В В Мушинський - Договірне забезпечення виконання зобов'язань суб'єктів господарювання - страница 1

Страницы:
1  2 

ВІСНИК ЖДТУ № 4 (54)

Економічні науки

УДК 657

Мушинський В.В., здобувач,

Житомирський державний технологічний університет

ДОГОВІРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Здійснено критичний огляд нормативних документів та економічної літератури щодо підходів до класифікації господарських договорів та наведений оптимальний набір їх ознак для потреб

бухгалтерського обліку

Постановка проблеми. Досліджуючи поняття "зобов'язання" та відображення в бухгалтерському обліку фактів зміни зобов'язань, вважаємо за необхідне розглянути поняття договору, як основного джерела виникнення зобов'язання, а також класифікацію договірних зобов'язань для цілей бухгалтерського обліку.

Договір як домовленість двох або більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення прав і зобов'язань її учасників, оформлена у встановленій законодавством формі відіграє важливу роль в ринковій економіці. Він є правовою основою здійснення обміну, необхідність в якому виникає в результаті спеціалізації діяльності суб'єктів ринку а отже й основним джерелом виникнення зобов'язань учасників обміну.

Договір - одна з найдавніших юридичних конструкцій, якій приділялось багато уваги ще античними мислителями. "Hosa an tis hekon heeros hetero homologue kuria einai" ("Про що один з другим домовились, те й панує"), "Ha d'an hekon hekoti homologess phasim hoi poleos basileis - nomoi, dikania einai" ("Те, з приводу чого один з іншим дійшли згоди, і є правом, так кажуть царі держави - закони"), ці фрази належать Демосфену та Платону [12, с. 315]. Представники античної науки визнавали велику значущість договору в регулюванні відносин, проте ними так й не було розроблено цілісного, логічно завершеного вчення щодо нього.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання відображення у бухгалтерському обліку договірних зобов'язань та удосконалення діючої класифікації господарських договорів досліджуються у працях В.С. Анохіна, М.М. Брагінського, О.Р._ Годуніна, В.В. Гущіна, О.С. Іоффе, О.В. Кисліциної, Н.Й. Клейна, Н.Д. Круглової, В. Мілаша, І.Б. Новіцького, О.М. Петрука, К.В. Романчук, М.Л. Шелухіна, В.С. Щербіної та ін. Проте необхідність використання у бухгалтерській практиці усіх наявних ознак класифікації господарських договорів та, відповідно, зобов'язань, згідно юридичних наук потребує додаткових досліджень.

Метою дослідження. Обґрунтування доцільності застосування у бухгалтерському обліку критеріїв класифікації господарських договорів відповідно до юридичних наук з метою удосконалення облікового відображення виконання зобов'язань за ними.

Викладення основного матеріалу дослідження. Основи вчення про договір було закладено римськими цивілістами. Теорія договору в Стародавньому Римі створювались на базі таких основних понять: contractus (угоди, що породжують двосторонне зобов'язання) та pacta conventa (неформальна угода, позбавлена за загальним правилом позитивного захисту) [8]. Розроблені римськими юристами положення стали взірцем наслідування на багато століть, а рецепція римського права зачепила усю континентальну Європу. І хоча   за   сотні   років   з   моменту   появи договірна

інші регулятори суспільних відносин, не є застиглою, а розвивається одночасно із самою системою суспільних відносин та зазнає постійного впливу з боку останньої.

У результаті проведеного дослідження нами було виявлено, що причиною виникнення поняття "договірне зобов'язання" стало існування у правовій науці чітко виокремлених теорій договору, які по-різному розкривають сутність даної категорії, а саме:

1) "угодницька теорія" (договір - це угода сторін про встановлення, зміну чи припинення прав та обовязків);

2) "зобов'язальницька теорія" (договір ототожнюється з договірними зобовязаннями);

3) "теорія обіцянки" (договір - це обіцянка або набір обіцянок, на які може покластися контрагент);

4) "актова теорія" (договір - це сумісно здійснені на підставі згоди відокремлені волевиявлення двох чи більше управнених суб'єктів права, спрямовані на регулювання їхньої поведінки) [8, с. 32].

Отже, вважаємо, що всі зобов'язання, що виникають із договорів, є договірними зобов'язаннями. Тобто, для характеристики класифікації договірних зобов'язань необхідним є розгляд різних підходів щодо класифікації самих договорів.

