О В Грищенко - До питання вибору ринкової стратегії підприємства - страница 1

Страницы:
1 

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

УДК. 658.005.21

В умовах ускладнення функціонування молочнопродуктового підком-плексу особливої ваги набуває вибір ринкової стратегії підприємства. На прикладі Первомайського молочноконсервного комбінату розгля­нуто ринкову позицію основних асортиментних груп продукції та ви­кладено пропозиції щодо подальшого утвердження підприємства на ринку молочних консервів та іншої молочної продукції.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: стратегія, маркетинг, конкуренти, споживачі, жит­тєвий цикл товару.

О. В. Грищенко, аспірант,

й економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ РИНКОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Умови функціонування підприємств та організацій нині різко змінюються. Ринкова економіка закономірно ставить перед під­приємствами питання про позицію на ринку, яка може визнача­тись конкурентоспроможністю, що, в свою чергу, потребує пере­розподілу ринкових ніш на ринку продовольства і сировини.

Теоретичні засади стратегії підприємств — суб'єктів ринко-

О. В. Грищенко, 2009

164

А. Томпсон, Р. Фатхутдінов, О. Федонін, З. Шершньова та ін. Ба-гатоаспектність, багатоплановість стратегії — це передумова різ­них підходів до її тлумачення і дає можливість продовжувати до­слідження цього явища.

Відомо, що стратегія підприємства — це узагальнена програ­ма діяльності (модель дій), спрямована на досягнення підприємс­твом бажаної мети (статусу на ринку, соціально-економічних по­казників) завдяки ефективному розподілу, координації та вико­ристанню ресурсів[1].

В нинішніх умовах України через невизначеність продовжу­ють наростати процеси неефективного менеджменту, некомпетен­тності персоналу, неспроможності забезпечити конкуренто­спроможність, засилля корумпованого середовища, непослідов­ність державної та регіональної політики, надання переваги опе­ративному, а не стратегічному управлінню. Саме тому агропро­мисловим формуванням «необхідно консолідувати всі інстру­менти виживання в умовах, які об'єктивно є ризикованими та не-визначеними для них»[2].

В умовах невизначеності кожне підприємство «сповідує» віру виживання, її суть зводиться до того, як, коли і де можна реалізу­вати вироблену продукцію й одержати дохід, який би просто відшкодував витрати виробництва. Тобто, підприємство намага­ється вистояти в конкурентній боротьбі, зберегти власний вироб­ничий потенціал і не втратити уже здобуті ринкові позиції. Інко­ли доводиться навіть нехтувати принципом самоокупності та рентабельності.

Така позиція підприємства не може бути сталою, а тим більше стратегічною. Щоб ринкова стратегія набула свого розвитку і ре­алізації, потрібно, насамперед, визначити і реалізувати ті фактори і чинники, які впливають на ринкову позицію.

Вся сукупність таких факторів складається практично з двох взаємопов'язаних, але з різною підпорядкованістю груп, а саме:

— фактори і чинники зовнішнього середовища, які є компетен­цією і контролюються керівництвом підприємства;

— фактори і чинники, які є об'єктом прямої діяльності служби маркетингу.

Стосовно специфіки Первомайського молочноконсервного комбінату досить важливо визначати стратегію щодо такого про­дукту, як масло тваринне, обсяги виробництва і реалізації якого постійно змінюються (табл. 1).

Таблиця 1

ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА МАСЛА ТВАРИННОГО

Продукт

Роки

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Масло тваринне, т

34,5

3,0

219,0

149,4

135,6

168,4

154,6

Вже ці дані свідчать, що для даного виду продукції потрібно опрацювати чітку стратегію. Це підтверджується ще й значним коливанням виробництва масла впродовж року, т: січень, лютий, березень — 0; квітень — 8,2; травень — 45,5; червень — 56,2; липень — 63,5; серпень — 57,8; вересень — 35; жовтень — 0; листопад — 13; грудень — 5. Як наслідок, потужності з виробни­цтва цієї продукції впродовж 2000—2007 рр. використовувалися на рівні 10—15 %, що позначається на результатах діяльності.

Якщо аналізувати стан справ з виробництвом масла, то, оче­видно, слід передусім з'ясувати, наскільки тут є впливовим зов­нішнє середовище, а значить позиція керівництва комбінату — чи буде даний продукт набувати стратегічного значення, а чи просто його виробництво носитиме спонтанний характер.

До цього слід долучити також поведінку та вплив так званих неконтрольованих факторів: конкурентів, споживачів, продоволь­чої політики, стану економіки та доходності населення тощо. Якщо ці зовнішні чинники не враховувати, якщо керівництво в цьому питанні не визначиться остаточно, то маркетинговій служ­бі нічим перейматись.

Отже, перша умова для комбінату у виборі ринкової стратегії — чітка позиція щодо долі того чи того продукту. В реальному рин­ковому середовищі ситуація складається так, що від взаємодії по­зиції підприємства та сильних чи слабких сторін неконтрольова-ного середовища залежить успіх чи невдача всієї виробничо-збутової діяльності.

Якщо керівництво вибрало свою позицію щодо асортименту та збутової політики в цілому, то обов'язковою другою умовою стратегії розвитку має стати адаптація до ринку, тобто пристосу­вання до сумарної дії і впливу як зовнішнього середовища, так іособливо неконтрольованих факторів. І тут вирішальна роль має належати маркетинговій службі, адже потрібно внести адекватні зміни в сферу маркетингу.

Зміни маркетингу потрібні тому, що в умовах конкурентної боротьби потрібно, з одного боку, найповніше оволодіти інфор­мацією про неконтрольоване середовище, а, з другого, — орієн­тацію на товар трансформувати в орієнтацію на ринок (у даному випадку ринок масла, його нішу).

Звідси, третя умова полягатиме у розробці маркетингової стратегії щодо просування товару безпосередньо на ринок. А це означає, що обов'язково слід взяти до уваги управління такими збутовими процесами:

— збут продукту за конкурентними регіонами (наприклад, південні області);

— організація продажів з урахуванням зон постачання сиро­вини чи без них;

— продаж продукції безпосередньо кінцевим споживачам чи посередникам.

Четвертою умовою має бути формування структурованої мар­кетингової служби як одного із важливих елементів діяльності в ринковому середовищі. «Орієнтація на ринок — вищий ступінь у діяльності підприємства, коли воно, базуючись на передовій тех­нології, не зациклюється на вирішенні внутрішніх завдань, а ви­ходить на кінцеву мету — задоволення попиту покупців»[3].

Головними ланками структурованої маркетингової діяльності, зорієнтованої на ринок, можуть бути: врахування потреб спожи­вачів, фактичне ринкове середовище та його поведінка, наповне­ність ринку та купівельна здатність споживачів, наявність конку­рентів та їх сильні (слабкі) сторони. На основі таких відомостей маркетингова служба і має опрацювати методи і способи страте­гічної поведінки та принципи в таких сферах, як удосконалення споживчих характеристик товару, зміна його асортименту та об­сягів продажів, заходи щодо реклами і стимулювання збуту і, на­решті, динаміка й рівень цін продажу.

П'ятою, на наш погляд, умовою може бути прогнозування і підтримка життєвого циклу товару. Життєвий цикл товару скла­дається з впровадження, зростання, зрілості і спаду. «Концепція життєвого циклу товару дозволяє зняти з виробництва ті з них, які опинились на стадії спаду, не чекаючи краху виробництва, іпочати виробляти товари, що перебувають на етапі впровадження та зростання, збираючи вершки»[4].

Щодо молочних продуктів, то тут життєвий цикл має набагато триваліший період, ніж на товари, що пов'язані із сезонністю одержання сировини. У зв'язку з цим ринкова пропозиція та орі­єнтація обумовлюється переважно єдністю ринку, купівельною спроможністю населення та наявністю конкурентів.

