Л А Путай, О О Савельева - Діагностика стану системи соціально орієнтованого управління підприємством - страница 1

Страницы:
1  2  3 

1

ДІАГНОСТИКА   СТАНУ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО   ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

удк [0 05:33 0.3 4 2.14 6]:6 5 8 Путай Л . А .

Савельева  О . О .

Подано пошук моделі господарювання, яка б відповідала одночасно потребам ефективного економічного і соціального розвитку, забезпечення збалансованого їх взаємозв'язку та взаємодії. Визначено необхідність створення соціально орієнтованої економіки, метою якої є забезпечення економічного розвитку та економічного зростання за умов досягнення стратегічних соціальних цілей. Проведено кількісно - якісну оцінку вагомості факторів соціально орієнтованого управління на підприємстві в сучасних умовах господарювання за допомогою методу кваліметричного аналізу та впливу досліджених показників на результати діяльності. Виявлено негативні аспекти і тенденції розвитку суб'єкта господарювання, що дає можливість виробити стратегію його розвитку, усунути вади й підвищити ефективність діяльності. Розроблено матрицю " фактори -експерти" для визначення ступеня узгодженості думок експертів.

Ключові   слова:   соціально   орієнтоване   управління,   кваліметричний аналіз, система, людські ресурси організації, результативність.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО  УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

удк [0 0 5 :3 3 0 .3 4 2 .1 4 6] :6 5 8 Л у т а й  Л . А .

Савельева  О . А.

Представлен поиск модели хозяйствования , которая бы отвечала одновременно требованиям эффективного экономического и социального развития, обеспечения сбалансированной их взаимосвязи и взаимодействия. Определена необходимость создания социально ориентированной экономики, целью которой является обеспечение экономического развития и экономического роста при условии достижения стратегических социальных целей. Проведена количественно - качественная оценка значимости        факторов социально

ориентированного управления на предприятии в современных условиях хозяйствования с помощью метода квалиметрического анализа и влияния исследованных показателей на результаты деятельности. Выявлены негативные аспекты и тенденции развития субъекта хозяйствования, что дает возможность выработать стратегию его развития, устранить недостатки и повысить эффективность деятельности. Разработана матрица "факторы - эксперты" для определения  степени согласованности  мнений экспертов.

Ключевые   слова:   социально   ориентированное   управление,   квалиметриче-ский анализ, система, человеческие ресурсы  организации, результативность.

©  Л у та й Л . А., Савельєва  О. О., №   4(64), 2012

DIAGNOSTICS  OF  THE  STATE  OF  SOCIALLY ORIENTED

ENTERPRISE   MANAGEMENT SYSTEM

udc  [005:330.342.146]:658 L. Lutay

О . Savelyeva

The search of management model which would simultaniously meet the requirements of effective economic and social development and provision of their balanced interrelation and interaction is provided. The necessity of creation of socially oriented econom y which aim s at provision of econom ic developm ent and econom ic growth in term s of strategic social goals achievem ent is defined. Q uantitative and qualitative evaluation of significance of socially oriented m anagem ent factors at an enterprise in m odern conditions of m anagem ent with the help of qualim etric analysis m ethod and influence of the exam ined factors on perform an ce results is carried out. Negative aspects and tendencies of m anagem ent subject developm ent which gives an opportunity to develop a strategy of its growth, to elim inate defects and increase the effectiveness of the activity are revealed. "Factors - experts" m atrix for defining the experts' thought sequence degree  is developed.

Key   w ords:   socially   oriented   management,   qualimetric   analysis,   system, organization's hum an resources, effectiveness.

В умовах трансформації економіки важливими є не тільки адаптаційні процеси, пристосування до мінливих ринкових умов, але й технологія оновлення усієї соц іал ьно - економ ічної систем и та її складових ел ем ентів. Пошук моделі господарювання, яка б відповідала одночасно потребам ефективного економічного і соціального розвитку, забезпечення збалансованого їх взаємозв'язку та взаємодії визначив необхідність створення соціально орієнтованої економіки, метою якої є забезпечення економічного розвитку та економічного зростання за умов досягнення стратегічних соціальних цілей. Вкрай нагальним є реформування і модернізація системи менеджменту, її відповідність вимогам часу, оскільки ринковій економіці необхідні нові технології управління, які сприятимуть ефективній діяльності всіх суб'єктів господарювання. Подолати кризові явища можна завдяки кардинальній зміні системи управління, її переходу на нову якість і соціальні стандарти.

Актуальність проблеми соціально орієнтованої діяль -ності підприємства є однією з найбільш превентивних у системі регулювання трудових відношень. Різні аспекти даної проблеми досліджені в тому чи іншому вигляді в роботах А. Аверіна, М. Дороніної, А. Колота, Л. Лутай, Н. Лук'янченко, І. Слєпєнкова, Г. Щокіна та ін.

Завершення кризових явищ в Україні зумовлює необхідність глибокого вивчення стану діяльності підприємства з метою механізму його стійкого розвитку та запобігання банкрутству у своїй господарській діяльності. Діагностика стану системи соціально орієнтованого управ -ління підприємством дає змогу виявити негативні аспекти і тенденції розвитку суб'єкта господарювання та виробити стратегію його розвитку, що дає змогу усунути вади й підвищити ефективність діяльності. Вивченню актуальності    та    розкриттю     сутності діагностичного дослідження

діяльності підприємства приділяли увагу А. Бєляєв, О. Вартанов, В. Верба, О. Гетьман, М. Глазов, Т. Костенко, Н. Родіонова, Т. Решетняк, В. Ш аповал та ін.

