О В Мудренок - Економічна політика україни в галузі зовнішньоторговельних операцій та шляхи її вдосконалення - страница 1

Страницы:
1 

УДК 338.24:339.5(477)

О. В. Мудренок,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

АНОТАЦІЯ. У статті розглядається економічна політика України в га­лузі зовнішньої торгівлі та шляхи її вдосконалення. КЛЮЧОВІ СЛОВА: економічна політика, експорт, імпорт, сальдо зов­нішньої торгівлі, високотехнологічна продукція.

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается экономическая политика Украины в сфере внешней торговли и пути ее усовершенствования. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическая политика, экспорт, импорт, сальдо внешней торговли, высокотехнологическая продукция.

ANNOTATION. In the article the economic policy of Ukraine is examined in the field of foreign trade and way of its improvement. KEY WORDS: economic policy, export, import, balance of foreign trade, high- technology products.

Постановка проблеми. Економічна політика являє собою си­стему економічних цілей і засобів (інструментів), які забезпечу­ють вирішення стратегічних (довгострокових) і тактичних зав­дань розвитку економічної системи країни, втілених у державних урядових програмах [1, с. 516].

У ринковій економічній системі існує кілька загальних цілей економічної політики, серед яких: мета ефективної зайнятості; економічного зростання; зростання економічної ефективності; стабільного рівня цін; захисту і підтримання конкурентного гос­подарського порядку, принципів економічної свободи; соціальної безпеки і стабільності; ефективного курсу національної валюти; досягнення рівноваги платіжного балансу і зовнішньоторговель­них операцій тощо. У галузі зовнішньоекономічної політики пріоритетне значення має стимулювання нарощування експорту, розширення діючих і пошук нових ринків збуту, а також удоско­налення товарної структури експорту та імпорту з метою подо­лання від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, з якими стикається економічна політика, були досліджені в працях таких відомих учених, як А. С. Гальчинський, М. Довбенко, О. О. Бєля-єв та ін.

© О. В. Мудренок, 2010

13

Постановка завдання. Згідно даних Держкомстату України, від' ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами становило у 2007 р. — 9592,2 млн дол. США, у 2008 р. — 17857 млн дол. США, у 2009 р. — 4815 млн дол. США., за січень—серпень 2010 р. також маємо негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке складає 4640,9 млн дол. США [5].

Для визначення можливих причин негативного сальдо зовніш­ньої торгівлі товарами України була проаналізована структура зовнішньої торгівлі товарами на основі даних Держкомстату України за січень—серпень 2010 р. і визначені основні напрями її вдосконалення для подолання від' ємного сальдо зовнішньої тор­гівлі України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно статистич­них даних від' ємне сальдо зовнішньої торгівлі України за 8 міся­ців 2008 р. становило 12583,3 млн дол. США [5]. З метою подо­лання негативних явищ у сфері зовнішньої торгівлі та поліпшен­ня стану зовнішньоторговельного балансу України у грудні 2008 р. було прийнято розпорядження КМУ від 03.12.2008 р. № 1509-р, яким затверджено план заходів із зменшення негатив­ного сальдо у зовнішній торгівлі [7].

План заходів спрямований головним чином на мінімізацію впливу таких факторів формування негативного сальдо зовніш­ньої торгівлі, як недосконалість механізму адміністрування подат­ків (місце України у рейтинговому дослідженні Міжнародної фі­нансової корпорації, група Світового банку «Ведення бізнесу» за показниками «система оподаткування» — 181 серед 183 країн, що досліджуються. За цим показником Україна випереджає лише Республіку Білорусь та Венесуелу); необгрунтована диференціа­ція тарифів на експортні, імпортні та внутрішні перевезення то­варів; відсутність дієвого контролю за дотриманням відповіднос­ті національним стандартам товарів, які імпортуються; недостат­ньо активна робота з усунення недобросовісного або масованого імпорту та захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх ринках; невідповідність якості вітчизняної продукції стандартам інших країн тощо. Затвердженим Урядом планом пе­редбачена реалізація конкретних заходів щодо запровадження більш жорстких процедур контролю за імпортом товарів з метою недопущення та запобігання ввезенню на митну територію Ук­раїни товарів, які не відповідають національним ветеринарним, фітосанітарним, екологічним, фармакологічним стандартам; ак­тивізація співробітництва у рамках транспортних коридорів шля­хом інтеграції транспортної системи України до транс' євро­пейської; сприяння розвиткові туристичних послуг; уведення в дію нової редакції Збірника тарифів на перевезення вантажів за­лізничним транспортом з визначенням однакового рівня тарифів у межах кожної номенклатурної групи вантажів на експортні, ім­портні та внутрішні перевезення у відповідності до СОТ тощо.

