С Л Безручуи, С М Лаичуи - Договір про надання послуг з бухгалтерського обліку проблеми формування змісту - страница 1

Страницы:
1  2  3 

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13)

УДК 347.441 Безручуи С.Л

Лаичуи С.М.

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ

В статті визначаються стадії договірного процесу, основні вимоги та умови укладання договорів про надання послуг з бухгалтерського обліку

Постановка проблеми. У російському та українському законодавстві такий правовий інститут як "аутсорсинг" не представлений. Проте, оскільки одним з основоположних принципів цивільного права є свобода договору, тобто право укладати договори, не передбачені Цивільним кодексом, дана обставина не є перешкодою для його використання [2]. Зауважимо, що і у праві ряду країн, наприклад, польському, немає спеціального регулювання аутсорсингових послуг.

Відсутність спеціального правового регулювання цього інституту означає, що договір аутсорсингу має бути детально опрацьований його сторонами з точки зору податкових, адміністративних і цивільно-правових наслідків. Крім того, узгодженню умов і укладанню договору повинна передувати ретельна оцінка переваг і недоліків послуг з бухгалтерського обліку, формулювання цілей і завдань аутсорсингу, і що, не менш важливо, зважений вибір підприємства-аутсорсера (або відповідного спеціаліста з надання послуг з бухгалтерського обліку).

Грамотно оформлений і укладений договір дає змогу постачальнику послуг уникнути претензій і позовних заяв, зумовлених неточностями у формулюванні умов договору.

Умови аутсорсингових послуг відрізняються від класичних умов, визначених цивільним законодавством, таких як угоди про співпрацю чи надання послуг [13, с. 122]. Тому і контракт повинен мати як загальні, так і специфічні умови. Це викликає ряд проблем, які не можуть бути вирішені через відсутність спеціалізованого законодавчого акту щодо використання "залученої" праці в Україні: оформлення договорів про матеріальну відповідальність; контроль за дотриманням техніки безпеки; розподіл відповідальності, пов'язаної з джерелом підвищеної небезпеки і тому подібне [12]. Найчастіше в зарубіжних країнах аутсорсинг як модель господарювання передбачає укладання довгострокових договорів. На думку Д.В. Черемісіна, це - система довгострокових контрактів. "Таким чином, - пише автор, - аутсорсинг - більш складна форма економічної організації ринку, ніж звичайні угоди купівлі-продажу" [11, с. 132].

Хоча, з іншого боку, варто зазначити, що незважаючи на безліч небезпек і проблем, що стосуються договору про надання бухгалтерських послуг, можна стверджувати, що система права України, завдяки еластичності, надає можливості вироблення рішень, раціональних і корисних для обох сторін договірного процесу.

У договорі вказують предмет договору, умови, які визначають вимоги замовника до послуги, що надається, кваліфікації фахівців, перелік послуг і терміни виконання, вартість послуги, крім того, обов'язки замовника і виконавця, ступінь відповідальності. Іншими словами, в договір слід включати всі суттєві умови для договорів даного виду [9].

У зв'язку з тим, що не існує типових договорів з таких видів послуг, договори укладаються у довільній формі. Тому на практиці виникають труднощі при їх укладанні. Проте, оскільки якість договору з надання послуг має ключове значеннядля ефективності цих видів послуг, питання формування змісту договорів, визначення їх суттєвих умов має актуальне наукове і практичне значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні засади договірного регулювання і порядку укладання окремих видів договорів розглядались в дисертаційних дослідженнях українських вчених: О.М. Петрука (2000 р.), Н.В. Сєкіріної (2003 р.), К.В. Романчук (2005 р.), Н.В. Федькевич (2008 р.) та рядом інших науковців. Питанням аутсорсингу присвячене дисертаційне дослідження російського вченого Д.В. Черемісіна (2005 р.) [11]. Ряд публікацій науковців і практиків Росії [4] та Польщі [13] присвячені як загальним питанням укладання договору аутсорсингу вцілому, так і в сфері надання послуг з бухгалтерського обліку.

Проте, комплексного дослідження істотних умов договору надання послуг з ведення бухгалтерського обліку та їх документального оформлення не проводилося.

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення етапів договірного процесу, умов та положень, які мають практичне значення при укладанні договорів про надання послуг з бухгалтерського обліку.

Виклад основного матеріалу. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання, загальний порядок укладання господарських договорів, порядок зміни і розірвання господарських договорів визначені у главі 20 "Господарські договори" Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року. Дані вимоги є загальними для будь-якого договору, який підпадає під визначення господарського. Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV у розділі ІІ "Загальні положення про договір" визначено поняття та види договору, зміст, типові умови, строк, ціна, форми договору [10, с. 410].

Так як аутсорсинг в юридичному сенсі є послугою з надання персоналу для виконання ним певної діяльності на користь організації-замовника, для оформлення відносин з аутсорсингу використовується конструкція цивільно-правового договору відшкодувального надання послуг [7].

Цілком погоджуємося зі Л.С. Скакун, яка ведення бухгалтерського обліку на договірних умовах розглядає "як сукупність взаємовідносин, які формуються між замовником та виконавцем послуг та закріплюються у відповідному договорі, положення якого спрямовані на встановлення, зміну або припинення прав та зобов'язань сторін" [10, с. 410].

Оскільки, з юридичної точки зору, в основі ведення обліку зовнішнім суб'єктом господарювання лежить договір та договірні відносини, виникає питання правильності ототожнення терміну "ведення бухгалтерського обліку на договірних умовах" з поняттям "підряд", враховуючи і те, що "аутсорсинг" (outsourcing) перекладається з англійської як "укладання договору підряду зовнішніми компаніями" [11, с. 11].

Спільними рисами є залучення зовнішнього суб'єкта для надання послуг, виникнення договірних відносин між суб'єктами, необхідність захисту конфіденційної інформації. Але ступінь залучення ресурсів виконавця, сфери охоплення та необхідність зміни організаційної структури підприємства свідчать про необхідність розмежування даних понять [10, с. 412].

Українським трудовим і цивільним законодавством відносини, що виникають при наданні персоналу, на сьогоднішній момент не регламентовані. І лише стаття 628 Цивільного Кодексу України, яка дозволяє укладати будь-які угоди, які не  суперечать  чинному законодавству,  дає  можливість  укладати договориз надання персоналу. Сторони можуть укладати і змішаний договір, в якому можуть міститися елементи різних договорів [12].

Існують певні відмінності укладання договорів на ведення бухгалтерського обліку з приватними підприємцями і з підприємствами. Відносини, що виникають при наданні персоналу з останніми, є більш складною формою договірних відносин. Досить складним моментом при такому наданні послуг з бухгалтерського обліку є тристоронні відносини: між компанією-замовником і компанією-провайдером -цивільно-правові, між компанією-провайдером і працівниками - трудові. Відповідно, і регулюються вони двома різними договорами: трудовим договором між працівником і компанією-наймачем і цивільно-правовим договором про надання послуг між підприємством-користувачем праці працівника і підприємством-наймачем.

Відносини між компанією-замовником і компанією-провайдером, сформовані на підставі договору цивільно-правового характеру, предметом якого є надання послуг замовнику і в якому, в силу необхідності відображення специфіки тристоронніх відносин, повинні міститися елементи, що регулюють працю.

Так, на думку практиків, договір повинен містити такі суттєві елементи трудоправового характеру як: місце роботи і зміст трудових обов'язків, термін і підстави залучення працівника, умови праці, заборона на невмотивовану відмову компанії-замовника у використанні праці даного працівника (або положення про те, що вимога заміни одного залученого працівника іншим має бути обґрунтована компанією-замовником) [12]. Таким чином, перераховуються практично всі суттєві умови трудового договору, вказані в ст. 24 Кодексу Законів про працю в Україні. Також слід зазначити, що фактично виконувати трудові обов'язки працівник буде на іншому підприємстві.

Основним юридичним ускладненням є вирішення питання про розподіл функцій роботодавця між двома самостійними суб'єктами відносин: юридичним наймачем працівника і фактичним користувачем його праці [5]. Дуже важливо в трудовому договорі визначити права і обов'язки роботодавця, оскільки на стороні роботодавця виступають два суб'єкти - формальний роботодавець, який є стороною в трудовому договорі, і фактичний роботодавець, який офіційно з працівником не оформляє трудові відносини [12].

Досить складно передбачити в трудовому договорі деякі умови, наприклад, місце роботи, дату початку роботи, у багатьох випадках буде потрібно укладання додаткових угод. Якщо працівник наймається для конкретного підприємства, трудовий договір є строковим, термін повинен визначатися в залежності від терміну, на який укладений договір з підприємством-замовником. Можливе й укладення трудового договору на невизначений термін: в цьому випадку працівники наймаються в постійний штат для неодноразового надання послуг різним підприємствам [12]. Крім того, слід вирішити питання щодо направлення у відрядження для виконання виробничих завдань нештатних співробітників, оскільки на них не може бути оформлена довіреність від компанії-замовника.

Пропонуємо наступні етапи укладання договору з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку (рис. 1).о ш zr о

а.

Етап 1[1]

Етап 2

Етап 3

Етап 4

Етап 5

Етап 6

Етап 7

Етап 8

Оцінка переваг і недоліків надання послуг з бухгалтерського обліку

Збір інформації та вибір постачальника послуг з бухгалтерського обліку

Узгодження предмету та формулювання суттєвих умов договору

Підготовка проекту договору та укладання договору

Виконання умов договору

Оформлення результатів виконання договору

Аналіз та оцінка виконання договору

Контроль за дотриманням виконання умов договору та своєчасне реагування на можливі порушення

Рис. 1. Стадії договірного процесу щодо надання бухгалтерських послуг* * Джерело: власна розробка[2]

Приділимо увагу запропонованим етапам договірного процесу щодо надання бухгалтерських послуг детальніше.

Етап вибору постачальника послуг з ведення бухгалтерського обліку, етап узгодження умов і укладання договору служать фундаментом успішного розвитку бізнесу. Задля отримання стабільного, передбаченого результату з обумовленими наперед параметрами, необхідно цьому питанню приділити значну увагу [4].

Чим детальніше і точніше буде проведена ця робота, тим краще сторони будуть інформовані про умови і вимоги один до одного. Таким чином, знижується ймовірність виникнення завищених очікувань та вцілому покращуються організація та узгодженість сумісної праці [3, с. 57].

На етапі збору інформації та вибору постачальника послуг з бухгалтерського обліку особливу увагу слід приділити кількості нарікань (позитивних відгуків) з боку обслуговуваних підприємств та наявності (відсутності) судових позовів.

Ще на етапі укладання договору з аутсорсинговою компанією, при плануванні і підготовці, є необхідним чітке відпрацювання та узгодження всіх деталей відносно обсягу послуг, строків та етапів їх виконання, наданих результатів, розподілу функцій, повноважень, зобов'язань між сторонами [3, с. 57], а також оплати. Процес узгодження аутсорсингового договору в практиці західних підприємств часто поділяється на два етапи: 1. розробка протоколу домовленості; 2. узгодження відповідного контракту [13, с. 122].

Максимальний термін аутсорсингових контрактів в Україні, як правило, складає один рік. Хоча в ряді зарубіжних країн спостерігається тенденція до укладання довгострокових договорів, адже "довгострокові взаємовідносини ведуть

до створення ефективних механізмів розподілу ризиків в умовах недостатньої інформації" [11, с. 132].

Договори, укладені на довготривалий термін, або ті, що стосуються нестандартних послуг, як правило, вимагають регулярних узгоджень і змін. Можливість таких змін потрібно брати до уваги на етапі укладання договору, передбачаючи процедури зміни умов. Одночасно усталені процедури змін є винятково важливими з точки зору клієнта, який би без них був змушений постійно переукладати контракт. Часто договір описує спосіб, в який одна зі сторін може зініціювати повторні переговори і як інша сторона повинна відреагувати [13, с. 123].

Грамотно сформульований договір повинен точно і зрозуміло визначати вид і характер діяльності підприємства-замовника. Найпростіший приклад - сезонна торгівля. Скажімо, сільськогосподарські компанії, в основному, торгують восени. Отже, про всю специфіку потрібно повідомити спеціалістів аутсорсингової компанії ще до укладення договору, щоб згодом ці умови були враховані.

Умови договору повинні бути вигідними для замовника і одночасно забезпечувати прибуток постачальнику послуг. Польські вчені зазначають, що договір не повинен трактуватись як інструмент здійснення тиску на партнера [13, с. 122]. Додамо також, що включення в нього всіх суттєвих умов, передбачених законодавством, повинно зменшувати податкові ризики.

Аутсорсинговий договір, що укладається суб'єктами господарювання в Польщі, як правило, складається з двох основних частин:

- загальні умови - регулюють загальні аспекти відносин між замовником і постачальником послуг, що не стосуються особливих умов даної послуги;

- додатки - окремі документи, що містять особливості щодо специфічних умов. Додатки пов'язані між собою. їх вид залежить від виду послуг і обумовлень договору. Переважно такі документи містять характеристику послуг, що надаються, особливості плану на перехідний період та умови продажу і лізингу [13, с. 122-123].

На нашу думку, якщо спочатку передбачаються будь-які додаткові моменти щодо виконання робіт виконавцем, їх слід винести в окремий пункт договору "Інші умови". У разі потреби внесення яких-небудь змін або доповнень до договору, вони, як правило, обумовлюються у додаткових угодах до даного договору і скріпляються підписом двох сторін.

Предмет договору має бути сформульований максимально конкретно з дослівним використанням у тексті договору термінології законодавства України.

Предметом договору бухгалтерського супроводу, як правило, є конкретні бухгалтерські послуги, терміни виконання яких обумовлюється в окремому застосуванні, що є невід'ємною частиною договору. Якщо укладається договір на спеціальний бухгалтерський супровід підприємства, то в додатку мають бути прописані всі послуги, які компанія-аутсорсер повинна виконувати у рамках цього бухгалтерського обслуговування [1].

Розглянемо види аутсорсингових послуг, які можуть бути предметом договору (табл. 1).

Таблиця 1. Види послуг з бухгалтерського обліку з використанням аутсорсингу

Вид послуги               Предмет договору                    Характерні риси

Разова послуга

Складання       річних звітів, формування облікової політики, розробка    форм внутрішньої звітності, проведення

Виконання    разових послуг, зокрема  зі   складання річної бухгалтерської звітності

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

 

інвентаризації, надання консультацій, автоматизація обліку, проведення економічного аналізу показників діяльності

 

Відновлення обліку

Підготовка облікових регістрів, складання правильних записів за минулі періоди, заповнення коригуючих розрахунків

Відновлення обліку при виявленні фактів неправильного його ведення за попередні періоди або його відсутності на певних ділянках

Ведення окремих

ділянок бухгалтерського обліку

Ведення окремих ділянок обліку, найчастіше, нарахування заробітної плати

Передача окремих ділянок

Надання персоналу

Виконання певних ділянок робіт або певних посадових обов'язків співробітниками аутсорсингової компанії

Тимчасове надання персоналу для виконання певних робіт

Джерело: власна розробка на підставі [3, с. 55-56]

Договір повинен відокремлювати і визначати обсяги основних і додаткових послуг, що надаються.

Передача бухгалтерського обліку спеціалізованій організації має бути зафіксована у Положенні про облікову політику підприємства на відповідний фінансовий рік. На нашу думку, в укладанні договору аутсорсингу обов'язково повинен брати участь головний бухгалтер підприємства як фахівець, що краще за всіх володіє ситуацією.

Якщо за договором підприємство передає ведення всього бухгалтерського обліку сторонньому підприємству, угоду варто зареєструвати в податковій адміністрації, хоча безпосередньо такий обов'язок законодавством не передбачений. Проте передача на аутсорсинг всієї бухгалтерії може передбачати і найм головного бухгалтера, або ж роль "головного бухгалтера" виконуватиме стороннє підприємство, тому відповідний наказ про його призначення слід пред'явити в податкову адміністрацію.

Практики перераховують наступні функції, виконувані аутсорсером, які слід закріпити в договорі:

- повний комплекс робіт з ведення бухгалтерського і податкового обліку;

- складання первинних документів;

- організація і ведення всього документообороту підприємства-клієнта;

- ведення договірної роботи;

- взаємодія з банками;

- складання оперативних звітів з фінансово-господарської діяльності підприємства;

- складання оперативних звітів з певних аспектів господарської і (або) фінансової діяльності підприємства;

- перевірка правильності складання первинних документів (відповідність вживаних форм, повнота і правильність заповнення всіх реквізитів документів);

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

С Л Безручуи, С М Лаичуи - Договір про надання послуг з бухгалтерського обліку проблеми формування змісту