И А Алексеев, Т Андрусишин, Б Е Байгалиев - Екологія довкілля. охорона природи - страница 1

Страницы:
1  2  3 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ФЛОРА І ФАУНА УКРАЇНИ (Інформаційний список)

Вип. 130

Донецьк-2012

Список літератури є продовженням покажчика, що складається з 1972

року.

Включає учбову літературу, монографії, автореферати дисертацій, статті з періодичних видань, що вийшли з друку в 2011-2012 рр.

Література згрупована в двох розділах: «Рослинний світ України» і «Тваринний світ України», включаючи інформацію про Донбас.

Розділи складаються з параграфів, що містять дані про охорону рослинності, ботанічні сади, екологію рослин, окремі види рослин, загальні питання і охорона тварин, гідробіології, паразитофауни, екології довкілля і охорони природи.

Для складання списку використовувались джерела, наявні у фонді наукової бібліотеки ДонНУ: літописи книг, авторефератів дисертацій, рецензій і журнальних статей; реферативні журнали, електронний каталог бібліотеки, покажчики ІНІОН, ресурси Інтернет.

http: //library.donnu. edu.ua

Список рекомендується для наукової і учбової роботи викладачам, аспірантам і студентам.

Література, яка є у фонді бібліотеки, помічена шифром та інвентарними номерами, а відсутня - зіркою (*).

Наукова електронна бібліотека (eLibrary) дозволяє доступ к багатьом повнотекстовим джерелам, представленим в інформаційному списку.

Список містить 213 назви.

Укладач:

Гол. бібліограф Пристромова Д.Д.

Редактор:

Зав ДБВ Кротова В.О.

ЕКОЛОГІЯ ДОВКІЛЛЯ. ОХОРОНА ПРИРОДИ

БІОМОНІТОРИНГ.

1. *Алексеев И.А. Особенности выращивания устойчивых чистых и смешанных культур сосны в условиях загрязнения участков цезием-137 / И.А. Алексеев, О.Н. Гусева // Вестн. Моск. гос. ун-та леса - Лесной вестник. - М., 2010. - №6. - С. 48-54.

2. *Андрусишин Т. Сезонна динаміка вмісту важких металів у воді та донних відкладах річки Збруч / Т. Андрусишин, В. Грубінко // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 165-174. - (Сер. Біологічна).    Полный текст

3. *Байгалиев Б.Е. Методика определения экологических нагрузок загрязняющих веществ / Б.Е. Байгалиев, А.А. Шайхутдинова // Вестн. Моск. гос. ун-та леса - Лесной вестник. - М., 2010. - №6. - С. 38-40.

4. *Баранов В. Деякі біохімічні показники адаптації куничника наземного (Calamagrostis erigeios (L.) Roth) до умов едафотопу відвалів вугільних шахт / В. Баранов, С. Бешлей, Я. Телегус // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 292-299. - (Сер. Біологічна). Полный текст

5. *Бессонова В.П. Хром в окружающей среде и растениях / В.П. Бессонова, О.Е. Иванченко // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 16, №6. - С, 13-29.

137

6. *Бойко О.Л.Динаміка вмісту Cs в ягідних і лікарських рослинах лісів Полісся України за роками / О.Л. Бойко // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. - №22.6. - С. 16-21.

7. *Величко О. Ефективність функціонування симбіотичної системи Bradyrhizobium japonicum - рослини сої у нафтозабрудненому ґрунті / О. Величко // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 150-157. - (Сер. Біологічна). Полный текст

8. Галаган О.К. Антропогенна трансформація фітобіоти міста Кременця та його околиць (Україна) за 200 років (від Бессера до наших днів): автореф. дис.канд.. біол.. наук: (03.00.16) / Чернівец. нац. ун-т. - Чернівці, 2010. - 20 с. ав6681 5

9. *Гащишин В. Акумуляція глутатіону й аскорбінової кислоти у рослин ріпаку (Brassica napus L.) за дії важких металів і трептолему / В. Гащишин, О. Пацула, О. Терек // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 286-291. - (Сер. Біологічна).

