Г А Мішенша - Еколого-економічні засади розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері - страница 1

Страницы:
1  2  3 

сумський державний університет

МІШЕНША ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА

УДК 502.33:630

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЛІСОРЕСУРСНІЙ СФЕРІ

Спеціальність: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Суми - 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор

Карпіщенко Олексій Іванович,

Сумський державний університет, професор кафедри економіки.

Офіційні опоненти : доктор економічних наук, професор

Синякевич Ігор Макарович,

Національний лісотехнічний університет України, завідувач кафедри економіки та менеджменту лісових підприємств;

кандидат економічних наук Какутич Євгеній Юрійович, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, старший викладач кафедри міжнародної економіки.

Захист відбудеться «_»__2010 р.  о _ год.  на засіданні

спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 209.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Автореферат розісланий «_»_2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Л.М.Таранюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Лісовий комплекс України відіграє важливу роль в системі формування сталого соціально-економічного розвитку, що пов'язано з багатоцільовим та міжгалузевим значенням економічних, екологічних та соціальних функцій лісових ресурсів. В той же час існує ціла низка еколого-економічних та соціальних проблем сталого розвитку лісоресурсного комплексу, які не можуть бути вирішені повною мірою державною системою лісогосподарювання, що актуалізує необхідність розвитку підприємницьких ініціатив у сфері використання та відтворення лісових ресурсів. Це насамперед стосується забезпечення оптимальної лісистості території, ефективного використання та збільшення ресурсного та екологічного потенціалу лісів на міжгалузевій основі, розвитку агролісомеліорації, збереження біорізноманіття та ін. Інституціонально-регулююча основа вирішення еколого-економічних проблем лісокористування, екологізації лісового господарства, яка закладена в «Концепції реформування та розвитку лісового господарства України» (2006р.), «Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року» (2007р.), передбачає удосконалення організаційно-економічних механізмів функціонування лісового господарства на ринкових засадах, забезпечення подальшого розвитку підприємницького лісогосподарювання.

Значний внесок у вирішення еколого-економічних проблем раціонального використання і відтворення лісових ресурсів, формування організаційно-економічних механізмів розвитку лісоресурсної сфери зробили провідні вітчизняні та зарубіжні науковці: О.Анцукевич, С.Генсірук, Я.Дяченко, Т.Кислова, Є.Какутич,

0. Карпіщенко, Я.Коваль, П.Лакида, Т.Лобовиков, Є. Мішенін, М.Мойсеєв, В.Парпан, А.Петров, В.Пила, П.Погребняк, В. Поляков, Є.Полянський, М.Римар,

1. Синякевич, В.Страхов, В.Ткач, Ю.Туниця, О.Фурдичко та ін. Разом з тим проблема розвитку підприємництва на еколого-економічних засадах у лісоресурсній сфері досліджена недостатньо. Потребує подальшого дослідження сутнісно-змістовна основа розвитку екологічно спрямованого підприємництва з урахуванням галузевої специфіки, його інституціонально-регулююча основа, а також принципи та механізми формування інтегрованих підприємницьких структур та державно-приватного партнерства у вирішенні еколого-економічних проблем лісогосподарювання. Саме це підтверджує актуальність обраної теми, обумовило мету та завдання, структуру та зміст дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження автора безпосередньо пов'язане з тематикою науково-дослідних робіт: Сумського державного університету, зокрема з темами «Формування механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування» (№ держ. реєстр. 0107U004522), у межах якої здобувач сформував еколого-економічні засади та напрями розвитку лісогосподарського підприємництва; «Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства» (№ держ.реєстр. 0108U000670), де автором запропоновано принципи створення територіально-виробничого агролісомеліоративного комплексу кластерного типу; Сумського національного аграрного університету, зокрема, з темами: «Проблемиекономіки та менеджменту сталого розвитку підприємств» (№ держ. реєстр. 0105U007429), де здобувачем визначені організаційно-економічні передумови використання та відтворення лісових ресурсів на підприємницьких засадах; «Механізм формування та розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки» (№держ.реєстр. 0105U007428), в межах якої особисто автором сформовано напрями фінансового забезпечення відтворення соціально-екологічних функцій лісових ресурсів, зокрема, на засадах застосування методів фандрайзингу.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є удосконалення еколого-економічних засад розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері в контексті принципів сталого багатоцільового використання та відтворення лісових ресурсів в умовах ринкових трансформацій.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

