О М Панкратов - Деякі проблемні питання безпеки життєдіяльності людей в умовах модернізації економіки регіонів - страница 1

Страницы:
1 

5. Концепція управління ризиками надзвичайних ситуацій техно­генного і природного характеру // http://www.mns.gov.ua.

6. Програма запобігання та реагування на надзвичайні ситуації тех­ногенного і природного характеру на 2000—2005 рр. // Постанова Кабі­нету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. № 1313.

7. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процесный поход к управлению. — М.: Стандарты и качество, 2004. — 408 с.

Стаття подана до редакції 25.10.2011

УДК 332.142.6:614.8

О. М. Панкратов, канд. техн. наук, доц.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ

АНОТАЦІЯ. У статті порушено питання актуалізації проблем оцін­ки впливу модернізації економіки регіону на рівень безпеки жит-тедіяльності населення й персоналу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: модернізація економіки регіону; безпека жит-тедіяльності населення й персоналу.

АННОТАЦИЯ. В статье поднимаются вопросы актуализации про­блем оценки влияния модернизации экономики региона на уро­вень безопасности жизнедеятельности населения и персонала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модернизация экономики региона; безопас­ность жизнедеятельности населения и персонала.

ANNOTATION. In the article author showdowns the influence the modernization of the region economics for level of safety the people life and work.

KEY WORDS: modernization of the economy of the region; safety of vital activities of the population and the personnel.

Загальне розуміння значущості прискореної технологічної мо­дернізації економіки як імператив державної соціально-еконо­мічної стратегії актуалізуються проблеми визначення напрямів, форм і механізмів нарощування промислового потенціалу.

Рішення даного питання вимагає детального опрацьовування науково-методологічних основ управління процесами модерніза­ції в умовах ринкової економіки з урахуванням актуалізації

© О. М. Панкратов, 2011 250пов'язаних з цим проблем оцінки впливу науково-технічного прогресу і економіки на рівень безпеки життєдіяльності населен­ня і персоналу.

Зміна парадигми соціально-економічного розвитку України, проведення реформ по рецептах ультра-ліберальних економістів, що привели до важких соціально-економічних наслідків, спону­кали вітчизняних вчених до розробки нової економічної концеп­ції. Разом з тим, основна частина наукових розробок присвячена макроекономічним проблемам і централізованому управлінню процесами економічної безпеки регіонів, розробки теоретико-методологічних основ регіональної промислової політики.

Проте, сучасні тенденції розвитку виробничих систем вима­гають більш поглибленого обґрунтовування методологічної бази організаційно-економічного забезпечення здійснення комплекс­ної технологічної модернізації, а також механізму її реалізації з урахуванням специфіки промислового комплексу і рівня безпеки життєдіяльності населення та персоналу в регіоні. Реальне уп­равління утруднено через відсутність методичного апарату оцін­ки технологічного рівня регіонального промислового комплексу; системи соціальних гарантій, що мінімізує негативні наслідки для населення. Недостатньо розроблені питання формування ре­гіональної інноваційної інфраструктури, що є найважливішим чинником високотехнологічного розвитку. Актуальність рішення цих проблем визначає мету, задачі, об' єкт і предмет дослідження.

Об'єктом дослідження є промисловий комплекс регіону як су­купність галузей і підприємств у їх організаційно-технологічному взаємозв' язку.

Предметом дослідження виступає сукупність соціально-економічних і інших відносин між суб' єктами господарської діяль­ності і органами державного управління, що виникають у процесі здійснення економічного розвитку регіону.

Мета дослідження полягає в розробці теоретико-методоло-гічних основ формування стратегії і організаційно-економічного забезпечення модернізації економіки регіонів як способу досяг­нення стійкого економічного розвитку України з урахуванням негативного впливу цього процесу на життєдіяльність людей і природне середовище.

Поставлена мета визначила необхідність рішення наступних задач:

1. Уточнити зміст модернізації економіки регіону як комплек­сного процесу формування стійкої і конкурентноздатної іннова­ційної економіки України.

2. Розробити теоретичні основи організаційно-економічного за­безпечення технологічної модернізації промислового комплексу ре­гіонів стосовно сучасних тенденцій науково-технічного прогресу.

3. Визначити методологічні основи здійснення технологічної модернізації промисловості, які можуть бути використаний на різ­них рівнях управління економікою.

4. Сформулювати концепцію технологічної модернізації про­мисловості регіону, направлену на формування єдиної технологіч­ної системи з метою забезпечення підвищення стійкості, в широ­кому розумінні цього слова, і конкурентоспроможності еко­номіки регіону.

5. Виділити пріоритетні напрями технологічної модернізації промислового комплексу і розробити зміст комплементарного механізму реалізації процесів технологічної модернізації регіону з урахуванням можливих негативних наслідків по відношенню до населення і природного середовища.

Головна мета останнього — забезпечення надійної безпеки життєдіяльності і захисту населення, об' єктів економіки, іншого національного надбання і навколишнього природного середови­ща в екстремальних умовах в мирний і військовий час.

Вказана мета досягається за рахунок рішення ряду основних задач:

• прогнозування і своєчасне виявлення передумов виникнення надзвичайних ситуацій;

• підготовка об' єктів економіки, систем життєзабезпечення і управління до стійкого функціонування в умовах надзвичайних ситуацій;

• підготовка і здійснення аварійно-рятівних і інших робіт у зонах надзвичайних ситуацій;

• надання населенню притулків і засобів індивідуального за­хисту;

• евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей із зон аварій, катастроф і стихійних лих у безпечні райони;

• надання гуманітарної допомоги і забезпечення виживання населення в зонах надзвичайних ситуацій;

• загальне навчання населення, керівного складу і сил цивіль­ного захисту діям в екстремальних умовах;

• обладнання територій для ефективного проведення цивіль­ного захисту;

• захист запасів продовольства, харчової сировини і фуражу, джерел води і систем водопостачання, домашніх тварин і сіль­госппродукції;

виявлення і позначення районів, що піддаються хімічному, біологічному, радіоактивному і іншому зараженню;

відновлення і підтримка громадського порядку і забезпечен­ня безпеки населення і рятівників у зоні лиха.

Оцінка ризику виникнення надзвичайної ситуації або техно­генної катастрофи можлива при наявності інформації про:

тип і кількість небезпечних речовин, що використовуються, зберігаються або транспортуються, місця їх розміщення, харак­теру передбачуваної небезпеки;

вірогідність розширення масштабів зони ураження при ава­рії з урахуванням напряму вітру і інших чинників;

чисельність населення, що наражається на небезпеку, його класифікацією по типах, категоріям і т. п.;

список державних і приватних підприємств і установ, які можуть постраждати, у тому числі є життєво важливими для на­селення (маються на увазі подача води, приготування їжі і т. д.);

можливі наслідки впливу аварії на особливо чутливі зони навколишнього середовища (природні парки, вододіли і т. д.);

наявність базових елементів, які необхідні для здійснення програми заходів на випадок аварії.

Як висновок необхідно відзначити, що в даний час назріла не­обхідність у створенні системи управління ризиком виникнення надзвичайних ситуацій, під яким розуміється процес раціональ­ного розподілу фінансів на зниження різних видів ризику в умо­вах обмеженості матеріальних ресурсів суспільства, забезпечую­чий досягнення такого рівня безпеки населення і навколишнього середовища, який тільки можливий в економічних і соціальних умовах, що склалися; а також у грошовій оцінки людського жит­тя з того факту, що підвищення безпеки людей в побуті, на вироб­ництві, на транспорті, як, власне і у всіх сферах життєдіяльності, вимагає виділення коштів на нейтралізацію небезпечних чинни­ків і мінімізацію ризиків.

У наукових публікаціях вже розглядали питання економічного еквівалента вартості людського життя, проте в Україні не існує офіційно визнаній і хоч скільки-небудь адекватної методики визна­чення вартості людського життя, тоді як вона просто необхідна для розрахунків компенсацій і матеріальної допомоги жертвам всіля­ких катастроф і терактів. Нагадаємо, що Уряд нашої країни оцінює вартість людського життя дешевше вартості елітного щеняти.

Деякі автори вважають, що «...з точки зору суспільних інтересів неприйнятні засоби економії, пов' язані із збереженням життя і здо­ров' я людей, об' єктів народного надбання, що не мають грошовоїоцінки». В подібних випадках оптимізація капітальних вкладень можлива тільки по критерію необхідного рівня надійності захисту. Який же необхідний рівень надійності захисту в подібних випадках, адже певному рівню надійності відповідають певні капітальні і екс­плуатаційні витрати. Розпорядник кредитів, виділяючи певні, обме­жені кошти на захист, бажає він того чи ні, оцінює життя людей у тих же економічних одиницях, в яких оцінюється їх захищеність — в грошових одиницях. Як до цього відноситься, і як вирішувати проблему оцінки вартості людського життя, — автор припускає отримати в процесі спеціальних досліджень.

Стаття подана до редакції 19.10.2011

УДК 330.131.7:[332.12:339/56]

Д. Р. Черевко, старш. викл. кафедри регіональної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ РЕГІОНУ

АНОТАЦІЯ. У статті запропоновано методику дослідження та ва­ріант підходу до моделювання ризиків експортно-імпортних опе­рацій регіону, розглянуто системні показники ступеня ризику.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Експортно-імпортні операції, моделювання ри­зиків, нормальний закон розподілу, емпірична шкала ризику.

АННОТАЦИЯ. В статье предложена методика исследования и ва­риант подхода к моделированию рисков экспортно-импортных операций региона, рассмотрены системные показатели степени риска.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экспортно-импортные операции, моделиро­вание рисков, нормальный закон распределения, эмпирическая шкала риска.

ANNOTATION. In the article research methodology and variant of going are offered near the design of risks of export-import operations of region, the system indexes of risk degree are considered .

KEY WORDS: the Export-import operations, designs of risks, normal law of distribution, empiric scale of risk.

Оцінка рівня економічного ризику експортно-імпортних опе­рацій регіону є одним з найважливіших етапів ризикології у зов-

© Д. Р. Черевко, 2011

254

Страницы:
1 


Похожие статьи

О М Панкратов - Деякі проблемні питання безпеки життєдіяльності людей в умовах модернізації економіки регіонів