Полный текст

10. *Гідроекологічний стан Каховського водосховища / О.В. Федоненко, Н.Б. Єсіпова, Т.С. Шарамок, О.М. Маренков // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 15, №2. - С. 214-223.

11. *Горбань І. Гетеротрофні індикатори стану природних екосистем / І. Горбань, Й. Царик // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 286-291. -(Сер. Біологічна). Полный текст

137

12. *Грабовський В. Сезонні зміни вмісту Cs у деяких лікарських та ягідних рослинах західної України / В. Грабовський, О. Дзендзелюк // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 175-184. - (Сер. Біологічна).

Полный текст

13. Даценко О.І. Ростові та функціональні характеристики культури Chlamydomonas actinochloris за наявності поверхневої бензинової плівки / О.І. Даценко, М.А. Березовська, О.О. Григор'єва // Гидробиологический журн. - 2012. - Т.48, №1. - С. 78-86. 6 ч/з

137

14. Динамика распределения 137Cs по органам и тканям рыб разных экологических групп водоема-охладителя ЧАЭС / О.Л. Зарубин, В.А. Костюк, А.А. Залинский и др. // Гидробиологический журн. - 2012. - Т.48, №1. - С. 109-116. 6 ч/з

15. *Дозові навантаження на риб від інкорпорованих радіонуклідів у Чорнобильській зоні відчуження / О. Каглян, Д. Гудков, В. Кленус та ін.. //

Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 175-184. - (Сер. Біологічна).

Полный текст

16. *Зміни фізіолого-біохімічних показників насіння деревних рослин за умов промислового міста / В.М. Ловинська, І.А. Зайцева, Л.В. Богуславська, В.О. Торохтій // Питання біоіндикації та екології. - 2010. -

Вип. 16, №1. - С. 78-87.

17. *Изменение биологических параметров пресноводных гетеротрофных жгутиконосцев и ракообразных при действии нано- и микрочастиц оксидов металлов / Томилина И.И., Гремячих В.А., Мыльников А.П., Комов В.Т. // Биология внутренних вод. - 2011. - №4. - С. 78-89.

18. *Капелюш Н.В. Оцінка морозостійкості рослин роду Platanus за умов урбанотехногенного середовища міста Запоріжжя / Н.В. Капелюш // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 15, №2. - С. 97-121.

19. Карпова Г.А. Фитомасса тростника обыкновенного как индикатор трофического статуса водоемов / Г.А. Карпова // Гидробиологический журн. - 2012. - Т.48, №3. - С. 49-57. 6 ч/з

20. *Крылова Е.Г. Влияние солей никеля, меди и цинка на прорастание семян и начальные этапы онтогенеза поручейника широколистного (Sium Latifolium L.) и камыша лесного (Scirpus sylvat^us L.) / Е.Г. Крылова // Биология внутренних вод. - 2011. - №4. - С. 72-79.

21. *Кульбачко Ю.Л. Участие дождевых червей (Lumbricidae) в поддержании буферной способности почв на участке лесной рекультивации с насыпкой лессовидного суглинка / Ю.Л. Кульбачко, О.А. Дидур // Питання біоіндикації те екології. - 2010. - Вип. 16, №1. - С. 170-176.

22. *Ловинська В. Вплив Rhytisma acerinum на прооксидантно-антиоксидантну систему насіння кленів в умовах промислового міста / В. Ловинська, Г. Россихіна // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 175­184. - (Сер. Біологічна). Полный текст

23. *Лосовская Г.В. О возможности применения некоторых параметров таксоцена полихет в мониторинге качества среды северо-западной части

Черного моря / Г.В. Лосовская // Морський екологічний журн. - 2011. - Т10,

№1. - С. 50-53.

24. *Мартинова Н.В. Газопоглинальна здатність ґрунтопокривних рослин в умовах техногенного навантаження / Н.В. Мартинова, Ю.В. Лихолат // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 15, №2. - С. 121 -

128.