- проаналізувати еколого-економічні передумови розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері України;

- розкрити сутнісно-змістовну основу розвитку підприємництва на еколого-економічних засадах з урахуванням галузевої специфіки лісоресурсної сфери;

- обґрунтувати інституціональні регулювальні засади розвитку підприємництва екологічного спрямування в лісоресурсній сфері;

- визначити найбільш ефективні організаційні форми розвитку екологічно спрямованого підприємництва в лісоресурсній сфері;

- доповнити еколого-економічні принципи та механізми створення інтегрованих підприємницьких структур лісогосподарювання та розвитку агролісомеліорації;

- обґрунтувати пропозиції щодо розвитку та запровадження перспективних форм державно-приватного партнерства для вирішення еколого-економічних проблем у лісоресурсній сфері;

- визначити та узагальнити передумови, напрями та механізми організаційно-управлінських взаємодій некомерційних організацій у справі забезпечення екологічно збалансованого лісоресурсного розвитку.

Об 'єктом дослідження є інтегровані процеси підприємницької діяльності в лісоресурсній сфері, які включають багатоцільове використання та відтворення лісових ресурсів.

Предметом дослідження є система соціально-економічних та організаційно -економічних відносин у лісоресурсній сфері, яка спрямована на розвиток екологічно орієнтованого підприємництва в умовах ринкових трансформацій.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є загальнотеоретичні методи наукового пізнання, зокрема, діалектичний метод, системний аналіз, фундаментальні положення сучасної економічної теорії, економіки природокористування та лісового господарства.

Для вирішення завдань дослідження використовувалися такі основні методи: системно-структурний та абстрактно-логічний - при дослідженні сутнісно-змістовної основи розвитку підприємництва на еколого-економічних засадах; статистичних та експертних оцінок - при аналізі еколого-економічних передумов розвитку підприємництва, тенденцій та можливостей розвитку підприємницьких ініціатив у справі агролісомеліоративного облаштування територій; порівняльний тагрупувань - при кластерному аналізі показників еколого-економічної ефективності діяльності агролісгоспів та сільськогосподарських підприємств; картографічного аналізу - при формуванні територіально-виробничих агролісомеліоративних комплексів в розрізі адміністративних районів Сумської області.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, офіційні дані Державного комітету статистики України, матеріали Головного управління статистики Сумської облдержадміністрації, Сумського обласного агролісогосподарського підприємства «Сумиоблагроліс», первинна документація агролісогосподарських підприємств, що зібрана безпосередньо автором, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених.

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш важливими результатами, що характеризуються новизною і розкривають зміст дисертаційного дослідження, є наступні:

вперше

- розроблено теоретико-методичні підходи до створення територіально-виробничих агролісомеліоративних комплексів (ТВАЛМК) кластерного типу, спрямованих на розширення агролісомеліоративної діяльності, досягнення нормативної полезахисної лісистості території та підвищення рівня інтегрованості багатоцільового лісокористування, які визначають його сутнісно-змістовну основу, принципи кластерних взаємодій учасників, етапність формування та структурно-функціональну схему ТВАЛМК, систему економічних, екологічних і соціальних показників оцінки ефективності функціонування кластерного утворення;

удосконалено

- організаційно-економічні та екологічні засади розвитку лісогосподарського підприємництва, які на відміну від існуючих враховують ринково орієнтовані інституціональні умови, способи їх створення, а також необхідні механізми та інструменти;

дістали подальшого розвитку:

- трактування поняття екологічно орієнтованого та екосистемного підприємництва в лісоресурсній сфері, що на відміну від існуючих відображає процеси комбінування, мобілізації та консолідації ресурсів і факторів виробництва на інноваційній основі, спрямованих на забезпечення сталого лісокористування та екосистемного управління лісами, розмежовування екологічних факторів природного та техногенного характеру в процесах використання та відтворення лісових ресурсів, враховує екосистемний характер продукції та послуг, що набувають якості природного сервісу і реалізуються в межах екологічної інфраструктури;

