І В Луняк - Диференціація населення за рівнем заробітної плати в україні - страница 1

Страницы:
1  2 

СТАТИСТИКА

УДК 311.213.3

І. В. Луняк,

старший викладач кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА РІВНЕМ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто питання диференціації працюючого населення України за рівнем заробітної плати. Розраховано коефіці­єнти локалізації та концентрації заробітної плати, побудовано криву Лоренца. За допомогою коефіцієнтів концентрації доведено нерівно­мірність розподілу працівників за рівнем заробітної плати в Україні. КЛЮЧОВІ СЛОвА: диференціація заробітної плати, заробітна плата, розподіл працівників, коефіцієнти диференціації, коефіцієнти локалі­зації.

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы дифференциации ра­ботающего населения Украины по уровню заработной платы. Рас­считаны коэффициенты локализации и концентрации заработной платы, построена кривая Лоренца. С помощью коэффициентов кон­центрации доказана неравномерность распределения работников по уровню заработной платы в Украине.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дифференциация заработной платы, заработ­ная плата, распределение работников, коэффициенты дифферен­циации, коэффициенты локализации.

ANNOTATION. In this article the question concerning the differentiation of working population of Ukraine by wages is defined. The coefficients of localization and concentration of wages are calculated, the Lorenz curve is constructed. Inequality of placement of workers by wage level in Ukraine was proved based on the coefficient of concentration. KEY WORDS: differentiation of wages, salaries, distribution of emp­loyees, the coefficients of differentiation, the coefficients of localization.

Заробітна плата є основним джерелом доходів населення. Низь­кий рівень доходів та їх невиправдана диференціація, особливо на регіональних ринках праці, призводить до кризи мотивації трудової діяльності, наслідком якої стає низька трудова актив­ність, неповне використання трудового потенціалу країни, зни­ження ролі праці, напруга на ринку праці. Міжгалузеві та міжре­гіональні відмінності в оплаті праці передбачають розгляд дифе­ренціації населення за її рівнем. Диференціація залежить від еко­номічних, демографічних, соціальних і географічних факторів. Значна диференціація заробітної плати посилює соціальну напру-

© І. В. Луняк, 2010 187гу в суспільстві та призводить до нерівних можливостей у спо­живанні матеріальних благ і послуг різними верствами населен­ня, до значних відмінностей рівнів їх життя.

Проблемам оплати праці та диференціації заробітної плати присвячено багато праць українських вчених — Д. Богині, З. Ба-раник, І. Бондар, А. Калини, А.Колота, Е. Лібанової, Н. Лук'ян-ченко, А. Ревенка та ін.

Метою дослідження є проведення статистичного аналізу ди­ференціації населення України за рівнем заробітної плати.

Статистичний підхід передбачає не лише оцінювання масшта­бів розшарування домогосподарств за рівнем матеріального до­статку, а й виявлення основних факторів впливу на процеси ди­ференціації [1].

Розмір заробітної плати залежить від рівня кваліфікації пра­цівника, інтенсивності праці, умов праці, а також від галузі, в якій зайнятий працівник, територіального розміщення підпри­ємств і організацій та інших факторів.

Основним джерелом статистичних даних щодо диференціації заробітної плати є матеріали щорічного обстеження робочої сили на підприємствах. Результати обстеження дозволяють отримати ряди розподілу працівників за розміром нарахованої за місяць за­робітної плати. При цьому підприємства надають дані про чисель­ність працівників і розмір нарахованої їм заробітної плати тільки для тих працівників, які працювали на підприємстві або в органі­зації протягом всього місяця, що обстежується [2].

Статистичний аналіз розподілу працівників за розміром заро­бітної плати дозволяє отримати статистичні характеристики: се­редню, модальну і медіанну заробітну плату, коефіцієнти спів­відношення заробітної плати різних верств населення, децильні і квантильні показники диференціації.

Середня заробітна плата з характеризує рівень оплати праці в досліджуваній сукупності. Вона розраховується за формулою се­редньої арифметичної зваженої:

n

з = n--на основі частот, з = £ 3tdt - на основі часток. (1)

/ і

i=1

Модальна заробітна плата — це рівень заробітної плати, який найчастіше зустрічається в ряді розподілу. В інтервальному ряді вона розраховується за формулою:

зм = з + h_fu° ~ fM°-1_, (2)де 30 і h — відповідно нижня межа і крок модального інтервалу,

fMo, JMo-i, Mo+i — частоти (частки) населення, що відповідають модальному, перед модальному і після модальному інтервалам.

Медіанна заробітна плата 3Ме — це рівень заробітної плати, що поділяє всіх працюючих на дві рівні за чисельністю частини — одна із рівнем заробітної плати нижчим від медіани, а друга — вищим від значення цього показника. Медіанна заробітна плата розраховується за формулою:

0,5£ fSfM.-1

3Ме = зо + h^=^-, (3)

де 30 і h — відповідно нижня межа і крок медіанного інтервалу, fMe — частота медіанного інтервалу;

3 fbb-x — кумулятивна частота передмедіанного інтервалу.

Для аналізу розподілу заробітної плати між рівними за чисель­ністю групами працюючих використовуються квантилі.

Квантилі — значення ознаки, що поділяють всю сукупність на певну кількість рівних за числом одиниць сукупності груп. У ста­тистичній практиці застосовуються квартилі (значення варіант, що поділяють ряд розподілу на чотири рівні частини), квинтилі (на п'ять рівних частин), децимі (на десять частин), перцентилі (на сто рівних частин) [1].

Формула для розрахунку m-ї квантилі з порядковим номером р наступна:

Qp / m = X0 + hmi=1 P    , (4)

f P

де х0 — початкове значення ознаки в групі, де міститься шукана квантиль, тобто р/m частина чисельності сукупності; h — крок інтервалу значень даної групи; k — кількість груп, на яку розбивається ряд розподілу; fp — частота в інтервалі, в якому міститься шукана квантиль; k

£ ft — загальна чисельність сукупності;

i=1

Sf 1 — кумулятивна частота в інтервалі, що передує тому ін­тервалу, в якому міститься шукана квантиль.

В табл. 1 представлено розподіл населення України за кількіс­тю працівників і розміром заробітної плати.а

« в,

2

н

и

2 2 — —

Ко

^8

с

О

% jo 'ихохэвь шаихкігАиА}[

р 'ихоховь шаихкігАиА}[

'72/7=fiG/fr

нйг эпш '7 =_/х

Hdx Чігвасіахні кннэьвне энКэсЗээ

% 'J 'ихоховь шаихккАиАя

Ал

gioo оих '/

ІЗ IS о н

со с

r­

r-

c0

c0

oo

00

r-7

r­

c-3

40 c0

40

0_

00 00

00

00 00

о о о

c0

00

к",

о

7

О О

о

r-7

о r-

c0

r-

os

о о «л

7

о

00

00

c0

40

00

00 00

о г­о о 1/~>

с0

1/~> г-

00

00

00 00

о о о

I

о

о с0

о «л

<?9

оо г-

о о

I

О

о о

Г-7

Г-

к",

с0

О

^4

о о о

I

О

о

00

00

чо

о «л

t^4

00

Г^4

СП

о о

I

О

о о

Co 00

о о oo

c0

о «л

^4

о о о

I

о о «л

О «л

о

00

оо •'t

00

о о о 1/~>

^4

о

00

о о

о л о

PQ

с

=[ Я

X о

Графічно розподіл працівників за розміром заробітної плати в Україні в грудні 2010 року представлено на рис. 1.

Рис. 1. Розподіл працівників за розміром нарахованої їм заробітної плати за грудень 2010 р.

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua , власні розрахунки

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що се­редня заробітна плата в Україні в грудні 2010 року складала 2357,14 грн. Найбільш поширеним був розмір нарахованої заро­бітної плати в 2300 грн, при цьому у половини працюючих він не перевищував 1904,6 грн.

Аналіз диференціації рівня заробітної плати передбачає квантиль-не групування, що складається з п'яти однакових груп працюючих, які об'єднують у собі 2009,92 тис осіб (20 % працюючих). У резуль­таті аналізу отримали наступні значення квантилів (грн):

Q1 = 1090,3; Q2 = 1607,1; Q3 = 2290,6; Q4 = 3383,6.

Розподіл населення України щодо 20 % груп населення пра­цівників, які ранжирувані за кількістю працівників та рівнем за­робітної плати представлено в табл. 2. Перша група включає пра­цівників з найнижчою заробітною платою, остання — з найви­щою.

Таблиця 2

РОЗПОДІЛ ПРАЦІВНИКІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ ТА РІВНЕМ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

В УКРАЇНІ У 2010 Р.

20% групи працівни­ків, ранжировані за рі­внем заробітної плати

Чисельність працюючих, тис осіб

Заробітна плата, грн

Сукупна заробітна плата групи, грн

Середня заробітна плата у групі, грн

Частка заробітної пла­ти групи в сумарній заробітній платі, %

1

723,50 884,38 401,95

до 922

922-1000

1000-1090,3

1 908 917,9

949,75

8,1

2

723,63 924,59 361,7

1090,3-1250

1250-1500

1500-1607,1

2 679 985,93

1333,38

11,3

3

482,48

844,18

683,26

1607,1-1750

1750-2000

2000-2290,6

3 858 480,27

1919,72

16,3

4

492,57

954,73

562,62

2290,6-2500

2500-3000

3000-3383,6

5 601 130,92

2786,74

23,6

5

170,81

1015,03

824,08

3383,6-3500

3500-5000 понад 5000

9 640 231,36

4796,33

40,7

Разом

10049,8

23 688 746,38

2357,14

100,0

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua , власні розрахунки

Максимальна концентрація заробітної плати у п'ятій (високо-оплачуваній) групі становила 40,7 %, від фонду оплати праці та мінімальна концентрація — у першій (низькооплачуваній) — 8,1 %. Розрив між групами — значний. Це свідчить про те, що фонд заробітної плати працівників у 2010 році розподілений не­рівномірно: заробітна плата працівників з найвищим рівнем пе­ребільшувала заробітну плату працівників галузей економіки з найнижчим рівнем у 5 разів.