25. *Маслова О.В. Біоіндикація водного середовища за допомогою вищої водної рослинності на приклад ELODEA CANADENSIS / О.В. Маслова, Л.С. Полун // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту: зб. наук. праць. -

Запоріжжя, 2011. - №1. - С. 111 -117.

26. *Матрухан Т.І. Антропогенна трансформація орнітокомплексів долин річок Північного Приазов'я / Т.І. Матрухан // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту: зб. наук. праць. - Запоріжжя, 2011. - №2. - С. 110-119.

27. Мокін В.Б. Моделювання динаміки процесів біологічного самоочищення вод з урахуванням їх послідовно-одночасної взаємодії у водних системах / В.Б. Мокін //Гидробиологический журн. - 2012. - Т.48, №2. - С. 105-114. 6 ч/з

28. *Моклячук Л. Екологічне обґрунтування фіторемедіації забруднених трифлураліном грунтів / Л. Моклячук, Ю. Зацарінна, М. Драга //

Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 131 -138. - (Сер. Біологічна).

Полный текст

29. Несмашна О.Ю. Вміст важких металів у ґрунтах і мохоподібних природно-заповідного фонду Луганської області / О.Ю. Несмашна, І.Д. Жолудєва, О.М. Митін //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2011. - Вип. 158. - [Б.с. ] -(Сер. Біологія, біотехнологія, екологія).

П

Н34 876421

30. *Одукалець І.О. Морфо-фізіологічні зміни деревних рослин за атмосферного забруднення / І.О. Одукалець // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 16, №1. - С. 54-78.

31. *Особливості популяційної структури та морфологічна мінливість галофільних видів роду Gypsophila L. в техногенних екотипах / Глухов О.З., Хархота Г.І., Агурова І.В., Прохорова С.І. // Чорноморський ботанічний журн. - 2011. - Т.7, №1. - С. 15-25.

32. Пашкова О.В. Пелагический зоопланктон Шацких озер как индикатор их экологического состояния / О.В. Пашкова // Гидробиологический журн. - 2012. - Т.48, №1. - С. 27-43. 6 ч/з

33. *Подгурская О.В. Оценка адаптационно-защитного потенциала двустворчатых моллюсков MODIOLUS MODIOLUS (LINNAEUS, 1758) и

CRENOMYTILUS GRAYANUS (DUNKER, 1853) в условиях повышенного

содержания тяжелых металлов в среде / О.В. Подгурская, В.Я. Кавун // Биология моря. - 2012. - Т.38, №2. - С. 174-182.

34. *Пінкіна Т.В. Екотоксикологічна характеристика ставковика озерного за дії на нього важких металів водного середовища / Т.В. Пінкіна // Природничий альманах. - 2010. - Вип. 14. - С. 138-151.

35. *Подгурская О.В. Оценка адаптационно-защитного потенциала двустворчатых моллюсков MODIOLUS MODIOLUS (LINNAEUS, 1758) и CRENOMYTILUS GRAYNUS (LUNKER, 1853) в условиях повышенного содержания тяжелых металлов в среде / О.В. Подгурская, В.Я. Кавун // Биология моря. - 2012. - Т.38, №2. - С. 174-182.

36. *Пономарьова О.А. Порівняльна водоутримуючої здатності листків рослин роду Tilia L. та вплив на цей процес викидів автотранспорту в умовах південного сходу України / О.А. Пономарьова // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 15, №2. - С. 87-97.

37. *Популяційні аспекти наявності екоформ медичної п'явки в акваторії Дніпра в районі о. Хортиця / Фролов О.К., Копійка В.В., Федотов Є.Р. // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 16, №1. - С. 144-151.

