О В Романенко - Доходи і витрати операційної діяльності економічна сутність, склад та інструментарій обліку - страница 1

Страницы:
1 

Формування ринкової економіки. 2011. № 25

3. Малышев И. В. Теория бухгалтерского учета: Учеб. пособ. для с.-х. вузов. М.: Финансы и статистика, 1981. — 263 с.

4. Общая теория бухгалтерского учета / Нимчинов П.П. К.: Изда­тельское объединение «Вища школа», 1977. — 240 с.

5. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних за­кладів / 3-є вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП «Рута», 2003. — 444 с.

6. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний по­сібник. — К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2003. — 215 с.

7. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / Т. 3. Кн. 3. Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. 1 / Из­дан. под ред. Ф. Энгельса. М.: Политиздат, 1989. — ХУШ. — 508 с.

8. Жук В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрно­му секторі економіки: Монографія / Жук В.М. — К.: ННЦ ІАЕ, 2009. -— 648 с.

Статтю подано до редакції 21.03.11 р.

УДК 657.471

О. В. Романенко, аспірантка кафедри міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ДОХОДИ І ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, СКЛАД ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОБЛІКУ

АНОТАЦІЯ: Стаття розкриває економічну сутність та склад дохо­дів і витрат операційної діяльності, теоретичні основи їх обліку. Автор зосереджує свою увагу на інструментарію обліку цих дохо­дів і витрат, пропонує його оптимізувати шляхом включення до Плану рахунків додаткових субрахунків та коригування існуючих.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: операційна діяльність, дохід, доходи операцій­ної діяльності, доходи від реалізації, витрати, витрати операційної діяльності, собівартість реалізації, адміністративні витрати, витра­ти на збут.

АННОТАЦИЯ: Статья раскрывает экономическую сущность и со­став доходов и расходов операционной деятельности, теоретиче­ские основы их учёта. Автор концентрирует своё внимание на ин­струментарии учёта этих доходов и расходов, предлагает его оп­тимизировать путём включения в План счетов дополнительных субсчетов и корректировки существующих.

© О. В. Романенко, 2011

503

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: операционная деятельность, доход, доходы операционной деятельности, доходы от реализации, расходы, рас­ходы операционной деятельности, себестоимость реализации, административные расходы, расходы на сбыт.

ANNOTATION: The article reveals the economic substance and composition of revenues and expenses of operations, the theoretical basis of accounting. The author focuses on the tools of accounting for these revenues and expenditures, it provides optimized by inclusion in the Plan with additional sub-accounts and adjusting existing ones.

KEYWORDS: operating activity, income, operating income, sales proceeds, expenses, operating expenses, cost of goods sold, administrative expenses, selling expenses.

Постановка проблеми. Після реформування у 2000 році на­ціональної облікової системи ключовим моментом стало відо­браження господарських операцій та їх результату в обліку і зві­тності в розрізі видів діяльності. Основним видом діяльності під­приємства, з метою здійснення якої воно створено, є операційна діяльність. Результативність цього виду діяльності, як і будь-якого іншого, можна визначити тільки шляхом співставлення до­ходів і витрат. Тому з метою ефективного управління операцій­ною діяльністю керівництву підприємства необхідно мати повну та правдиву інформацію щодо доходів і витрат операційної дія­льності, яку можна отримати тільки за допомогою своєчасного обліку.

Аналіз останніх джерел. Майже всі автори, які досліджують аспекти бухгалтерського (фінансового) обліку, так чи інакше то­ркаються питання обліку доходів і витрат підприємства, але до­слідженню даних показників у розрізі видів діяльності (в тому числі операційної) приділяють увагу небагато авторів, серед них Я. Г. Берсуцький [1], Ю. Д. Маляревський [2], Г. В. Нашкерська [3], І. І. Никифорак [4], В. В. Сопко [5].

Актуальність дослідження. Беззаперечним є той факт, що для оцінки підприємницької діяльності керівництву недостатньо мати інформацію щодо кінцевого фінансового результату, а ще й важливо знати ефективність операційної діяльності та чинники, які на неї впливають. Тому дослідження доходів і витрат від здій­снення операційної діяльності є актуальною темою як для науко­вців, так і для підприємців.

Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження ін­струментарію (рахунків) обліку доходів і витрат операційної діяль­ності та його оптимізація в цілях надання керівництву найповні­шої інформації по цих показниках. Для досягнення поставленої мети автором розкрито економічну сутність, склад та основні ас­пекти обліку доходів і витрат операційної діяльності відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, запропоно­вано введення нових субрахунків для обліку адміністративних витрат та витрат на збут та коригування діючих субрахунків для обліку інших операційних доходів і витрат. Запропоновані ново­введення мають важливе методологічне значення, тому що автор пропонує ввести нові субрахунки до національного Плану рахун­ків бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перш ніж роз­крити поняття доходів і витрат операційної діяльності, з'ясуємо сутність цієї діяльності. Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» [6], операційна діяльність — основна діяльність під­приємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційними чи фінансовими; основна діяльність підприємства — операції, пов' язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, ро­біт, послуг), які є головною метою створення підприємства і за­безпечують основну частку доходів.

Дохід відповідно до ПС(Б)О 15 «Дохід» — це збільшення еко­номічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов' язань, внаслідок чого збільшується власний капітал під­приємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) [7].

Витрати відповідно до ПС(Б)О 16 «Витрати» — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зо­бов' язань, що призводить до зменшення власного капіталу під­приємства (за винятком зменшення капіталу в результаті його вилучення або розподілу власниками) [8].

Проаналізувавши вищезазначені поняття, розкриємо сутність доходів і витрат операційної діяльності. Доходи операційної діяль­ності — збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов' язань від здійснення операцій з ре­алізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших операцій (крім фінансових та інвестиційних), що призводить до збільшення влас­ного капіталу. Витрати операційної діяльності — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зо­бов' язань від здійснення операцій з виробництва і реалізації про­дукції (товарів, робіт, послуг) та інших операцій (крім фінансо­вих та інвестиційних), що призводить до зменшення власного ка­піталу.

У бухгалтерському обліку доходи та витрати повинні відо­бражатися згідно з принципом нарахування і відповідності дохо­дів і витрат [9]. Виходячи з принципу нарахування, доходи та ви­трати відображаються в обліку в момент їх виникнення неза­лежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Згідно з принципом відповідності доходів і витрат для визначення фі­нансового результату необхідно порівняти доходи звітного пері­оду з витратами, здійсненими для одержання цих доходів.

Відповідно до національних стандартів бухгалтерського облі­ку доходи операційної діяльності включають:

• доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

• інші операційні доходи.

У свою чергу витрати операційної діяльності поділяються на:

• собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

• адміністративні витрати;

• витрати на збут;

• інші витрати операційної діяльності.

Облік доходів і витрат операційної діяльності ведеться на від­повідних рахунках, передбачених Планом рахунків [10, 11].

Детальніше склад доходів і витрат у розрізі рахунків бухгал­терського обліку представлено в табл. 1.

Таблиця 1

СКЛАД ДОХОДІВ І ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РАХУНКИ ДЛЯ ЇХ ОБЛІКУ

Доходи

Витрати

Основна операційна діяльність

70 «Доходи від реалізації»

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

702 «Дохід від реалізації товарів»

703 «Дохід від реалізації робіт і по­слуг»

704 «Вирахування з доходу»

90 «Собівартість реалізації»

 

901 «Собівартість реалізованої гото­вої продукції»

902 «Собівартість реалізованих то­варів»

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»

 

92 «Адміністративні витрати»

 

93 «Витрати на збут»

Закінчення табл. 1

Доходи Витрати

Інша операційна діяльність

71 «Інший операційний дохід»

94 «Інші витрати операційної діяль­ності»

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які облі­ковуються за справедливою вартістю»

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»

712 «Дохід від реалізації інших обо­ротних активів»

713 «Дохід від операційної оренди активів»

