О Л Ольховська - Економіко-математична модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки - страница 1

Страницы:
1  2 

з достатньою повнотою досліджувати комплекс чинників, загроз­ливих економічній безпеці підприємства, осмислено і ціле­спрямовано організувати і виконати необхідний моніторинг, сис­темно аналізувати динамічно змінювану соціально-економічну ситуацію, створити ефективний комплекс управлінських рішень щодо впровадження заходів з підтримки та підвищення рівня економічної безпеки підприємства.

Література

1. Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке // Актуальні проблеми економіки. — 2003. — № 3. — С. 12—19.

2. Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку// Економіст. — 2005. — № 2. — С. 52—56.

3. Олейников Е.А. Основы экономической безопасности. (Государ­ство, регион, предприятие, личность). М.: ЗАО «Бизнес-школа «Ин­тел-Синтез», 1997. — 228 с.

4. Паламарчук О.І. Класифікація загроз економічної безпеки під­приємств: Зб. наук. праць Одеського держ. екон. ун-ту. — Вип. 3. —

Одеса, 1999. — С. 63—68.

5. Судоплатов А.П. Безопасность предпринимательской деятель­ности: Практ. пособие. — М., 2001. — 382 с. (С. 12—17, 28—39, 110— 111, 164—169).

6. Циглик Паневник Т.М. Економічна безпека підприємства в системі внутрішнього економічного механізму // Економіка. Фінанси. Право. 2004. - № 12. — С. 3—5.

УДК 330.4+368

О. Л. Ольховська, аспірант ДДМА, Донбаська державна машинобудівна академія

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

АНОТАЦІЯ. Розроблено економіко-математичну модель діагностики бан­крутства страхової компанії на основі нечіткої логіки. Запропоновано модель визначає ступінь фінансової стійкості та здатність страхової компанії виконувати взяті на себе зобов'язання. Модель має можливість налаштування на реальних даних та враховувати експертно-аналі­тичну інформацію.

© Ольховська О. Л., 2010

59

ANNOTATION. The economic-mathematical model for making diagnosis of bankruptcy of an insurance company on the basis of unclear logic has been developed. The proposed model determines the degree of financial firmness and capability of insurance company to execute their responsibilities. The model gives an opportunity to use real information and take into account expert-analytical information.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ: страхова компанія, фінансовий аналіз, фінансова стійкість, економіко-математична модель, нечітка логіка, діагностика банкрутства, функція належності, терм, фаззифікація, нечітка база знань.

Сучасний етап розвитку України, держави з ринковою еконо­мікою, потребує вдосконалення та наукового дослідження на­прямів і методів фінансової діяльності, результати якої проявля­ються у забезпеченні необхідного рівня фінансової стійкості як країни в цілому, так і окремого суб'єкту господарювання.

Подібна ситуація особливо актуальна для страхового бізнесу, оскільки внаслідок необхідності покриття збитків своїх клієнтів страхові компанії можуть одними із перших зіштовхнутись із не­безпекою банкрутства. Відповідно, на сьогодні, актуальними пи­таннями лишаються діагностика ризику банкрутства страховика та здатність сучасного економіко-математичного інструментарію прогнозувати розвиток основних фінансових показників його ді­яльності.

Важливість діагностики фінансового стану страхової компанії обумовлена, перш за все, специфікою діяльності страховика, яка потребує постійного контролю та управління платоспроможніс­тю бізнесу. Обгрунтована оцінка фінансового стану страхової компанії дозволяє визначити реалії ведення бізнесу з перспекти­вою на майбутнє. Для керівників і власників компанії це спосіб здобуття достовірно якісної інформації про її реальні можливості, особливо це важливо задля розробки стратегії виживання в нових економічних умовах, що викликані кризовими явищами. Резуль­тати діагностичних досліджень фінансового стану страховика є основним індикатором при ухваленні рішень та антикризовому управлінні.

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ і методологіч­них підходів до проблеми аналізу та оцінки фінансового стану зробили провідні вітчизняні та зарубіжні науковці [1—8]. Однак, проблема фінансового аналізу у поточних умовах економічного розвитку України, особливо це стосується проведення фінансово­го аналізу діяльності страхових компаній, до теперішнього момен­ту в національній економічній літературі недостатньо висвітлена. Таким чином, з погляду сучасних потреб у забезпеченні фінан­сової стійкості страхової компанії визначається спрямованість дослідження.