- сутнісно-змістовна основа функцій підприємництва екологічного спрямування в лісоресурсній сфері, що порівняно з існуючою характеризує його як особливий тип лісогосподарювання, спрямованого на екологізацію використання та відтворення лісових ресурсів, враховує галузеву специфіку прояву традиційних функцій (організаційної; комбінування, мобілізації та консолідації ресурсів; ініціативно-інноваційної; мотиваційно-стимулюючої), що визначають підприємництво як вид екологічно орієнтованої діяльності в лісоресурсній сфері;

- організаційні форми підприємництва в лісоресурсній сфері, якими є інституціональне та соціальне підприємництво, лісогосподарські кооперативи, державно-приватне та некомерційне партнерство, інтегровані підприємницькі структури кластерного типу;

- напрями розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) у лісоресурсній сфері, що в порівнянні з наявними передбачають більш широкий спектр застосування форм господарювання та відповідних механізмів (оренда з переходом права власності, безстрокова оренда, лізинг, депозитарно-компенсаційна система лісокористування та лісовідновлення, інтегровані підприємницькі структури (кластери), концесія, створення-володіння-управління-передача, відділення активів, контракт на управління) - що у кінцевому рахунку повинні покращити фінансове забезпечення розширеного відтворення лісових ресурсів та їх соціально-екологічних функцій в умовах ринкових перетворень;

- концептуальні положення щодо функціонування некомерційних організацій (НКО) у лісоресурсній сфері, які на відміну від існуючих враховують наступні ознаки: мету, завдання, призначення, напрямки господарської діяльності, систему забезпечення, технологізацію діяльності, а також складові механізму взаємодії НКО з підприємницькими та державними структурами, що спрямовані на посилення організаційно-управлінської діяльності щодо забезпечення екологічно збалансованого лісоресурсного розвитку регіону.

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці проблеми розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері на еколого-економічних і соціальних засадах, поглибленні його сутнісно-змістовної основи, обґрунтуванні інституціональних регуляторних та організаційно-економічних засад забезпечення розвитку інтегрованих лісогосподарських підприємницьких структур кластерного типу.

Розроблені в дисертації теоретико-методичні підходи, одержані висновки та рекомендації можуть бути залучені для практичного вирішення проблеми формування та розвитку лісогосподарського підприємництва екологічного спрямування відповідно до ринково орієнтованих трансформацій розвитку лісового господарства України та забезпечення сталого, екозбалансованого використання та відтворення лісових ресурсів.

Основні результати дисертаційного дослідження використані Головним управлінням агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації' (довідка № 01-01/2191 від 31.12.09р.), Сумським обласним агролісогосподарським підприємством «Сумиоблагроліс» (довідка № 41 від 02.02.2010р.), у навчальному процесі Сумського державного університету (акт від 5.02.2010р.) при викладанні дисциплін «Теорія сталого розвитку», «Організаційно-економічний механізм екологізації виробництва», «Еколого-економічні проблеми природокористування в лісовому комплексі», які є складовою частиною магістерського курсу за спеціальністю «Економіка довкілля та природних ресурсів».

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації ідеї та наукові результати, які виносяться на захист, належать особисто автору і є його внеском у розвиток теорії та практики вирішення еколого-економічних проблем сталого використання та відтворення лісових ресурсів на підприємницьких засадах. Ізнаукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистих досліджень здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати дисертаційного дослідження доповідались, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на 12 науково-практичних конференціях, основними з яких є: Шоста, Сьома та Восьма щорічні всеукраїнські наукові конференції «Екологічний менеджмент у загальній системі управління» (м.Суми, 2006, 2007, 2008рр.); Науково-практична конференція «Проблеми модернізації лісоресурсної сфери в контексті просторового розвитку» (м.Київ, 2007р.); Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів, аспірантів та молодих учених «Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття» (м.Харків, 2008р.); Міжнародна інтернет-конференція «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (м.Тернопіль, 2008р.); «Круглий стіл - 2009»: Управління земельними ресурсами в умовах відкритої економіки (м.Львів, 2009р.); Міжнародна науково-практична конференція «Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектору» (м.Харків, 2009р.); Науково-практична конференція «Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях» (м.Бахчисарай, 2009р.).

