А Є Никифоров - Діагностика структурної динаміки інвестиційного процесу в україні - страница 1

Страницы:
1  2 

економічна теорія

інновацій), яка передбачає освоєння виробництва високотехнологічної продукції, що вже вироблялася в інших країнах, із використанням власної дешевої робочої сили та науково-технічного потенціалу; 3) стратегія нарощування (інноваційного розвитку), яка спрямована на створення нової високотехнологічної продукції на основі досягнень вітчизняного науково-технічного потенціалу та інтеграцію фун­даментальної і прикладної науки.

В Україні домінують стратегії перенесення та запозичення, тоді як дійсно інно­ваційна продукція створюється завдяки стратегії нарощування. Тому пріоритетним для економіки України має бути шлях інноваційного розвитку, що грунтується на використанні стратегії нарощування інноваційного потенціалу на заздалегідь ви­значених державою важливих напрямах науково-технологічного прогресу. Зрозу­міло, що без активного втручання держави у цей процес реалізувати стратегію на­рощування майже неможливо.

Як показує аналіз, формування і реалізація державної інноваційної політики — це складний процес, який повинен враховувати не тільки наявні проблеми в інно­ваційній сфері в Україні, а й світові тенденції науково-технологічного розвитку. Інноваційна діяльність у нашій державі гальмується багатьма чинниками і знахо­диться на низькому рівні. Вітчизняна практика підтримки інноваційної діяльності є неефективною, оскільки переважно використовуються методи прямого державного регулювання. Формування інноваційної інфраструктури відбувається вкрай повіль­но. Виходячи з цього, інноваційна політика повинна стати найважливішим важелем виведення економіки з кризи і забезпечення її динамічного розвитку.

Література

1. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності: Зб. законодав. актів. За ста­ном на 1 березня 2005 р. / Упоряд. Г. О. Андрощук, М. В. Гаман; Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2005.

2. Зянько В. В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і роз­витку. — Вінниця, 2005. — 263 с.

3. Розвиток інноваційної діяльності та трансферу технологій протягом 2008-2009 років // Електронний ресурс: Режим доступу: www.mon.gov.ua /science/ innovation/ rozn_2008-2009.doc.

4. Семиноженко В. Про стан та перспективи розвитку науково-технологічного потенці­алу України // Електронний ресурс: Режим доступу: www.niss.gov.ua/ Monitor/ December2009/12.htm

5. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: Підручник. — К.: Либідь, 2006. — 480 с.

Надійшла до редакції: 12.01.2010

УДК 330.101.52 А. Є. Никифоров, канд. екон. наук, доц.,

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ДІАГНОСТИКА СТРУКТУРНОЇ ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Досліджено етапи інвестиційного процесу в Україні, динаміка нагромадження й спожи­вання основного капіталу, технологічна структура інвестицій в основний капітал. Про­ведено аналіз структурної динаміки інвестицій в основний капітал за видами економіч­ної та промислової діяльності, досліджено структуру джерел фінансування інвестицій.

© А. Є. Никифоров, 2010

Визначено позитивні та негативні тенденції інвестиційного процесу в Україні. Обґрунто­вано висновок про скорочення частки інвестицій у розвиток високотехнологічних видів економічної діяльності.

Исследованы этапы инвестиционного процесса в Украине, динамика накопления и потребления основного капитала, технологическая структура инвестиций в основ­ной капитал. Проведен анализ структурной динамики инвестиций в основной капи­тал по видам экономической и промышленной деятельности, исследована структу­ра источников финансирования инвестиций. Определены позитивные и негативные тенденции инвестиционного процесса в Украине. Обоснований вывод о сокращении доли инвестиций в развитие высокотехнологических видов экономической деятель­ности.

The phases of investment process in Ukraine, dynamics of accumulation and consumption of a fixed capital, technological frame of the investments in a fixed capital are investigated. The analysis of structural dynamics of the investments in a fixed capital on kinds of economical and industrial activity is conducted, the frame of the sources of finance of the investments is studied. The positive and negative tendencies of investment process in Ukraine are determined. The substantiations a conclusion about reduction of a lobe of the investments in development of highly technological kinds of economical activity.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний процес, інновації.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный процесс, инновации.

Keywords: the investments, investment process, innovations.

Вирішення завдань виходу економіки України з кризового стану пов'язане з не­обхідністю її структурної перебудови, перетворення в економіку інноваційного ти­пу. Це обумовлює необхідність формування та реалізації ефективної інвестиційної політики. Указана ціль та завдання розробки стратегії державного управління інве­стиційним процесом диктують необхідність проведення моніторингу та діагности­ки інвестиційного процесу як першого етапу реалізації науково обгрунтованої інве­стиційної політики, зорієнтованої на сприяння інвестиціям у пріоритетні напрями розвитку.

Державне управління інвестиційним процесом в умовах ринкової економіки має двоїстий характер. З одного боку, ринок сам регулює потоки капіталу, а з іншого, — без відповідного впливу держави інвестиційний процес, керуючись інтересами приватних інвесторів, може призвести до негативних наслідків у розвитку базових галузей національної економіки, переводу її у сировинний придаток розвинутих країн, зниженню рівня життя населення. Тому важливішим завданням державного управління економікою є проведення моніторингу і аналізу тенденцій інвестицій­ного процесу, розробка відповідних заходів, спрямованих на подолання негативних тенденцій та, навпаки, підтримку позитивних наслідків розвиту інвестиційного процесу.

Діагностика інвестиційного процесу в контексті державного управління еконо­мікою здійснена у працях багатьох українських науковців: О. І Амоші, І. А. Бланка, Л. М. Борщ, Б. М. Данилишина, Н. В. Дацій, М. С. Герасимчука, Л. М. Кіндрацької, М. Х. Корецького, А. В. Мерзляк, Є. В. Мниха, А. А. Пересади, П. С. Рогожина, М. Г. Чумаченка, В. Г. Федоренка, В. Я. Шевчука, О. М. Ястремської та зарубіжних —

Л. Гітмана, М. Джонка, Дж. Кейнса, Д. Норткотта, У. Шарпа. Утім, кризовий стан економіки України у 2008-2010 рр. потребує комплексного підходу до аналізу тен­денцій в інвестиційній сфері, зокрема, виявлення диспропорцій структурної дина­міки інвестиційного процесу, які обумовили одне з найбільших у Європі падіння обсягу промислового виробництва національної економіки.

Результативність інвестиційного процесу в значній мірі залежить від того, яка частина валового внутрішнього продукту спрямовується на розвиток економіки країни та в якому обсязі залучаються іноземні інвестиції.

Аналіз інвестиційного процесу в Україні за роки незалежності (рис. 1) свідчить про наявність трьох періодів: перший — стагнація інвестиційної діяльності (1991-1997 рр.); другий — пожвавлення (1998-2001 рр.); третій піднесення (2002-2008 рр.).

%

пии-80 60 40 20 0

т- CM CO t ю to г~ о   о   о   о   о   о о

О)     О)     О)     О)     О)     О) О)

58,6

525

40),7

29J

Стагнація

2272072179 22 252

СО О) О т­о> о> О О о> о> о о

т- т- CM CM

Пожвавлені

877 85,4

55,7 56,8

67,6

415

см   со   t   ю   to   r~ cd 0000000 0000000 2222222

Піднесення

Джерело: Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. — С. 206.

Рис. 1. Індекси інвестицій в основний капітал

Для діагностики інвестиційного процесу в Україні найбільший інтерес представ­ляє третій період, оскільки саме у ньому сформувалися чинники, які впливатимуть на об' єкт досліджень у середньостроковій перспективі. Проте, тенденції, що мали місце у попередніх періодах, хоча й у меншому ступені, впливають на об' єкт до­сліджень у сучасному та перспективному періодах. Також слід відзначити, що у другій половині 2008-2009 рр., у наслідок впливу світової економічної кризи на національну економіку та ряду негативних тенденцій в інвестиційному процесі в Україні, спостерігається зниження показників інвестиційної активності. Проте вони ще не дають достатньо повної картини про тривалість і глибину сучасної інвести­ційної кризи у національній економіці.

На макроекономічному рівні індикатором інвестиційного процесу є валове на­громадження. Аналіз його динаміки і структури може свідчити про поліпшення чи погіршення інвестиційного клімату в країні та дозволить зробити висновки про пер­спективи розвитку національної економіки. Динаміка валового нагромадження в Україні протягом 2002-2008 рр. у цінах 2001 р. свідчить про зростання цього показ­ника у 2,4 разу (табл. 1). Основу зростання (понад 94 %) становить нагромадження основного капіталу. Враховуючі відносно повільний темп росту споживання основ­ного капіталу внаслідок амортизації та вибуття, чисте нагромадження основного капіталу збільшилося за цей період у 11,3 разу (рис. 2).

Таблиця 1

ДИНАМІКА ВАЛОВОГО НАГРОМАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, млн грн

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

Валовий внутрішній продукт (у фактичних цінах) у тому числі:

1. Валове нагромадження — усього,

у тому числі:

— основного капіталу

— приріст матеріальних оборотних коштів

— придбання за виключен­ням вибуття цінностей

2. Споживання основного ка­піталу

3. Чисте нагромадження ос­новного капіталу

204190

44525

40211

4229

85

-34303

5908

225810

45584 43289

2209

86

-36160 7129

267344

58851 55075

3661

115 -38885 16190

345113

73070 77820

-4883

133 -46576

31244

441452

99876 96965

2736

175 -50545 46420

544153

134740 133874

655

211 -58265 76609

720731

203318 198348

4685

285 -73071 125277

949864

273990 258176

15457

357 -88416 169760

Індекс цін інвестицій в основ­ний капітал, %

103,5

105,9

115,0

120,7

113,0

116,0

127,0

Валове   нагромадження — усього

(у цінах 2001 р.)

44525

44043

53696

57992

65665

78383

101955

108180

Чисте нагромадження основно­го капіталу (у цінах 2001 р.)

5908

6888

14772

24797

30519

44566

62821

67027

Попередні дані.

Розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статис­тики України. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. — С. 35, 37, 74.

Наведена динаміка валового та чистого нагромадження основного капіталу про­тягом 2002-2008 рр. свідчить, у цілому, про розвиток інвестиційної діяльності в Україні. Проте, характер розвитку, його вплив на динаміку ВВП залежить від струк­тури нагромадження. Структура нагромадження вважається позитивною, коли ча­стка валового нагромадження основного капіталу значно перевищує частку приро­сту матеріальних оборотних коштів. Це пояснюється тим, що така структура є об' єктивною економічною передумовою для технологічного та технічного вдоско­налення виробництва, його розширеного відтворення, що у свою чергу дає підстави для збільшення основних фондів соціальної сфери. Дані табл. 1 свідчать про те, що в Україні протягом 2004-2006 рр. спостерігається скорочення приросту матеріаль­них оборотних коштів, а в 2007-2008 рр. — їх зростання. Отже, до 2009 р. обсяг оборотного капіталу в порівнянні з 2001 р. збільшився у 3,6 разу. Це пов'язано зі змінами у структурі валового нагромадження, насамперед, із скороченням питомої ваги нагромадження основного капіталу у виробничій сфері. Питома вага приросту матеріальних оборотних коштів у валовому нагромадженні у 2008 р. скоротилася до 5,6 %, тоді як у 2001 р. вона складала 9,5 %.

Зміни, що відбулися у структурі валового нагромадження, пов' язані з багатьма факторами: зміною обсягів нагромадження у макроекономічних секторах економі­ки (фінансовому, нефінансовому, домашніх господарствах), зміною структури ін­вестицій в основний капітал за джерелами фінансування, співвідношенням обсягу інвестицій та введенням у дію основних засобів, витратами на капітальний ремонт основних засобів і станом придатності останніх, змінами виробничих запасів, неза­вершеного виробництва, готової продукції і товарів та інших складових елементів валового нагромадження.

1200 1000 800 З? 600 400 200 0

ж-1063,3 1134,5

242,9

2001

2002     2003     2004     2005     2006 2007

2008

Рис. 2. Темпи росту валового та чистого нагромадження основного капіталу

Аналіз динаміки технологічної структури капітальних інвестицій (табл. 2) пока­зує, що протягом аналізованого періоду збільшилася частка капітального будівниц­тва (від 44,7 % у 2002 р. до 49,5 % у 2008 р.) і частка витрат, пов'язаних із капіталь­ним ремонтом об' єктів (від 8,7 % до 10,1 %), одночасно зменшилася частка інвес­тицій у нематеріальні активи (від 9,1 % до 2,3 %) та витрат на формування основ­ного стада (від 0,9 % до 0,3 %), що свідчить про зменшення питомої ваги інвести­цій в інноваційну діяльність у промисловості та у розвиток сільського господарства, зокрема, тваринництва.

Таблиця 2

ТЕХНОЛОГІЧНА СТРУКТУРА КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ*, %

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

79,8

85,2

84,8

83,7

84,1

84,6

85,7

44,7 35,1 1,5

47,6

37,6 1,6

46.9

37,9 2,0

45,5

38,2 2,6

48,0

36,1 1,7

49,2

35,4 1,6

49,5

36,2 1,6

8,7

10,0

10,3

10,4

10,7

10,6

10,1

9,1 0,9

2,4 0,8

2,4 0,5

2,8 0,5

3,1 0,4

2,9 0,3

2,3 0,3

Усього капітальних інвестицій у тому числі

за напрямами інвестицій: в основний капітал у тому числі: капітальне будівництво придбання машин та обладнання витрати на інші необоротні матеріальні активи витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта (капітальний ремонт) інвестиції у нематеріальні активи витрати на формування основного стада

Джерело: Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. — С. 205.

Зниження індексів капітальних інвестицій, яке мало місце протягом 1991-1997 рр. та низькі темпи їх зростання у 1998-2001 рр. призвели до значного уповільнення темпів оновлення основних засобів, зниження коефіцієнту їх придатності для ці­льового використання. Це можна побачити, порівнюючи показники оновлення і ступеню зносу основних засобів. Якщо коефіцієнт оновлення основних засобів у 1995 р. складав 5,9 %, то у 2008 р., за нашими підрахунками, він знизився до 2,4 %. Ступень зносу основних засобів в економіці у 2007 р. становив 52,6 %, а в промис-

До капітальних інвестицій відносяться інвестиції в основний капітал (основні засоби), інші необоротні ма­теріальні активи; витрати, пов'язані з поліпшенням об'єкта, що призводять до збільшення майбутніх економіч­них вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта, і, на суму яких збільшується первісна вартість основ­них засобів (капітальний ремонт будівель, споруд, машин та обладнання); інвестиції у необоротні матеріальні активи; інвестиції у нематеріальні активи, а також витрати на формування основного стада [Статистичний щорі­чник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентст­во», 2009. — с. 205].ловості — сягнув 59 % [1, с. 97]. Значне старіння основних засобів викликало у 2002-2008 рр. зростання частки витрат на капітальний ремонт

Аналіз обсягів інвестицій в основний капітал в Україні за видами економічної діяльності показує, що найбільші інвестиції у 2008 р. здійснювалися у промисло­вість, операції з нерухомим майном, діяльність транспорту та зв' язку, торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (табл. 3). Частка інвестицій в основний капітал сфери матеріального виробництва зменшила­ся протягом 2002 — 2008 рр. зі 46 % до 40 %.

Таблиця 3

ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

У ФАКТИЧНИХ ЦІНАХ, млн грн

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

37187

1930

51011

2141

75714 3381

93096 5016

125254 7309

188486 9519

233081 16890

34 15112 1823 2019

39

19726 2502 3276

38 28191 4675 5322

27 35031 4929 7614

55 44804 6300

11655

36 64341 9107 17778

61 76618 12469 24695

446 7004 891 5549

677

10230 977

7716

1074

15015 1245 11238

1508

16887 1964

15334

1483

20329 2386

24026

2614

31709 4165

39415

3222

32558 4636

48840

449 581 577

792 652 1053

1156 953 1472

793 870 1297

1054

1164

1835

1572 1651 2518

1819 2322 3531

763

1230

1954

1826

2854

4061

5420

Усього

Сільське  господарство, мисливство,

лісове господарство

Рибальство, рибництво

Промисловість

Будівництво

Торгівля; ремонт автомобілів, побу­тових виробів та предметів особисто­го вжитку

Діяльність готелів та ресторанів Діяльність транспорту та зв' язку Фінансова діяльність Операції з нерухомим майном, орен­да, інжиніринг та надання послуг під­приємствам Державне управління Освіта

Охорона здоров' я та надання соціаль­ної допомоги

Надання комунальних та індивідуаль­них послуг і діяльність у сфері куль­тури та спорту

Джерело: Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. — С. 211.

Перерахунок обсягів інвестицій у ціни 2001 р. дозволив нам розрахувати дина­міку структурних змін інвестицій в основний капітал за видами економічної діяль­ності (табл. 4). При цьому значно вищі за середній рівень спостерігалися темпи зростання інвестицій у торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предме­тів особистого вжитку (7,5 разу порівняно до 2001 р.), сільському господарстві (4,8 разу), будівництві (4,3 разу), фінансовій діяльності (4 рази), операціях з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємствам (3,3 разу), а най­менші — у промисловості (238,1 %) та освіті (205,3 %).

Характер розвитку інвестиційного процесу значною мірою залежить від струк­тури інвестицій в основний капітал за видами промислової діяльності. Аналіз обся­гів інвестицій в основний капітал у промисловості протягом 2002-2008 рр. свід­чить, що найбільші інвестиції здійснювалися у переробній та добувній промисловості, а з-поміж галузей переробної промисловості — у виробництві хар­чових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, металургії та обробленні металу, хімії та нафтохімії тощо, тобто у тих видах промислової діяльності, які відносяться до третього технологічного укладу. У видах промислової діяльності, що належать до високотехнологічних укладів (четвертого та п' ятого), обсяги інвестицій були

значно меншими.

Таблиця 4

ІНДЕКСИ ІНВЕС ТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, % до 2001 р.

Усього

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство Рибальство, рибництво Промисловість Будівництво

Торгівля; ремонт автомобілів, побу­тових виробів та предметів особис­того вжитку

Діяльність готелів та ресторанів Діяльність транспорту та зв' язку Фінансова діяльність Операції з нерухомим майном, орен­да, інжиніринг та надання послуг підприємствам Державне управління Освіта

Охорона здоров' я та надання соціаль­ної допомоги

Надання комунальних та індивідуаль­них послуг і діяльність у сфері куль­тури та спорту

Розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України. — К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. — С. 212.

Аналіз динаміки структурних змін інвестицій в основний капітал за видами промис­лової діяльності з урахуванням інфляції показує, що протягом досліджуваного періоду найбільший тем росту інвестицій спостерігається у металургії та обробленні металу (2,9 разу) та в галузях, що віднесені до групи інших (5 разів). Слід також відзначити позитивну динаміку інвестицій у машинобудування (2,6 разу), хоча їх обсяги недоста­тні для кардинальних технічних та технологічних змін у цьому комплексі галузей (табл. 5). Коефіцієнт оновлення основних засобів у машинобудуванні усе ще залиша­ється значно меншим ніж середній у промисловості.

Таблиця 5

ІНДЕКСИ ІНВЕС ТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЗА ВИДАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, у % до 2001 р.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

108,9 116,6

143,0

122,4

183,0 170,3

186,5 214,2

221,9 286,9

288,1 339,6

280,6 483,3

160,4 106,0 156,6 151,3

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

А Є Никифоров - Діагностика структурної динаміки інвестиційного процесу в україні

А Є Никифоров - Методи вимірювання загально-національного інтеллектуального потенціалу в україні