С М Ілляшенко - Інноваційний менеджмент підручник - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 

Ілляшенко СМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДРУЧНИКУДК 338.21(075.8) ББК 65.290-5-21я73 І44

 

 

 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Сумського державного університету.

Протокол № 9 від 8 квітня 2010 р.

 

Рецензенти:

Денисенко М.П., д.е.н., професор (Київський національний університет технології і дизайну);

Перерва П.Г., д.е.н., професор (Національний технічний університет "ХПІ"); Чухрай Н.І., д.е.н., професор (Національний університет "Львівська політехніка")

 

Ілляшенко С.М.

І44     Інноваційний менеджмент : Підручник. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2010. - 334 с.

 

 

 

ISBN 978-966-680-504-4

 

У підручнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розви­тку, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підпри­ємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні, теоретико-методичні засади управління ін­телектуальною власністю як основою інноваційного розвитку.

Підручник містить практикум з основних розділів курсу.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту. Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закла­дів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.

 

 

 

УДК 338.21(075.8) ББК 65.290-5-21я73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-966-680-504-4                 © Ілляшенко С.М.

© ТОВ "ВТД "Університетська книга", 2010ЗМІСТ

 

Вступ........................................................................................................................................... 6

1.  Теоретичні основи інноваційного менеджменту.......................................................... 8

1.1.     Сутнісна характеристика інновацій та інноваційної діяльності................................... 8

1.2.     Класифікації інновацій та їх особливості...................................................................... 13

1.3.     Сутність і зміст інноваційного менеджменту............................................................... 16

1.4.     Еволюція інноваційного менеджменту в системі стратегічного

управління підприємством...................................................................................................... 20

Контрольні запитання.............................................................................................................. 23

2.  Теорії інноваційного розвитку......................................................................................... 25

2.1.  Періодизація суспільного розвитку з позицій теорії інновацій.................................... 25

2.2.  Концепція технологічних укладів і їх зміни в процесі розвитку
суспільства
................................................................................................................................ 26

2.3.  Урахування концепції технологічних укладів при виборі стратегій
розвитку
.................................................................................................................................... 33

2.4.  Концептуальні основи управління інноваційним розвитком....................................... 39

Контрольні запитання.............................................................................................................. 49

3.  Інноваційний процес як об'єкт інноваційного менеджменту..................................... 51

3.1.     Інноваційний процес і його різновиди......................................................................... 51

3.2.     Інноваційний цикл. Різновиди і основні етапи інноваційного циклу .... 55

3.3.     Методи проектування інновацій.................................................................................... 64

3.4.     Методичні засади оцінки ринкової адекватності інновацій........................................ 73

3.5.     Застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні інно-
вацій .  81

Контрольні запитання ......  84

4.  Державне регулювання інноваційної діяльності....................................................... 85

4.1.     Мета, принципи і методи державного регулювання інноваційної
діяльності в Україні і світі ........  85

4.2.     Форми підтримки інноваційної діяльності................................................................. 89

4.3.     Інноваційна інфраструктура, її елементи та функції................................................... 91

Контрольні запитання ......  96

5.  Управління інноваційною діяльністю на підприємстві............................................ 98

5.1.     Стратегічне управління інноваційною діяльністю на підприємстві.......................... 98

5.2.     Вибір стратегічних напрямів інноваційного розвитку............................................. 105

5.3.     Оптимізація портфеля бізнес-проектів підприємства-інноватора............................ 117

5.4.     Проектне управління інноваціями на підприємстві.................................................. 122

Контрольні запитання........................................................................................................... 130

6.  Організація інноваційної діяльності на підприємстві................................................ 133

6.1.    Типи організаційних структур управління інноваційним процесом .... 133

6.2.    Формування команди ..................................................................................................... 1 41

6.3.    Лідерство при реалізації інноваційних проектів і програм....................................... 145

Інноваційна культура і її роль у формуванні інноваційно-сприятливого
середовища на підприємстві
           1486.5. Конфлікти і методи їх вирішення в ході реалізації інноваційних

проектів................................................................................................................................... 150

Контрольні запитання........................................................................................................... 153

7.  Розробка та реалізація інноваційного проекту........................................................... 155

7.1.     Етапи розробки та реалізації інноваційного проекту ..............................................  155

7.2.     Забезпечення якості інноваційного проекту............................................................... 157

7.3.     Джерела і механізми фінансування інноваційного проекту..................................... 162

7.4.     Ризики інноваційних проектів: класифікація, методи аналізу та

зниження ..  168

Контрольні запитання........................................................................................................... 176

8.  Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку
підприємства
....  178

8.1.     Поняття інтелектуального капіталу і інтелектуальної власності
підприємства. Об'єкти інтелектуальної власності
.............................................................. 178

8.2.     Структура інтелектуального капіталу......................................................................... 183

8.3.     Методи оцінювання інтелектуального капіталу......................................................... 185

8.4.     Управління інтелектуальним капіталом підприємства.............................................. 190

Контрольні запитання........................................................................................................... 192

9.  Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності
підприємства
....  194

9.1.     Різновиди ефектів інноваційної діяльності та підходи до їх
оцінювання ...  194

9.2.     Урахування ризику при оцінюванні ефективності.................................................... 197

9.3.     Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності ...............  203

Контрольні запитання ......  206

10.  Практикум...................................................................................................................... 207

10.1.   Теми семінарів з обговорення теоретичних аспектів інноваційного
менеджменту ...  207

10.1.1.      Сутність інновацій та інноваційної діяльності..................................................... 207

10.1.2.      Сутність, зміст, еволюція інноваційного менеджменту як одного з
напрямків стратегічного менеджменту ..........  207

10.1.3.      Концептуальні засади та сучасні теорії і тенденції інноваційного
розвитку ..  207

10.1.4.      Циклічність процесів інноваційного розвитку і роль інновацій

у них .  208

10.1.5.      Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні і світі .... 208

10.1.6.      Інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності..................................... 209

10.1.7.      Інтелектуальний капітал підприємства................................................................. 209

10.2.   Теми практичних занять............................................................................................. 210

10.2.1.      Розробка схеми інноваційного і життєвого циклу конкретної інновації
(з визначенням етапів, їх тривалості, робіт, що на них виконуються)
............................. 210

10.2.2.      Обґрунтування проектів інноваційного розвитку ринкових
можливостей підприємства .......  214

10.2.3.      Розробка основ інноваційної стратегії підприємства     220Обґрунтування вибору організаційної форми інноваційного
підприємства та визначення його функцій ...........  229

10.2.4.      Визначення можливості конфлікту в інноваційній організації

(її підрозділі) та розробка заходів щодо їх вирішення ................  232

10.2.6.      Вибір методу і оцінка інтелектуального капіталу підприємства
(об'єкту інтелектуальної власності)
..................................................................................... 234

10.2.7.      Визначення і оцінка ефектів інноваційного проекту........................................... 235

Тести для перевірки рівня знань .........  239

Післямова ...  248

Список літератури................................................................................................................ 250

Глосарій.................................................................................................................................. 255

Додатки ..  265

Додаток А Порівняльний аналіз методів вибору стратегічних

напрямів інноваційного розвитку ........  266

Додаток Б Показники ресурсної і потенційної частини підсистем
інтелектуального капіталу підприємства           268
ВСТУП

 

Аналіз процесів розвитку в різних галузях людської діяльності свід­чить, що вони ґрунтуються на різного роду нововведеннях - у науці, техніці, організації і т.п., - втілених в нових або модернізованих виробах, послугах, технологіях, методах організації виробництва і збуту, тобто на інноваціях. Загалом, з економічного погляду, інновації - це засоби підвищення ефектив­ності використання наявних ресурсів, тоді як для окремих суб'єктів господар­ської діяльності вони є засобами адаптації до змін зовнішнього середовища, що здатні забезпечити тривале виживання і розвиток відповідно до обраної місії.

Для вітчизняної економіки саме інновації й інноваційний розвиток є ті­єю рушійною силою, яка здатна забезпечити економічну незалежність Украї­ни і подолання розриву з розвинутими державами на основі принципу "обга­няти не доганяючи", тобто, не повторювати буквально шлях, яким інші вже пройшли і завоювали при цьому міцні позиції на світовому ринку, а рухати­ся, безсумнівно, у руслі світового розвитку, обираючи свій шлях, вишукуючи і реалізуючи свої потенційні переваги, займаючи провідні позиції в тих галу­зях діяльності, де для цього є необхідні і достатні умови. Це справедливо як для національної економіки в цілому, так і для окремих підприємств і уста­нов. Природно, цим процесом необхідно цілеспрямовано й ефективно управ­ляти, не покладаючись на дію лише ринкових регуляторів.

У таких умовах особливої актуальності набуває інноваційний менедж­мент, який розглядається як наука і практичне керівництво з управління ін­новаційними процесами на макро- і мікрорівнях економіки. Як свідчить практика, у сучасних умовах серед складових частин антикризового менедж­менту консолідуючу роль відіграє саме інноваційний менеджмент, що забез­печує узгоджену взаємодію інших його видів: фінансового менеджменту, операційного менеджменту, менеджменту персоналу, маркетингового мене­джменту тощо.

Взагалі, сутністю інновацій і інноваційної діяльності є зміни, які розг­лядаються як джерело доходу. Виявлення доцільності проведення змін, на­лежне їх обґрунтування з урахуванням наявних і перспективних ринкових можливостей, а також технічної і економічної спроможності конкретного суб'єкта господарювання розвиватися інноваційним шляхом, управління роз­робкою, впровадженням та комерціалізацією цих змін є основними завдан­нями інноваційного менеджменту. Серед усього цього комплексу завдань од­ними з найважливіших є виявлення і обґрунтування ринкових перспектив ін­новацій, визначення (формування - для радикальних інновацій) цільового ринку для їх впровадження, оцінка шансів інноватора на комерційний успіх.

Їх ефективне розв'язання потребує застосування в логічному поєднанні теоретико-методичних підходів та інструментів інноваційного менеджменту і маркетингу інновацій. При цьому маркетинг інновацій можна розглядати як функцію інноваційного менеджменту, що спрямована на виявлення ймовір­них напрямків інноваційної діяльності, їх матеріалізацію та комерціалізацію. Проте, з іншого погляду, інноваційний менеджмент можна вважати функцією маркетингу інновацій, спрямованою на втілення досягнень науки і техніки в нові товари, здатні задовольняти існуючі і перспективні (у тому числі латен­тні) потреби і запити споживачів та забезпечити товаровиробнику прибуток.

У будь-якому випадку головною метою інноваційного менеджменту є управління процесом створення (розробки і виготовлення), упровадження і поширення інновацій.

Предмет і завдання курсу. Управління інноваційним процесом потре­бує розв'язання низки завдань у суміжних галузях діяльності підприємства (маркетинговій, фінансовій, виробничій тощо), спрямованих на виявлення невідповідностей внутрішніх можливостей його розвитку зовнішнім, пошук і обґрунтування шляхів їх приведення в гармонійну відповідність з метою створення умов для стійкого соціально-економічного розвитку як самого під­приємства, так і суспільства в цілому. Підприємство при цьому розглядаєть­ся як адаптивна динамічна система ймовірнісного характеру, що функціонує на ринку в межах окреслених методами державного й регіонального регулю­вання.

Метою викладання дисципліни "Інноваційний менеджмент" є фор­мування у студентів цілісної системи знань щодо інновацій та механізму управління ними, набуття навичок управління інноваційними процесами на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні.

Основні завдання дисципліни: вивчення концептуальних положень теорії інноваційного розвитку; освоєння методології, теоретико-методичних основ і практичних навичок інноваційного менеджменту; засвоєння принци­пів і методів державного та регіонального регулювання інноваційної діяль­ності; вивчення теоретичних та методичних засад організації й управління інноваційною діяльністю на підприємстві, у тому числі управління персона­лом організації-інноватора; формування комплексу знань щодо управління інтелектуальною власністю на підприємстві як основою його інноваційного розвитку.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти теоре-тико-методичні засади інноваційного менеджменту на різних рівнях узагаль­нення, знати проблеми організації та управління інноваційною діяльністю, а також практично-орієнтовані підходи до їх ефективного розв'язання.

Вони повинні вміти застосовувати на практиці теорію та методичні ін­струменти інноваційного менеджменту для управління інноваційною діяльні­стю на рівні держави, регіону, окремого підприємства чи установи.

Структура і зміст підручника відповідають вимогам Стандарту освіти України. Він, в основному, побудований на оригінальних авторських матері­алах, що були раніше опубліковані у численних підручниках і навчальних посібниках з грифом Міністерства освіти і науки України, а також у моног­рафіях1. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується в тексті прик­ладами з практики вітчизняних підприємств. У кінці кожного розділу подано контрольні запитання для самоперевірки рівня засвоєння навчального мате­ріалу.

Окремим розділом подано практикум з інноваційного менеджменту. Він містить: теми семінарів з обговорення теоретичних питань курсу і мето­дичні вказівки щодо їх проведення; розрахункові й аналітичні задачі з прик­ладами їх розв'язання, які охоплюють основні розділи навчального посібни­ка; завдання для виконання курсової роботи; тести для перевірки теоретич­них знань і практичних навичок. У практикумі були використані матеріали інноваційної діяльності вітчизняних підприємств і установ.

Підручник містить глосарій, який допоможе засвоїти термінологію ку­рсу "Інноваційний менеджмент".

1 Менеджмент та маркетинг інновацій : монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С. М .Ілляшенка. - Суми : ВТД „Університетська книга", 2004. - 616 с.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навчальний посібник / С. М. Ілляшенко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми : ВТД „Університетська книга"; К. : Видавничий дім „Княгиня Ольга", 2005. - 324 с.

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми : ВТД „Університетська книга", 2005. - 582 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 


Похожие статьи

С М Ілляшенко - Оцінка ефективності та оптимізація портфеля замовлень науково-виробничого підприємства

С М Ілляшенко - Сутність структура й методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства

С М Ілляшенко - Теоретико-методичні засади оцінки ринкової адекватності ідей і задумів товарних інновацій

С М Ілляшенко - Управління вибором цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу підприємства

С М Ілляшенко - Формування і розвиток цільових ринків