Публікації. Основні результати досліджень за темою дисертації опубліковано в 22 наукових працях, у тому числі 8 у наукових фахових виданнях (із них 2 публікації виконано у співавторстві), 2 підрозділи в колективних монографіях. Загальний обсяг публікацій становить 7,45 друк. арк., з яких 6,43 друк. арк. належать особисто автору.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 12 додатків та списку використаних джерел з 283 найменуваннями. Повний обсяг роботи становить 260 сторінок, у тому числі основного тексту - 198 сторінок. Дисертація містить 14 таблиць загальним обсягом 9 сторінок, 22 рисунки на 16 сторінках, список використаних джерел на 32 сторінках, додатки на 30 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету й завдання дослідження, визначено методи дослідження, практичну цінність, новизну наукових результатів, наведено результати апробації роботи.

У першому розділі «Системний аналіз еколого-економічних передумов розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері в контексті сталого розвитку» викладено та досліджено сутнісно-змістовну основу лісоекологічних, еколого-економічних та соціальних передумов розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері.

У дисертації зазначається, що еколого-економічні засади розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері визначаються принципами сталого багатоцільового використання та відтворення лісових ресурсів, особливостями підприємницького підходу до вирішення еколого-економічних проблем лісогосподарювання,   а   також   ринковими   трансформаціями   з відповіднимінституціонально-регулюючим забезпеченням. Автор виходить із розуміння, що екологізація лісоресурсної сфери - це система технологічних, організаційно-економічних та інституціональні процесів інноваційного характеру, які забезпечують стале, екологічно збалансоване та соціально відповідальне використання та відтворення лісових ресурсів на підприємницьких засадах. Розуміння розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері на еколого-економічних засадах певною мірою споріднено з лісогосподарюванням.

Проведений аналіз ефективності функціонування лісоресурсної сфери дозволив визначити об'єктивні передумови розвитку підприємництва на еколого-економічних засадах (табл. 1), які пов'язані з необхідністю реформування власнісного статусу лісів та організаційної структури управління лісовим господарством.

Таблиця 1

Еколого-економічний аналіз передумов розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері України

Програмно-цільові аспекти розвитку лісоресурсної сфери*

■ екологізація лісового господарства;

■ досягнення рівня лісистості території до 16,1% (до 2015р.);

■ площа лісорозведення на 2010 - 2015 роки - 429,5 тис.га ;

■ площа відновлення лісів на 2010 - 2015 роки - 231,2 тис.га;

■ створення протипожежних смуг розривів, мінералізованих смуг, що доглядаються, - 1780 км;

■ площа лісів, що потребують лісозахисних заходів -2180,4 тис.га ;

■ необхідний обсяг коштів для досягнення соціально-екологічних та економічних показників розвитку; лісоресурсної сфери на 2010-2015 роки - 21959,9 млн.грн;

■ обсяг бюджетного фінансування розвитку лісоресурсної сфери на 2010-2015 роки - 8125,2 млн грн (37% від необхідної суми);

■ створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству;

■ забезпечення самоокупності та прибутковості ведення лісового господарства_

Агролісомеліоративні показники

■ землі сільськогосподарського призначення займають 71,3% території України;

■ рівень розораності сільськогосподарських угідь - 78,5% (або близько 50 % території України), розораність території США - 15,8%, Великобританії, Франції та ФРН - від 28,1 до 31,8%;

■ полезахисна лісистість - 1,5% (оптимальна - 5,7%), площа полезахисних лісових смуг - 442 тис. га, що захищають 30% ріллі;

■ понад 0,4 млн. га полезахисних смуг не закріплені за землекористувачами;

■ 0,5 млн. га лісів колишніх колгоспів знаходяться у землях запасу, перебувають у незадовільному стані

■ підлягають вилученню з ріллі, переведенню в інші категорії угідь 8629,4 тис.га;

■ площа деградованих сільськогосподарських земель, що можуть бути залісені, 1414тис.га_

^Примітка. Сформовано на основі Концепції реформування та розвитку лісового господарства (2006 р.), Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року (2007 р.), Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 роки (2009р.).