Згідно даних Держкомстату України у січні—серпні 2010 р. експорт товарів Україною становив 31590,6 млн дол. США, ім­порт — 36231,5 млн дол. США. Порівняно з відповідним періо­дом 2009 р. експорт збільшився на 33,2 %, імпорт — на 31 %. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами також збільши­лось у порівнянні з відповідним періодом 2009 р. і становило 4640,9 млн дол. США (за січень—серпень 2009 р. також від' ємне сальдо — 3758,1 млн дол. США). У загальному обсязі експорту товарів у порівнянні з січнем—серпнем 2009 р. збільшилась част­ка чорних металів — з 26,4 % до 29,9 % (внаслідок дії цінового фактору — середньомісячні ціни на чорні метали за 8 регіонами світу підвищились більше ніж на 30 % до січня—серпня 2009 р.), залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання — з 1,9 % до 4,5 % (в основному за рахунок активізації торговельно-економічного співробітництва і нарощування поставок до Росії), енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки — з 4,4 % до 7,3 %, руд, шлаків і золи — з 3,3 % до 5,1 %, продуктів неорганічної хімії — з 1,7 % до 2,2 %, жирів та олії тваринного або рослинного походження — з 4,7 % до 5 %. Натомість змен­шилась частка механічних машин — з 7 % до 6,4 %, електричних машин — з 5,3 % до 4,7 %, зернових культур — з 9,2 % до 4,5 %, виробів з чорних металів — з 5,5 % до 3,7 %, добрив — з 2,3 % до

1.8 %, паперу та картону — з 1,9 % до 1,7 % [5]. У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка електричних машин — з 4,5 % до 5,6 %, наземних транспортних засобів, крім залізнич­них — з 4,5 % до 5,2 %, чорних металів — з 2,5 % до 3,2 %, руд, шлаків і золи — з 1,6 % до 2,3 %. Зменшилась частка енергетич­них матеріалів, нафти та продуктів її перегонки — з 32,6 % до 31,7 %, механічних машин — з 8,8 % до 7,7 %, фармацевтичної продукції — з 4,4 % до 3,8 %. Натомість зменшився імпорт м' яса та харчових субпродуктів — на 26,8 %, молока та молочних про­дуктів, яєць, меду — на 22,5 %. Одночасно у вересні 2010 р. зрос­ли ціни на продукти харчування на 4,4 % на споживчому ринку України. Найбільше (в 1,5 разу) подорожчали яйця. На 5,7 % —

6.9 % подорожчали молоко, сири та кисломолочна продукція, на 2,4 % — м' ясо та м'ясопродукти [5]. Зменшення у січні—серпні 2010 р. імпорту м' яса та харчових субпродуктів інших продуктівхарчування і, як наслідок цього, відсутність конкуренції для віт­чизняних товаровиробників з боку імпортної продукції стало од­ним з факторів подорожчання цих продуктів харчування на спо­живчому ринку України. Як виявилося, запровадження такого заходу, як зменшення імпорту окремих видів продукції в Україну не скоротило негативне сальдо зовнішньої торгівлі.

Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі України свід­чить про те, що впродовж січня—серпня 2010 р. вона не поліп­шилась, негативне сальдо зовнішньої торгівлі не зменшилось, а нав­паки збільшилось. Як і раніше, Україна експортує за кордон пе­реважно сировину. Також слід зазначити, що відновлення впро­довж 2010 р. коопераційних зв' язків і реалізація спільних проек­тів з Росією у галузях авіабудування, суднобудування, атомної енергетики та машинобудування не вплинуло суттєво на збіль­шення експорту Україною цих видів продукції.

Очевидним є також те, що в Україні сформувалася доволі не­раціональна структура експорту. Україна експортує на міжнарод­ні ринки ті товари і послуги (харчові продукти, руди, метали, пе­редусім чорні, транспортні послуги), які є відносно малодинаміч-ними та характеризуються скороченням їхньої частки в глобаль­них продажах товарів і послуг. На цих ринках до того ж панує жорстока цінова конкуренція і цінові переваги можуть дуже швидко переходити до інших країн. Водночас, украй мізерними є поставки на високодинамічні ринки, які визначають перспективи розвитку світової економіки. Характерними для України є низькі показники експорту високотехнологічних товарів та послуг. [2, с. 291]. Натомість у розвинутих країнах (наприклад, у Японії) щорічні надходження від експорту технологій практично втричі перевищують вартість придбання закордонних [3, с. 154].

