.

Ключові слова: підприємництво, категорія господарювання, сільсь­когосподарське підприємство, мале фермерське господарство, гос­подарство населення, самовідтворення, ефективність.

В статье высветлены вопросы сравнительной эффективности дея­тельности предприятий разных организационно-правовых форм в Запорожской области, в частности, хозяйств населения, малых фер­мерских хозяйств и аграрных предприятий, созданных в результате реорганизации коллективных сельскохозяйственных предприятий. Сделан вывод о не перспективности хозяйств населения и мелких фермерских хозяйств, а также необходимости развития средних и больших аграрных предприятий.

© Н. В. Кукіна 2010

186

Ключевые слова: предпринимательство, категория ведения хозяй­ства, сельскохозяйственное предприятие, малое фермерское хозяй­ство, хозяйство населения, самовоспроизведения, эффективность.

The questions of comparative efficiency of activity of enterprises of differ­ent legal forms in Zaporizkyi region, particularly, farms of population, small farms and agrarian enterprises, created as a result of reorganiza­tion of collective agricultural enterprises, are considered in the article. The conclusion about non-perspective development of farms of population, small farms and necessity of development of middle and large agrarian enterprises is done.

Key words: entrepreneurship, categories of menages, agricultural enter­prise, small farm, households, selfreestablishment, efficiency.

Постановка проблеми. Минуло вже майже десять років фун­кціонування в Україні створеної організаційної структури сільсь­когосподарського виробництва, сформованої на початку 2000 ро­ку в результаті реорганізації та реструктуризації колективних і державних аграрних підприємств у організаційно-правові форми ринкового типу. При цьому істотно розширюється землекористу­вання господарств населення, діяльність яких на сьогодні не об­межується лише виробництвом для власного споживання. У зв'язку зі змінами, що відбулися в сільськогосподарському вироб­ництві в контексті аграрної реформи, виникають нові аспекти дослідження. Це насамперед стосується проблем, пов'язаних із підвищенням ефективності аграрної сфери, покращенням рівня господарювання, вдосконаленням ресурсозабезпечення виробни­цтва та пошуку пріоритетних категорій господарювання. Саме це й визначає актуальність проведеного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку аграрного підприємництва присвячені дослідження багатьох вітчиз­няних учених-економістів, серед яких варто виділити П. І. Гайдуцького, М. Х. Корецького, Ю. С. Коваленка, М. Й. Малі-ка, П. М. Макаренка, Л. Ю. Мельника, В. Я. Мессель-Веселяка, О. М. Онищенка, П. Т. Саблука, В. В. Юрчишина. В їхніх працях поєднуються теоретичні розробки і практичні дослідження щодо становлення і розвитку підприємництва в Україні, а також висвіт­люються питання, пов' язані з впливом внутрішніх та зовнішніх чинників на економічні результати господарювання. Проте сьогод­ні малодослідженими залишаються регіональні економічні аспекти розвитку категорій господарювання.

Постановка завдання. Основна мета дослідження полягає у з'ясуванні особливостей становлення аграрних формувань Запо­різького регіону різних категорій господарювання, оцінці ступеня їх самовідтворення, ефективності функціонування та перспектив розвитку.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах у розвитку аграрного сектору Запорізького регіону, як і в України в цілому, чітко окреслилися нестабільні тенденції функціонування сільсь­когосподарських підприємств. Це проявилося, насамперед, в еко­номічно нелогічній конкуренції з особистими селянськими гос­подарствами, незначному загальному підвищенні рівня виробництва сільськогосподарської продукції та її недостатньому зростанні в сільськогосподарських підприємствах. Про це пере­конливо свідчать дані табл. 1.

