Р Б Кравець - Дослідження поведінки учасників веб-спільнот та їх класифікація - страница 1

Страницы:
1  2 

The Theory of Learning in Games. MIT Press, 1998. 15. Катренко А. В. Дослідження операцій. Підручник. - Львів: Магнолія плюс, 2004. 16. Воробьев Н.Н. Основы теории игр: Бескоалиционные игры. - М. : Наука, 1984. 17. Мулен Э. Теория игр с примерами из математической экономики. - М. : Мир, 1985. 18. Стогний А.А., Кондратьев А.И. Теоретико-игровое информационное моделирование в системах принятия решений. - К.: Наукова думка, 1986. 19. Назин А.В., Позняк А.С. Адаптивный выбор вариантов: Рекуррентные алгоритмы. - М.: Наука, 1986. 20. Цыпкин Я.З., Позняк А.С. Рекуррентные алгоритмы оптимизации в условиях неопределенности // Итоги науки и техники. Сер. Техническая кибернетика. - 1989. - Т. 16. - С. 3 - 70. 21. Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Псевдоградиентные алгоритмы адаптации и обучения // Автоматика и телемеханика. - 1973. - № 3. - С. 45-68. 22. Опойцев В.И. Равновесие и устойчивость в моделях коллективного поведения. - М.: Наука, 1977. 23. Вазан М. Стохастическая аппроксимация. - М.: Мир, 1972. 24. Невельсон М.Б., Хасьминский Р.З. Стохастическая оптимизация и рекуррентное оценивание. - М.: Наука, 1972.

УДК 004.773.2

Р.Б. Кравець, А.М. Пелещишин, Ю.О. Серов

Національний університет "Львівська політехніка" кафедра інформаційних систем і мереж

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ВЕБ-СПІЛЬНОТ

ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

© Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Сєров Ю.О., 2008

Розглянуто актуальну проблему дослідження та аналізу поведінки учасників Веб-спільноти (форуму) визначено характерні риси, визначено класи та розроблено правила класифікації Веб-спільноти.

Article consideres actual problem of research and analysis Web-community members behaviour, members typical features definition, members classiffication and members classification rules development.

Постановка проблеми

Сьогодні Веб-форуми є одним з найпотужніших та найпопулярніших сервісів WWW, які призначені для організації спілкування користувачів мережі. Веб-форуми є унікальним джерелом інформації, місцем накопичення великих обсягів важливої, цінної інформації та знань, двигуном різноманітних комерційних та суспільних проектів.

Необхідним та надзвичайно важливим засобом забезпечення існування та повноцінного функціонування Веб-спільнот є постійне повноцінне управління Веб-спільнотою. Невчасне, невдале управління як інформаційним наповненням, так і учасниками Веб-спільноти може знизити ефективність (авторитетність, популярність) її функціонування чи навіть зруйнувати Веб-спільноту.

Учасниками Веб-спільнот (форумів) можуть бути люди (у більшості випадків) або інтелектуальні агенти, які володіють певним стилем поведінки, мають притаманні їм риси характеру. Життя Веб-спільнот визначають їх учасники, тому очевидним є необхідність грунтовного дослідження та аналізу поведінки учасників спільноти.

У процесі аналізу учасників Веб-спільноти та їх поведінки необхідно виділити можливості учасників спільноти, головні риси, характерні для більшості учасників і на основі цих рис розробити систему (правила) класифікації учасників форуму.

Це потрібно для вироблення критеріїв визначення "корисності" учасників для спільноти з погляду творця, розроблення правил та алгоритмів управління спільнотою та учасниками, створення системи та розроблення критеріїв класифікації учасника Веб-спільноти.

Всі перелічені задачі є основою правильного та ефективного управління Веб-спільнотою.

Аналіз останніх досліджень 2.1. Системи управління інформаційним наповненням (СУІН) для Інтернет-форумів.