Якщо керуватись цими загальнотеоретичними постулатами, то асортиментні групи молочної продукції Первомайського молоч­ноконсервного комбінату можна оцінити в такий спосіб з точки зору життєвого циклу (рис. 1):

Асортименті групи

Стадії життєвого циклу

Молочні консерви

зростання

Молочна продукція

зростання

Сири

зрілість

Масло

спад

Морозиво

зрілість

Рис. 1. Стадії життєвого циклу асортиментних груп товарів Первомайського молочноконсервного комбінату

Така оцінка життєвого циклу базується на тому, що всі ці асор­тиментні групи відіграють різну роль в економіці комбінату. Щоб у цьому переконатись, досить проаналізувати рейтингову оцінку кожної групи продукції. За нашими підрахунками, вирішальну роль в економіці комбінату відіграють молочні консерви: вони займають найбільшу питому вагу у витратах й у виручці від про­дажу продукції і особливо в прибутку. Власне ця асортиментна група була і залишається визначальною. На другому місці знахо­диться кисломолочна продукція, попит на яку також постійно зростає. Щодо сирів і морозива, то ці види молочної продукції характеризуються стабільним попитом. І зовсім не впливає на економіку комбінату виробництво тваринного масла.

Причому така ситуація спостерігається уже впродовж 2000— 2007 рр. А тому можна вважати, що ринкова стратегія підприємст­ва має визначатись зосередженням зусиль на виробництві та по­ліпшенні якості і асортименту саме молочних консервів, кисло­молочних продуктів при збереженні ролі й місця твердих сирів іморозива. Така стратегія підсилюється ще й тим, що останнім ча­сом на українському ринку харчових продуктів набуває популяр­ності концепція «здорового способу життя», який передбачає і зумовлює виробництво так званих функціональних продуктів хар­чування, до яких і належать молочні продукти.

Таким чином вибір стратегії підприємства залежить від значної кількості чинників. Добре продумана, правильно сформульована стратегія окреслює найраціональніший шлях, найпродуктивніші способи досягнення мети, забезпечує підприємству вибір перспек­тивних видів діяльності, високий попит на його продукцію.

Література

1. Єранкін О. О. Формування іміджу та репутації підприємств АПК як узагальнюючі фактори посилення їх конкурентоспроможності в умо­вах невизначеності. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. — К.: КНЕУ. 2004.

2. Зозульов О. Місце маркетингу у посиленні конкурентних позицій підприємства. — Маркетинг і реклама. — № 9. — 2002.

3. Клівець П. Г. Стратегія підприємства: Навчальний посібник. — К.: Академвидав, 2007.

4. Маркетинг в АПК // Под ред. Г. П. Абрамовой. М.: Колос, 1997.

5. Соловьев Б. Б. Основы маркетинговой деятельности предприятия.К., 1994. — С. 254.

Стаття надійшла до редакції 18.12.2008

УДК 339.1:338.43

А. В. Блоха, здобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

ФОРМУВАННЯ РИНКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Розглянуто вузлові питання щодо організації ринку матеріально-технічних ресурсів промислового походження. Особливу увагу приді­лено необхідності забезпечення паритетних умов та формування та­кої системи ринку матеріально-технічних ресурсів, яка б дала мож­ливість вибору для аграрних підприємств, а також на створення ефективної державної підтримки сільського господарства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: паритетність, ринок, матеріально-технічні ресурси, лізинг, ціна придбання.

А. В. Блоха, 2009

169


[1] Клівець П. Г. Стратегія підприємства. Навчальний посібник. — К:. Академвидав, 2007. — С. 8.

[2] Єранкін О. О. Формування іміджу та репутації підприємств АГІК як узагальнюючі фактори посилення їх конкурентоспроможності в умовах невизначеності: Збірник науко­вих праць Міжнародної науково-практичної конференції. — К.: КНЕУ. 2004. — С. 27.

[3] Соловьев Б. Б. Основы маркетинговой деятельности предприятия. К.: Маркетинг, 1994. — С. 254.

[4] Маркетинг в АГК // Под ред. Г. II. Абрамовой. М.: Колос, 1997. С. 89.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О В Грищенко - До питання вибору ринкової стратегії підприємства

О В Грищенко - Обоснование необходимости применения венотонических препаратов

О В Грищенко - Заместительная терапия в хирургической менопаузе у женщин с фиброзно-кистозной мастопатией