Ринкові перетворення в регіоні зумовили значне вивільнення працездатного сільського населення. За цих умов виникла проб­лема самозайнятості на селі, що частково розв' язується за раху­нок створення особистих селянських господарств, які є осовним джерелом доходів селян. Нині в цьому секторі господарювання у користуванні знаходиться 706,1 тис. га (33,1 %) сільськогоспо­дарських угідь, виробляється 51,6 % усієї валової сільськогоспо­дарської продукції регіону.

Можна однозначно стверджувати, що в структурі аграрного сектору Запорізької області домінують господарства населення, які за умов гіршого забезпечення земельними ресурсами та пере­важання виснажливої ручної праці забезпечили у 2007 році у 1,9 разу вищу продуктивність гектара землі — 2198,4 грн проти 1137 гри в аграрних підприємствах і 575,8 грн — у малих фермерських господарствах. Якщо порівняно з 1990 роком обсяги виробництва в сільськогосподарських підприємствах скоротилися на 69,7 %, то в господарствах населення вони зросли на 17,3 %. Частка під­приємств знизилася навіть у виробництві тих продуктів, які вва­жались винятково їхньою компетенцією. Так, у 2007 році вони виробили 77,5 % соняшнику, 81 % зернових та 70,8 % яєць. А по таких продуктах, як м' ясо, молоко, плоди і ягоди, овочі й картоп­ля питома вага сільськогосподарських підприємств зменшилася відповідно до 46,3 — 1,1 %. Привертає увагу ще один факт. В означеному періоді продуктивність 1 га сільськогосподарських угідь у сільськогосподарських підприємствах зросла на 419,4 грн, тоді як у господарствах населення вона скоротились на 1992,2 грн/га, але за абсолютним рівнем залишається набагато вищою.

Показник співвідношення між питомою вагою продукції та угідь, що демонструє здатність до самовідтворення, у сільськогос­подарських підприємствах і фермерських господарствах має в ці­лому стабільний характер, але залишається набагато нижчим, ніж у господарствах населення — в 1,93 разу. А це переконує, що в сільськогосподарських підприємствах віддача землі, а саме осно­вного засобу сільськогосподарського виробництва, — досить ни­зька.

a

k

о

Он

с

j о

32

в и

и о

<! И S

ч:

о

Б3

о ч

si

кннэкээвн BaxodBfonooj

СП

+

г-, 2,

5

-

<Ч 2

9 9

 

+16,1

,8 3,

-

-

£ ср

О о <N О

ш о

BaxodBfonooj гачосізиіізф пгвдо

+

+98,7

с<~3

0,

51

і

 

,7 6,

+

,2 3,

+

+0,06

и

'г со

вахомзисіні/ш

НООХОЯЧОЧКІД

00

vo

1

+62,5

9, 41

+

 

,8 2,

2

-

,6 0,

+

+0,25

 

КННЭ1ГЭЭВН

BaxodBfonooj

о t-~

1552,3

8,

9 21

 

3, 3

,6 51

6

2007 р.

BaxodBfonoox IячэdэжIэф пгв]Д[

307,2

6, 7

575,8

 

,4 4

,9 ,5

0,

 

BaxowaHdnfiH

НООХОЯЧОЧКІД

1122,2

°\

5,

7 2

о

7, 3

 

,5 2,

5

,5 2,

4

о^1 0,

 

КННЭ1ГЭЭВН

BaxodBfonooj

565,8

o„ 4,

5 9

5

3,

5 4 3

 

,2 7,

2

,3 4,

5

0

сэ

2,

2005 р.

BaxodBfonoox D^чodэиdэф пгв]Д[

268,9

237,4

882,9

 

,9 ,2

,6 ,6

0,

 

BaxowaHdnfiH

НООХОЯЧОЧКІД

1246,4

6,

0 4

8, 2

 

,9 9,

5

9, 3

5

0,

 

КННЭ1ГЭЭВН

BaxodBfonooj

506,8

8,

6, 2

 

,5

<N

,7

4

<N

2003 р.

