О Житова - Еколого-паразитологічна характеристика озера грибове природоохоронної зони овруцького лісгоспу житомирської області - страница 1

Страницы:
1 

ISSN 0206-5657. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2011. Випуск 55. С. 141-145 Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2011. Issue 55. P. 141-145

ЗООЛОГІЯ

УДК 576.895.122

ЕКОЛОГО-ПАРАЗИТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ГРИБОВЕ ПРИРОДООХОРОННОЇ ЗОНИ ОВРУЦЬКОГО ЛІСГОСПУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. Житова

Житомирський національний агроекологічний університет бульвар Старий, 7, Житомир 10008, Україна

Представлено ландшафтно-біотопічний опис оз. Грибове, розташованого у природоохоронній зоні Овруцького лісгоспу Житомирської обл. Вивчено гідрохімічні показники води з обстеженої водойми. Встановлено якісний склад малакофауни озе­ра. На підставі паразитологічних досліджень у молюсків водойми виявлено 7 видів церкарій і 2 види метацеркарій. На підставі отриманих результатів проаналізовано екологічні особливості формування паразитофауни прісноводних безхребетних.

Ключові слова: молюски, церкарії, оз. Грибове, трематоди.

Одним із обов'язкових компонентів прісноводних екосистем є трематоди, збудники небезпечних захворювань людини і тварин. У прісноводних екосистемах життєві цикли більшості трематод реалізуються за участі легеневих молюсків [2]. Тому знання трематодо-фауни цих тварин є необхідністю, що пов'язана з глибоким вивченням біології гельмінтів і профілактикою паразитозів.

Відомо [1], що зараження молюсків залежить від ряду екологічних чинників, із яких суттєвою є особливість стації їх мешкання.

Отже, мета наших досліджень полягала у вивченні видового складу трематодофауни прісноводних молюсків оз. Грибове за сучасних екологічних умов, враховуючи той факт, що водойма розташована у природоохоронній зоні. Тому відповідні дослідження станов­лять не тільки теоретичний, а й практичний інтерес щодо визначення паразитологічної ситуації у конкретній водоймі.

Матеріалом для виконання досліджень слугували збори молюсків родини Lymnaei-dae (Lamarck, 1812) та Planorbidae (Rafinesque, 1815). Видову діагностику молюсків про­водили компараторним і конхологічним методами з урахуванням анатомічних даних [5, 10]. У кожній обстеженій водоймі визначали щільність поселення молюсків. Зараженість тварин партенітами та личинками трематод визначали прижиттєво і шляхом розтину для подальшого дослідження внутрішніх органів [2]. Видову приналежність церкарій трематод визначали за роботами В.І. Здуна [4], М.І. Черногоренко [9], А. Faltynkova [11]. Визначення метацеркарій проводили за роботою В. Є Сударикова [6].

При дослідженні водойми, крім визначення її площі та глибини, здійснювали відбір проб води. Її гідрохімічний аналіз проводили за загальноприйнятими методами [8]. Визна­чення видової приналежності рослин здійснювали за визначником [7]. Спектрометричні дослідження проводили на гамма-спектрометрі АК-01С (держповірка від 20.10.2004 р.; 20.10.2006 р.; 2.04.2008 р., виданий Д. П. «Київоблстандартметрологія»).

Уздовж східної межі Поліського заповідника протікає р. Болотниця, протяжністю близько 20 км, правою притокою якої є р. Зимуха, котра поблизу Селезівського лісництва

© Житова О., 2011утворює велику водойму, оз. Грибове, що має велике гідрологічне значення для сусідньої з ним заповідної території.

Оз. Грибове має загальну площу майже 2500 м2, глибина близько 1,5-2 м. Структу­ра берега - природна, вкрита трав'яною рослинністю. У межах берегів водойми ростуть ліщина звичайна (Corylus avellana L.), верба ламка (Salix fragilis L.), сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), береза бородавчаста (Betula pendula Roth.), граб звичайний (Carpinus betulus L.). З вищої водної рослинності трапляється латаття біле (Nymphaea alba L.), очерет зви­чайний (Phragmites austalis (Cav.) Trin. Ex Steud), роголисник занурений (Ceratophyllum demersum L.), рогіз широколистий (Typha latifolia L.).

Дно озера утворене сірими лісовими опідзоленими грунтами. Видимого забруднення та загибелі водних організмів не зареєстровано. Водовикористання - рекреація.

У червні-липні 2009-2010 рр. нами досліджено гідрохімічні показники води з оз. Грибове (табл. 1).

Таблиця 1

Гідрохімічна характеристика води оз. Грибове с. Селезывка Овруцького р-ну Житомирської обл.

Показники

2009 р.

2010 р.

 

червень

липень

рН

6,13

6,29

Прозорість, см

17,0

20

Осад

мізерний

мізерний

Кольоровість, град

60

55

Запах

 

 

а)інтенсивність, бали

5

5

б) характер

болотний

болотний

Сухий залишок, мг/дм3 Хлориди, мг/дм3 Сульфати, мг/дм3 Фосфати, мг/дм3

236

228

 

25,6

25,6

 

32,6

57,0

 

0,08

0,08

Азот амонійний, мг/дм3

1,18

0,82

Нітрити, мг/дм3 Нітрати, мг/дм3

0,10

0,14

 

3,65

2,10

Завислі речовини, мг/дм3 Залізо загальне, мг/дм3 Жорсткість, мг-екв/дм3 Магній, мг/дм3 Кальцій, мг/дм3

8,7

8,4

 

2,44

1,81

 

4,0

3,1

 

17,1

12,2

 

52,0

42

Лужність, мг-екв/дм3

1,2

1,0

Кисень розчинний, мгО2/дм3

6,7

7,1

ХСК, мгО2/дм3 БСК5, мгО2/дм3

56,8

42,9

 

9,14

6,24

Примітки. ХСК - хімічне споживання кисню; БСК5 - біологічне споживання кисню.

Встановлено, що вміст 137Cs у донних відкладах становить 18,8 Бк/кг, у водоростях -10,7 Бк/кг, в організмі молюсків родини Lymnaeidae - 16,4 Бк/кг, родини Planorbidae -18,7 Бк/кг та воді менше 2 Бк/л.

На період дослідження склад малакофауни водойми представлено Lymnaea stag-nalis (Linne, 1758), Lymnaea psilia psilia (Bourguignat, 1862) та Planorbarius corneus (Linne, 1758). Серед виявлених легеневих молюсків домінуючими видами були L. stag-nalis та P. corneus. Показники щільності поселення молюсків оз. Грибове представле­но в табл. 2 і 3.

Таблиця 2

Параметри мінімального та максимального значень щільності поселення прісноводних молюсків оз. Грибове, екз/м2

 

Види молюсків 1

Nmin - Nmax

L. stagnalis

 

2-4

P. corneus

 

1-3

L. psilia

 

1-2

Результати власних досліджень і аналіз літературних джерел [1-3] свідчать, що зараженість молюсків личинками трематод, як і їхнє видове різноманіття, залежить від чисельності та якісного складу проміжних і дефінітивних хазяїв.

Таблиця 3

Показники середньої (№;р) щільності поселення прісноводних молюсків (екз/м2) оз. Грибове протягом 2009-2010 рр. (M±m; n=9)

Види молюсків

 

Місяць

 

 

червень

 

липень

L. stagnalis P. corneus L.psilia

2,33±0,24 1,78±0,22 1,11±0,11

 

2,67±0,29 1,89±0,35 1,22±0,15

За нашими даними, фауна личинок трематод представлена 7-ма видами церкарій, які належать до 3 родин: Fasciolidae (Parafasciolopsis fasciolaemorpha (Ejsmont,1932), Echino-stomatidae (Echinostoma spiniferum (La Valette,1855), Echinopariphium aconiatum Dietz,1909, Hypoderaeum conoideum (Bloch,1782 )), Plagiorchiidae (Rubenstrema exasperatum / Neoglyphe locellus complex, Plagiorchis mutationis Panova, 1927, Opisthioglyphe ranae (Froel.)). Також нами виявлено 2 види метацеркарій з однієї родини: Echinopariphium aconiatum, Echinos-toma revolutum (Frohl.).