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

715 «Одержані штрафи, пені, не­устойки»

716 «Відшкодування раніше списа­них активів»

717 «Дохід від списання кредиторсь­кої заборгованості»

718 «Дохід від безоплатно одержа­них оборотних активів»

719 Інші доходи операційної діяль­ності

940 «Витрати від первісного визнан­ня та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вар­тістю»

941 «Витрати на дослідження і роз­робки»

942 «Собівартість реалізованої іно­земної валюти»

943 «Собівартість реалізованих ви­робничих запасів»

944 «Сумнівні та безнадійні борги»

945 «Втрати від операційної курсової різниці»

946 «Втрати від знецінення запасів»

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

948 «Визнані штрафи, пені, неустойки

949 «Інші витрати операційної діяль­ності

Відповідно до П(С)БО 16 [8], собівартість реалізованої продук­ції (робіт, послуг) складається з:

— виробничої собівартості продукції (робіт, послуг);

— нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;

— понаднормативних виробничих витрат. У свою чергу, до виробничої собівартості включаються:

— прямі матеріальні витрати;

— прямі витрати на оплату праці;

— інші прямі витрати;

— загальновиробничі витрати.

Досить докладний перелік витрат, що підлягають включенню до складу загальновиробничих витрат (далі — ЗВВ), наведено в пункті 15 П(С)БО 16 [8]. До таких витрат віднесено витрати на управління виробництвом, амортизацію основних засобів загаль-новиробничого призначення, витрати на утримання та експлуата­цію необоротних активів загальновиробничого призначення, ви­трати на вдосконалення технології і організації виробництва, ви­трати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень, витрати на охорону праці та ін.

На відміну від раніше діючого порядку обчислення собіварто­сті в нинішній час виробнича собівартість продукції (робіт, по­слуг) включає лише витрати, безпосередньо пов' язані з виробни­цтвом продукції, зумовлені технологією і організацією вироб­ництва, а в частині витрат на управління — тільки загальновироб-ничі витрати. Тепер адміністративні (загальногосподарські) ви­трати і витрати на збут підлягають віднесенню до витрат підпри­ємства в періоді їх виникнення.

Протягом місяця адміністративні витрати акумулюються на ра­хунку 92 «Адміністративні витрати», а в кінці періоду відносяться на зменшення фінансового результату операційної діяльності. Згід­но з п. 18 П(С)БО 16 [8] адміністративні витрати включають зага­льногосподарські витрати, пов' язані з управлінням і обслугову­ванням підприємства, а саме: загальні корпоративні та представ­ницькі витрати, витрати на утримання адміністративно-управлін­ського персоналу, витрати на утримання необоротних активів за­гальногосподарського призначення; винагорода за професійні по­слуги (юридичні, аудиторські, оцінка майна), витрати на підготов­ку і перепідготовку кадрів, витрати на охорону та оплату послуг зв' язку, інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати підприємства, пов' язані зі збутом продукції (робіт, послуг), обліковуються на рахунку 93 «Витрати на збут» (облік ведеться аналогічно обліку адміністративних витрат) і включа­ють: витрати на оплату праці, відрядження працівників підрозді­лів, що забезпечують збут; витрати на операційну оренду, стра­хування, амортизацію, ремонт і утримання необоротних активів, пов' язаних зі збутом; витрати на пакувальні матеріали і тару; ви­трати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг); витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; інші витрати щодо збуту.

Як видно з табл. 1, субрахунки до рахунків 92 та 93 Планом рахунків не передбачені, тобто підприємство за бажанням вста­новлює їх самостійно. Зважаючи на те, що не завжди в бухгалте­рії відкриваються субрахунки до рахунків 92 і 93 або відкрива­ються в незручному для аналізу розрізі, в економістів виникаютьпевні труднощі з постатейним аналізом адміністративних витрат та витрат на збут. Враховуючи той факт, що статті витрат, які підприємства обліковують на рахунках 92 та 93, мають уніфіко­ваний характер для більшості підприємств, автор пропонує впро­вадити та додати до Плану рахунків єдині для всіх підприємств субрахунки до вищезгаданих рахунків (табл. 2).

