Д М Чирка - Документування на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності - страница 1

Страницы:
1  2 

Чирка Д.М. Документування на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності

УДК 657 Чирка Д.М.

ДОКУМЕНТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Визначено місце процесу документування в загальній системі бухгалтерського обліку на підприємстві, проаналізовано та систематизовано за відповідними ознаками основні види документів, що складаються для оформлення відносин експорту та імпорту товарів і послуг

Постановка проблеми. Кожне підприємство, яке займається певною господарською діяльністю, здійснює ряд господарських операцій, що мають бути відображені в бухгалтерському обліку. Проте, щоб таке відображення було можливе, необхідна наявність документу, який підтверджує факт здійснення господарської операції.

Документуванню операцій з експорту та імпорту товарів і послуг потрібно приділяти особливу увагу, оскільки вони мають ряд особливостей, які відрізняють їх від звичайних господарських операцій, що здійснюється всередині країни. Зокрема, документи за зовнішньоекономічними операціями у деяких випадках складаються іноземною мовою та мають не характерну для українського законодавства форму, заповнюються як в іноземній так і в національній валюті, регулюються міжнародним та вітчизняним законодавством.

Такі специфічні риси документального оформлення зовнішньоекономічних відносин, що зумовлює виникнення у суб'єктів господарювання ряду проблемних питань під час здійснення експортно-імпортних операцій, визначають актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В ході дослідження літературних джерел виявлено, що дане питання розглядається в більшій мірі в науковій літературі. Проблеми документального оформлення даного виду господарських операцій розглядали в своїх наукових статтях дослідники: О.М. Кукуріка, М.Ю. Кольбух, Л.І. Бабій; в кандидатських дисертаційних роботах вітчизняні (Г.Ю. Коблянська), та російські науковці (А.С. Кабиткіна, Н.Н. Парасоцька, С.А. Пахомов, Н.В. Ульянова). Наукові результати авторів досліджень полягають у розробленні нових форм первинних документів, удосконаленні схем раціонального документообігу та порядку оформлення документів. В підручниках польських авторів (К. Бялецкі (K.P. Biatecki), В. Янушкевич (W. Januszkiewicz), Ю. Римарчик (Rymarczyk J.) також розглядаються питання документування операцій закордонної торгівлі.

Метою дослідження є визначення місця процесу документування в загальній системі бухгалтерського обліку на підприємстві, аналіз та систематизація за відповідними ознаками основних видів документів, що складаються для оформлення операцій експорту та імпорту товарів і послуг.

Викладення основного матеріалу. Як зазначають К. Бялецкі (K.P. Biatecki), В. Янушкевич (W. Januszkiewicz), сучасна закордонна торгівля має характер торгівлі "за документами", тоді як в минулому вона характеризувалась торгівлею "з рук в руки" [6, с. 100]. Це підтверджує актуальність та проблемність досліджуваної теми.

На законодавчому рівні питання документального оформлення господарських операцій регулюється п. 1 ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [2] (далі Закон № 996),

Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 [4], а також рядом нормативно-правових актів, що визначають порядок складання та заповнення документів на підприємствах, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

В ході дослідження здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регулюють питання документального оформлення експортно-імпортних операцій. Виділені положення законодавчих документів визначають:

- загальні питання складання, заповнення первинних документів, розробки графіку документобороту та контролю за його дотриманням;

- порядок ведення обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів і забороняють формувати показники податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами;

- порядок визнання доходів та витрат на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів та витрат;

- первинні документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) товарів (вантажно-митна декларація) та послуг (акт або інший документ, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг), а також право платника податку відносити до податкового кредиту суми, підтверджені податковою накладною;

- необхідність дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності строків повернення валютних цінностей в Україну за експортними операціями та надходження товарів за імпортом на умовах відстрочки поставки.

Отже, можна зробити висновок, що для експорту та імпорту товарів на законодавчому рівні визначено документ, яким оформлюється здійснення таких зовнішньоекономічних операцій - вантажно-митна декларація. Щодо операцій експорту та імпорту послуг, то не у всіх розглянутих нормативних документах говориться про складання акта наданих послуг і типова форма цього документу для всіх суб'єктів (окрім будівельних робіт) відсутня, що ускладнює процес документування операцій з надання та отримання послуг різного характеру.

Законом № 996 передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій [2]. Даний Закон також надає визначення поняттю "первинний документ", під яким розуміється документ, що містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення (ст. 1).

Отже, первинний документ є доказом факту здійснення тієї чи іншої господарської операції. Схематично місце документального оформлення в обліковому процесі на підприємстві представлено на рис. 1.