Екстенсивність інвазії молюсків дослідженої водойми становить 5,82%, зокрема 3,88% партенітами і церкаріями та 1,94% метацеркаріями.

Церкарії родини Echinostomatidae були домінуючими за кількістю виявлених видів трематод. Екстенсивність же інвазії молюсків L. stagnalis церкаріями ехіностоматид така ж, як і личинками плагіорхід - 3,56%. Загальна зараженість P. corneus та L. stagnalis цер-каріями плагіорхід становила 2,21%. У L. stagnalis було зафіксовано 2 випадки змішаної інвазії церкаріями E. spiniferum у гепатопанкреасі молюска та метацеркарії Echinostoma revolutum у мантії (0,44%); у гепатопанкреасі церкарії O. ranae та метацеркарії E. aconiatum

(0,44%).

Якісний склад трематодофауни молюсків та їх зараження обумовлено, на нашу думку, наявністю масових видів паразитів водоплавних птахів. Зокрема, дана водойма є місцем водопою тварин (лосів), гніздування диких птахів і місцем їхнього відпочинку при перельоті.

Зараженість різних видів молюсків партенітами і личинками трематод суттєво від­різняється. Так, за результатами наших досліджень, найбільш зараженими були P. corneus та L. stagnalis. Екстенсивність інвазії P. corneus на час досліджень становила 2,73±1,20%, тоді як L. stagnalis - 8,44±1,85%. Найменш зараженими були молюски L. psilia. У 2 ви­падках із 56 досліджених молюсків цього виду було знайдено метацеркарії E. aconiatum (3,57±2,48%). L.psilia вперше реєструється як хазяїн цих трематод.

У результаті досліджень встановлено вогнищевий характер зараження молюсків. Невелика рухливість молюсків обумовлює їхнє зараження в тих ділянках озера, де у най­більшій кількості зосереджені дефінітивні хазяї, що забезпечує високий рівень надходжен-ня інвазійних елементів (яйця трематод) у середовище. Так, у різних частинах дослідженої водойми молюски P. corneus мають відмінності у ступені зараження партенітами і личин­ками трематоди P. fasciolaemorpha. Тільки в одному місці на краї водойми, де було відзна­чено сліди лосів, нами було зареєстровано й зараження P. corneus партенітами і личинками трематоди P. fasciolaemorpha. Необхідно зазначити, що в 2010 р. у цього виду молюсків не було зафіксовано церкарій фасціолід.

Зараженість молюсків залежить і від розмірів водойми, її ізольованості, ступеня за­ростання водною рослинністю та проточністю [3]. Невелика екстенсивність зараження мо­люсків оз. Грибове обумовлена великими розмірами водойми, розпорошеністю молюсків (перші проміжні хазяї) та тварин (дефінітивні хазяї) на значній території. Безумовно, на ступінь зараження впливає й щільність поселення молюсків. Особливо чітко ця залежність проявляється на прикладі L. stagnalis. Щільність поселення цих молюсків місцями сягала 4 екз/м2, екстенсивність інвазії була в 3,09 разу більша порівняно з P. corneus.

У досліджених молюсках виявлено 7 видів церкарій і 2 види метацеркарій. Із числа виявлених личинок трематод 4 види завершують свій розвиток у птиці, 2 - в амфібіях, 1 - у ссавців.

Найбільшу екстенсивність інвазії та різноманітність фауни (5 видів) церкарій від­значено для L. stagnalis (8,44%). У P. corneus знайдено церкарії лише 2 видів. У L. psilia зареєстровано 1 вид метацеркарій Echinopariphium aconiatum.

Відзначено вогнищевий характер зараження молюсків оз. Грибове. Показано залежність зараження молюсків від щільності їхньої популяції та стації мешкання.