BaxodBfonoox Iячodэиdэф ікв]Д[

240,2

3, 0

432,6

 

,2

,2 4

8

0,

 

BaxowaHdntfiH

НООХОЯЧОЧКІД

1402,7

892,6

636,3

 

,3 5,

6

6, 3

5

IT,

0,

 

КННЭ1ГЭЭВН

BaxodBfonooj

3 8 3

5 0 6

0, 9

 

,0 7,

,4 5,

5

6 3,

2000 р.

BaxodBfonoox Iячodэиdэф ікв]Д[

2, 7

,2 8,

7

6,

8 0

 

,7 ,7

,7 ,2

5

0,

 

BaxowaHdnfiH

НООХОЯЧОЧКІД

1690,9

1213,4

717,6

 

,3 5,

7

,9 41

6 0,

Показники

Площа сільськогоспо­дарських угідь, тис. га

Валова продукція у по­рівняних цінах 2005 р., млн грн

Продуктивність 1 га, грн

Частка, %

У земельних угіддях

У валовій продукції

Співвідношення між час­ткою продукції та угіддь

З «

03

&

о

о и

ю о

о

§

00

о

со

К

03

00

о и

« о

У,

03

00

о

У зв'язку з цим, виникає питання — хто забезпечить подаль­ший розвиток аграрного сектору: сільськогосподарські під­приємства, малі фермерські господарства чи господарства насе­лення, і які форми господарювання у складі підприємств є таки­ми, що можуть розвиватися шляхом самовідтворення? Щоб відповісти на перше питання, потрібно, щонайменше, визначити основні тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва у різних категоріях господарювання Запорізької області. Для цьо­го було проведено вирівнювання динамічного ряду валової сільськогосподарської продукції в порівняних цінах з метою про­гнозування її величини у майбутньому для кожної окремої кате­горії господарювання (табл. 2).

Таблиця 2

СТАТИСТИЧНІ РІВНЯННЯ ГОСПОДАРСТВ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДИНАМІКУ ВИРОБНИЦТВА ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 1

Господарська категорія

Рівняння динаміки виробництва вало-воїсільськогосподарської продукції

Господарства населення

y=1875,9+77.1t-50tt2

Сільськогосподарські підприємства

y=1291+27.4t+0.34t2

Малі фермерські господарства

y=199.2+17.5t-4.7t2

З приведених даних можна зробити висновок, що в майбутнь­ому сільськогосподарське виробництво Запорізької області буде сконцентроване не у господарствах населення, а у сільсько­господарських підприємствах, що доводять позитивні показники статистичного рівняння. Так, за нашими прогнозованими підрахунками, вже у 2008 році сільськогосподарські під­приємства займуть на регіональному ринку лідируючі позиції, забезпечивши найбільшу частку у структурі виробництва валової продукції — 47 % проти 46 % господарств населення та 7 % фер­мерських господарств.

Такий прогноз базується на наступному. По-перше, на нашу думку, існуючі сьогоденні переваги господарств населення вла­стиві лише умовам економічної, отже, є не закономірними, а тимчасовими. Недолік такої організаційної форми є в тому, що її основа не інновації, а примітивність, не експлуатація техніки, а експлуатація живої праці. В розрахунку на 1 люд./год. у сільсько-

1 Власні розрахункигосподарських підприємствах області у 2007 р. вироблено в серед­ньому 20,1 грн валової продукції, тоді як в особистих селянських господарствах — 6,8 грн, що утричі менше ніж у підприємствах. І це логічно, оскільки за своїми розмірами і рівнем технічної оснащеності ці господарства не здатні запроваджувати досягнен­ня науково-технічного прогресу.