(Content Management Systems (CMS))

Функціонування сайту Інтернет-спільноти неможливе без програмного комплексу, який би забезпечував виконання базового набору функцій, необхідних для реєстрації учасників, опублікування контенту, управління контентом і учасниками. Необхідність таких програмних комплексів призвела до того, що сьогодні існують програмні комплекси - системи управління інформаційним наповненням, створені на основі сучасних Веб-технологій (мова веб-програмування (PHP, Perl)+MySQL). Такі системи мають типову структуру схеми даних і володіють усіма базовими необхідними функціями, які забезпечують функціонування Інтернет-форуму. Тому більшість Інтернет-форумів функціонують на базі масових популярних систем управління інформаційним наповненням. Існують винятки, проте індивідуально розроблені програмні комплекси все одно мають типову структуру.

Серед масових популярних СУІН є як комерційні продукти, так і такі, що поширюються безкоштовно.

До найпопулярніших сьогодні СУІН належать: vBulletin, Invision, phpBB, XMB. Аналізуючи найпопулярніші СУІН, виділимо основні об'єкти Веб-спільноти як інформаційної системи (рис. 1.)

Форуми (Forums)

,       -.....-----......—г

id

Назва

Кількість Гілки

КількістьІПовідомлення

Опис

Тема?

 

 

-+— v

Рис.1. Структура даних СУІН Веб-спільноти

Як видно з рисунка, основними складовими інформаційної системи, якою є Веб-спільнота, є Учасники (Members) та Інформаційне наповнення (Форуми (Forums), Дискусії (Threads), Повідомлення (Posts)). Кожна з цих двох складових є важливою і взаємозалежною.

Учасники форуму є об'єктом, який створює інформаційне наповнення Веб-спільноти, і своєю чергою, це інформаційне наповнення приваблює людей, які стають новими учасниками Веб-спільноти.

Цілі статті

Завдання статті - дослідити та проаналізувати Веб-спільноти, виділити основні риси учасників Веб-спільнот та розробити систему їх класифікації.

Кожна людина, а відповідно і учасник спільноти, володіє певними рисами характеру, стилем висловлення думок, має певні уподобання, ставить перед собою певні завдання. Тому проаналізувавши висловлювання та поведінку учасника спільноти, можна виділити деякі притаманні йому риси характеру, стиль повідомлень, інтереси. Ґрунтуючись на результатах аналізу, можна виділити основні класифікаційні риси учасників, важливі з погляду управління спільнотою. На основі виділених рис учасників можна створити певні класифікаційні правила і на їх основі поділити учасників спільноти на класи.

Отже, цілями статті є:

аналіз поведінки учасників Веб-спільноти;

дослідження прав та можливостей учасників Веб-спільнот у межах типових СУІН; вивчення та представлення за допомогою апарату нечітких множин основних рис учасників Веб-спільноти;

виділення основних класів Веб-спільноти, побудова продукційних правил, які визначатимуть приналежність учасників до класів.

Основний матеріал Учасники Веб-спільноти

Учасником Веб-спільноти будемо вважати людину або інтелектуального агента (бот), який відвідує сайт Веб-спільноти, читає (зчитує) чи публікує інформацію (контент) його у вигляді дискусій та повідомлень на форумі.

Кожен зареєстрований учасник Веб-спільноти характеризується такою множиною параметрів

Учасник= (ip, login, password, e-mail, останній візит, персональні дані, множина повідомлень, множина розпочатих дискусій, множина отриманих відгуків, множина

висловлених відгуків)

Типи учасників Веб-спільноти в СУІН

З погляду прав та повноважень, учасники спільноти належать до одного з класів:

незареєстровані (гості) - можуть лише переглядати (не завжди в повному обсязі) теми та повідомлення інших учасників сайту-спільноти.

зареєстровані учасники - можуть переглядати повідомлення, брати участь у дискусіях та опитуваннях, створювати дискусії та опитування, коректувати власні повідомлення.

модератори - крім можливостей, які мають зареєстровані учасники, модераторам належать функції управління контентом у „своїй" темі: коректування повідомлень та дискусій (у визначених розділах) - видалення некоректних, беззмістовних повідомлень та повідомлень, що не стосуються теми, популяризація та реклама форуму, залучення нових учасників.