Для того, щоб орієнтуватися у величезній кількості різноманітних договорів, їх поділяють на окремі види, що має важливе теоретичне і практичне значення. По-перше, поділ договорів на види дозволяє учасникам суспільного обороту відразу визначити найбільш суттєві їх властивості і призначення. По-друге, на практиці це сприяє укладанню саме такого договору, який найбільше відповідає вимогам його учасників [10, с. 70]. Проте, на сьогоднішній день неможливо не відмітити існування безлічі різних підходів до їх класифікації та класифікаційних ознак з правової точки зору, які досить часто не мають користі для працівників служб бухгалтерського обліку. Таку ж позицію підтримує й К.В. Романчук, наголошуючи, що у зв'язку з великою кількістю видів господарських договорів, передбачених чинним законодавством, і тих, що укладаються на конкретному підприємстві, суттєве теоретичне і практичне значення має їх класифікація для бухгалтерського обліку. Завданням такої класифікації є систематизація сукупності існуючих видів господарських договорів з метою покращання організації їх укладання, зведення, групування і оформлення їх змісту та наслідків первинними документами та відображення на рахунках бухгалтерського обліку, а також здійснення контролю та економічного аналізу [13].

Розглядати класифікацію господарських договорів варто розпочати з розгляду законодавчої бази України. На сьогоднішній день існує дві класифікації, що передбачені чинним законодавством, а саме Господарським та Цивільним Кодексами України [3, 15]. Пропонуючи класифікацію договорів, Господарський Кодекс України (далі - ГКУ) визначає різні їх види. Відповідно, у розділі 4 "Господарські зобов'язання", главі 20 "Господарські договори" визначено 7 видів договорів (табл.1).

конструкція не змінила своєї основної сутності, вона як й

Таблиця 1. Види господарських договорів за Господарським Кодексом України

8-

со •О

Ср СО •О

Види договорів

Сутність

за державним замовленням

Договір, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості укладання договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів державної влади

вільного волевиявлення

договір, в якому сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству

примірний договір

договір, рекомендований органом управління суб'єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором

типовий договір

договір, затверджений Кабінетом Міністрів України, коли сторони не можуть відступати від його змісту

договір приєднання

договір, запропонований однією стороною для інших суб'єктів, коли ці суб'єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту

попередній

договір, за яким суб'єкт господарювання зобов'язується у певний строк, але не пізніше одного року з моменту укладання попереднього договору, укласти основний господарський договір

основний

визначення не наведено

to CD CO

Є

© Мушинський В.В., 2010

139

З наведеної вище табл. 1 бачимо, що класифікація здійснена без урахування будь-яких критеріїв групування. На нашу думку, крім останніх двох видів, зазначених в табл. 1, кожен з них має суто юридичне значення, і не впливає на відображення результатів виконання господарських договорів у бухгалтерському обліку. Зауважимо, що попередні   договори   мають   знайти   відображення в

Таблиця 2. Групування господарських договорів залежно від галузей господарювання за Господарським кодексом України [3]

бухгалтерському обліку (наприклад, в примітках до річної фінансової звітності або пояснювальній записці) для представлення більш об'єктивної інформації щодо майбутніх зобов'язань та прав підприємства.

Також, ГКУ передбачено групування договорів залежно від галузей господарювання (табл. 2).

Номер і назва глави ГКУ

Види господарських договорів

Глава   30.   Особливості    правового    регулювання господарсько-торговельної діяльності

складського зберігання

 

контрактації сільськогосподарської продукції

 

оренди

 

лізингу

 

енергопостачання

 

міни (бартеру)

 

поставки

 

купівлі-продажу

Глава 31.Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання

агентський договір

Глава 32. Правове регулювання перевезення вантажів

транспортного експедирування

 

перевезення вантажу у прямому та змішаному сполученні

 

перевезення вантажу

Глава 33. Капітальне будівництво

підряду на капітальне будівництво

 

підряду на проведення проектних і дослідницьких робіт

Глава 34. Правове регулювання інноваційної діяльності

на створення і передачу науково-технічної продукції

Глава 35. Особливості правового регулювання фінансової діяльності

банківського вкладу

 

на розрахунково-касове обслуговування

 

кредитний договір (факторингу, страхування)

Глава 36. Використання у підприємницькій діяльності прав суб'єктів господарювання (комерційна концесія)

комерційної концесії

Отже, ГКУ виділяє ще 21 вид договорів, проте, деякі з них (оренди, лізингу, енергопостачання, міни, поставки, купівлі-продажу, факторингу, страхування) знаходять своє відображення і в Цивільному Кодексі України (далі - ЦКУ). Якщо розглядати цю класифікацію з точки зору бухгалтерського обліку, то запропонований поділ договорів в одній главі буде мати різне відображення на рахунках. Так, наприклад, в главі 30 "Особливості правового регулювання господарсько-торгівельної діяльності" такі договори як поставки, купівлі-продажу, енергопостачання та міни опосередковують передачу майна у власність, а, отже, операції за ними будуть відображатися на рахунках бухгалтерського обліку. Договори лізингу та оренди опосередковують передачу майна у тимчасове користування, а, отже, підприємство, що одержує майно у тимчасове користування, для його обліку буде використовувати позабалансові рахунки. Таким чином, дана класифікація є не досить корисною для використання у бухгалтерському обліку та потребує удосконалення.

Щодо ЦКУ, то в ньому розглядаються дещо інші договори, ніж в ГКУ (рис. 1).

Односторонні

Двосторонні

Багатосторонні

Відплатні

Безвідплатні

Види договорів за Цивільним кодексом України

Публічний договір

Договір приєднання

Попередній договір

Договір на користь третьої особи

Рис. 1. Види господарських договорів, Також Цивільним Кодексом України передбачено класифікацію договірних зобов'язань, однак за своєю сутністю наведена класифікація не зобов'язань, а договорів згідно глав 54-77 за видами економічної діяльності (53 види). На нашу думку, причиною цього є визначення договірного зобов'язання, як такого, що виникає на підставі договору, проте безпосередньо визначення поняття договірного зобов'язання в кодексі не

передбачені Цивільним Кодексом України [15] наведено. Вважаємо, що наведена класифікація є надто громіздкою, що ускладнює аналіз договорів працівниками бухгалтерських служб.

У результаті дослідження позицій українських та зарубіжних вчених щодо класифікації господарських договорів та критеріїв, покладених в їх основу, нами виявлено 37 ознак класифікації (табл. 3)

Таблиця 3. Виділені ознаки класифікації господарських договорів

№ з/п

Ознака класифікації

Автори, які виділяють ознаку

Види договорів, які виділяються

1

2

 

3

 

4

1

Залежно від змісту

Гущін  В.В., Дмітрієв  Ю.А [4], Анохін В.С. [1], Годунін О.Р. [14]

договір на передачу майна, договір на виконання робіт, договір про надання послуг

 

За спрямованістю результату

Брагінський М.І., Вітрянський В.В. [2]

договір на передачу майна, договір на виконання робіт, договір про надання послуг, договори на організацію різного роду утворень

 

Залежно від об'єкта

Кисліцина О.В.[6]

договір на передачу майна, договір на виконання робіт, договір про надання послуг, договори на організацію різних утворень

2

За       ступенем юридичної завершеності

Іоффе О.С. [5]

попередній, остаточний

 

За функціональним призначенням

Мілаш В. [9]

попередній, основний

 

З регулятивними функціями

Щербіна В.С. [17]

 

 

Залежно       від юридичної спрямованості

Шелухін М.Л.

16]

 

 

Ознака не зазначена

Брагінський М.І., Вітрянський В.В. [2], Кисліцина О.В. [6]

 

3

За суб'єктним складом

Щербіна В.С. [17]

двосторонній, багатосторонній

 

За розподілом прав та обов'язків

Шелухін М.Л. [16]

односторонній, двосторонній, на користь третьої особи

 

За розподілом зобов'язань між сторонами

Брагінський М.І., Вітрянський В.В. [2]

односторонній, двосторонній

 

Залежно   від   кількості   осіб в договорі

Кисліцина О.В. [6]

односторонній, багатосторонній

4

Залежно від характеру підстав виникнення

Іоффе О.С. [5]

 

плановий, неплановий

 

Залежно від підстав укладання

Шелухін М.Л [16]

 

плановий, вільно врегульований

 

Залежно від юридичної підстави укладання

Щербіна В.С. [17]

господарський

5

За характером розподілу прав та обов'язків

Іоффе О.С. [5]

 

однобічний, взаємний

6

За характером дії

Іоффе О.С. [5]

 

договір, укладений на користь контрагента, третіх осіб

 

Ознака не зазначена

Брагінський М.І., Вітрянський В.В. [2]

 

 

Залежно    від    того,    в чиїх інтересах укладено договір

Кисліцина О.В. [6]

договір в інтересах сторін, в інтересах третіх осіб

7

Відповідно до суб'єктного складу

Мілаш В. [9]

підприємницький (комерційний) договір двостороннього та      одностороннього      інституційного характеру, підприємницький (споживчий) договір одностороннього інституційного характеру, некомерційний господарський договір,   господарський   (організаційний) нормативно-обов'язковий договір

8

Залежно від змісту відносин, що вони опосередковують

Мілаш В. [9]

збутовий, інвестиційний, обслуговуючий, організаційний підприємницький

9

За      порядком узгодження договірних умов

Мілаш В. [9]

договір, умови якого узгоджуються в індивідуальному порядку; договір, приєднання, умови якого встановлені однією із сторін; договір, укладений на підставі типового договору

 

За способом оферти

Щербіна В.С. [17]

договір   приєднання,   договір,   зміст   якого сторони визначають при його укладанні

 

Залежно від способу укладання

Шелухін М.Л. [16]

договір приєднання, взаємопогодження

10

За місцем укладання

Мілаш В. [9]

 

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

В В Мушинський - Договірне забезпечення виконання зобов'язань суб'єктів господарювання

В В Мушинський - Організаційні засади внутрішньогосподарського контролю операцій із забезпечення виконання зобов'язань підприємства

В В Мушинський - Поняття та забезпечення виконання зобов'язання