З огляду на зазначене для здійснення обґрунтованого аналізу фінансової діяльності страховика у сучасних умовах доцільним є застосування нового інструментарію економіко-математичного моделювання, що є більш адекватним сучасним умовам. Сьогодні одним з найбільш перспективних напрямів наукових досліджень в області аналізу, прогнозування і моделювання економічних явищ і процесів є нечітка логіка (fuzzy logic).

Основним поняттям теорії нечіткої логіки є поняття лінгвістич­ної змінної. Згідно Л. Заде, лінгвістичною називається змінна, значеннями якої є слова або вирази природної чи штучної мови, які представлені у вигляді термів. Зміст лінгвістичного значення X характеризується функцією належності (шегпЬегеЫр function) [і: U — [0; 1], що кожному елементу и універсальної множини U П U) ставить у відповідність значення сумісності цього елемен­та з X. Теорія нечіткої логіки розширює класичне поняття мно­жини, припускаючи, що характеристична функція (функція на­лежності елемента до множини) може приймати будь-яке значен­ня в інтервалі [0; 1], а не тільки значення 0 чи 1. Такі множини Л. Заде назвав нечіткими (fuzzy) [9].

Теорія нечіткої логіки має можливість врахування факторів будь-якої природи (кількісні, якісні, нормативні, логічні та ін.); надає зручний інструментарій для врахування експертних знань у вигляді логічних правил прийняття рішень, що дозволяє робити висновки на основі лише деяких факторів з повної множини по­яснюючих змінних; забезпечує можливість налагодження пара­метрів моделі на реальних даних.

Застосування нечітких описів у розробці моделі діагносту­вання банкрутства страхової компанії дає змогу отримати адек­ватні результати і формувати відповідні висновки стосовно прийняття управлінських рішень за відсутності достовірних да­них, неповної і нечіткої статистичної інформації, складних фун­кціональних залежностей між його складовими; дозволяє у пов­ному обсязі враховувати українські реалії організації і ведення страхового бізнесу.

Враховуючи зазначене вище, розробимо підхід до комплекс­ного фінансового аналізу страхової компанії із використанням ін­струментарію нечіткої логіки, який дозволить формувати модель не лише з урахуванням специфіки країни, періоду часу, але й із можливістю налагодження її на реальних показниках діяльності стабільно функціонуючих компаній та страховиків-банкрутів.

Методологічний підхід до діагностики банкрутства страховика

Етап 1. Показники. На даному етапі формується набір показ­ників, які дозволяють зробити обгрунтований аналіз фінансової діяльності страховика у сучасних умовах та визначити рівень фі­нансового стану страховика.

Вся різноманітність стосунків, у які страхова компанія вступає з суб' єктами зовнішнього середовища, базується на фінансовій інфор­мації про цю страхову компанію, що дозволяє оцінити можливість практичної реалізації своїх економічних інтересів у взаєминах з ним. Фінансова інформація є набором даних про стан: власного капіталу, зобов' язань і фінансових джерел компанії, рівня доходів та витрат і пов' язані з ними ризики, обсягу і якості потоків грошових коштів.

Відбір показників грунтується на тому, що повинна забезпечуватися можливість проведення повного комплексного дослідження фінансово­го стану і результатів діяльності страховика. Серед розмаїття фінансових показників є такі, що мають особливо важливе значення для визначення позиції компанії та можуть бути використані для аналізу стратегічних проблем останньої. Застосування результатів проведеного дослідження дозволяє судити про ступінь фінансової стійкості та про здатність стра­хової компанії виконувати взяті на себе зобов' язання.

Показники оцінки фінансового стану страхової компанії по­винні містити ключову інформацію про надійність страховика, його сучасний стан та перспективи розвитку.

Перелік основних фінансово-економічних показників діяльно­сті страхової компанії для оцінки фінансового стану страховика представлено у табл. 1 [10—13].

Таблиця 1

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

з/п

Показник

Метод розрахунку

1

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

Поточні активи / Поточні зобов'язання

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи - Запаси / Поточні зобов'язання

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

Оборотні активи / Поточні зобов'язання

4

Коефіцієнт абсолютної ліквідно­сті (платоспроможність)

Грошові кошти / Поточні зобов'язання

Продовження табл. 1

з/п

Показник

Метод розрахунку

5

Коефіцієнт забезпеченості влас­ними коштами

Власний капітал / Валюта балан­су (підсумок балансу)