Дисертантом визначені основні напрями розвитку підприємницьких ініціатив екологічного  спрямування  в  лісоресурсному  комплексі  відповідно  до його

Організаційно-економічні засади

реформування та розвиток лісового господарства згідно з Концепцією реформування та розвитку лісового господарства (2006 р.); багатовідомча система управління лісами: Держкомлісгосп України - 68,3%, Міністерство оборони України - 2,2%, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України -1 %, Міністерство транспорту України - 1 %, землі запасу -7%, інші користувачі - 2%; приватна власність на ліси - 1% від площі земель лісового фонду ;

реформування відносин власності на ліси: можливість передачі у власність замкнуті земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 5 га у складі сільських угідь, фермерських та інших господарств

Лісоекологічні показники

лісистості території України - 15,7% (оптимальна 20 - 27%);

лісозабезпеченість на 1 жителя - 0,18 га (в Польщі - 0,23 га, Австрії - 0,5 га, Швеції - 3,27 га); рівень заповідних лісів - 13,7%, має тенденцію до зростання     без     належного екосистемного обґрунтування;

площа лісорозведення за 2002-2008 рр. -108,9 тис. га;

низька інтенсивність лісокористування: щорічно вилучається з 1 га 1,5м3 деревини, що становить 30% поточного приросту (в країнах Європи 47­66%), щорічне недовикористання лісосічного фонду на 20-30%;

лісосічні відходи становлять до 18%структурних складових: лісогосподарського, лісозаготівельного, лісопереробного, рекреаційно-лісозахисного підкомплексів, а також сформовано напрями міжгалузевої діяльності еколого-економічного характеру (екологічна сертифікація лісів, екологічний аудит, консультаційно-інформаційна діяльність та ін.).

У роботі стверджується, що сутнісно-змістовна основа екологічного підприємництва пов'язується в основному з реалізацією особливих екологічних функцій в умовах дії екодеструктивних факторів техногенного характеру. Зроблено висновок про необхідність поглиблення еколого-економічних засад розвитку підприємництва в галузі використання та відтворення лісових ресурсів, виходячи із організаційно-економічних особливостей лісогосподарювання, екосистемного управління лісами, а також основних положень теорії підприємництва.

У другому розділі «Теоретико-методичні положення розвитку підприємницьких ініціатив у лісоресурсній сфері на еколого-економічних засадах» розглядаються сутнісно-змістовна основа, функції, організаційні форми лісогосподарського підприємництва екологічного спрямування, обґрунтовано організаційно-економічні засади створення умов його формування та розвитку, а також викладено принципи формування територіально-виробничих агролісомеліоративних комплексів (ТВАЛМК) кластерного типу.

З точки зору повноти врахування повноти факторів техногенного та природного характеру, ціле-функціональної орієнтованості підприємницького лісогосподарювання обґрунтовано такі видові його форми: екологічно орієнтоване, екологічне, екосистемне підприємництво. Зокрема, екосистемне підприємництво в лісоресурсній сфері пов'язане з відтворенням та реалізацією екологічних функцій лісів у формі екосистемної продукції та послуг, а також відповідає принципам екосистемного управління лісами та екологічно орієнтованого (екосистемного) лісівництва і, таким чином, пов'язана з формуванням екологічної інфраструктури, яка є складовою екологічної мережі. Зазначено, що лісогосподарські об'єкти набувають якості екосистемного сервісу.

З урахуванням положень теорії підприємництва розвиток підприємництва в лісоресурсній сфері на еколого-економічних засадах визначається як продуктивна та відповідальна організація процесів комбінування, мобілізації та консолідації ресурсів і факторів виробництва на інноваційній основі з метою максимального задоволення економічних, екологічних та соціальних потреб у різноманітних функціях лісових ресурсів відповідно до принципів сталого та екосистемного управління лісами. Визначено мету, завдання та принципи розвитку підприємництва відповідно до принципів сталого лісокористування.