По-друге, подібна економічна ситуація характерна і для юри­дичного представника дрібного аграрного бізнесу — малого фе­рмерства. Не дивлячись на збільшення розмірів землекористу­вання за період з 2000 по 2007 рік на 135,1 га угідь, показник продуктивності 1 га знизився на 508,1 грн, що говорить про низь­кий рівень матеріально-технічного забезпечення сільськогоспо­дарського виробництва. Так, у 2007 році на 298,8 тис. га ріллі ма­лі фермерські господарства Запорізької області мали 1813 тракторів, або на 1 трактор припадало 164,8 га ріллі, тоді як у США — 28 га, Великобританії — 13 га, Франції — 12 га, Німеччині

— 5 га [2; 3, с. 53]. На 142,6 тис. га зернових та зернобобових культур фермерські господарства області мають 467 зерноком-байнів, тобто на 1 комбайн приходиться 305,4 ra посівів зернових культур, тоді як у США — 67 ra, Великобританії — 71 ra, Франції

— 63 га, у Німеччині — 36 га [2, с. 25, 53]. Висновки. Отже, на нашу думку, створені в процесі реформу­вання аграрного сектора України невеликі за розмірами, техноло­гічно примітивні, неоснащені технічно і незабезпечені фінансово особисті селянські та фермерські господарства, які не здатні за­безпечити прогрес галузі, не можуть бути визнані організаційно-правовою формою на перспективу. Перспектива за крупнотовар-ними сільськогосподарськими виробниками, які зберігають за собою можливості нарощування ресурсного потенціалу, інтенси­фікації виробництва, удосконалення галузевої і виробничо-господарської структури й підвищення на цій основі соціально-економічної результативності розвитку аграрного сектора.

Література

1. Сільське господарство Запорізької області 1990—2007 рр. // Збі­рник обласного управління статистики. — Запоріжжя, 2008. — 134 с.

2. Фермерські господарства Запорізької області у 2007 році: Стати­стичний збірник. Головне управління статистики у Запорізькій області. — Запоріжжя, 2008. — 70 с.

3. Дем'яненко С. І. Організаційно-правові форми реформованих сільськогосподарських підприємств в Україні: які висновки можуть бу-ти зроблені? Сільське господарство України: криза та відновлення. За ред. Стефана фон Крамона Таубаделя, Сергія Дем'яненка, Аніма Куна.К.: КНЕУ, 2004, С. 93—101.

4. Онищенко А., Юрчишин В. Методический аспект сравнительной оценки эффективности разных форм хозяйствования в аграрной сфере // Экономика Украины. — 1996. — № 6. — С. 63—77.

5. Шульський М. Г. Організаційно-економічні основи функціону­вання малих господарських формувань у сільському господарстві. Ав­тореферат на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. — К.: КНЕУ, 2006. — 34 с.

Статтю подано до редакції 03.10.09 р.

УДК 658. 26:664

В. В. Бевз,

Національний університет харчових технологій

НЕТРАДИЦІЙНІ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ У ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Підвищення цін на енергоносії робить неможливим подальший роз­виток багатьох українських підприємств без суттєвих навантажень, які були б направлені на зниження енергетичної складової в собівартості продукції і послуг. Сьогодні важливим фактором, що може гарантувати успішність у багатьох сферах промисловості в Ук­раїну є використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії у різних галузях народного господарства.

Ключові слова: енергозбереження, нетрадиційні, відновлювальні джерела енергії.

Повышение цен на энергоносители делает невозможным последую­щее развитие многих украинских предприятий без существенных на­грузок, какие были б направлены на снижение энергетической со­ставляющей в себестоимости продукции и услуг. Сегодня важным фактором, который может гарантировать успешность во многих сфе­рах промышленности в Украине есть использование нетрадицион­ных и возобновляемых источников энергии в разных отраслях на­родного хозяйства.

Ключевые слова: энергосбережение, нетрадиционные, возобнов­ляемые источники енергии.

A price increase on power mediums does impossible subsequent devel­opment of many Ukrainian enterprises without the substantial loadings,

© В. В. Бевз, 2010

192

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н В Кукіна - Економічні аспекти розитку різних f категорій господарювання в аграрному секторі запорізького регіону