1. Арыстанов Е. Влияние экологических факторов на заражённость моллюсков партенитами трематод в водоёмах дельты Амударьи // Паразитология. 1970. Т. 4. Вып. 3. С. 211-218.

2. Гинецинская Т. А. Трематоды, их жизненные циклы, биология и эволюция. Л.: Наука, 1968. 411 с.

3. Голикова М. Н. Эколого-паразитологическое изучение биоценоза некоторых озёр Ка­лининградской области // Вестн. Ленинград. ун-та. 1960. № 21. С. 80-94.

4. Здун В. І. Личинки трематод в прісноводних молюсках України. К.: Вид-во АН УРСР,

1961. 141 с.

5. Круглов Н. Д. Моллюски семейства прудовиков (Lymnaeidae Gastropoda Pulmonata) Европы и Северной Азии: моногр. Смоленск: Изд-во СГПУ, 2005. 507 с.

6. Метацеркарии трематоды - паразиты пресноводных гидробионтов Центральной Рос­сии / В.Е. Судариков, А.А. Вигин, Ю.В. Курочкин / Ин-т паразитологии РАН. Отв. ред. В .И. Фрезе. М.: Наука, 2002. 298 с.

7. Определитель высших растений Украины. К.: Наук. думка, 1996. 546 с.

8. Руководство по химическому анализу поверхности вод суши / Под ред. А. Д. Семёнова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 541 с.

9. Черногоренко М. И. Личинки трематод в моллюсках Днепра и его водохранилищ. К.: Наук. думка, 1983. 210 с.

10. Фауна Украины. Т. 29. Вып. 4: Прудовикообразные (пузырчиковые, витушковые, катушковые) / За ред. А.П. Стадниченко. К.: Наук. думка, 1990. 292 с.

11. FaltynkovaA., Nasincova V., KablaskovaL. Larval trematodes ( Digenea ) of planorbid snails (Gastropoda: Pulmonata ) in Central Europe: a survey of spesies and key to their identifica­tion // Syst. Parasitol. 2008. Vol. 69. P. 155-178.

Стаття: надійшла до редакції 02.11.10

прийнята до друку 15.11.10

THE ECOLOGICAL AND PARASITOLOGICAL CHARACTERISTIC OF LAKE GRYBOVE OF THE NATURE PROTECTION ZONE OF OVRUCH INTERENTERPRIZE LOGGIN OPERATION OF ZHYTOMYR REGION

O. Zhytova

Zhytomyr National Agro-Ecological University 7, Stary Boulevard, Zhytomyr 10008, Ukraine

The paper covers the landscape and biotopic description of lake Grybove which lo­cated in the nature protection zone of Ovruch interenteprise logging enterprise of Zhytomyr region. The author highlights the hydrochemical indices of water foom the water reservoir investigated and determines the qualitative composition the basis of the parasitological re­search in the water reservoir molluscs the author singles out 7 kinds of cercariae and 2 kinds of metacercariae. The investigation to analyze the ecological peculiaritics of forming the parasitological fauna of fresh water invertebrates.

Key words: mollusks, lake Grybove, trematodes.

ЭКОЛОГО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ГРИБОВО ПРИРОДООХРАННОЙ ЗОНЫ ОВРУЧСКОГО ЛЕСХОЗА ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. Житова

Житомирский национальный агроэкологический университет бульвар Старый, 7, Житомир 10008, Украина

Представлено ландшафтно-биотопическое описание оз. Грибово, росположен-ного в природоохранной зоне Овручского лесхоза Житомирской обл. Изучена гидро­химические показатели воды в исследованном водоёме. Установлен качественный состав малакофауны озера. На основании паразитологических исследований у мол­люсков водоёма выявлены 7 видов церкарий и 2 вида метацеркарий. На основании полученных результатов проанализованы экологические особенности формирования паразитофауны пресноводных беспозвоночных.

Ключевые слова: моллюски, церкарии, оз. Грибово, трематоды!.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Житова - Еколого-паразитологічна характеристика озера грибове природоохоронної зони овруцького лісгоспу житомирської області