38. *Ратушний В.М. Визначення біологічної придатності рослин для біологічної рекультивації відвалів розкривних порід / В.М. Ратушний, А.М. Бондаренко, М.І. Малаховський // Питання біоіндикації та екології. - 2010. -

Вип. 16, №1. - С. 29-36. 4 ч/з

39. Сучасне радіонуклідне забруднення прісноводних риб України / О.Є. Качлян, Д.І. Гудков, В.Г. Кленус та ін.. // Доп. нац. акад.. наук України. - К., 2011. - №12. - С. 164-170. - (Математика, природознавство, технічні науки). 4 ч/з

40. *Уваєва О. Фільтраційна здатність живородки болотяної (Mollusca: Opistobranchia: Viviparidae) за дії різних абіотичних чинників водного середовища / О. Уваєва // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 144­149. - (Сер. Біологічна). Полный текст

41. *Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених грунтів / М. Горон, Н. Джура, О. Романюк та ін.. // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 185-192. - (Сер. Біологічна).

Полный текст

137

42. *Формування рівнів вмісту Cs у вищих водних рослинах Київського водосховища / С. Пришляк, О. Волкова, В. Беляєв, О. Пархоменко // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 139-143. - (Сер. Біологічна).

Полный текст

43. *Хвостов О.О. Вплив аерогенного забруднення на вміст пластидних пігментів у листках деревної рослинності м. Запоріжжя / О.О. Хвостов, В.Д. Бовт, Н.В. Капелюш // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту: зб. наук. праць. - Запоріжжя, 2011. - №2. - С. 125-131.

44. *Хвостов О.О. Вплив аерогенного забруднення на стан деревної рослинності м. Запоріжжя / О.О. Хвостов, Н.В. Капелюш // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 16, №1. - С. 103-109.

45. *Хромих Н.О. Сезонна динаміка активності захисних ферментів у листках Robinia pseudoacacia L. за умов урбоценозів / Н.О. Хромих, Г.С.

Россихіна // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 16, №1. - С. 87­93.

46. *Хромих Н. Стан глутатіон-залежної системи насіння Aesculus hippocastanum за умов антропогенного забруднення / Н. Хромих // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип.58. - С. 265-1270 - (Сер. Біологічна).

47. Цветков И.Л. Активность кислой фосфатазы и дезоксирибонуклеазы у гидробионтов под влиянием различных токсических веществ водной среды / И.Л. Цветков, А.С. Попов // Гидробиологический журн. - 2012. - Т.48, №1. - С. 95-109. 6 ч/з

48. *Цвєткова Н.М. Екологічна оцінка природних едафотопів Присамар'я Дніпровського за вмістом нікелю / Н.М. Цвєткова, М.В. Якуба // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 15, №2. - С. 145-152.

49. Черемних Н.М. Структурно-функціональна організація угрупувань та популяцій дрібних ссавців за умов урбанізації: автореф. дис.канд.. біол.. наук: (03.00.16) / Укр. акад.. аграр. наук, Ін-т агроекології. - К., 2010. - 19 с.

ав66623

50. *Чернікова О.В. Вплив промислового забруднення на водний режим рослин роду Spiraea L. / О.В. Чернікова // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 16, №2. - [Б.с.].

51. *Шаравара В.В. Величина флуктуючої асиметрії морфологічних структур Rutilus rutilus як індикатора екологічного стану р. Серет / В.В. Шаравара // Питання біоіндикації та екології. - 2010. - Вип. 15, №2. - С. 194­204.

52. *Шупова Т.В. Стан популяцій ракшоподібних птахів та одуда як індикатор змін природного середовища / Т.В. Шупова // Агроекологічний журн. - 2011. - №3. - С. 17-21.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. ОХОРОНА РОСЛИН. БОТАНІЧНІ САДИ. ЗАПОВІДНИКИ.

53. Карбівничий О.П. Теоретичні підходи до дослідження розвитку природоохоронних територій на прикладі біосферного заповідника «Дунайський» / О.П. Карбівничий // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. - №22.5. - С. 95-102.

П

Н34 876662

54. *Національний природний пар «Олешківські піски»: народження нової природоохоронної структури на Херсонщині / О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, І.О. Пилипенко, М.Ф. Бойко // Чорноморський ботанічний журн. - 2011. - Т.7, №2. - С. 199.

55. Національному гербарію України - 90 років / Шиян Н.М., Дудка І.О., Кондратюк С.Я. та ін.. // Укр. ботан. журн. - 2012. - №1. - С. 77-88. 6 ч/з

56. Смарагдова мережа в Україні / О.І. Болтачов та ін.. - К.: Хімджест, 2011. - 192 с.

Е0

С50 876245

57. Солодкий В.Д. Національний природний парк «Черемоський» -резерват генофонду раритетних видів флори та фауни / В.Д. Солодкий, В.Я. Заячук, Ю.Г. Масікевич // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. -техн. праць. - Л., 2012. - №22.3. - С. 64-66.

П

Н24 876660

59. *Спрягайло О. Дендрологічні об'єкти природно-заповідного фонду середнього подніпров'я / О. Спрягайло // Вісн. Львів. ун-ту. - Л., 2012. - Вип. 58. - С. 117-124. Полный текст

ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН. ФІТОЦЕНОЛОГІЯ. ГЕОГРАФІЯ РОСЛИН. АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН.

60. *Багрікова Н.О. Про синтаксономію сегетальних угрупувань Херсонської області / Н.О. Багрікова // Чорноморський ботанічний журн. -2011. - Т.7, №3. - С. 267-275.

61. Бурлака М.Д. Морфометрія генеративних особин та віталітетна структура популяції Pedicularis exaltata Besser (Orobanchaceae) в Буковинському Прикарпатті / М.Д. Бурлака, М.А. Каземірська // Укр. ботан.

журн. - 2012. - №1. - С. 17-28. 6 ч/з

62. Види-трансформери у флорі Південного берега Криму / Протопопова В.В., Шевера М.В., Багрікова Н.О., Рифф Л.Е. // Укр. ботан.

журн. - 2012. - №1. - С. 54-69. 6 ч/з

63. *Дубина Д.В. Ценотичне різноманіття приморської псамофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті / Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова // Чорноморський ботанічний журн. - 2011. - Т.7, №3. - С.

205-214.

64. *Жмуд О.І. Новий вид флори України вид - SOLANUM RETROFLEXUM DUNAL (SOLANACEAE) на території Дунайського біосферного заповідника та питання подальшої синантропизації флори Кілійської дельти Дунаю / О.І. Жмуд, О.В. Жмуд // Природничий альманах. -2010. - Вип. 14. - С. 68-78.

65. Клименко Г.О. Онтогенетична структура ценопопуляцій рідкісних видів рослин на території Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» / Г.О. Клименко // Укр. ботан. журн. - 2011. - №5. - С. 663­672. 6 ч/з

66. Кобів Ю.Й. Периферійні популяції рідкісних видів рослин Українських Карпат / Ю.Й. Кобів // Укр. ботан. журн. - 2011. - №5. - С. 635­651. 6 ч/з

67. Кобів Ю.Й. Роль мікрооселищ у самовідновленні популяцій рідкісних видів рослин Українських Карпат / Ю.Й. Кобів // Укр. ботан. журн.

- 2012. - №2. - С. 178-190. 6 ч/з

68. Куземко А.А. Використання соціологічних груп видів та методу «коктейлю» для класифікації лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України / А.А. Куземко // Укр. ботан. журн. - 2012. - №2. -С. 190-203. 6 ч/з

69. Куземко А.А. Нові асоціації лучної рослинності з рівнинної частини України / А.А. Куземко // Укр. ботан. журн. - 2012. - №1. - С. 28-46.      6 ч/з

70. *Лишайникові та мохові угрупування нижньодніпровських арен: синтаксономія та індикація дефляційних процесів / Ходосовцев О.Є., Бойко М.Ф., Надєіна О.В., Ходосовцева Ю.А. // Чорноморський ботанічний журн. -

2011. - Т.7, №1. - С. 44-66.

71. *Матвеєв М.М. Особливості складу біологічних груп рослин у місцезростаннях конвалії звичайної в степовому Заволжі / М.М. Матвеєв, Є.С. Корчиков, Є.В. Кацовець // Питання біоіндикації та екології. - 2010. -

Вип. 16, №2. - [Б.с. ].

72. Нікіфоров О.Р. Склад та динаміка популяції Silene jailensis (Caryophyllaceae) на східному схилі Нікітської яйли Горського Криму / О.Р. Нікіфоров // Укр. ботан. журн. - 2012. - №2. - С. 211 -218. 6 ч/з

73. Овруцький І.І. Анатомо-морфологічні ознаки листків Sium latifolium L. у різних умовах зростання / І.І. Овруцька // Укр. ботан. журн. -

2012. - №1. - С. 125-134. 6 ч/з

74. Панченко С.М. Методи картування при вивченні екології популяцій рідкісних видів рослин / С.М. Панченко // Укр. ботан. журн. - 2011. - №5. -

С. 672-686. 6 ч/з

75. Попович С.Ю. Природні види рослин та їх угрупування як ресурси для фітоценодизайну окультурених ландшафтів Національного природного парку «Соколівські Бескиди» / С.Ю. Попович, Н.В. Михайлович // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. -техн. праць. - Л., 2012. - №22.5. - С. 47-55.

П

Н34 876662

76. Роль природних екотопів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов / О.Т. Демків, О.О. Качало, О.В. Лобачевська та ін.. - Л., 2011. - 180 с.

Е5

Р68 876196

77. Скляр Ю.Л. Віталітетна структура ценопопуляцій Nуmpgoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze (Menyanthaceae) у Національному природному парку «Деснянсько-Старогутський» / Ю.Л. Скляр // Укр. ботан. журн. - 2012.

- №2. - С. 203-211. 6 ч/з

78. *Сорока М.І. Екологічні передумови формування та диференціації рослинності Розточчя / М.І. Сорока // Наук. вісн. НЛТУ України: зб. наук. -техн. праць. - Л., 2012. - №22.6. - С. 8-13.

79. Сорока М.І. Лучно-степова рослинність Гаврилової гори (Українське Розточчя) / М.І. Сорока // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. - Л., 2012. - №22.3. - С. 15-22.

П

Н34 876660

80. Структура фітомаси лісових біоценозів Карпатського національного природного парку / Р.Д. Василишин, В.В. Бокоч, О.М. Василишин, А.Ю. Терентьєв // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. -техн. праць. - Л., 2012. - №22.4. - С. 77-86.

П

Н34 876661

81. Тертишний А.П. Луки північної частини Лівобережного лісостепу України. I. Клас SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE / А.П. Тертишний // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2011. - Вип. 158. - [Б.с.]. - (Сер. Біологія, біотехнологія, екологія).

П

Н34 876421

82. Турубара О.В. Лікарські рослини Лівобережного Полісся: стан ресурсів, перспективи використання і охорона: автореф. дис...канд.. біол.. наук: (03.00.05) / НАН України; Нац. ботан сад. - К., 2010. - 20 с. ав66353

83. *Турубара О.В. Рідкісні види лікарських рослин Лівобережного Полісся та іх охорона / О.В. Турубара // Природничий альманах. - 2010. -

Вип. 14. - С. 173-180.

84. Федорончук М.М. Типіфікація видів роду Puccinellia Parl. (Poaceae), описаних з території України / М.М. Федорончук, Л.М. Губарь, О.А. Футорна // Укр. ботан. журн. - 2012. - №2. - С. 218-223. 6 ч/з

85. *Філатова О.В. Вивчення сучасного стану степової фітобіоти об'єктів ПЗФ Ізюмського району Харківської області та визначення можливостей розширення заповідних територій / О.В. Філатова, Н.М. Корзун // Природничий альманах. - 2010. - Вип. 14. - С. 180.

86. Цимбалюк З.М. Паліноморфологічні особливості представників родини Verbenaceae J. St-Hil. флори Східної Європи / З.М. Цимбалюк, Г.В. Семироз // Укр. ботан. журн. - 2012. - №2. - С. 232-243. 6 ч/з

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

И А Алексеев, Т Андрусишин, Б Е Байгалиев - Екологія довкілля. охорона природи