Ступінь відхилення розподілу заробітної плати та кількості працівників від нормального (рівномірного) визначається за до­помогою коефіцієнта концентрації. При рівномірному розподілі коефіцієнт концентрації дорівнює 0, при повній концентрації — 1. Коефіцієнт концентрації змінюється у межах від 0 до 1. В табл. 3 представлений розрахунок показників локалізації та кон­центрації заробітної плати від кількості працівників.

Таблиця 3

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У 2010 р.

Питома вага заробітної плати, dsn

Питома вага

кількості працівників, dnp

Коефіцієнти локалізації dsn/dnp

Кумулятивні частки

1 dsn- dnpl\

 

 

 

S dsn

S dnp

 

0,027

0,072

0,375

0,027

0,072

0,045

0,036

0,088

0,409

0,063

0,160

0,052

0,053

0,112

0,473

0,116

0,272

0,059

0,054

0,092

0,587

0,170

0,364

0,038

0,058

0,084

0,690

0,228

0,448

0,026

0,066

0,084

0,786

0,294

0,532

0,018

0,112

0,117

0,957

0,406

0,649

0,005

0,111

0,095

1,168

0,517

0,744

0,016

0,101

0,073

1,384

0,618

0,817

0,028

0,182

0,101

1,802

0,800

0,918

0,081

0,200

0,082

2,439

1,000

1,000

0,118

1,000

1,000

0,486

Джерело: власні розрахунки.

За даними таблиці коефіцієнт концентрації дорівнює:

ккощ = ІЕ|d3„ -d„р\ = ^0,486 = 0,243 або 24,3 %,

що свідчить про помітну ступінь концентрації заробітної плати у працівників.

На рис. 2 відображено криву Лоренца, що характеризує про­порційність розподілів заробітної плати та кількості працівників в Україні у 2010 році.

1ПП

IS

О IS

03 60

40

40 60

Кумулятивний % працівників

-Рівномірний розподіл ■ Заробітна плата у 2010 році

Рис. 2. Крива Лоренца пропорційності розподілів заробітної плати та кількості працівників

Джерело: власні розрахунки.

Диференціація заробітної плати працівників оцінюється за до­помогою коефіцієнтів диференціації: децільного коефіцієнта ди­ференціації (Kd) та коефіцієнта фондів (Кф).

Децильний коефіцієнт диференціації розраховується за фор­мулою:

_4

де d; — величина першого дециля (10 % працівників мають заро­бітну плату нижче цього значення);

d9 — величина дев'ятого дециля (10 % працівників мають за­робітну плату вищу цього значення).

10 % працівників мають заробітну плату — 946,82 грн (d; ), а гру­па працівників, які відносяться до дев'ятого дециля — 3910,88 грн.

20

0

0

Звідси коефіцієнт диференціації (Kd) = 4,13.

Коефіцієнт фондів Кф відношення між середніми рівнями заробітної плати всередині порівнювальних груп, що знаходяться в різних кінцях розподілу за рівнем зарплати. Коефіцієнт фондів розраховується за наступною формулою:

= з

де з10 — середня заробітна плата найбільш оплачуваних праців­ників;

з1 — середня заробітна плата найменш оплачуваних праців­ників.

кф = 5480 = 6,1. ф 905

Значення розрахованих коефіцієнтів диференціації дозволяє зробити висновок щодо ступеня нерівномірності розподілу пра­цівників за рівнем заробітної плати в Україні.

Незадовільними і досі залишаються міжгалузеві співвідно­шення у рівнях оплати праці. Заробітна плата значною мірою ви­значається належністю до певної сфери економічної діяльності, а не формується під впливом загальновизнаних світовою практи­кою чинників, якими є кількість, якість та результати праці. В розвинутих країнах рівень міжгалузевої диференціації не пере­вищує 150—200 %. Зберігаються і високі міжрегіональні відмін­ності у рівнях заробітної плати, що створює складні проблеми у забезпеченні національних стандартів рівня життя населення окремих регіонів, подолання бідності.

Література

1. Удотова Л. Ф. Соціальна статистика: Підручник / Л. Ф. Удотова. — К.: КНЕУ, 2002. — 376 с.

2. Экономическая статистика: Учебник / Под. ред. Ю. Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 480 с.

3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

І В Луняк - Диференціація населення за рівнем заробітної плати в україні

І В Луняк - Методологічні засади оцінювання рівня та динаміки заробітної плати

І В Луняк - Статистичне оцінювання та прогнозування середнього рівня заробітної плати в україні