Г О Шевченко - Доцільність навчання метанню ножа при підготовці бійців підрозділів спеціального призначення - страница 1

Страницы:
1 

УДК 351. 749 : 796. 85 ДОЦІЛЬНІСТЬ НАВЧАННЯ МЕТАННЮ НОЖА ПРИ ПІДГОТОВЦІ БІЙЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Саєнко В. Г., Шевченко Г. О.

Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса

Шевченка " Інститут фізичного виховання і спорту Анотація. В статті доводиться доцільність навчання метанню ножа при підготовці бійців підрозділів спеціального призначення. Розкриті доводи та наведені рекомендації можуть використовуватися при організації процесу підготовки особового складу в загонах швидкого реагування, військах внутрішніх справ, армії з метою розширення їхнього техніко-тактичного арсеналу й підвищення імовірності успішного виконання поставленого завдання.

Ключові слова: навчання, метання, бойовий, ніж, підготовка, спеціальний, підрозділ.

Annotation. The expediency of training is proved to a throwing of a knife by preparation of fighters of divisions of special purpose were studied in articles. The opened reasons and the resulted recommendations can be used at the organization of process of preparation of staff in groups of fast reaction, armies of internal affairs, army with the purpose of expansion of their technical and tactical arsenal and increase of probability of successful performance of a task in view.

Keywords: training, a throwing, fighting, a knife, the preparation, special, division.

Постановка проблеми. При підготовці бійців для спеціальних підрозділів МВС, СБУ та інших видів військ велика увага приділяється контактному рукопашному двобою без зброї, формуванню навичок ведення бою з вогнепальною зброєю, розвитку тактико- теоретичних і психологічних особливостей взаємодії. Поряд з давно розробленими вищезгаданими сис темами підго товки, не в повному обсязі розкриваю ться теоретико-практичні основи одного з найважливіших способів протидії, захисту й нападу як метання ножа. Тому розкриття в даному дослідженні доцільності навчання ме танню но жа при підго товці бійців підрозділів спеціального призначення є ак туальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних публікаціях широко висвітлені різноманітні проблеми спортивних бойових єдиноборств [1, 7, 12] та видів самозахисту прикладного характеру [11, 13], особливості рукопашного бою з використанням зброї та проти озброєного супротивника [2-4, 6, 8-10, 14, 15] та ін. За останнє десятиліття різко зростає цікавість населення до холодної зброї взагалі й до ножа зокрема, тому у деяких сучасних публікаціях зустрічаються розкриття питань, пов'язаних як з технікою бойового метання, так і з ножами, призначеними для метання [5]. Але все ж недостатній рівень підготовки у цьому напрямку бійців підрозділів спеціального   призначення   викликає   необхідніс ть    наукового доведеннядоцільності навчання ме танню но жа.

Мета дослідження. Довести доцільність навчання метанню ножа при підготовці бійців підрозділів спеціального призначення.

Викладення основного матеріалу. Більшість командирів спеціальних підрозділів і майстрів різних бойових єдиноборств не проводять належну підготовку бійця-ме тальника. Найчастіше використання ножа для здійснення кидка розглядається як додаткова або другорядна дія в безвихідних ситуаціях. Але використання в бою метального бойового ножа не тільки необхідність, але й спосіб виживання.

Для більш повного розуміння даного аспекту, необхідно глибше проаналізувати процес метання, вивчити наукові джерела й технічні особливості, розкрити визначення й основні понят тя. За визначенням автора [5], ніж - це зброя ближнього бою, його основне призначення - поразка або знищення живої сили супротивника в рукопашній сутичці. У більшості випадків, бойовий ніж використовується для раптового й безшумного знищення супротивника. Будучи холодною зброєю, правильно підібраний і замаскований бойовий метальний ніж може бути ефективним засобом ведення бою як у безпосередній близькості із супротивником, так і на невеликій відстані від нього. Крім того, у ході інтенсивного й тривалого бою ніж, на якийсь час, може залишитися єдиною зброєю в руках бійця, який витратив весь боєкомплект. Зручність, легкіс ть і швидкіс ть за допомогою яких підготовлений боєць може виконувати поставлені завдання ставить бойовий ніж на провідне місце серед зброї миттєвого реагування, хоча й підготовка такого бійця вимагає кропіткого та довгого тренування в умовах наближених до екс тремальних.

Але знищення супро тивника, це не єдине призначення бойового но жа, існують також обс тавини, у яких ніж мо же викорис товуватися для вирішення зовсім інших завдань. Наприклад: захоплення „язика", затримка злочинця та ін. У цьому випадку, для нейтралізації опору, бойовий ніж зас тосовує ться як засіб керування діями за триманого. Таким чином, у ближньому бою й при проведенні спеціальних операцій облас ть зас тосування бойового но жа досить широка: залежно від цілей і завдань бою, ніж використовується або, як засіб знищення супротивника, або, як засіб керування його діями.

Слід зазначити, що бойовий ніж не призначений спеціально для метання - із цією метою виготовляються особливі метальні засоби, що проектуються виключно для точних, сильних і далеких кидків, де враховує ться форма, розмір, вага, балансування та ін. Так як бойовий ніж призначений для ведення рукопашної сутички, недостатньо кинути його в ціль сильно й точно, треба ще й вміти управляти його польотом, у чому й полягає складність бойового ме тання.

Завдання й мета, місце виконання кидка, а також спосіб - це вибір конкретного бійця, з урахуванням його індивідуальних й особистісних особливостей. Необхідне оволодіння даним вмінням, а при наступному вдосконалюванні й ав тома т изованій навичці є важливою ланкою у формуваннікоординаційних, тактичних і психологічних властивостей особистос ті. Наприклад, при виконанні завдання знищення супро тивника на відст ані бійцеві необхідно потрапити ножем з достатньою силою в дуже невеликі за площею ділянки тіла супротивника для поразки життєво важливих центрів. Але основна проблема метання полягає навіть не в точності, а в застосовуваній силі необхідній для того, щоб ніж простромив тіло супротивника. У польоті ніж обертається, і вміння зробити це обертання керованим - саме і є головною складністю метання.

Крім завдань, що передбачають знищення супро тивника, кидок но жа мо же бути викорис таний й у деяких інших випадках. Так, точний і сильний удар рукояткою або ножем „плашмя" легко зупинить, а може й зіб'є з ніг супротивника, який наближається або навіть намагається збігти. Можлива й ще більш травмуюча техніка метання, коли ніж, натикаючись на супро тивника рукояткою або гардою, починає поводитися подібно кулі зі зміщеним центром тяжіння. У деяких випадках ніж, що по трапив в міліметрі від голови супро тивника, мо же миттєво й повніс тю знищити агресію. У російській системі „беланг" ніж ме таю ть у супро тивника озброєного вогнепальною зброєю з одночасним відходом з лінії пос трілу.

Іноді, ніж викорис товують для відволікання або, навпаки, залучення уваги. Наприклад, наві ть звичайний замах убік супро тивника може змусити його вкритися й надати, тим самим, бійцеві кілька безцінних митей для виходу із зони поразки. А точне влучення, наприклад, у ме талеву бочку або шибку з успіхом заміни ть пос тріл вар тового, що піднімає підрозділ по тривозі. Не говорячи вже про спрацьовування сигналізації при ударі об ав томобіль.

Неважко уявити собі ситуації, у яких виконання бойового завдання залежить від того, чи вдасться вивести з ладу технічні засоби чи супротивника. Перерубати лінії електропостачання або зв'язку, вивести з ладу радіос танцію або навігаційні прилади, розби ти лобове скло або про жектор, заклинити обертання механізму або авіаційної турбіни - все це й багато чого іншого мо жна зробити, якщо вдас ться миттєвим кидком ножа, вразивши по трібну ціль. Засобами для виконання подібних дій є вправи з вдосконалювання техніки ме тання, що сприяють формуванню навичок сприйняття, відчут тя ме ти, закріплюють вміння оцінювати й підбира ти дис танцію, а також зас тосовувати ніж нес тандартним способом.

Висновки. Сполучення бойових мо жливос тей різних видів ме тання мо же сут тєво підвищити ефективніс ть дій воїна в ближньому бої. І якщо вміле володіння ножем у рукопашній сутичці характеризує найвищий ступінь майс тернос ті професіонала, то ме тання в цьому випадку - вершина бойового мис тец тва, тому доцільність навчання метанню но жа при підго товці бійців підрозділів спеціального призначення є необхідним компонен том, що розширює їхній техніко- тактичний арсенал й підвищує імовірність успішного виконання пос тавленого завдання.

Перспективи подальшого дослідження у даному напрямку. Планується дослідження доцільності застосування бійцями підрозділів спеціального призначення інших видів невогнепальної зброї у різних небезпечнихситуаціях, кліматичних й географічних умовах та де тальне розкрит тя ефективних ме тодик підго товки володіння нею.

ЛІТЕРАТУРА

1. Боевые и спортивные единоборства [Текст ] : Справочник / Под общ. ред. А. Е. Тараса. - Мн. : Харвест, 2003. - 640 с. 2. Данилов В. Стиль спецназа. Техника рукопашного боя [Текст ] / В. Данилов. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. -208 с. 3. Иванов-Катанский С. А. Рукопашный бой : теория и практика [Текст ] / С. А. Иванов-Катанский, Т. Р. Касьянов. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. -560 с. 4. Кадочников А. А. К бою готов! Стрессоустойчивость в рукопашном бою [Текст ] / А. А. Кадочников / Серия «По системе спецназа». - Ростов н/Д : «Феникс», 2004. - 160 с. 5. Касьянов Т. Р. Руководство по метанию ножей [Текст ]. - [2-е изд., испр. и доп.] / Т. Р. Касьянов. - М. : Изд-во ФАИР-ПРЕСС, 2008. - 64 с. 6. Компаниец Ю. А. Рукопашный бой : Учеб. пособие [Текст ] / Ю. А. Компаниец. - Луганск : РИО ЛИВД, 2000. - 282 с. 7. Саенко В. Г. Система киокушинкай каратэ : основы научного познания спортивного мастерства, воинского ремесла, воинского искусс тва [Текс т] : Монография / В. Г. Саенко // Украинская ассоциация киокушинкай каратэ. - Луганск : СПД Резников В. С., 2010. - 300 с. 8. Самойлов В. И. Рукопашный бой спецназа КГБ [Текст ] : Учеб.-метод. пос. / В. И. Самойлов. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 208 с. 9. Скогорев Д. В. Русский рукопашный бой [Текст ]. - [2-е изд., доп. и перераб.] / Д. В. Скогорев. - Новосибирск : Сиб. унив. издательство, 2003. - 288 с. 10. Стрельцов И. Основы рукопашного боя по системе А. А. Кадачникова [Текст] / И. Стрельцов. - Краснодар, 2001. - 224 с. 11. Тарас А. Е. Боевая машина : Руководство по самозащите [Текс т] / А. Е. Тарас. - Минск : Харвес т, 1999. - 592 с. 12. Туманов А. А. Классификация технических дейс твий в спортивном рукопашном бое (по системе «тризна») и основы планирования начальной подготовки [Текст ] / А. А. Туманов // Теория и практика физической культуры. - 2000. - № 6. - С. 37 - 41. 13. Шулика Ю. А. Самозащита без оружия и прикладные единоборства [Текст ] / Ю. А. Шулика, В. А. Самойленко, А. А. Саликов. - Краснодар : Краснодарские известия, 2002. - 119 с. 14. http://www.specnaz.org [Електронний ресурс]. 15. http://www.vrazvedka.ru [ Електронний ресурс].

Авторська довідка:

Прізвище, ім'я, по батькові: Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, майстер спорту України з карате.

Місце роботи: доцент кафедри олімпійського та професійного спорту Інс ти ту т у фізичного виховання і спор ту Держ авного закладу „Луганський національний універси те т імені Тараса Шевченка".

Робоча адреса: Державний заклад „Луганський національний університе т імені Тараса Шевченка", вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, Україна,

91011.

E-mail: Andrey-lugansk@i.ua

Довідка співавтора:

Прізвище, ім' я, по батькові: Шевченко Григорій Олександрович, лейтенант запасу Міністерства внутрішніх справ.

Місце навчання: випускник Інституту фізичного виховання і спорту Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка".

E-mail: Greg@mail.ua

Страницы:
1 


Похожие статьи

Г О Шевченко - Доцільність навчання метанню ножа при підготовці бійців підрозділів спеціального призначення