Н В Глєбова, Л М Стиренко - Облік у банках - страница 1

Страницы:
1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОБЛІК

Гпєбова Н. В. Стиренко Л. М.

уБАНКАХ

Глєбова Н. В. Стиренко Л. М.

ОБЛІК У БАНКАХ

Навчальний посібник

Харків. Вид. ХНЕУ, 2009

УДК657.22:336.717.16(075.8) ББК65.052.21я73 Г53

Рецензенти: докт. екон. наук, професор, зав. кафедри економічного аналізу та бухгалтерського обліку Національного технічного університету "ХПІ" Тимофеев В. М.; канд. екон. наук, доцент, зав. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного університету внутрішніх справ Лукін В. О.; начальник Харківського обласного управління ВАТ "Ощадбанк" Сороколіта О. В.

Затверджено на засіданні вченої ради Харківського національного економічного університету.

Протокол № 10 від 03.04.2009 р.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-2266 від 31.10.2008 р.)

Глєбова Н. В.

Г53 Облік у банках : навчальний посібник / Н. В. Глєбова,

Л. М. Стиренко. — Харків : Вид. ХНЕУ, 2009. — 308 с. (Укр. мов.)

Подано матеріал за темами даної навчальної дисципліни, що є важливою складовою загальноекономічної підготовки студента. Розкрито головні підходи до формування чинних методик обліку банківських операцій на основі рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, а також для викла­дачів і всіх, хто цікавиться бухгалтерським обліком.

ISBN 978-966-676-357-3 УДК 657.22:336.717.16(075.8)

ББК 65.052.21 я73

© Харківський національний

економічний університет, 2009

© Глєбова Н. В.

Стиренко Л. М.

2009

Вступ

Бухгалтерський облік - одна з головних функцій управління діяльністю банку. Він ведеться в банківській установі від дня створення до моменту ліквідації. Тому виникає необхідність у добре підготовлених спеціалістів за фахом, які обізнані в організації та проведенні бухгалтерського процесу.

І\/Іета навчального посібника - навчити всіх студентів головних підходів до формування чинних методик обліку банківських операцій на основі рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, сприяти оволодінню необхідними теоретичними знаннями з бухгалтерського обліку основних банківських операцій, формувати в них практичні навички на такому рівні, який би дозволив легко орієнтуватися в питаннях облікової політики банку, у складанні та контролі банківських операцій і документів, у веденні обліку на основі прийнятих міжнародних стандартів, і стимулювати до використання надалі здобутих знань та навичок при рішенні завдань обліку в банках, адаптуючи їх до практичної роботи.

Щоб володіти всебічно знаннями з бухгалтерського обліку, необхідно мати навики формулювати ту чи іншу господарську операцію, знати яким документом вона має бути оформлена, термін і кореспондуючі рахунки, на яких повинна вона знайти своє відображення.

Навчальна дисципліна "Облік у банках" належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін галузі знань "Економіка і підприємництво" напряму підготовки "Облік і аудит".

Таким  чином,   основна  мета  посібника  - допомогти здобути студентам для виконання професійних завдань на освітньо-кваліфікаційному рівні "бакалавр" наступні компетенції:

систематизувати положення, інструкції, методичні рекомендації з питань організації бухгалтерського обліку в банківських установах;

вчасно складати та відповідним чином оформляти первинну облікову документацію у момент проведення банківської операції;

обробляти первинні та зведені бухгалтерські документи по всіх об'єктах банківського обліку і зберігати їх;

систематизувати за датами проведені банком операції, а також проведені та прийняті до обліку документи;

відкривати рахунки клієнтам банків як у національній, так і в

іноземній валютах;вести облік операцій, здійснюваних різними видами кас банків; організовувати облік безготівкових розрахунків у банках за допомогою різних форм розрахункових документів;

оцінювати капітал банків і відображати в обліку результати поточного року в діяльності банків;

вести облік доходів і витрат банків;

вести облік операцій з видачі кредиту фізичним особам та суб'єктам господарської діяльності;

формувати резерви під кредитні ризики; нараховувати відсотки з депозиту, вести облік його номіналу; відображати в обліку операції зі сплати та погашення депозиту; відображати в обліку операції, здійснювані банками за дорученням їх клієнтів;

вести облік міжбанківських обмінних операцій у національній та іноземній валютах;

засвоїти принципи методики обліку окремих операцій банків; знати методи та техніку обліку за всіма ступенями облікового процесу банку;

складати первинну облікову документацію з усіх операцій банків.