Метою статті є дослідження ступеня вагомості факторів системи соціально орієнтованого управління на підприємстві в сучасних умовах господарювання за допомогою методу кваліметричного аналізу та їх впливу на результати діяльності, що стане підґрунтям цілісної концепції  соціально орієнтованого менеджменту.

Аналіз впливу факторів соціально орієнтованого управління на підприємстві здійснено за допомогою методу кваліметричного аналізу. Кваліметрія (від лат. q u a litie s - якість, m е trio - вимірювати)- це наука про методи кількісної оцінки якісних показників.

Експертні опитування є різновидом соціальної експертизи, вони враховують інформативні критерії у процесі прийняття управлінських рішень, спонукають до системного осмислення результатів досліджень, сприяють гармонізації соціальних відносин, забезпечують створення ефективних механізмів сталого соціального та економічного розвитку на макро - і макрорівні [1].

У зв'язку з цим на базі досліджуваних фармацевтич -них мереж була проведена кількісно - якісна оцінка факторів соціально орієнтованого управління на підприємстві за допомогою експертного методу, який заснований на середніх оцінках груп висококомпетентних та висококваліфікованих експертів. Експерти послідовно та попарно порівнювали між собою показники з точки зору їх впливу на загальну оцінку основних факторів системи соціально орієнтованого управління на підприємстві. Одному з двох показників, що порівнювалися, який, на думку експерта, був найбільш впливовим, присвоювалась оцінка 2 бали (максимальна), а іншому показнику з пари, що розглядається,   -   0   балів.  У   разі,  коли   жоден   з двох

1^

показників пари не визначався найбільш значущим, або якщо експерт зазнавав труднощів в їх оцінці, обом показникам присвоювалась оцінка 1 (табл. 1).

Важливість параметра об'єкта визначалась за фор -

м у л о ю :

А =  (Б п / Бе) / М, де А - вагомість п - го параметра;

(1)

п - номер параметра об'єкта;

е - ном ер експерта;

М - кількість експертів у групі;

Б п - бал, привласнений п - му параметру е - м експертом;

Б е

сума балів, що надані е - м експертом усім парамет -

рам об'єкта [2].

Таблиця 1

Експертна оцінка вагомості факторів соціально орієнтованого управління  на підприємстві

Ф актори

Експерти

Разом

Сер. бал

В ід н . вага

Ранг

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

Соціальний  статус окремого   працівника  (А 1)

2 2

2 2

17

14

14

2 6

2 6

14 1

2 0,14

0,07

3

Ступінь розвитку соціальної держави  (А 2)

19

19

24

18

18

2 1

2 1

14 0

20,0

0,069

4

Соціальні стандарти  і нормативи   (А 3)

2 3

2 3

2 1

2 5

2 5

14

14

14 5

2 0,71

0,072

2

Соціальна компетентність   (А 4)

16

16

15

17

17

2 1

2 1

12 3

17,57

0,062

7

Соціальна поведінка  (А 5)

17

17

11

2 0

2 0

14

14

113

16,14

0,056

11

Рівень розвитку  вищої освіти  (А 6)

9

9

10

18

18

24

2 3

111

15,86

0,055

12

Принципи  соціально орієнтованого управління  (А 7)

19

19

20

13

13

19

19

122

1 7 , 4 3

0,061

8

Інтелектуальний  потенціал  персоналу (А 8)

9

9

19

2 2

2 2

5

5

9 1

13,0

0,045

15

Самоменеджмент  (А 9)

9

9

14

7

7

2 2

2 1

8 9

12,71

0 ,044

16

Творчий   потенціал  (А 10)

10

10

15

11

11

5

5

6 7

9,5 7

0,034

17

Соціальний  моніторинг чинників управління  (А 11)

21

21

14

9

9

23

23

120

1 7 , 1 4

0,059

9

Соціальна відповідальність (А 12)

2 2

2 2

2 1

2 5

2 5

6

6

12 7

18,14

0,063

6

Мотивація  щодо цінностей соціально орієнтованого   управління  (А 13)

22

22

23

26

26

19

19

157

2 2,43

0,078

1

Організаційна   культура на підприємстві (А 14)

8

8

2 0

2 8

2 8

5

5

10 2

14,57

0,051

14

Соціальна мобільність (А 15)

2 1

2 1

19

11

11

2 1

2 1

10 6

15,14

0,053

13

Соціальна стратегічна  функція (А 16)

2 1

2 1

2 1

13

13

2 1

2 1

13 1

18,71

0,065

5

Релігія (А 17)

2 1

2 1

5

14

14

2 1

2 1

117

16,71

0,058

10

Разом

1 ,00

 

Серед найбільш вагомих чинників, що впливають на ефективність соціально орієнтованого управління на підприємстві, слід навести мотивацію (вагомість - 0,078), соціальні стандарти та нормативи (0,072), діючий соціаль -ний статус окремого працівника (0,070) та ступінь розвитку соціальної держави (0,069). Порівняно з наведеними факторами, що впливають на соціально орієнтоване управління, значно меншу вагомість отримали складові: інтелектуальний потенціал персоналу (0,045), самоменеджмент (0,044) та творчий потенціал (найменша вагомість - 0,034).

Проведені експертні дослідження за участю 7 компе-тентних та кваліф ікованих експертів дозвол ил и розробити матрицю " фактори - експерти", яка потрібна для визначення ступеня узгодженості думок експертів (табл.

2).

Таблиця 2

Матриця " фактори - експерти " для оцінки значущості факторів соціально орієнтованого управління  на підприємстві

Ф актори

 

 

 

Експерти

 

 

 

D i

D c

D i-D c

(D i-D c)2

 

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

Л А Путай, О О Савельева - Діагностика стану системи соціально орієнтованого управління підприємством