Згідно зі «Стратегією економічного і соціального розвитку України на 2004—2015 рр.» особливо важливим для України є створення комплексів, технологічно пов' язаних, конкурентоспро­можних (на міжнародних ринках) виробництв, здатних нарощува­ти експорт як товарів, так і науково-технічних, інжинірингових, освітніх, інформаційних та інших послуг. Насамперед, йдеться про реалізацію таких пріоритетів [2, с. 292—293]: 1) орієнтація на експорт високоякісного прокату, металомісткої продукції, вклю­чаючи транспортні засоби (особливо судна), екскаватори, мета­лорізальні верстати, комплектне устаткування, зокрема гірниче, енергетичне, металургійне і хімічне; 2) розвиток експортної спе­ціалізації за окремими видами сільськогосподарської продукції (зерно, олійне насіння), переробної і харчової промисловості

(м' ясопродукти, окремі молокопродукти, олія, цукор, кондитер­ські вироби, алкогольні та безалкогольні напої), сільськогоспо­дарські машини та обладнання для харчової промисловості; 3) роз­виток спеціалізованого, зорієнтованого на міжнародні ринки комп­лексу виробництва ракетної та авіаційної техніки; 4) створення нового виробничого комплексу на основі галузей з видобутку рідкоземельних металів, розвитку мікроелектроніки, випуску комп' ютерів, побутової електроніки та іншої техніки, залучення до цього комплексу іноземного капіталу з метою прискореної модернізації та створення нових виробництв; 5) формування но­вого наукоємного комплексу на базі виробництв, що безпосеред­ньо пов' язані з реалізацією перспективних науково-технічних до­сягнень, а також наукових установ НАН України і провідних університетів України у галузі порошкової металургії, зварю­вальної апаратури, нових високоякісних матеріалів тощо; 6) істот­не розширення та модернізація транспортного комплексу і транс­портної інфраструктури України; 7) створення в Україні комплек­су розвитку міжнародного туризму на основі залучення інозем­ного капіталу до розвитку відповідної інфраструктури. На думку автора, необхідно приділити певну увагу розвитку ділового туриз­му в України, тому що саме цей вид міжнародного туризму в останні роки розвивається в світі найбільш швидкими темпа­ми. Сприятиме його розвитку в Україні нова інфраструктура (го­телі, автомагістралі та ін.), яку збудують в Україні до чемпіонату ЄВРО-2012.

Реалізувати вищезазначені пріоритети в Україні необхідно шляхом європейської інтеграції, тому що саме ринок ЄС є най­більш перспективним для України. Європейська інтеграція для України — це, насамперед, модернізація економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, подолання техноло­гічної відсталості, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, вихід на світовий ринок, у першу чергу, на ринок ЄС [4, с. 142]. Еко­номіка ЄС динамічно розвивається і має величезний потенціал. Співробітництво та створення з країнами ЄС виробничих комп­лексів, що використовують інноваційні технології, необхідне для технологічного оновлення українського виробництва, виходу на нові перспективні ринки збуту, забезпечення стабільного розвит­ку відповідних виробництв.

З метою реалізації комплексної експортної політики України Мінекономіки за участю інших центральних органів виконавчої влади розробило відповідну правову базу. Це, зокрема, проект

Закону України «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності», проект Закону України «Про внесення змін до Зако­ну України «Про Митний тариф України», проект Національної стратегії розвитку експорту України, реалізація якої сприятиме за­безпеченню стабільного зростання обсягів виробництва і валово­го внутрішнього продукту країни, збільшення податкових та ва­лютних надходжень, створення додаткових робочих місць, підви­щення конкурентоспроможності національної економіки тощо [6].

Висновки. Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі України свідчить про те, що Україна експортує товари, які є ма-лодинамічними. Хоча експорт за 8 місяців 2010 р. у порівнянні з відповідним періодом 2009 р і збільшився на 33,2 %, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за січень—серпень 2010 р. зросло і становило 4640,9 млн дол. США. Для подолання негатив­ного сальдо у сфері зовнішньої торгівлі необхідно нарощувати експорт високотехнологічної продукції. В майбутньому цьому сприятиме налагодження співробітництва України з країнами ЄС і створення на основі цієї співпраці виробничих комплексів з за­стосуванням інноваційних технологій.

Подальші дослідження сконцентровано над аналізом досвіду зарубіжних країн, які створили високотехнологічні виробничі комплекси з країнами ЄС і можливим його застосуванням в Україні.

Література

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Бази-левича. — К.: Знання, 2006. — 631 с.

2. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004— 2015 роки) «Шляхом Європейської Інтеграції» / Авт. кол.: А. С. Гальчин­ський, В. М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогно­зування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. — 416 с.

3. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті євроін-теграції / Наук. ред. Л. К. Семів. — Львів, 2009. — 483 с.

4. Регіональна економічна політика Європейського Союзу: досвід для України: Монографія / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Г. Л. Кладова, О. О. Нечай, О. П. Сарнацький — Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. — 192 с.

5. http://www.ukrstat.gov.ua

6. http://me.kmu.gov.ua

7. http://www.rada.gov.ua

Стаття надійшла до редакції 14.10.2010

Страницы:
1 


Похожие статьи

О В Мудренок - Економічна політика україни в галузі зовнішньоторговельних операцій та шляхи її вдосконалення

О В Мудренок - Соціальна держава в україні та проблема подолання бідності