адміністратори - в ієрархії спільноти мають найвищий статус; окрім функцій модератора, виконують функції "вчителя" (реєстрація учасників, допомога учасникам) та "наглядача" (блоку­вання порушників), призначення модераторів тем, а також технічна підтримка, популяризація та реклама форуму, залучення нових учасників.

Кожен з типів учасників, окрім незареєстрованих, має свої права, які для наочності подамо в табл. 1.

Таблиця 1

Права учасників форуму відносно створення та модифікації контенту і впливу на інших учасників

Можливості

Зареєстрований учасник

Модератор

Адміністратор

Створення контенту

+

+

+

Управління контентом

Свій

Передбачені теми

+

Управління учасниками

-

-/+

+

Також кожен з учасників, залежно від приналежності до одного з класів, володіє певними можливостями для впливу на інформаційне наповнення спільноти та інших учасників. Очевидно, що найменше можливостей має зареєстрований учасник, а найбільше - адміністратор.

Основні риси учасників Веб-спільноти

З метою подальшої класифікації учасників Веб-спільноти виділимо основні характерні риси учасників:

Активність;

Креативність;

Атрактивність;

Реактивність;

Лояльність.

Для представлення рис учасників спільноти застосуємо апарат нечітких множин. Усі перелічені риси учасників спільноти відносно усього форуму можна визначити, аналізуючи їх поведінку в межах спільноти: активність визначається кількістю контенту, які вони створюють; креативність - якістю контенту і тим, як реагують на нього інші учасники спільноти; атрактивність - кількістю учасників, які реагують на створений контент; реактивність - способом участи в дискусіях, лояльність - реакцією на контент інших учасників.

Активність

Активність - риса, яка визначається кількістю повідомлень учасника та нових дискусій, які він пропонує для обговорення. Учасники, яким притаманна така риса поведінки, часто є авторами нових дискусій, беруть участь у багатьох дискусіях.

Активність учасника може проявлятися у таких напрямках:

Створення дискусій;

Створення опитувань;

Голосування в опитуваннях;

Створення повідомлень;

Оцінка дій інших учасників спільноти;

Розглянемо окремо кожен з цих видів активності.

Активність створення дискусій представимо як відношення кількості дискусій, які створив учасник mi, до загальної кількості дискусій створених усіма учасниками спільноти:

. /      7   \   card (Thread (member.))

ActivityThread (memberi) =-4     ,   к     ч-~, де

card(Thread)

через card (X) — позначатимемо потужність множини Х,

ActivityThread (mi) — активність i -го учасника (member) у свторенні дискусій;

Thread (member ) — множина усіх дискусій, які створив i -й учасник (member);

Thread(memberi ) — усі дискусії, які розпочав i -й учасник.

Thread —множина усіх дискусій.

Активність створення опитувань (ActicityPoll (member )) представимо як відношення опитувань, створених учасником до загальної кількості опитувань: . ґ      і   \   card (Poll (member))

ActicityPoU (memberi ) =-Ь- )       л     l" , де

card(Poll)

Poll(memberi ) — множина усіх опитувань, які створив i -й учасник; Poll(memberi ) — множина усіх опитувань, які створив i -й учасник, Poll — множина усіх опитувань, які існують на форумі.

Аналогічно активність учасника у голосуванні в опитуваннях ( ActicityVote (member))

представимо як відношення опитувань, у яких взяв участь учасник форуму, до загальної кількості опитувань:

. /      7   \   card (Vote(member))

ActiCityVote (member, ) =- ,(n   „4 , де

card [Poll)

Vote(memberi) — усі опитування у яких проголосував учасник, а

Poll — усі опитування, які існують на форумі.

Активність створення повідомлень представимо як відношення усіх повідомлень учасника до загальної кількості повідомлень, створених на форумі: . ґ      і   \   card [Post [member.))

