математичне моделю вання в управлінні нематеріальними активами підприємства - Економіко - страница 1

Страницы:
1  2 

Власенко Ю . О .

УДК 378.9 5

Магістр 2 курсу

факультету менеджменту та  маркетингу ХНЕУ

ЕКОНОМІКО - МАТЕМАТИЧНЕ   МОДЕЛЮ ВАННЯ В  УПРАВЛІННІ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація.   Наведено   результати   побудови регресійної

моделі,    що    характеризують    вплив    факторів управління

нематеріальними активами на ефективність діяльності підприємст в а .

Аннотация.     Представлены     результаты построения регрессионной модели, которые

характеризуют влияние факторов управления

нематериальными активами на эффективность

д е ят е ль н о ст и п р е д п р и ят и я.

Annotation.  The   a rtic le  presents  the  results  of constructing a regression   model   that   c h a r a cte riz e   the    influence    of  factors of intangible    assets    management    on     the    e ffe c tiv e n e s s    of the company are presented.

Ключові слова: інтелектуальна власність, прибуток, фактори, нематеріальні активи, коефіцієнт в а р і а ц ії, к о е ф іц іє н т  п а р н о ї к о р е л я ц ії.

Сучасні     умови характер технологій.       Щоб виграти підприємствам      потрібно ви товари. Цього можна

изуються     постійними змінами в        конкурентній боротьбі, робляти конкурентоспроможні досягти,        якщо безупинно

©  Власенко  Ю. О., 2012вдосконалювати технологічні процеси для їх виробництва. А це можливо здійснити тільки за рахунок використання результатів інтелектуальної діяльності, а саме науково -технічної творчості, тобто об'єктів промислової власності: винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу - хау то щ о .

В Україні велика кількість підприємств займається розробкою передових виробничих технологій. Загалом у 2010 р. створенням і використанням передових виробничих технологій (ПВТ), а також використанням раціоналізаторських пропозицій займалося 1694 підприємства та організації, більшість з яких - промислові підприємства. Згідно з даними обстеження 2008 - 2010 рр., рівень інноваційної активності підприємств усіх видів економічної діяльності, зокрема впровадження передових виробничих технологій, помітно зріс: частка інноваційних підприємств у сфері інформатизації зросла з 21,7 до 31,8 % , у фінансовійдіяльності - з 19,7 до 25,6 %, інших послугах - з 16,0 до 19,9 % [1]. Крім аналізу статистичних показників щодо виробництва передових виробничих технологій, доцільним є також здійснення економіко - математичного моделювання, що дозволить виявити латентні зв'язки між показниками, що аналізуються , та використання його результатів в управлінні

нематеріальними активами підприємства.

Метою цієї роботи є визначення впливу факторів на управління процесом створення об'єктів інтелектуальної власності на кінцеві результати діяльності організації. Для цього необхідно провести практичні дослідження на конкретному підприємстві.

Під час проходження практики в інституті " Гіпрококс" виникла потреба виявити взаємозв'язок між прибутком організації та вартістю нематеріальних активів (НМА), кількістю наукових та науково - технічних робітників, загальним обсягом наукових та науково - технічних робіт. Вихідні дані отримані зі статистичної інформації, наданої в інституті " Гіпрококс" (форми  1, 2 та 3 (наука)). Вони наведені в таблиці.

Аналіз даних показав, що для оцінки впливу цих факторів на розмір прибутку можливо використати регресивну модель, яка має такий вигляд:

Y = f(x 1 , x 2 , x 3 ), де Y - прибуток, тис. грн;

x1  - вартість НМА, тис. грн;

x 2 - кількість наукових та науково - технічних робітників, осіб; x 3 - загальний обсяг робіт, тис. грн.

Рішення моделі потребує попереднього аналізу показників, що досліджуються.

Таблиця

Вихідні дані для аналізу

Р ік

НМА, тис. гр н

Кількість наукових та науково -технічних робітників, осіб

Загальни й обсяг

робіт, ти с. гр н

П рибуток , тис. грн

2001

3 0 4

11

1  0 0 6

2 0 3 5

2 0 0 2

3 5 4

12

1  0 8 9

2 3 5 9

2003

3 8 4

12

1   15 9

2 4 6 8

2 0 0 4

4 2 4

13

1   2 4 6

2 5 9 8

2005

4 8 4

15

1   3 4 5

2 9 8 8

2 0 0 6

5 3 4

17

1   5 2 9

3  15 8

2 0 0 7

6 2 4

18

1   7 0 2

3 2 5 6

2008

7 4 3

18

1   9 8 0

3 3 6 3

2009

8 6 2

19

9 7 0 4

7 5 3 6

2010

1   0 4 4

2 1

1 0 9 6 6

9 4 2 8

Чим більша вартість нематеріальних активів (НМА) підприємства, тим більший його прибуток. Також на прибуток впливає кількість наукових та науково - технічних робітників, бо вони    створюють    інтелектуальний    капітал.   Крім    того, існуєпрямо пропорційний зв'язок між обсягом робіт, що виконувався на підприємстві, та прибутком. Таким чином, обираємо лінійну модель, яка має вигляд:

Y  =  b0 +  b 1 *x 1   +  b2*x2 + b3*x3.

Рішення  цієї моделі виконаємо, використовуючи програми " Статистика " та   "Excel". За  допомогою   програми   " Статистика " знайдемо    коефіцієнти    при    залежних    змінних    та значення вільного члена. Результати відображено на рисунку.

 

Regression Summary for Dependent Variable: Прибуток, тис. грн R= ,99525075 R?= ,99052405 Adjusted R?= ,98578607 F(3,6)=209,06 p<,00000 Std.Error of estimate: 295,95

N=10

Beta

Std.Err. of Beta

В

Std.Err. of В

t(6)

p-level I

Intercept

 

 

614,2920 782,0959

0,7854431 0,4620731

НМА, тис. грн.

0,109602 0,232183

1,1271

2,3876

0,472049 0 6535701

Кількість наукових та науково-технічних робітників

0,083231

0,164538

59,5330

117,6905

0,505844 0 6310091

Загальний обсяг робіт, тис. грн.

0,832873 0,107765

0,5444

0,0704

7,728581 0,000246

Рис. Вікно  програми  " Статистика " , що відображає

коеф іцієнти

при залежних змінних та значення  вільного члена

На рисунку в стовбці B наведені показники: b0 =  614,2 920; b 1  =  1,12 7 1; b2 =  59,5 330; b3 = 0,5444;

тобто  модель має такий вигляд:

Y  =  6 1 4,2 9 2 0 +  1 ,1 2 7 1 * x 1   +  5 9,5 3 3 *x2  +  0,5 4 4 4 *x 3.

Для оцінки цієї моделі визначимо тісноту взаємозв'язку показників за допомогою коефіцієнтів парної кореляції (r y x 1 , ryx2, ryx3). Розрахунки показали, що r y x 1 = 0,92, ryx2 = 0,79, ry x 3 = 0,98.

Необхідно оцінити значимість коефіцієнтів кореляції.

Табличне значення коефіцієнта кореляції для 10 - ти спостережень та 90 % імовірності становить 0,46. Розрахункові значення більші за табличні, тобто має місце суттєвий    зв'язок   між    показниками,   що    розглядаються. Дляперевірки надійності моделі розрахуємо коефіцієнт множинної кореляції (R yx 1 x 2 x 3 ) та критерій Фішера (F). Це значення необхідно порівняти з табличним значенням критерію Фішера. Воно    становить    для    10 - ти    спостережень    та    3 - х факторів

4 ,7 3 7 , R yx1 x2 x3 = 0 ,9 4 4 2 0 6 , F = 1 1 5 ,0 6 1 5 .

Оскільки розрахункове значення критерію Фішера перевищує табличне, то можна зробити висновок, що є зв'язок між прибутком та вартістю нематеріальних активів, кількістю наукових та науково - технічних робітників, загальним обсягом  виконаних робіт.

Визначимо надійність моделі за допомогою коефіцієнта варіації.

Коефіцієнт варіації дорівнює 6,02 %, тобто модель є достатньо надійною, нею можна користуватися (коефіцієнт варіації не перевищує 5 - 7 %).

За допомогою програми " Статистика " було виявлено, що ця модель є адекватною. Про це свідчить значення критерію Стьюдента. Він складає 0,995.

Отже,   розроблена   модель   Y   =   614,2920   +    1 ,1 2 7 1 *x 1 +

5 9 ,5 3 3 *x 2 +  0 ,5 4 4 4 *x 3  може бути  використана на практиці.

Таким чином, на прибуток підприємства інституту " Гіпрококс" найбільш сильно впливають кількість наукових і науково - технічних робітників та вартість НМА.

Ці фактори необхідно враховувати менеджерам у ході управління процесом створення об'єктів інтелектуальної власності.

Наук. к е р і в н . Ріпка Д . О .

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

математичне моделю вання в управлінні нематеріальними активами підприємства - Економіко