Факт господарського життя

ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ

 

Оцінка та документальне

 

-►

оформлення ФГЖ

-►

Господарська операція

ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Рахунки бухгалтерського обліку

ґ

 

\

 

Облікові

 

 

регістри

 

ч

 

/

ґ

 

\

 

Головна

 

 

книга

 

ч

 

/

Оборотно-

сальдова

відомість

ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ

ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

Формування фінансової, податкової, статистичної та внутрішньої звітності

ГОСПОДАРСЬКОЇ ОПЕРАЦІЇ

Рис. 1. Місце документального оформлення господарської операції у системі бухгалтерського обліку на підприємстві

Як видно з рис. 1, будь-який запис в бухгалтерському обліку починається зі створення і заповнення первинних документів. Слід зазначити, що в ч. 1 ст. 9 Закону № 996 зазначається: первинні документи необхідно складати під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення [2]. Тому кожна господарська операція оформлюється належним документом і може бути відображена в бухгалтерському обліку тільки на його підставі.

Наступний етап у схемі - відображення в бухгалтерському обліку здійсненої та документально підтвердженої операції, що передбачає:

- проставлення відповідних рахунків в журналі господарських операцій або, при комп'ютеризованій формі ведення обліку, - в певній бухгалтерській програмі. Аналітичні рахунки повинні забезпечувати достовірність, зрозумілість та повноту інформації, що відображається в бухгалтерському обліку;

- заповнення регістрів обліку, Головної книги та оборотно-сальдової відомості в національній та паралельно в іноземній валюті.

На основі даних бухгалтерського обліку формується звітність підприємства та подається до органів статистики, податкової служби, Пенсійного фонду та інших фондів соціального страхування залежно від виду діяльності, яку здійснює підприємство, а також складається управлінська (внутрішня) звітність для внутрішніх користувачів бухгалтерської інформації.

Визначивши загальну роль документального оформлення господарських операцій для бухгалтерського обліку, в ході дослідження розглянуто види первинних документів для операцій з експорту та імпорту товарів та послуг.

Аналіз українських, білоруських та польських літературних джерел показав, що в Україні, на відміну від Польщі, не існує єдиного переліку первинних документів, що оформлюються під час здійснення експортно-імпортних операцій. В ході дослідження узагальнено та систематизовано групи видів первинних документів у зовнішньоекономічній діяльності в табл. 1

Таблиця 1. Групи первинних документів в зовнішньоекономічній діяльності

Групи первинних документів

Кіль­кість

1

2

3

1.

Транспортна

11

2.

Страхова

9

3.

Товаросупровідна

7

4.

Митна

6

5.

Технічна

4

6.

Складська

4

7.

Банківська

4

8.

Претензійно-арбітражна

4

9.

По нестачі і псуванню товару

4

10.

Торгівельна (торгівельна фактура, фактура-проформа)

3

11.

Комерційні

3

12.

Фінансова

3

13.

Розрахункова

2

14.

Договір

2

15.

Офіційна

1

16.

Ліцензія на товар при експорті

1

17.

Документи за платіжно-розрахунковими операціями

1

18.

За забезпеченням

виробництва експортного товару

1

Автори (джерело) 4

Бутинець Т.А., Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Кукуріка О.М., Дралін А.І., Козік В.В., Сердюк В.Н., Стражева Н.С., Стражева А.В., Методичний посібник Баланс, Степіень Б. (Stepieh В.), К. Бялецкі (K.P. Biatecki), В. Янушкевич (W. Januszkiewicz), Римарчик Ю.

(Rymarczyk J. )_

Бутинець Т.А., Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Кукуріка О.М., Дралін А.І., Козік В.В., Сердюк В.Н., Степіень Б. (Stepieh В.), Бялецкі К. (K.P. Biatecki), Янушкевич В. (W. Januszkiewicz),

Римарчик Ю. (Rymarczyk J. )_

Бутинець Ф.Ф.,     Жиглей І.В.,     Кукуріка О.М., Дралін А.І., Козік В.В., Торгова Л.В., Хитра О.В. Сердюк В.Н., Стражева Н.С., Стражева А.В. Бутинець Ф.Ф.,     Жиглей І.В.,     Кукуріка О.М., Козік В.В.,   Дралін А.І.,   Методичний посібник

Баланс, Стражева Н.С., Стражева А.В._

Бутинець Ф.Ф.,     Жиглей І.В.,     Кукуріка О.М.,

Козік В.В. Стражева Н.С., Стражева А.В._

Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Кукуріка О.М., Козік В.В., Стражева Н.С., Стражева А.В.

Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Кукуріка О.М., Козік В.В., Стражева Н.С., Стражева А.В.

Бутинець Ф.Ф.,     Жиглей І.В.,     Кукуріка О.М.,

Козік В.В., Стражева Н.С., Стражева А.В._

Бутинець Ф.Ф.,     Жиглей І.В.,     Кукуріка О.М.,

Козік В.В., Стражева Н.С., Стражева А.В._

Степіень Б. (Stepieh В.), Бялецкі К.

(K.P. Biatecki), Янушкевич В. (W. Januszkiewicz),

Римарчик Ю. (Rymarczyk J. )_

Бутинець Т.А.,     Бутинець Ф.Ф.,     Жиглей І.В.,

Методичний посібник Баланс_

Бутинець Т.А.,      Торгова Л.В.,      Хитра О.В.,

Римарчик Ю. (Rymarczyk J. )_

Дралін А.І., Стражева Н.С., Стражева А.В.

Кукуріка О.М., Стражева Н.С., Стражева А.В.

Бутинець Т.А.

Кукуріка О.М.

Дралін А.І.

Торгова Л.В., Хитра О.В.

___Продовження табл. 1

1 \ 2 І      3      І 4

19.

За підготовкою

товарів до відвантаження

1

Торгова Л.В., Хитра О.В.

20.

Свідоцтва, сертифікати, посвідчення

1

Бялецкі К.        (K.P. Biatecki),        Янушкевич В. (W. Januszkiewicz)

21.

Статистична

1

Римарчик Ю. (Rymarczyk J. )

22.

Операційно-комерційна

1

Стражева Н.С., Стражева А.В.

23.

Ветеринарна зовнішньо-торговельна

1

Стражева Н.С., Стражева А.В.

Як видно з табл. 1, існує велика різноманітність первинної документації у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Відсутність єдиного підходу щодо видів документів ускладнює здійснення господарських операцій у частині їх документального оформлення.

Одні автори розглядають фінансову документацію (Т.А. Бутинець, Л.В. Торгова, О.В. Хитра), а інші (Ф.Ф. Бутинець) більш деталізують, виділяючи банківську, що включає заяву на переказ валюти, інкасове доручення, доручення про відкриття акредитиву, заяву на розподіл експортної виручки, виписки банку по поточному і валютному рахунках тощо.

Не існує однозначності і у розумінні товаросупровідних документів: Л.В. Торгова, О.В. Хитра виділяють товаросупровідні, які включають комерційні, страхові, транспортні, транспортно-експедиторські та митні документи, тоді як Ф.Ф. Бутинець, О.М. Кукуріка під таким видом розуміють лише сертифікати якості, відвантажувальні документи тощо.

Під комерційними і розрахунковими документами розуміються рахунки-фактури, розрахункова специфікація (коли товар є комплектом з різних частин і кожна частина має ціну), переказний вексель. В Польщі такі види документів об'єднують у групі торгівельних первинних документів.

В досліджених літературних джерелах автори розглядають лише окремі розрахункові документи за експортно-імпортними операціями, що, на нашу думку, обмежує перелік видів розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Зокрема, на практиці розрахунки з іноземними постачальниками здійснюються за платіжними дорученнями, які передбачають як авансові так і наступні платежі за господарськими операціями. Також не розглядаються такі документи як податкові накладні, що підтверджують розрахунки за податками й платежами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Кукуріка О.М. та Стражева Н.С., Стражева А.В. виділяють особливий вид первинних документів у зовнішньоекономічній діяльності - договір. На підставі проведеного дослідження впливу умов зовнішньоекономічного договору на облікове відображення експортно-імпортних операцій, на нашу думку, варто виділяти даний документ як такий, що підтверджує факт виникнення прав та зобов'язань у сторін, та він не дозволяє здійснювати записи в бухгалтерському обліку. Облікове відображення підтверджують інші документи, які складаються безпосередньо під час здійснення господарської операції (накладні, рахунки, акти). Таку особливість договору також розглядали у своїх дисертаційних роботах К.В. Романчук, Н.В. Федькевич.

Проведений огляд юридичної літератури показав, що в судовій практиці спостерігаються випадки, коли первинні документи визнаються формою договору. Зокрема, в статті юриста Д. Гарного [1] розглядаються рішення суду, за якими акт приймання-передачі, накладна та акт звірки розрахунків були єдиними доказами досягнення сторонами домовленості та визнавалися формою договорів за здійсненими господарськими операціями.

Автор юридичної статті звертає увагу на те, що первинні документи визнаються формою договору, якщо сторони операції в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (передбачено ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України [5]).

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Д М Чирка - Вплив істотних умов зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу на облікове відображення експортно-імпортних операцій

Д М Чирка - Документування на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності

Д М Чирка - Методи перекладу фінансової звітності в іноземну валюту порівняльна характеристика

Д М Чирка - Операції в іноземній валюті як об'єкт облікової політики