Лісогосподарське підприємництво екологічного спрямування як вид діяльності характеризується через розкриття галузевої та еколого-економічної специфіки прояву змісту традиційних функцій, які нами визначаються наступним чином: ініціативно-інноваційна; функція комбінування, мобілізації та консолідації; організаційна; мотиваційно-стимулююча. Як особливий тип лісогосподарювання характеризується функціями реагування та перетворення. Зміст функції реагування пов'язаний із формуванням та регулюванням підприємницьких реакцій щодо вирішення еколого-економічних та соціальних проблем лісогосподарювання, а також з новим змістом   управління фінансовими, матеріальними та трудовимиресурсами. Функції перетворення характеризують вплив лісогосподарського підприємництва на екологічну, соціальну, економічну та інституціональну системи лісоресурсної сфери.

У дисертаційній роботі сформовано організаційно-економічні засади створення умов формування та розвитку лісогосподарського підприємництва екологічного спрямування (рис.1), які обумовлюють необхідність розширення його організаційних форм, якими є: інституціональне та соціальне підприємництво, лісогосподарські кооперативи, державно-приватне та некомерційне партнерство, інтегровані підприємницькі структури кластерного типу.

Ринково орієнтовані Способи створення умов для Механізми та інструменти

інституціональні умови формування та розвитку формування та розвитку

ЛГПЕС ЛГПЕС

Посилення екологічних і соціальних орієнтирів у лісовій політиці, ринково орієнтована трансформація систем організації та управління лісовим господарством

Наявність та можливість реалізації прав власності в системі лісоземельних відносин

Визнання всіх лісогосподарських робіт підприємницькою діяльністю та формування економічних відносин у реалізації екологічних функцій лісів

Трансформація форм та відносин власності у лісогосподарюванні, роздержавлення та приватизація лісоземельних угідь

Формування системи господарського та комерційного (економічного) розрахунку

Різноманітність видів та організаційних форм підприємництва

Економічно, екологічно, та соціально обґрунтована система еквівалентного обміну у лісовирощуванні, сировинному та середовище захисному лісокористуванні

Баланс між попитом та пропозицією на лісогосподарські об'єкти, екосистемну продукцію та послуги

ЇЇ

Ідентифікація лісогосподарської, екосистемної продукції та послуг, оцінка їх вартості

Регулювання та стимулювання виробництва та споживання лісогосподарських, екосистемних продукції та послуг

її

Механізм ціноутворення на лісогосподарську, екосистемну продукцію та послуги

Екологічне регулювання (створення екомереж, екологічної інфраструктури та ін.)

Нормативно-правове, інформаційне забезпечення щодо активізації підприємництва

Організаційно-економічні механізми (створення інтегрованих структур, податкове регулювання та ін.)

Фінансові механізми

Соціально-екологічна відповідальність

Рис. 1. Організаційно-економічні засади створення умов формування та розвитку лісогосподарського підприємництва екологічного спрямування (ЛГПЕС)

Дослідження інтегрованих підприємницьких структур у лісоресурсній сфері пов'язується з формуванням територіально-виробничих агролісомеліоративних комплексів (ТВАЛМК) кластерного типу з метою створення ефективних систем захисних лісових насаджень та агролісів в агро- та лісоаграрних ландшафтах відповідно до встановлених для господарюючих суб'єктів землекористування диференційованих нормативних показників лісистості агроекосистем, а також організація інтегрованого багатоцільового лісокористування та відтворення лісових ресурсів на основі кластерних взаємодій зацікавлених сторін у формуванніекологічно стійкого простору. Сформовано наступні принципи кластерних взаємодій підприємницьких структур у лісоресурсній сфері: обмеженості, інтеграції та диференціації ресурсів; розвитку відносин власності; цінності, стабільного вибору та компромісу; невизначеності та ризику; раціональності та системного аналізу; відповідальності; взаємодій із середовищем; конструктивної деструкції; інноваційного розвитку; системної інтеграції та системної самоорганізації.

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Г А Мішенша - Еколого-економічні засади розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері