Л М Чернелевський - Податковий облік і контроль - страница 1

Страницы:
1 

Л.М. ЧЕРНЕЛЕВСЬКИЙ, * ^ Т.Ю. РЕДЗЮК

Податковий

0^^^^ ^¥в~в~------<V V

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л.М. ЧЕРНЕЛЕВСЬКИЙ, Т.Ю. РЕДЗЮК

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ

Навчальний посібник

2-ге видання, перероблене і доповнене

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ «Пектораль» 2006

ББК 65.9(4УКР)261.4я73 Ч- 49

УДК 333.22(477X075.8)

Рецензенти

Кандиба А.М. - доктор економічних наук, професор Поляков О.М. - доктор економічних наук, професор

Ч- 49 Чернелевський Л.М., Редзюк Т.Ю. Податковий облік і

контроль. Навчальний посібник.-2-ге вид., перероб. і доп.-К.: Пектораль, 2006-316 с.

KBN 966-96307-3-8

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 24.05.2004 р. № 14/18.2-1093)

В навчальному посібнику викладено основні положення Національної податкової системи, відображено організацію фінансового та податкового обліку податків і зборів, сформовано методичні підходи до контролю за правильністю нарахування і стягнення податків і зборів.

Всі матеріали наведені з урахуванням змін у законодавстві, станом на 1 вересня 2005 року. Друге видання посібника перероблене і доповнене.

Даний посібник допоможе студентам, викладачам, науковим та практичним працівникам, бізнесменам оволодіти знаннями щодо оподаткування в Україні.

ББК 65.9(4УКР)261.4я73

!SBN 966-96307-3-8 © Л.М. Чернелевський, Т.Ю. Редзюк

© Л.М. Чернелевський, Т.Ю. Редзюк, зі змінами, 2005

© "Пектораль"

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА............................................................................................7

Розділ 1. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

1.1. Основні положення оподаткування в Україні.................................................9

1.2. Види і загальна характеристика податків, платежів і зборів ........................ 10

1.3. Податкова служба України............................................................................. 15

1.4. Порядок розрахунків платників податків з бюджетом та цільовими

позабюджетними фондами .......................................................................... 17

1.5. Реєстрація платників податків ...................................................................... 28

1.5.1. Державна реєстрація....................................................................................28

1.5.2. Реєстрація осіб як платників податку на додану вартість.......................... 31

Розділ 2. ПОДАТКОВИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ....................................................34

2.1. Визначення податкового обліку .................................................................... 34

2.2. Облік податку на прибуток ............................................................................ 37

2.2.1. Облік податку на прибуток підприємства в системі рахунків .................. 38

2.2.1.1. Склад та облік валових доходів ............................................................41

2.2.1.2. Склад та облік валових витрат.................................................................43

2.2.2. Порядок складання звітності по податку на прибуток .............................. 44

2.2.2.1. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок .......................... 45

2.2.2.2. Порядок заповнення декларації............................................................... 46

2.2.3. Порядок обліку основних засобів та нарахування амортизації в податковому обліку ............................................................................................................ 46

2.2.3.1. Порядок визначення та нарахування сум амортизаційних відрахувань 47

2.2.3.2. Поточний і капітальний ремонт, реконструкція, модернізація, технічне переоснащення та інші види поліпшення основних засобів.....................51

2.3. Оподаткування доходів фізичних осіб ......................................................... 52

2.3.1. Об'єкти оподаткування............................................................................... 52

2.3.2. Оподаткування доходів фізичних осіб у податкового агента ................... 62

2.4. Облік податку на додану вартість .............................................................. 101

2.4.1. Платники податку ...................................................................................... 102

2.4.2. Об'єкт оподаткування та операції, що не є об'єктом оподаткування або звільнені від оподаткування ..................................................................... 103

2.4.3. База оподаткування ........................................................................108

2.4.4. Ставки податку ....................................................................................................111

2.4.5. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті або відшкодуванню

з бюджету ............................................................................................................. 112

2.4.6. Особливості оподаткування деяких операцій .................................................. 117

2.4.6.1. Оподаткування при реалізації товару за договором комісії (консигнації-)... 117

2.4.6.2. Оподаткування при придбанні товару (послуг) за договором доручення ..119

2.4.6.3. Оподаткування при використанні зворотної тари...........................................120

2.4.6.4. Оподаткування при застосуванні векселів в якості оплати (відстрочення).. 120

2.4.6.5. Оподаткування при ліквідації основних засобів.............................................120

2.4.6.6. Оподаткування туристичної діяльності...........................................................121

2.4.6.7. Сплата податку на додану вартість податковим векселем при імпорті продукції..................................................................................................... 122

2.5. Порядок нарахування та сплати акцизного збору................................................. 124

2.6. Земельний податок................................................................................................. 132

2.6.1. Загальні аспекти................................................................................................ 132

2.6.2. Платники земельного податку ............................................................................ 133

2.6.3. Об'єкт і база оподаткування ...............................................................................134

2.6.4. Грошова оцінка землі......................................................................................... 135

2.6.5. Ставки земельного податку ................................................................................ 135

2.6.6. Розрахунок суми земельного податку................................................................ 141

2.6.7. Відповідальність за порушення порядку нарахування і термінів сплати земельного податку .................................................................................. 143

Розділ 3. ОПОДАТКУВАННЯ І ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ МІСЦЕВИХ

ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ........................................................ 144

3.1. Загальні положення про місцеві податки і збори..................................................144

3.2. Податок з реклами ................................................................................................. 145

3.3. Комунальний податок ............................................................................................ 148

3.4. Збір за проведення закордонного туризму............................................................. 150

3.5. Збір за паркування автотранспорту ....................................................................... 151

3.6. Ринковий збір ..........................................................................................................152

3.7. Збір за видачу ордера на квартиру ........................................................................ 153

3.8. Курортний збір ...................................................................................................... 154

3.9. Збір за право використання місцевої символіки....................................................156

3.10. Збір за проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотереї......................157

3.11. Збір за проїзд автомобільними дорогами України..............................................158

3.12. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг.........161

3.13. Збір за надання земельних ділянок для будівництва об'єктів промислового і

непромислового призначення...................................................162

3.14. Інші місцеві податки і збори.............................................................................. 163

Розділ 4. ОБЛІК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ТА

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ.........................................................164

4.1. Обов'язкове державне пенсійне страхування.......................................................164

4.1.1. Основні положення..............................................................................................164

4.1.1.1. Платники страхових внесків.............................................................................166

4.1.1.2. Реєстрація страхувальників і застрахованих осіб та облік платників

страхових внесків ...........................................................................................169

4.1.1.3. Зняття з обліку платника страхових внесків...................................................170

4.1.2. Розміри страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ..........................................................................................................171

4.1.3. Порядок нарахування (обчислення) та строки сплати страхових внесків загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.......................................174

4.1.4. Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.......................................................................................176

4.1.4.1. Операції з купівлі-продажу валют...................................................................176

4.1.4.2. Операції з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння.........................................................................................177

4.1.4.3. Операції з відчуження легкових автомобілів..................................................177

4.1.4.4. Операції купівлі-продажу нерухомого майна..................................................178

4.1.4.5. Сплата збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з послуг стільникового рухомого зв'язку...........................................................................179

4.1.5. Облік та звітність платників Пенсійного фонду.................................................180

4.2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування.........................................182

4.2.1. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням.................................................................................183

4.2.2. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

................................................................................................................................189

4.2.3. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що викликало втрату працездатності......................................................................................................191

4.2.3.1. Платники страхових внесків.............................................................................191

4.2.3.2. База і розмір страхових внесків........................................................................192

4.2.3.3. Страхові виплати і порядок їх нарахування....................................................192

4.2.3.4. Терміни сплати внесків і подання звітності....................................................195

4.2.4. Відповідальність платників страхових внесків..................................................196

_ЗМІСТ_

Розділ 5. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО

ПІДПРИЄМНИЦТВА.............................................................................197

5.1. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва................197

5.2. Оподаткування суб'єктів приватної підприємницької діяльності без утворення юридичної особи .................................................................................................... 203

Розділ 6. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ ..............................................212

6.1. Основні види правопорушень податкового законодавства..................................212

6.2. Способи здійснення правопорушень у сфері оподаткування в Україні..............215

6.3. Сутність і задачі податкового контролю в Україні...............................................220

6.4. Методика перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства............229

6.4.1. Загальні положення.............................................................................................229

6.4.2. Перевірка за розділами обліку............................................................................. 231

6.4.2.1. Особливості перевірки операцій з обліку основних засобів і інших необоротних матеріальних активів ...................................................................231

6.4.2.2. Особливості перевірки операцій з обліку нематеріальних активів...............243

6.4.2.3. Особливості перевірки операцій з обліку виробничих запасів......................248

6.4.2.4. Особливості перевірки операцій з обліку праці і її оплати............................256

6.4.2.5. Особливості перевірки операцій з обліку коштів і розрахунків....................258

6.4.2.6. Особливості перевірки операцій з обліку товарів, готової продукції, їх відвантаження і реалізації..............................................................266

6.4.2.7. Особливості перевірки операцій з обліку кредитів банку, позик, фінансових вкладень ............................................................................................................. 278

6.4.2.8. Особливості перевірки операцій з обліку витрат на виробництво................285

6.4.2.9. Перевірка вірогідності відображення фінансових результатів у звітності....295 6.5. Методика оформлення результатів перевірки........................................................297

6.5.1. Порядок формування результатів перевірки......................................................297

6.5.2. Форма складання акту документальної перевірки платників податків, зборів та

інших обов'язкових платежів....................299

6.5.3. Організація контролю за результатами перевірки ............................................. 301

Розділ 7. ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ .............303

7.1. Оптимізація (мінімізація) податкових платежів....................................................303

7.2. Оптимізація оподаткування суб'єктів малого бізнесу........................................... 307

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ................................................................................................................312

ПЕРЕДМОВА

Податкова політика держави є однією із основних складових внутрішньої немічної політики кожної держави.

В Україні податкова політика характеризується частою зміною системи оподаткування, що суттєво впливає на взаємовідносини бізнесу, населення і держави.

В ринкових умовах функціонування економіки бюджетні надходження залежать від двох складових - результатів господарювання бізнесу і системи оподаткування.

При цьому система оподаткування може виправдати покладені на неї надії лише за певних умов, а саме: наявності системи обліку яка, б адекватно відображала реальну економічну ситуацію і забезпечувала можливість контролю за справлянням податків.

Саме тому у більшості вищих навчальних закладів для спеціальності "Облік і аудит" введено вивчення відносно нової дисципліни "Податковий облік", яка. природно, потребує забезпечення навчальною літературою.

Підготовлений авторами навчальний посібник - це спроба допомогти студентам, викладачам, бізнесменам оволодіти знаннями щодо Національної податкової системи; порядку формування об'єктів оподаткування; нарахування сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів при різних системах оподаткування, передбачених чинним законодавством.

В навчальному посібнику викладено основні положення Національної -податкової системи, відображено організацію фінансового та податкового обліку податків і зборів, сформовано методичні підходи до контролю за правильністю нарахування і стягнення податків і зборів. Належна увага приділена: обліку загальнодержавних податків (податку на прибуток, оподаткуванню доходів фізичних осіб, податку на додану вартість, акцизного збору, земельному податку); обліку і контролю загальнодержавних зборів на пенсійне та соціальне страхування;     обліку     і     контролю     місцевих     податків     і зборів.

Навчальне видання

ЧЕРНЕЛЕВСЬКИЙ Леонід Миколайович РЕДЗЮК Тетяна Юріївна

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ

Видання друкується в авторській редакції

Відповідальний за випуск Л.М. Антонова Технічний редактор ОМ. Кобрі на

Підписано до друку 15.11.2005. Формат 70x1001/16 Папір офсетний. Гарнітура "Тіеіг^". Друк офсетний Наклад 1000. Замовлення №5-515.

Видавництво "Пектораль" Адреса для кореспонденції: 03150, м. Київ, вул. А. Барбюса, 11/2, к. 56

тел. (044) 237-59-76, 465-23-77, ф. 465-23-66

Е-mail: рекіогаі@і.сош.иа Свідоцтво серія ДК№ 1148 від 12.12.2002 р. Віддруковано на ВАТ „Білоцерківська книжкова фабрика", 09117, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 4.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Л М Чернелевський - Податковий облік і контроль

Л М Чернелевський - Кафедра обліку і аудиту історія становлення та розвитку