А О Толочко - Динаміка та тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг - страница 1

Страницы:
1  2 

родного господарства, забезпечити конкурентноздатність вітчиз­няної продукції на світовому ринку.

Отже, перехід на інноваційну модель розвитку означає насам­перед пошук фінансових джерел для активізації інноваційної дія­льності, і, перш за все, іноземних інвестицій. Для цього необхід­но прийняти відповідні нормативно-правові акти, встановити пільги і створити умови для залучення іноземного капіталу, роз­витку венчурного підприємництва, створити інформаційно-аналітичний центр управління інвестиційними та комерційними ризиками. Таким чином, залучення іноземних інвестицій є дуже важливим і актуальним як для інноваційного розвитку підпри­ємств, так і для країни загалом.

Література

1. Абрамович І. В. Напрями активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економіка та держава. — 2006. — № 9. — С. 25—27.

2. Бутенко О. А. Основні напрямки та пріоритети інноваційної дія­льності в Україні // Держава та регіони. — 2006. — № 3. — С. 28—32.

3. Кульнева Г. М., Алейнікова О. В. Сучасний стан та необхідні на­прямки розвитку ринку інновацій в Україні // Держава та регіони. — 2006. — № 5. — С. 159—163.

4. Офіційний сайт Державного комітету статистики. www.ukrstat.gov.ua

5. Перешкоди для іноземних інвестицій в Україну. Погляд нерези­дентів // Страхова справа. — 2006. — № 3. — С. 48—53.

Стаття надійшла до редакції 18.11.2008

УДК 339.

А. О. Толочко,

асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Досліджено тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг. У роботі проаналізовано структуру та динаміку розвитку туристичного ринку за його регіональними складовими та в розрізі окремих країн. Розглянуто розподіл туристичних потоків, доходів та витрат на між­народний туризм.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Міжнародний туризм, світовий ринок туристичних послуг, в'їзний туризм, виїзний туризм, міжнародні туристичні прибут­тя, доходи від міжнародного туризму, витрати на міжнародний ту­ризм.

За минулі шість десятиріч міжнародний туризм зарекоменду­вав себе як одна з найперспективніших та найдинамічніших галу­зей світової економіки. За період 1960—2007 рр. міжнародні ту­ристичні прибуття зросли від 25 млн до 903 млн осіб подоро­жуючих. За цей час все більше і більше країн світу відкривають міжнародній спільноті свій туристичний потенціал, інвестуючи значні кошти у розвиток туристичного сектору. Для багатьох країн розвиток міжнародного туризму став ключовим фактором соціально-економічного розвитку.

Сьогодні туризм є одним з вагомих секторів міжнародної тор­гівлі. У структурі світового експорту на міжнародний туризм припадає 6 % загальної вартості світового експорту товарів і по­слуг, що відповідає четвертій позиції після торгівлі паливом, хі­мічною продукцією та транспортними засобами.

Для багатьох країн, що розвиваються, міжнародний туризм є одним з головних джерел грошових надходжень до країни і основ­ною категорією експорту, забезпечує зростання зайнятості та на­дає можливості для розвитку галузей, що обслуговують туристи­чний сектор.

Не дивлячись на короткотривалі коливання в окремі періоди, розвиток міжнародного туризму в світі характеризується високи­ми темпами зростання. 2007 рік зафіксував нові рекорди розвитку міжнародного туризму у світі. Число міжнародних туристичних прибуттів зросло на 56 млн осіб порівняно з 2006 роком і досягло рекордного рівня у 903 млн подорожуючих — небувале зростан­ня враховуючи той факт, що рівень у 800 млн був досягнутий два роки тому. В цілому число туристичних прибуттів зросло на 6,6 % порівняно з 2006 роком, перевищивши прогнози ЮНВТО у 4,1 % зростання в період 2007/2006 роках та на 24 % ( 216 млн осіб) у по­рівнянні з 2000 р. [3].

Динаміка розвитку міжнародного туризму в період 1990— 2007 рр. зображена на рис. 1 [1].

Найбільше зростання у 2007 році спостерігалось на Близь­кому Сході (+16 % ), частка цього регіону склала 5,2 %, порів­няно з 4,8 % у 2006 р. та 3,5 у 2000 р. Кількість туристів, що відвідали цей регіон, досягла 48 млн осіб. На другому місці по темпам розвитку міжнародного туризму знаходяться країни Азії та Тихоокеанський регіон, які зафіксували річне зростанняу 10 % (184 млн туристів) порівняно з 2006 роком. Далі слідує Африка — +7% (44 млн іноземних туристів). Частки цих регі­онів у загальному обсязі прибуттів також суттєво зросли — до 20,6 % та 5 % відповідно.

міжнародні туристичні прибуття

Рис. 1. Динаміка розвитку міжнародного туризму в світі

Менш швидкий ріст спостерігається в Європі (+5 %), яку від­відали 484 млн туристів та в Америці (+5%) — 142 млн. Питома вага Європи по числу прибуттів залишається незмінно високою і на 2007 рік складає 54 %, хоча й спостерігається поступове зме­ншення частки Європи, як світового лідера по прийому туристів (табл. 1).

Таблиця 1

МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПРИБУТТЯ

Регіони

Міжнародні туристичні прибуття, млн осіб

Ринкова частка, % 2007

Зміни, % 2007/

2006

 

1990

1995

2000

2005

2006

2007

 

 

Світ

436

536

687

803

847

903

100

6,6

Європа

265,6

311,3

395,9

440,3

462,2

485

53,6

4,8

Америка

92,8

109

128,1

133,4

135,8

142,5

15,8

4,9

Азія та Тихоокеансь­кий регіон

56,2

81,8

110,5

154,6

167

184,3

20,4

10,4

Близький Схід

9,6

13,7

24,2

37,8

40,9

47,6

5,3

16,4

Африка

15,2

20,1

28,3

37,3

41,4

44,4

4,9

7,4

Розраховано автором за www.world-tourism.org-Tourism Highlights2008

Регіональний розподіл міжнародного туризму по кількості ту­ристичних прибуттів за 2007 рік зображено на рис. 2.

Азія та Тихоокеанський регіон; 20 %

Америка; 16 %

Близький Схід; 5 %

Африка; 5 %

Європа; 54 %

Рис. 2. Розподіл в'їзного міжнародного туризму за туристичними регіонами, 2007 рік

У 2007 році найбільша кількість подорожей здійснювалась з метою відпочинку — 51 % від загального обсягу туристичних прибуттів у світі і склала 458 млн осіб. Подорожі у справах або по роботі складають приблизно 15 % (138 млн осіб) усіх туристичних прибуттів, 27 % туристів (240 млн осіб) подорожують з метою оздоровлення, а також відвідування родичів або друзів (рис. 3) [8].

Бізнес,

робота; . 0 Відпочинок;

51% ч у 51%

Здоров 'я, релігія; 27 %

Рис. 3. Розподіл міжнародних туристичних прибуттів за метою подорожі у 2007 році

За результатами досліджень, проведеними ЮНВТО, у 2007 році більшість туристів, а саме 47 % відали перевагу повітряному транс­порту, 53 % — наземному (з них 42 % подорожувала автотранспор­том, 4 % — залізницею, 7 % — водним транспортом ) (рис. 4) [9].

Залізничний; 4%

Водний; 7 %

Автомобільний; 42%

Авіа; 47 %

Рис. 4. Розподіл міжнародних туристичних прибуттів за видами транспорту у 2007 році

Грошові надходження від міжнародного туризму зросли на 5,6 % або на 165 млрд дол. США порівняно з 2006 роком і склали 856 млрд дол. США (або 625 млрд Євро) у 2007 році. За даними ЮНВТО, разом з грошовими надходженнями від міжнародних пасажирських перевезень, сумарні надходження досягли майже 1000 млрд дол. США, тобто на туристичні послуги в світі витра­чалось приблизно 3 млрд дол. у день.

У всіх туристичних регіонах світу зафіксовано зростання над­ходжень від туристичної діяльності, причому найвищий приріст порівняно з 2006 роком був характерним для країн Азії та Тихо­океанського регіону — +11,4 % і Африки — +7,5 %.

Динаміка грошових надходжень від міжнародних туристич­них подорожей за період 1990—2007 рр. у розрізі регіонів зобра­жена в табл. 2.

Таблиця 2

ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Регіони

Грошові надходження від міжнародного туризму, млрд доларів США

Ринкова частка,

%

2007

Зміни, % 2007/ 2006

 

1990

1995

2000

2005

2006

2007

 

 

Світ

270

411

482

683

742

856

100

5,6

Європа

142,8

212,2

232,5

348,3

376,9

433,4

53,6

4,8

Америка

69,3

98,4 130,8

144,6

154,1

171,1

15,8

4,9

Азія та Тихоокеансь­кий регіон

46,5

80,7

90,2

140,8

156,5

188,9

20,4

10,4

Близький Схід

5,1

10,9

17,6

27,6

29,9

34,2

5,3

16,4

Африка

6,4

8,5

10,5

21,5

24,6

28,3

4,9

7,4

Розраховано автором за www.world-tourism.org-Tourism Highlights2008

Більше половини всіх надходжень, як і раніше, припадає на Європу (433 млрд дол. США). Американський регіон у 2007 році поступився другим місцем (171 млрд дол. США) країнам Азії та Тихоокеанському регіонам, які отримали дохід у 189 млрд дол. США. Наступні позиції — незмінно впродовж останніх років, за­ймають країни Близького Сходу (34 млрд дол. США) та Африка (28 млрд дол. США) (рис. 5).

Близький Схід; Азія та        5,30 %       Африка; 4,90 % Тихоокеанський

регіон; 20,40 % / Європа; 54 %

/4л<ернканськшї регіон; 15,80 %

Рис. 5. Розподіл доходів від міжнародного туризму, 2007 рік

Щодо доходів, отриманих країнами від надання туристич­них послуг у розрахунку на одного іноземного туриста, то найбільше, а саме 1200 дол. США отримує Американський ре­гіон, 1020 дол. США — країни Азії та Тихоокеанського регіо­ну. Європейський регіон заробляє 890 дол. США з одного ту­риста, 720 дол. США — країни Близького сходу та 640 дол. — Африка. Середній дохід, отриманий країнами світу від надання послуг з туризму, складає 950 дол. США в розрахунку на одно­го іноземного туриста [3].

Якщо розглядати розвиток міжнародного туризму в розрізі окремих країн, то, незважаючи на існування суттєвих відміннос­тей у показниках туристичного попиту (вік, стать туристів), серед­нього часу перебування туристів у країні та витрати здійсненні туристами на території країни, закономірним залишається той факт, що 8 з 10 країн-лідерів по кількості міжнародних туристич­них прибуттів одночасно входять до 10 країн-лідерів по доходам від міжнародного туризму. Перших сім лідерів по кількості тури­стичних прибуттів та вісім по надходженнях від міжнародного туризму зберегли свої позиції і у 2007 р. Але відбулись і певні зміни в десятці країн-лідерів по прийому туристів — Україна та Туреччина, які по результатам 2007 р. зайняли 8 та 9 позицію, витіснили Австрію та Російську Федерацію з першої десятки. Щодо змін у десятці країн-лідерів по доходам від міжнародного туризму — Австрія випередила Туреччину, перемістившись на дев'яту позицію.

У табл. 3 наведенні 10 країн-лідерів по міжнародним туристич­ним прибуттям. До провідних країн-лідерів по прийому туристів ввійшли: шість із групи економічно розвинутих держав, дві пост-соціалістичні країни (Китай, Україна) та дві (Туреччина та Мек­сика) із групи середньорозвинутих. На ці країни припадає 46 % усіх міжнародних туристичних прибуттів.

Таблиця 3

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ПО МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРИБУТТЯХ

Місце

Країна

Прибуття, млн осіб

Приріст, %

2007/

2006

Ринкова частка у 2007, %

 

 

2006

2007

 

 

 

Світ

847

903

6,6

100

1

Франція

78,9

81,9

3,8

9,1

2

Іспанія

58,2

59,2

1,7

6,5

3

США

51

56

9,8

6,2

4

Китай

49,9

54,7

9,6

6

5

Італія

41,1

43,7

6,3

4,8

6

Великобританія

30,7

30,7

0,1

3,4

7

Німеччина

23,5

24,4

3,9

2,7

8

Україна

18,9

23,1

22,1

2,55

9

Туреччина

18,9

22,2

17,6

2,45

10

Мексика

21,4

21,4

0,3

2,4

Розраховано автором за www.world-tourism.org-Tourism Highlights2008

Незмінним лідером по кількості туристичних прибуттів зали­шається Франція (81,9 млн осіб ), частка якої у 2007 році складає 9,1 %. Стабільно протягом останніх двох років наступні позиції посідають Іспанія (59,2 млн осіб), США (56 млн осіб), Китай (54,7 млн осіб), Італія (43,7 млн осіб), Великобританія (30,7 млн осіб) та Німеччина (24,4 млн осіб).

За обсягами грошових надходжень від міжнародного туризму США у 2007 р. зберегли за собою позицію лідера — 96,7 млрд дол. США, їх частка за цим показником становить 11,2 % на сві­товому ринку. Іспанія, де надходження від туризму складають 57,8 млрд дол. США, починаючи з 2003 року займає тверде друге місце; за нею слідують Франція (54,2 млрд дол. США), Італія (42,7 млрд дол. США), Китай, Великобританія та Німеччина (табл. 4). Десять країн-лідерів отримують 50 % світових грошо­вих надходжень від міжнародного туризму.

Таблиця 4

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ПО ДОХОДАХ ВІД МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Місце

Країна

Грошові надходження млрд. доларів США

Приріст,

%

2007/

2006

Ринкова частка у 2007, %

 

 

2006

2007

 

 

 

Світ

742

856

5,6

100

1

США

85,7

96,7

12,8

11,3

2

Іспанія

51,1

57,8

13,1

6,8

3

Франція

46,3

54,2

17

6,3

4

Італія

38,1

42,7

11,9

5

5

Китай

33,9

41,9

23,5

4,9

6

Великобританія

33,7

37,6

11,6

4,4

7

Німеччина

32,8

36

9,8

4,2

8

Австралія

17,8

22,2

24,7

2,6

9

Австрія

16,6

18,9

13,5

2,2

10

Туреччина

16,9

18,5

9,7

2,2

Розраховано автором за www.world-tourism.org-Tourism Highlights2008

У той час як 80 % усіх подорожей здійснюються в межах окремого регіону, подорожі між різними регіонами зростають швидшими темпами ніж внутрішньорегіональні. У 2007 р. подо­рожі на далекі відстані (за межі окремого туристичного регіону) зросли на 8 % на противагу 6 % зростанню міжрегіональних по­дорожей. Найбільша кількість подорожей спостерігалася з розви­нутих країн Європи, Америки та Азійсько-Тихоокеанського регі­ону. Разом зі зростанням доходів у країнах, що розвиваються, зросла і кількість подорожей громадян цих країн за їх межі та їх витрати на туристичні послуги. У 2007 р. стрімке зростання по­дорожей спостерігалось з країн Близького Сходу (+14,3 % порів­няно з 2006 р.), Азії та Тихоокеанського регіону (+10 %). Зрос­тання кількості туристів з Америки та Європи було більш помірним (+5 % та 6 % відповідно). За останні сім років найбіль­ше зростання кількості туристів відбувалось саме з країн Близь­кого Сходу. Тенденції розвитку виїзного туризму в розрізі регіо­нів наведено в табл. 5.

Таблиця 5

ДИНАМІКА ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ ЗА РЕГІОНАМИ

Регіони

Міжнародні туристичні подорожі, млн осіб

Ринкова частка, %

2007

Зміни,

%

2007/

 

1990

1995

2000

2005

2006

2007

 

2006

Світ

436

536

687

803

847

903

100

5,6

з Європи

252,7

311,4

399,2

455,3

475,2

502

55,6

9,6

з Америки

99,8

108,4

131

135,8

142,8

149,7

16,6

4,8

з Азї та Тихоокеан­ського регіону

58,9

86,2

113,9

154

165,9

181,9

20,1

9,6

з країн Близького Сходу

8,2

9,6

13,8

22,6

24,3

27,8

3,1

14,3

з Африки

9,9

12,8

16,3

21,8

24,9

26,7

3

7,3

походження не ви­значено

6,6

7,5

9,2

13,9

14,2

15,2

1,7

7,1

 

міжрегіональні

349,9

431,4

541

638

668,9

710,2

79

6,2

на далекі відстані

79,5

97,1

133,1

152,3

164,2

177,9

21

8,3

www.world-tourism.org-Tourism Highlights2008

Позицію лідера по туристичним витратам за собою у 2007 р. зберегла Німеччина — 82,9 млрд дол. США. Наступні три позиції стабільно протягом останніх років посідають США (76,2 млрд дол. США), Великобританія (72,3 млрд дол. США) та Франція (36,7 млрд дол. США). Китай, туристичні витрати якого досягли 29,8 млрд дол. США, обігнав Японію (26,5 млрд дол. США) та Італію (27,3 млрд дол. США), посідає сьогодні п'яте місце. Стрім­ке зростання туристичних витрат у Російській Федерації(+22 %) перемістило її на дев' яту позицію, обігнавши Корею, яка за ре­зультатами 2007 р. закриває десятку країн-лідерів по туристич­ним витратам. Серед десяти країн-лідерів по туристичним витра­там, окрім Російської федерації, стрімке зростання туристичних витрат спостерігалось також у Китаї (+23 %), Канаді (+14 %) — займає восьме місце та Кореї (+11 %). Тільки Японія фіксувала зниження туристичних витрат (-0,2 %).

У табл. 6 наведено 10 країн-лідерів по туристичним витратам за межами своєї країни.

Таблиця 6

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ПО ТУРИСТИЧНИХ ВИТРАТАХ

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

А О Толочко - Динаміка та тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг