Л Є Клименко - Довідково-бібліографічний відділ етнокультура україни письмова довідка 2000-2012 рр - страница 1

Страницы:
1  2  3  4 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ

ЕТНОКУЛЬТУРА УКРАЇНИ

(Письмова довідка) 2000-2012 рр.

Донецьк-2013

Довідка складена за заявкою кафедри Української філології та культури.

До її складу увійшла література за темою «Етнокультура України», що надрукована за період з 2000 по 2013 р. українською та російською мовами.

У довідці розглянуті загальні питання української етнокультури, розкриті особливості народної культури і фольклору.

Довідка містить матеріал з історико-етнографічного розташування, тобто, територіальні дослідження етнічно-культурних процесів, а також специфіку матеріальної і духовної культури українського народу.

Також тут відображено аспекти міжнародної культурної співпраці, відмічені зарубіжні фольклористичні теорії. Окремим розділом виділено матеріал з етнографічних досліджень, з виділенням персоналій.

До складу довідки увійшли книги, наукові статті, методична та учбова література.

Під час укладання довідки були використані каталоги і картотеки наукової бібліотеки ДонНУ, електронні бази даних, бібліографічні джерела та інформаційні матеріали.

Довідка розрахована на викладачів, аспірантів, студентів і може бути використана в науковій роботі та навчальному процесі.

Література, яка є у фонді бібліотеки ДонНУ, помічена шифром та інвентарними номерами, періодика - 4 ч/з, відсутня - зіркою (*).

Довідка містить 342 назви.

Укладач:

Зав. сектором бібліотеки Клименко Л.Є.

Консультант:

Канд. філол. наук, доцентШаповалова Н.П. Редактор:

Зав. ДБВ Кротова В.А.

НАРОДНА КУЛЬТУРА I ФОЛЬКЛОР. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРИ

1. Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / Донец. нац. ун-т; редкол.: С. В. Мишанич (відп. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНУ, 2000. - Вип. 5. - 177 с.

Ш43(4УКР)

А437 870893

2. Антонюк О. В. Основи етнополітики : навч. посібник для студ. вузів / О. В. Антонюк. - К. : МАУП, 2005. - 426 с.

Т3(4УКР)я73

А725 б/н14745 = 55 екз.

3. *Ануфрієв О. М. Етнокультура в системі національної культури : учб.-метод. посібник до вивчення курсу «Теорія культури» для культуролог. і гуманітарних факультетів ВНЗ / О. М. Ануфрієв; Київ. держ. ін-т культури. - К., 1995. - 53 с.

4. Артюх Л. Вогонь і вода в системі звичаєвих заборон / Л. Артюх // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 3. - С. 31-41.

4 ч/з

5. Артюх Л. Гостина українців у контексті комунікації / Л. Артюх // Народна творчість та етнологія. - 2010. - № 3. - С. 64-71.

4 ч/з

6. Артюх А. Своє - чуже. Дике - культурне. Базові структури міфологічних когнітивних моделей : (до проблеми інваріанта і трансформації в інформаційному просторі) / А. Артюх // Народна творчість та етнологія. - 2010. - № 1. - С. 84-93.

4 ч/з

7. Балушок В. Новітня «Трипільська міфологія» в інформаційному просторі України / В. Балушок // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 1. - С. 28-37.

4 ч/з

8. Беценко Т. Природа імпровізаційного творення текстів народних дум: лінгвістичний аспект / Т. Беценко // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 6.

- С. 13-22. 4 ч/з

9. Бідношія Ю. Етнокультурна спадщина козацького краю / Ю. Бідношія, Г. Бондаренко, Ю. Буйтських // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 1. -С. 79-88. 4 ч/з

10. Борисенко В. Обрядове печиво в українській традиційній культурі /

B. Борисенко // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 4. - С. 13-21.

4 ч/з

11. Боряк О. Україна: етнокультурна мозаїка / О. Боряк. - К. : Либідь, 2006.

- 326 с.

Т3(4УКР)

Б849 852543,852545, 851878

12. Бошкович-Стуллі М. «Високе» і «низьке» у творчості народній і писемній / М. Бошкович-Стуллі // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 5. -

C. 70-78. 4 ч/з

з

13. Брайчевський М. Ю. Скарби, знайдені і незнайдені / М. Ю. Брайчевський. - К. : Наук. думка, 1992. - 88 с.

Т

Б872 785648

14. Велев І. Фольклор і фольклористика - традиція чи сучасність / І. Велев // Народна творчість та етнологія. - 2009. - № 3. - С. 85-87. 4 ч/з

15. Вражиновський Т. Гостинність - традиційні форми спілкування в минулому і сьогоденні / Т. Вражиновський // Народна творчість та етнологія. -

2009. - № 3. - С. 46-49. 4 ч/з

16. Гаврилюк Н. Традиційні звичаї як система спадкоємної культурної трансмісії (засади та досвід) / Н. Гаврилюк // Народна творчість та етнологія. -

2010. - № 3. - С. 47-63. 4 ч/з

17. Гаврющенко О. А. Історія культури : навч. посібник / О. А. Гаврющенко,

B. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. - К. : Кондор, 2004. - 763 с.

Т3(0)я73

Г126 830883, б/н13242

18. *Генеалогія українського фольклору / В. Ф. Давидюк. - Рівне: Волин. обереги, 2005. - 107 с.

19. Грица С. Роль транслітерації в рецепції словесно-музичних текстів фольклору в мовноспорідненому середовищі / С. Грица // Народна творчість та

етнологія. - 2012. - № 1. - С. 7-16. 4 ч/з

20. Гріценко І. П. Етнокультурний стереотип як феномен культури: автореф. дис. ...канд. філос. наук: (09.00.04) / Тавр. нац. ун-т. - Сімф., 2004. - 20 с.

ав47137

21. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища : автореф. дис. ...канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. держ. пед. ун-т. - Х., 2005. - 20 с.

ав49860

22. Гуренко О. І. Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища: автореф. дис. ...канд. пед. наук: (13.00.04) / Харк. держ. пед. ун-т. - Х., 2005. - 20 с.

ав49860

23. Давлетшин К. Д. Национальные и религиозные компоненты культуры / К. Д. Давлетшин // Педагогика. - 2003. - № 6. - С. 74-81. 4 ч/з

24. Дег Л. У центрі уваги - митець: творення та виконання традиційних казок / Л. Дег, Джон-Майлз // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 5. -

C. 15-19. 4ч/з

25. Делич Л. Сутичка героя з вілою через побутову намету / Л. Делич // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 2. - С. 41 -44. 4 ч/з

26. Етнічна та етнокультурна історія України : у 3-х т. / відп. ред.: Г. А. Скрипник, В. Д. Баран, Л. Л. Залізняк та ін. - К. : Наук. думка, 2005. - Т. 1, кн. 2. -512 с.

Т51(4УКР)

Е885 843570

27. *Етнологія. Фольклористика. Культурологія: доп. та повідомл. УІміжнар.конгр. україністів: (28 черв. - 1 лип. 2005 р., м. Донецьк) / ред.: Г. А. Скрипник. - Донецьк ; К., 2005. - Кн. 1. - 336 с.

28. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : словник-довідник /

B. В. Жайворонок. - К. : Довіра, 2006. - 703 с.

Ш12=411.4

Ж21 849411, 849412

29. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика.Нариси : навч. посібник для студ. вузів / В. В. Жайворонок. - К. : Довіра, 2007. - 262 с.

Ш12=411.4я73

Ж21 854277, б/н17329

30. Жирмунский В. М. Фольклор Запада и Востока: сравнительно-исторические очерки / В. М. Жирмунский. - М. : О.Г.И., 2004. - 463 с.

Ш23(0)

Ж733 838143

31. Жулинський М. Заявити про себе культурою / М. Жулинський. - К. :

Генеза, 2001. - 680 с.

Ч11(4УКР)

Ж874 820018, 840542

32. Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посібник / М. М. Закович. - К. : Знання, 2007. - 567 с.

Ч11я73

К903 852051, б/н16894

33. Зінків І. Музичний інструмент у ритуалах: проблеми інтеграції / І. Зінків // Народна творчість та етнологія . - 2011. - № 1. - С. 81-88.

4 ч/з

34. Златкович Б. Історіографія та усна народна хроніка / Б. Златкович // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 2. - С. 80-83.

4 ч/з

35. Іванкова-Стецюк О. Б. Народна культура в житті сучасного українського суспільства: автореф. дис. .канд. соціол. наук: (22.00.03) / Ін-т соціології. - К.,

2000. - 16 с. ав37822

36. Карп'юк Л. Етнокультурні трансформації в середовищі студентської молоді / Л. Карп'юк // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 1. - С. 66-74.

4 ч/з

37. Кафарський В. І. Етнологія: підручник для студ. ВНЗ / В. І. Кафарський, Б. П. Савчук. - К.: ЦУЛ, 2006. - 431 с.

Т5я73

К305 б/г15642

38. Качкан В. Щедроносний науковий ужинок на ниві фольклористики. -Рец. накн.: Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі. - Л.: Ін-т народознавства НАН України, 2010. - 536 с. / В. Качкан // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 4. - С. 114-117. 4 ч/з

39. Китевський М. Драматичні елементи у фольклорі - традиція та актуальність / М. Китевський // Народна творчість та етнологія. - 2009. - № 3. -

C. 88-92. 40. Клеут М. Обряд обдарування, або Огляд пісень сліпців-жебраків / М. Клеут // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 2. - С. 17-21.

4 ч/з

41. Кожолянко Г. Доповнювальні елементи традиційного народного костюма українців Буковини / Г. Кожолянко // Народна творчість та етнологія. -

2010. - № 1. - С. 57-66. 4 ч/з

42. Кожолянко Г. Дослідження етнополітичних процесів: русини, руснаки, українці / Г. Кожолянко, О. Кожолянко // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 1. - С. 126-130. 4 ч/з

43. *Куєвда В. Етнопсихологічні джерела історичної пам'яті у контексті формування національної свідомості / В. Куєвда // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук.

праць - К., 2001. - Вип. 3. - С. 344.

44. Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі психологічний аспект : монографія / В. Куєвда. - Донецьк : Укр. культуролог. центр, 2007. - 264 с. - Режим доступу: www. library.donetsk. ua

45. Куєвда В. Т. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект / В. Г. Куєвда. - Донецьк : Укр. культуролог. центр, 2004. -

264 с.

Ю9

К889 852982

46. *Куєвда В. «Позанаукові» знання у системі етносоціальних уявлень / В. Куєвда // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць / Ін-т психології. - К., 2000. - Т. 11, ч. 5. - 309 с.

47. *Куєвда В. Т. Психологія української символіки: міф, життєвий ідеал, національна ідея / В. Т. Куєвда // Образотворче мистецтво. - 2004. - № 4. - С. 68­70.

48. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. - К. : Знання, 2004. - 567 с.

Ч11я73

К906 830436, б/н13679

49. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. - К. : Знання, 2006. - 567 с.

Ч11я73

К906 844789, б/н15668

50. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. - К. : Знання, 2009. - 589 с.

Ч11я73

К906 869397, б/н19168

51. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. - К. : Знання, 2010. - 589 с.

Ч11я73

К906 875401

52. Курочкін О. Шляхи подолання тоталітарних стереотипів у святковій культурі незалежної України / О. Курочкін // Народна творчість та етнологія. -

2011. - № 1. - С. 74-81. 53. Лозко Г. С. Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті : автореф. дис. ...д-ра філос. наук: (09.00.12) / Київ. нац. ун-т. - К., 2007.

- 34 с. ав55249

54. *Лозко Г. Етнологія України: філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект : навч. посібник / Г. Лозко. - К. : АртЕК, 2001. - 204 с.

55. Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. - Х. : ДИВ, 2005. -

470 с.

Т52(4УКР)

Л722 848786, б/н16241

56. Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. - Тернопіль : Мандрівець, 2011. - 512 с.

Т52(4УКР)

Л722 878806

57. *Лукашевич О. Джерела та історіографія 20-30-х рр. Про побут та дозвілля сільського населення радянської України / О. Лукашевич // Проблеми історії України. - К., 2006. - № 12. - С. 294-300.

58. Макарчук С. А. Етнічна історія України : навч. посібник / С. А. Макарчук. - К. : Знання, 2008. - 471 с.

Т52(4УКР)я73

М152 856493, б/н17649

59. Мак-Карті В. Балади та Біблія / В. Мак-Карті // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 5. - С. 102-107. 4 ч/з

60. Маліков В. Залучення фольклорних джерел для вивчення наймитства в українській традиційній народній культурі в дослідженнях другої половини Х1Х

- початку ХХ1 століття / В. Маліков // Народна творчість та етнологія. - 2009. -№ 4/5. - С. 111-118. 4 ч/з

61. Маліков В. Уявлення про наймитування та наймитську долю в українських народних казках / В. Маліков // Народна творчість та етнологія. -2011. - № 6. - С. 87-92. 4 ч/з

62. Матошевич А. Від «Vaginedentate» до «домашньої» версії «стахановства» : аспекти міфології гірничої справи / А. Матошевич // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 6. - С. 31-41. 4 ч/з

63. Маховська С. Традиційні весільні прикмети і заборони на Слобожанщині і першій половині ХХ століття / С. Маховська // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 6. - С. 106-112. 4 ч/з

64. Мельник Я. Аграрний тип мислення в контексті державотворчих інтенцій / Я. Мельник, Н. Криворучко // Психологія і суспільство. - 2012. - № 1. -

С. 27-35. 4 ч/з

65. Микитчук С. Розвиток етнографії в Наддніпрянській Україні наприкінці Х1Х - на початку ХХ століття (історіографічний аспект) / С. Микитчук // Народна творчість та етнологія. - 2009. - № 4/5. - С. 119-125.

4 ч/з

66. Милошевич-Джорджевич Н. Поняття історичної балади та епічна народна пісня «Дівчина Косовка» / Н. Милошевич-Джорджевич // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 2. - С. 84-88. 67. *Мосенкіс Ю. Л. Словник трипільської спадщини в українській мові. Трипільська державність в Україні за мовними свідченнями / Ю. Л. Мосенкіс // Мова та історія : зб. наук. праць. - К., 2006. - Вип. 87. - 116 с.

68. *Народна культура українців: життєвий цикл людини: іст.-етнол. дослідження : у 5 т. / ред.: М. В. Гримич. - К. : Дуліби, 2008. - [б. с.].

69. *Осипчук О. Особливості вивчення етнокультури українців другої половини ХХ століття / О. Осипчук // Етнічна історія народів Європи : зб. наук. праць. - К., 2008. - Вип. 24. - С. 97-101.

70. Петкович Д. Залишки обряду сепарації в епічних піснях про весілля / Д. Петкович // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 2. - С. 55-58.

4 ч/з

71. Пиличкова С. Формули в народних казках / С. Пиличкова // Народна творчість та етнологія. - 2009. - № 3. - С. 22-25. 4 ч/з

72. Плеше І. Етнографія листування: про деякі мовні та жанрові особливості електронних повідомлень/листів / І. Плеше // Народна творчість та етнологія. -2011. - № 5. - С. 91-99. 4 ч/з

73. Пуківський Ю. Шлюбно-любовні мотиви у великих традиціях бойків / Ю. Пуківський // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 6. - С. 99-106.

4 ч/з

74. *Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура; Inmemorian / Б. Н. Путилов. - СПб. : Петербургское Востоковедение, 2003. - 457 с.

75. Радулович Н. Кодекс «іншого світу» і проблема неморального героя в казках / Н. Радулович // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 2. - С. 101­105. 4 ч/з

76. Ріхтман-Аугуштін Д. Між фольклором і політикою / Д. Ріхтман-Аугуштін // Народна творчість та етнологія. - 2011. - № 5. - С. 67-69.

4 ч/з

77. Русул О. В. Трансформація етнокультурної національної ідентичності в добу глобалізації: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. .. .канд. філос. наук: (09.00.03) / Нац. авіа. ун-т. - К., 2012. - 16 с. ав75644

78. Савчин М. В. Духовний потенціал людини : монографія / М. В. Савчин. - Івано-Франківськ : Плай, 2010. - 503 с.

Ю6

С137 873272, 873273

79. Савчук Б. П. Українська етнологія : навч. посібник для вузів / Б. П. Савчук. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. - 560 с.

Т5я73

С137 836159, б/н14272

80. Семенова М. О. Виховання учнів основної і старшої школи засобами фольклористично-етнографічної діяльності : автореф. дис. .канд. пед. наук: (13.00.07) / Східноукр. нац. ун-т. - Луганськ, 2005. - 20 с.

ав48648

81. Сідельник Н. В. Формування етнокультурної компетенції майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки : автореф. дис. .канд. пед. наук: (13.00.04) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2012. - 21 с.

ав79880

82. Сикимич Б. Традиційна загадка і варіанти її відгадок / Б. Сикимич // Народна творчість та етнологія. - 2012. - № 2. - С. 30-34.

4 ч/з

83. Спиридонова Л. К. Етнокультурні особливості образу світу українців: автореф. дис. ...канд. психол. наук: (19.00.01) / Одес. нац. ун-т. - Х., 2009. - 18 с.

ав64934

84. Суліменко О. О. Структура етнокультурного простору України: формування та взаємодія складових елементів : автореф. дис. .канд. соціол. наук: (22.00.03) / Київ. нац. ун-т. - К., 2004. - 16 с.

ав46468

85. Українська етнологія : навч. посібник / за ред. : В. Борисенко та ін. - К. :

Либідь, 2007. - 400 с. Т52(4УКР)я73

У455 854670, б/н17433

86. Українська за зарубіжна культура : навч. посібник / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. - К. : Знання, 2000. - 624 с.

Т3(4УКР)я73

У455 810226, б/н9692

87. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник для студ. вузів / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. - К. : Знання, 2001. - 552 с.

Т3(4УКР)я73

У455 819229, б/н11363

88. Українська та зарубіжна культура: навч. посібник для студ. вузів / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О.М. Семашко та ін. - К. : Знання, 2002. - 557 с.

Т3(4УКР)я73

У455 824033, б/н12013

89. *Українська та зарубіжна культура: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Вечірко, О. М. Семашко, В. В. Олефіренко та ін. - К. : КНЕУ, 2003. - 367 с.

90. Українська фольклористика : словник-довідник / уклад.: М. Чорнопиского. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. - 448 с.

Ш23(4УКР)я21

У455 865514, 865513

91. Фадєєв В. Б. Етнокультурні механізми легітимації соціальних інституцій : автореф. дис. .канд. філос. наук: (09.00.03) / Ін-т філософії. - К., 2000. - 20 с.

Страницы:
1  2  3  4 


Похожие статьи

Л Є Клименко - Довідково-бібліографічний відділ етнокультура україни письмова довідка 2000-2012 рр

Л Є Клименко - Довідково-бібліографічний відділ організація самостійної роботи студентів