Таблиця 2

ДЕТАЛІЗАЦІЯ РАХУНКІВ 92 ТА 93 ЗА УМОВ ОПТИМІЗАЦІЇ

92 «Адміністративні витрати»

921 «Утримання адміністративно-управлін­ського персоналу»

 

922 «Утримання необоротних активів загаль­ногосподарського призначення»

 

923 «Загальні корпоративні та представни­цькі витрати»

 

924 «Охорона та зв'язок»

 

925 «Професійні послуги»

 

926 «Інші витрати загальногосподарського призначення»

93 «Витрати на збут»

931 «Утримання персоналу підрозділів збуту»

 

932 «Утримання необоротних активів, пов'я­заних зі збутом»

 

933 «Реклама та маркетинг»

 

934 «Гарантійний ремонт та обслуговування»

 

935 «Пакувальні матеріали і тара»

 

936 «Інші витрати, пов'язані зі збутом»

До інших витрат від операційної діяльності належать такі ви­трати:

— витрати на дослідження та розробки;

— собівартість реалізованих валюти та виробничих запасів;

— нестачі, втрати, борги, штрафи, неустойки;

— утримання об' єктів соціальної інфраструктури;

— благодійна допомога;

— безоплатна передача виробничих запасів;

— витрати на проведення свят;

інші витрати, які виникають під час господарської діяльно­сті підприємства та не відносяться до фінансової чи інвестиційної діяльності.

Облік вищезазначених витрат ведеться на рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» в розрізі субрахунків, передба­чених Планом рахунків (табл. 1).

Серед інших доходів та витрат операційної діяльності хотіло­ся б звернути увагу на доходи та витрати об' єктів соціальної ін­фраструктури.

Відповідно до п. 20 П(С)БО 16 [8] витрати на утримання об' єктів соціально-культурного призначення відносяться до ін­ших операційних витрат. Для їх відображення в бухгалтерському обліку призначено субрахунок 949 «Інші витрати операційної ді­яльності». Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків [6] на субрахунку 949 узагальнюється інформація, зокрема про витрати житлово-комунальних та обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних установ, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого і культурного призначення тощо. Але крім витрат соціально-культурного призначення на даному субрахунку підприємство обліковує й інші витрати, які не знай­шли відображення на субрахунках 940—948 рахунка 94.

Окремо слід сказати про порядок відображення в бухгалтерсь­кому обліку доходів від діяльності житлово-комунальних та об­слуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, санато­ріїв та інших закладів оздоровчого і культурного призначення підприємства. Інакше кажучи, доходів у вигляді плати, що вно­ситься працівниками підприємства, на балансі якого значаться об' єкти соціальної інфраструктури, за утримання дітей у дитячих садках або яслах, оплати за путівки до дитячих таборів відпочин­ку, проживання працівників у гуртожитку, харчування працівни­ків у їдальні. Ці суми обліковуються у складі інших операційних доходів та відображаються на субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності». Але крім вищезазначених доходів на субрахунку 719 можуть обліковуватися й інші доходи, які не знайшли відображення на субрахунках 710—718, зокрема доходи від операцій з тарою, доходи від інвентаризації тощо [11].

Враховуючи постійний характер обліку доходів і витрат об' єк-тів соціально-культурного призначення підприємств та необхід­ність співставлення цих показників з метою контролю та управ­ління ними автором пропонується ввести окремі субрахунки для

їх обліку за рахунок об'єднання подібних за змістом статей ін­ших операційних доходів і витрат, а саме:

• субрахунок 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів» та субрахунок 716 «Відшкодування раніше списаних акти­вів» об' єднати у субрахунок 716 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів та відшкодування раніше списаних активів»;

• субрахунок 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» та субрахунок 946 «Втрати від знецінення запасів» об' єднати у суб­рахунок 946 «Нестачі, втрати від псування цінностей та знеці­нення запасів».

Крім вищезазначених перетворень автор пропонує закодувати всі субрахунки рахунків 71 та 94 за принципом відповідності до­ходів та витрат.

Таким чином, з урахуванням запропонованих автором перетво­рень рахунки 71 «Інший операційний дохід» та 94 «Інші витрати операційної діяльності» будуть мати таку деталізацію (табл. 3).

Таблиця 3

ДЕТАЛІЗАЦІЯ РАХУНКІВ 71 ТА 94 З УРАХУВАННЯМ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

71 «Інший операційний дохід»

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліко­вуються за справедливою вартістю»

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»

712 «Дохід від реалізації інших обо­ротних активів та послуг»

713 «Дохід від операційної оренди активів»

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

715 «Одержані штрафи, пені, не­устойки»

716 «Дохід від безоплатно одержа­них оборотних активів та відшкоду­вання раніше списаних активів»

717 «Дохід від списання кредитор­ської заборгованості»

718 «Доходи об'єктів соціальної сфери»

719 «Інші доходи операційної діяль­ності» 94 «Інші витрати операційної діяльності»

940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які облі­ковуються за справедливою вартістю»

941 «Собівартість реалізованої інозем­ної валюти»

942 «Собівартість реалізованих ін­ших оборотних активів та послуг»

943 «Витрати на дослідження і роз­робки»

944 «Втрати від операційної курсової різниці»

945 «Визнані штрафи, пені, неустойки»

946 «Нестачі, втрати від псування цінностей та знецінення запасів»

947 «Сумнівні та безнадійні борги»

948 «Витрати об'єктів соціальної сфери»

949 «Інші витрати операційної діяль­ності»

Висновки. Таким чином, дослідивши економічну сутність та теоретичні аспекти обліку доходів і витрат операційної діяльнос­ті, автор виявив деякі недоліки щодо облікового інструментарію, а саме відсутність загальноприйнятих субрахунків для обліку статей адміністративних витрат, витрат на збут, доходів і витрат об' єктів соціальної сфери. З метою надання керівництву підпри­ємств найбільш повної інформації щодо здійснення операційної діяльності автор запропонував створити субрахунки до рахунків 92, 93 та скоригувати діючі субрахунки до рахунків 71 та 94. За­значені нововведення автор рекомендує затвердити на національ­ному рівні шляхом внесення змін до діючого Плану рахунків.

Література

1. Берсуцький Я. Г., Марчак Н. В. Фінансовий облік: Навч. посіб. у 2 ч. Ч. 2. — Донецьк: ДонУЕП, 2008. — 270 с.

2. Маляревський Ю. Д. Лабунська С. В., Безкоровайна Л. В. Перспе­ктиви управлінського обліку: організаційно-економічний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства: Монографія. — Х.: ХНЕУ, 2008. — 164 с.

3. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2009. — 503 с.

4. Никифорак І. І. Облік та аналіз операційної діяльності підпри­ємств міського електротранспорту. Автореферат к. е. н. — Тернопіль, 2008. — 12 с.

5. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2006. — 526 с.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінан­сові результати»: Затверджено наказом МФУ від 31.03.1999 № 87.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход»: За­тверджено наказом МФУ від 09.11.1999 № 290.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: За­тверджено наказом МФУ від 31.12.1999 № 318.

9. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-IV (зі змінами та доповненнями) // Відо­мості Верховної ради України. — 1999. — № 996. — С. 53.

10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо­бов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затвер­джено наказом МФУ від 30.11.1999 № 291.

11. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського об­ліку активів, капіталу, зобов' язань і господарських операцій підпри­ємств і організацій: Затверджено наказом МФУ від 30.11.1999 № 291.

Статтю подано до редакції 18.02.11 р.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О В Романенко - Доходи і витрати операційної діяльності економічна сутність, склад та інструментарій обліку

О В Романенко - Ефективність витрат будівельних організацій з пересувним режимом роботи

О В Романенко - Стратегічний аналіз вартості підприємства

О В Романенко - Анализ надежности узлов электропоездов эпл9т и эпл2т на основе информационной системы надежность-экспресс