ActicityPost [member, ) =- ,/„     л-- , дЄ

card[ Post)

ActicityPost (member ) — активність i -го учасника (member) у створенні повідомлень; Post (member ) — множина усіх повідомлень, які створив i -й учасник (member); Post (member) — множина, усіх повідомлень i -го учасника (member), тобто кількість написаних ним повідомлень.

Post —множина усіх повідомлень на форумі.

Активність оцінки дій інших учасників спільноти представимо як відношення усіх відгуків дій учасників форуму, здійснених i -м учасником спільноти, до усіх відгуків здійснених усіма учасниками спільноти:

. ґ      7   \   card (Feedback (member))

ActicityFeedback (member, ) = -"-77^-^-, де

\_\_

card (Feedback )

Feedback(mi) — усі відгуки, які здійснив i -й учасник (member), Feedback — усі відгуки, здійснені в межах спільноти.

Такі способи комплексної оцінки активності учасників дають можливість детальніше оцінити та класифікувати кожного учасника спільноти.

Креативність

Креативність - риса, яка визначається якістю (розмір та корисність відповіді) повідомлень учасника. Учасники, яким притаманна така риса поведінки, часто є авторами нових дискусій, які починаються великим змістовним повідомленням.

Представимо креативність як середнє арифметичне відношень кількості позитивних відгуків до загальної кількості відгуків на кожне з повідомлень учасника.

"  card(Feedback   (postJ (memberi))))

(       )  j card(Feedbacktotal (postJ (memberi)))

Creativity (member ) =-7-7--, де

card(Post(memberi ))

Feedbackpositive (postj (member)) — усі позитивні відгуки на j -те повідомлення i -го учасника

Feedbacktotal (postj (member )) — усі відгуки на j -те повідомлення i -го учасника; Pos (memberi ) — усі повідомлення i -го учасника.

Атрактивність

Атрактивність - риса, яка визначається реакцією на повідомлення, які створює учасник спіль­ноти. Атрактивні повідомлення провокують велику (багато повідомлень) дискусію, часто цитуються.

Атрактивність представимо як середнє арифметичне відношень кількості учасників, що відреагували на появу повідомлення, до загальної кількості учасників.

N, card {Feedback {postj (member{)))

/ ч     j card (Member)

Attractivity(memberi) =--,--,-у:-, де

card (Post (memberi))

Feedback (post j (member )) — відгуки учасників на j -те повідомлення i -го учасника; Member — множина учасників спільноти; Post(memberi ) — кількість повідомлень i -го учасника.

Реактивність

Реактивність  -  риса,  яка  визначається  швидкістю  (час  написання відповіді/репліки) реагування учасника на дискусії, які обговорюються на форумі. Реактивність представимо такою залежністю:

card (Post( member ))

__j=1_

л        , •   • ,   / г       \ card (Post (member:))

Reactivity(memberi )= c     1   1     l", де

At j час j -ї реакції на повідомлення;

Post(memberi ) — усі повідомлення i -го учасника.

c > 2 - величина, яка залежить від появи нових повідомлень на форумі.

Тобто реактивність обернено пропорційна At, лежить у проміжку [0;1], очевидно, що чим менший час кожної реакції учасника, тим вища реактивність учасника

Лояльність

Лояльність - риса, яка визначається ставленням учасника до спільноти, його зацікавленістю в успішному та якісному житті спільноти. Лояльність можна визначити, проаналізувавши його поведінку, а саме те, як він висловлюється стосовно повідомлень інших учасників.

Представимо лояльність як відношення кількості відгуків учасника, які збіглися з відгуками більшості учасників спільноти, до загальної кількості відгуків учасника.

Loyalty{memberi) = caard (Freedbackmatch (memberi)), де card (Feedbacktotal (memberi))

Feedbackmatch (memberi) відгуки i -го учасника, які збіглися з думкою спільноти;

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Р Б Кравець - Дослідження поведінки учасників веб-спільнот та їх класифікація

Р Б Кравець - Інтернет сучасні технології та бізнес-моделі

Р Б Кравець - Організація багатовимірного подання та аналізу інформації у реляційних базах даних