Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальм Н. Д. Гетало Т. Є.

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ, 2013

УДК [94:008](477)(075.8) ББК 63.3(4УКР)я73+71.4(4УКР)я73 П14

 

Рецензенти: докт. філос. наук, професор, зав. кафедри політології, соціології та культурології Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди Денисенко І. Д.; канд. філос. наук, доцент, в. о. зав. кафедри теорії культури та філо­софії науки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Білецький І. П.

 

Рекомендовано до видання рішенням вченої ради Харківського національного економічного університету.

Протокол № 3 від 05.11.2012 р.

 

Авторський колектив: канд. філос. наук, доцент Пальм Н. Д. -теми 5 - 8, текстові завдання; канд. філос. наук, доцент Гетало Т. Є. -теми 1 - 4, приклади тестових завдань для самоконтролю, глосарій.

 

 

 

 

 

 

Пальм Н. Д.

П14                 Історія української культури : навчальний посібник / Н. Д. Пальм,

Т. Є. Гетало. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. - 296 с. (Укр. мов.)

 

 

 

Подано відомості про фундаментальні досягнення вітчизняної культури як невід'ємного процесу світового культурного простору. Розкрито єдність і різнома­нітність української та світової культур, роль і значення культури в житті, творчості та самовдосконаленні особистості, в гуманізації суспільних відносин.

Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання.

 

ISBN                                                                                                         УДК [94:008](477)(075.8)

ББК 63.3(4УКР)я73+71.4(4УКР)я73

 

© Харківський національний економічний університет, 2013

 

© Пальм Н. Д. Гетало Т. Є. 2013

Зміст

 

Вступ  5

1.  "Історія української культури" як навчальна дисципліна........................................... 8

1.1.    Етимологія поняття "культура" та становлення
культурологічного знання ..........  8

1.2.    Структура і основні функції культури.................................................................... 14

1.3.    Культура як засіб національної самоідентифікації................................................ 18

1.4.    Основні риси української ментальності................................................................. 21

2.  Витоки української культури...................................................................................... 27

2.1.    Первісна (архаїчна культура та її основні риси).................................................... 28

2.2.    Проблема праісторії та витоків української культури ..................... 33

2.3.    Феномен античної культури та її характерні риси................................................ 37

2.4.    Вплив античності на становлення української культури..................................... 44

3.  Культура Київської Русі............................................................................................... 49

3.1.    Основні риси культури європейського Середньовіччя

і її релігійний характер.................................................................................................................. 49

3.2.    Українська культура княжого періоду (IX - XII ст.).............................................. 55

3.3.    Писемність і освіта в Київській Русі. Розвиток літератури

і науки ... 58

3.4.    Мистецтво та архітектура Київської Русі............................................................... 62

4... Культурні процеси в литовсько-польський і польсько-козацький
періоди... 66

4.1.    Загальна характеристика європейського Відродження

і Реформації..................................................................................................................................... 67

4.2.    Естетичні засади Ренесансу в європейській культурі ....................... 70

4.3.    Історичні умови та соціально-політичні причини формування
ренесансної культури України ........... 72

4.4.    Братства та їх просвітницька діяльність .................. 73

4.5.    Освіта і культура України за часів Литовського князівства

і Речі Посполитої............................................................................................................................ 76

5.  Українська культура доби козацько-гетьманської держави.
Українське бароко
.......................................................................................................................... 85

5.1.   Загальна характеристика європейської культури нового часу

та її типологічні риси..................................................................................................................... 86

5.2.      Соціально-політичні чинники розвитку української культури
у другій половині XVII
- XVIII ст............................................................................................... 88

3

5.3.   Козацтво та його роль у формуванні національної
самовизначеності української
культури ................ 89

5.4.   Українське бароко...................................................................................................... 95

5.5.   Життя і творчість Сковороди Г. С. як явище української
барокової культури ........ 98

5.6.    Становлення культури Слобожанщини у XVII - XVIII ст............................... 100

6. Культура в час пробудження української національної

свідомості .... 110

6.1.    Зарубіжна культура епохи Просвітництва........................................................... 110

6.2.    Українське Відродження як відбуття ідеї Просвітництва.................................. 114

6.3.    Романтизм та українське національне Відродження.......................................... 118

6.4.    Шевченко Т. Г. і становлення нової української культури................................ 122

7.  Українська культура і духовне життя у XX ст........................................................ 127

7.1.    Проблеми світової культури кінця XIX - початку XX ст.................................. 128

7.2.    Модернізм як система художніх цінностей......................................................... 133

7.3.    Національно-культурний рух в Україні кінця XIX - початку

XX ст. Особливості українського модерну............................................................................... 143

7.4.    Радянський період розвитку культури України. Соцреалізм

як тип тоталітарної культури..................................................................................................... 148

7.5.    Культура України під час кризи радянської системи......................................... 158

8.  Провідні тенденції розвитку сучасної української культури................................. 169

8.1. Наростання кризових явищ у культурі глобалізованого світу .. 170

8.2.    Експансія "маскультури" та її вплив на сучасне

українське суспільство................................................................................................................ 175

8.3.    Постмодерністська модель світу в світовій

та українській інтерпретаціях..................................................................................................... 177

8.4.    Нове національне відродження в добу становлення
незалежності
................................................................................................................................ 183

Текстові завдання............................................................................................................. 193

Приклади тестових завдань для самоконтролю........................................................... 279

Глосарій............................................................................................................................ 284

Використана література.................................................................................................. 294

Основна................................................................................................................... 294

Додаткова................................................................................................................ 294

Хай вільно проживають на Україні усі нації хай усяка живе по-свойому... бо національний грунт потрібен для кожної.

А українська культура нехай шириться поміж українцями і хай про її поширення турбуються й піклуються діти України -усі, хто любить свій нарід і бажає йому добра,

бо чужі за се не візьмуться. Нехай усім народам живеться вільно на Україні, але нехай нові поселенці на Україні пам'ятають,

що не може бути зневажений на своїй рідній землі (як се було раніше)

той український нарід, котрий заселив її, захистив од ворогів і довгі часи поливав своїм трудовим потом.

Дмитро Іванович Багалій (1857 - 1932)

видатний український історик та громадський діяч, організатор освіти і науки, філософ, етнограф

 

Вступ

 

Історія української культури є частиною історії світової культури, особливою її гілкою. Витоки цього самобутнього феномена сягають у далеке минуле, а кристалізація його своєрідності, неповторності - це історичний процес втілення особливостей менталітету й вираз відно­шення прабатьків, батьків та сучасників до свого буття, до суперечливої долі свого народу.

В умовах відродження української нації та держави своєчасною духовною потребою є ознайомлення студентства з історією нашої культури, зі специфікою життя українського народу та з його традиціями, з іменами українських культурних діячів.

Усе це дає можливість майбутньому спеціалісту правильно розуміти і вміти роз'яснювати феномен культури, її роль у людській життєдіяльності, знати форми і типи культури та її головні досягнення врозвитку провідних країн світу, а також знати історію вітчизняної культури, її місце в системі світової цивілізації.

Необхідність та цінність навчального посібника "Історія української культури" для студентів професійно-освітнього рівня "бакалавр" усіх напрямів підготовки обґрунтовується тим, що в цьому посібнику викладені здобутки української матеріальної та духовної культури від її витоків до сьогодення, можливості запозичення культурних цінностей інших народів, порівняльного аналізу ролі та місця вітчизняної культури в контексті світових та європейських культуротворчих процесів.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 


Похожие статьи

Н Д Пальм, Т Є Гетало - Історія української культури