6

Коефіцієнт забезпеченості стра­ховими резервами

Сума страхових резервів / Валова сума премій по всіх полісах

7

Зворотний    коефіцієнт плато­спроможності

Загальна сума зобов'язань / Капі­тал

8

Коефіцієнт автономії

Власний капітал / Баланс

9

Коефіцієнт фінансової залежності

Баланс /Власний капітал

10

Коефіцієнт маневреності власно­го капіталу

Власний капітал - Необоротні активи/ Власний капітал

11

Коефіцієнт фінансового ризику

Забезпечення наступних витрат і платежів + Довгострокові зо­бов'язання + Поточні зобов'я­зання / Власний капітал

12

Коефіцієнт забезпеченості влас­ними оборотними засобами

Оборотні активи — Поточні зо­бов'язання / Оборотні активи

13

Коефіцієнт покриття боргів влас­ним капіталом

Власний капітал / Забезпечення наступних витрат і платежів + Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов' язання

14

Рівень фінансового левериджу

Довгострокові позикові засо­би / Власний капітал

15

Коефіцієнт ризику страхування

Сума чистих премій за всіма по­лісами / Капітал

16

Коефіцієнт    незалежності від перестрахування

Чиста сума премій по всіх полі­сах / Валова сума премій по всіх полісах

17

Коефіцієнт  відношення чистих страхових резервів до капіталу

Чисті страхові резерви / Капітал

18

Коефіцієнт доходності

Чистий прибуток / Капітал

19

Коефіцієнт доходності інвестицій

Прибуток від фінансової діяль­ності / Середній обсяг фінансо­вих інвестицій протягом року

20

Коефіцієнт рентабельності акти­вів

Чистий прибуток / Валюта балан-

21

Коефіцієнт рентабельності про­дажу страхових продуктів

Прибуток від реалізації / Чистий дохід від реалізації

Закінчення табл. 1

з/п

Показник

Метод розрахунку

22

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Чистий дохід від реалізації / Влас­ний капітал

23

Коефіцієнт оборотності оборот­них активів

Чистий дохід від реалізації / Оборотні активи

24

Коефіцієнт оборотності креди­торської заборгованості

Чистий дохід від реалізації / По­точні зобов'язання

25

Коефіцієнт оборотності дебітор­ської заборгованості

Чистий дохід від реалізації / Де­біторська заборгованість

Наступним кроком дослідження на даному етапі є розподіл всьо­го спектру факторів впливу на групи. Передбачається спочатку весь набір факторів впливу розподілити між кількома узагальненими групами і вже по них проводити заключний аналіз. Це дозволить логічно структурувати систему та визначити кінцеву оцінки фінан­сового стану страхової компанії. З огляду на ступінь впливу на ре­зультативний показник відібрані до моделі вхідні фактори повинні охоплювати різні узагальнені групи фінансово-економічних показ­ників діяльності страхової компанії (табл. 2).

Таблиця 2

УЗАГАЛЬНЕНІ ГРУПИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

з/п

Група показників

Позначка коефіцієнту

Коефіцієнт

 

 

y1

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

 

 

y2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

 

 

y3

Коефіцієнт поточної ліквідності

1

Показники платоспро­можності

y4

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (пла­тоспроможність)

 

 

y5

Коефіцієнт забезпеченості власними кош­тами

 

 

y6

Коефіцієнт  забезпеченості страховими резервами

 

 

y7

Зворотний коефіцієнт платоспроможності

 

Показники фінансової стійкості

y8

Коефіцієнт фінансової автономії

2

 

y9

Коефіцієнт фінансової залежності

 

 

Ую

Коефіцієнт маневреності власного капі­талу

Закінчення табл. 2

з/п

Група показників

Позначка коефіцієнту

Коефіцієнт

 

 

y11

Коефіцієнт фінансового ризику

 

 

У12

Коефіцієнт    забезпеченості власними оборотними засобами

 

 

У13

Коефіцієнт покриття боргів власним ка­піталом

 

 

У14

Рівень фінансового левериджу

 

 

y15

Коефіцієнт відношення чистих страхо­вих резервів до капіталу

 

 

У16

Коефіцієнт доходності

 

Показники рентабель­ності (до-

У17

Коефіцієнт доходності інвестицій

3

 

У18

Коефіцієнт рентабельності активів

 

ходності)

У19

Коефіцієнт    рентабельності продажу страхових продуктів

 

 

У20

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

 

 

У21

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

 

Показники

У22

Коефіцієнт   оборотності кредиторської заборгованості

4

ділової ак­тивності

У23

Коефіцієнт оборотності дебіторської за­боргованості

 

 

У24

Коефіцієнт ризику страхування

 

 

У25

Коефіцієнт незалежності від перестраху­вання

Слід зазначити, що кожна виділена група фінансових показ­ників (табл. 2), є окремий елемент (рівень) моделі діагностики фінансового стану страховика (рис. 1), що впливає на загальний результуючий показник і характеризує той або інший аспект фі­нансової діяльності страховика, а саме: показники ліквідності та платоспроможності (ліквідність та платоспроможність страхови­ка є найважливішими характеристиками ритмічності та стійкості його поточної діяльності); показники фінансової стійкості визна­чають потенційну здатність компанії розрахуватися по зо­бов' язаннях; показники рентабельності визначають загальну ефек­тивність використовуваних активів і вкладеного капіталу; показ­ники ділової активності дозволяють проаналізувати ефективність основної діяльності, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів страховика.