Зміст

Вступ З Змістовний модуль 1. Формування облікової системи банку

та основних принципів його діяльності 5 Тема 1. Комерційні банки як самостійні фінансово-кредитні

установи. Основи їх діяльності 5

1.1. Комерційні банки у кредитній системі 5

1.2. Банківська система України на сучасному етапі 9

1.3. Цілі та функції НБУ 11

1.4. Види комерційних банків 13

1.5. Операції, які здійснюють комерційні банки 17

1.6. Форми організації та структура комерційних банків 19

1.7. Функції комерційних банків 22 Тема 2. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку

в банках 24

2.1. Організація обліку в комерційних банках 24

2.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках 31

2.3. Особливості обліку господарських операцій банку

за принципом нарахування 33

2.4. Особливості побудови Плану рахунків 35

2.5. Характеристика параметрів аналітичного обліку 42 Тема 3. Облік капіталу 46

3.1. Бухгалтерська оцінка капіталу банку 46

3.2. Порядок обліку операцій із формування статутного капіталу банку

52

3.3. Облік операцій за розрахунками з акціонерами банку 54

Тема 4. Облік доходів і витрат 56

4.1. Класифікація доходів і витрат банку як об'єктів обліку 56

4.2. Правила обліку доходів і витрат комерційного банку 66

4.3. Бухгалтерський облік доходів і витрат комерційного банку 70

4.4. Податковий облік у банках 80

4.5. Порядок закриття рахунків доходів і витрат та визначення фінансового результату діяльності банку 91

Тема 5. Облік касових операцій 94

5.1. Організація обліку касових операцій у комерційних банках 94

5.2. Бухгалтерський облік грошових коштів 101

5.3. Облік операцій банку з підкріплення операційної каси банку готівкою

107

5.4. Облік операцій з використанням платіжних карток 113 Тема 6. Облік розрахункових операцій 120

6.1. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валютах і режим функціонування цих рахунків.

Переоформлення та закриття рахунків 120

6.2. Облік операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками

130

6.3. Кореспондентські відносини між банківськими установами 149

Змістовний модуль 2. Відображення в обліку фінансово-господарської діяльності банку 154 Тема 7. Облік операцій банку з кредитування 154

7.1. Сутність кредитних операцій. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій КБ 154

7.2. Документальне оформлення та облік видачі кредиту 160 7.3 Віднесення кредиту до складу простроченої заборгованості 166

7.4. Облік погашення кредиту 167

7.5. Нарахування доходів та формування прострочених нарахованих доходів за кредитами 168

7.6. Облік окремих кредитних операцій 176 Тема 8. Облік депозитних операцій 181

8.1. Економічна сутність депозитних операцій, їх класифікація

та загальна характеристика 181

8.2. Облік номіналу депозиту 186

8.3. Облік процентних витрат за депозитами 188

8.4. Відображення в обліку погашення депозитів 193 Тема 9. Облік операцій банку з цінними паперами 196

9.1. Класифікація цінних паперів для їх оцінки та відображення

в обліку 196

9.2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку 201

9.3. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж 207

9.4. Облік цінних паперів у портфелі банку до погашення 211

9.5. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії 215 Тема 10. Облік операцій банку в іноземній валюті 218

10.1. Сутність і класифікація валютних операцій комерційних банків 218

10.2. Облік обмінних операцій з іноземною валютою 223

10.3. Особливості роботи з готівковою іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті 232

10.4. Бухгалтерській облік валютних операцій банку

з використанням платіжних карток236 Тема 11. Облік операцій банку з основними засобами та

нематеріальними активами 242

11.1. Критерії визнання основних засобів і нематеріальних активів

у бухгалтерському обліку 242

11.2. Облік операцій з придбання і створення основних засобів

і нематеріальних активів 245

11.3. Облік операцій з переоцінки основних засобів 247

11.4. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів 250

11.5. Відображення в обліку вибуття та інвентаризації основних засобів та нематеріальних активів 253 Тема 12. Облік операцій банку з лізингу 256 12.1 Економічна сутність лізингу 256

12.2. Облік операцій з фінансового лізингу 260

12.3. Облік операцій з оперативного лізингу 264 Використана література 267 Додатки 273

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Глєбова Наталія Володимирівна Стиренко Лілія Миколаївна

ОБЛІК У БАНКАХ

Навчальний посібник

Відповідальний за випуск Тютюнник П. С. Відповідальний редактор Сєдова Л. М.

Редактор Грицай І. М. Коректор Гергеша А. В.

План 2009 р. Поз № 23-П.

Підп. до друку 8.102009 Формат 60 х 90 1/16. Папір Multicopy. Друк Riso. Ум.-друк. арк. 19,25. Обл.-вид. арк. 24,06. Тираж 400 прим. Зам. № 750 Видавець і виготівник— видавництво ХНЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи Дк № 481 від 13.06.2001 р.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Н В Глєбова, Л М Стиренко - Облік у банках