Вхідна інформація для діагностики банкрутства страхової компа­нії складає систему узагальнених і взаємопов' язаних економічних показників фінансової звітності страховика, які характеризують ре­зультати діяльності компанії. Дані показники позначені через «х» та отримані за даними фінансової звітності: форма № 1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати» та форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», «Звіт про доходи та витрати страховика» (табл. 3).

Таблиця 3

ВХІДНІ ДАНІ

з/п

Термін

Формула

Параметр

1

Виробничі запаси

Ф1 100

х1

2

Дебіторська заборгованість

Ф1 160

 

3

Власний капітал

Ф1 380

х3

4

Сума страхових резервів

Ф1 415

х4

5

Забезпечення наступних ви­плат та платежів

Ф1 430

х5

6

Довгострокові зобов'язання

Ф1 480

х6

7

Поточні зобов'язання

Ф1 620

х7

8

Валюта балансу

Ф1 640

х8

9

Оборотні активи

Ф1 260

х9

10

Витрати майбутніх періодів

Ф1 270

х10

11

Сума активів

Ф1 280

х11

12

Страхові платежі

Р1 010

х12

13

Чистий прибуток (або збиток)

Ф2 220(225)

х13

14

Чистий дохід від реалізації

Ф2 035

х14

15

Прибуток від реалізації

Ф2 050

х15

16

Високоліквідні активи

Ф1 (230 + 240)

х16

17

Робочий капітал

Ф1 (380 - 080)

х17

18

Сума чистих премій

Р1 (010 - 020)

х18

19

Капітал

Ф1 (280 - 010 - 430 -480 - 620 - 630)

х19

20

Чисті страхові резерви

Ф1 (415 - 416)

х20

21

Прибуток від фінансової діяль­ності

Ф2 (110 + 120 + 130 -140 - 150 - 160)

х21

22

Середній   обсяг фінансових інвестицій протягом року

Ф1 (040(П) + 045(П) + 220(П) + 040(К) + 045(К) + 220(К)) / 2

х22

23

Загальна сума зобов' язань

х23

На основі розрахункових значень груп показників здійснюєть­ся кінцева оцінка фінансового стану страхової компанії, тобто

кожен узагальнюючий показник Yi, i = 1,4 в моделі (рис. 1) діаг­ностики фінансового стану страхової компанії визначається на основі коефіцієнтів, які складають його групу. Вихідна змінна — фінансовий стан — Z = f(Yj...Y4) розраховується на основі

значень узагальнюючих показників Yi, i =1, 4 .

Діагностика банкрутства страхової компанії

Вхідна інформація для діагностики банкрутства страхової компанії

xi, i = 1, 23

Розрахунок показників yi, i = 1, 25

Інтегроване значення фінансового стану страхової компанії Z = f (71...74)

Рис. 1. Багаторівнева модель діагностики фінансового стану страхової компанії

Етап 2. Лінгвістичні змінні. Для оцінювання та опрацювання лінгвістичних показників yt, i = 1,25, що характеризують фінан­совий стан страховика, сформуємо єдину шкалу з трьох якісних термів: Н — низький рівень показника yt, С — середній рівень показника yt, В — високий рівень показника yt.

Для оцінювання значень вихідної лінгвістичної змінної Z бу­демо використовувати терми: ПБ — потенційний банкрут, Сстабільний стан.

Етап 3. Побудова функцій належності. На даному етапі буду­ються функції належності нечітких термів , С, В} для вхідних па­раметрів yi, i = 1, 25 та будуються функції належності нечітких тер­мів {ПБ, С} результуючої змінної Z. Задаються параметри функцій належності для всіх нечітких термів всіх змінних. За допомогою фун­кцій належності значення вхідних змінних переводяться в значення лінгвістичних змінних (процес фаззифікації — перехід до нечіткості) та в подальшому використовуються як якісні.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Л Ольховська - Економіко-математична модель діагностики банкрутства страхової компанії на основі нечіткої логіки