М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

М. І. ФІЛОН, О. Є. ХОМІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА. ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

 

 

Частина 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ 2010

УДК 811.161.2'373(075.8) ББК 81.2Укр-3-923 Ф 55

 

Рецензенти: Н. І. Бойко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Ж. В. Колоїз, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету;

В. А. Глущенко, доктор філологічних наук, професор кафедри загального та російського мовознавства і теорії та історії літератури Слов'янського державного педагогічного університету.

 

Філон М. І., Хомік О. Є.

Ф 55 Сучасна українська мова. Лексикологія. Частина 1. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. - 271 с. ISBN

Пропонований посібник містить теоретичний і практичний матеріал курсу «Сучасна українська мова. Лексикологія», розроблений із урахуванням особливостей сучасного навчального процесу. Мета посібника - сприяти належному засвоєнню теоретичних знань з курсу «Лексикологія», виробленню і вдосконаленню практичних навичок різноаспектного аналізу значення слова. У теоретичних блоках висвітлено питання, що становлять найбільшу складність для студентів, практичні - охоплюють вправи для поточного контролю, запитання і завдання для самоконтролю та модульні завдання. До кожної з тем подається список рекомендованої літератури. Завершується посібник тестовими завданнями і коротким словником лінгвістичних термінів із зазначеного курсу.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

УДК 811.161.2'373(075.8) ББК 81.2УКР-3-923 © М. І. Філон, © О. Є. Хомік, 2010 Видавництво « «

ISBN

ЗМІСТ

Передмова............................................................................................................................. 7

Модуль 1

Лексикологія як мовознавча дисципліна. Слово та його лексичне значення

І.Лексикологія як самостійна мовознавча дисципліна................................................ 12

1.1.    Об'єкт і предмет лексикології та її завдання............................................................... 12

1.2.    Основні етапи становлення та розвитку української лексикології ХІХ -
поч. ХХІ ст................................................................................................................................... 13

1.3.     Зв'язок лексикології з іншими мовознавчими дисциплінами.................................. 31

Рекомендована література..................................................................................................... 34

Питання для самоконтролю.................................................................................................. 37

 

 

2. Слово як основна одиниця лексико-семантичної системи мови............................ 37

2.1.  Поняття про слово.......................................................................................................... 37

2.2.  Основні терміни семасіології......................................................................................... 41

2.3.  Лексичне значення слова............................................................................................... 45

2.4.  Типи лексичних значень слова...................................................................................... 49

Рекомендована література..................................................................................................... 62

Питання для самоконтролю.................................................................................................. 66

 

 

3. Пряме і переносне значення слова. Види перенесень................................................ 66

3.1.     Пряме значення слова................................................................................................... 66

3.2.     Переносне значення та переносне вживання слова.................................................. 69

3.3.     Метафора і метонімія як чинники формування переносного значення

слова......................................................................................................................................... 74

Рекомендована література..................................................................................................... 88

Питання для самоконтролю.................................................................................................. 91

Практичні завдання............................................................................................................. 92

Модульні завдання............................................................................................................. 101

Модуль 2

Системні зв'язки у лексичному складі сучасної української мови

 

 

1.  Синонімія в сучасній українській мові...................................................................... 107

1.1.    Парадигматичні зв'язки в лексиці............................................................................. 107

1.2.    Синонімія як один із різновидів парадигматичних зв'язків................................... 108

1.3.    Основні підходи до вивчення синонімії................................................................... 108

1.4.    Критерії синонімічності.............................................................................................. 110

1.5.    Поняття синонімії. Лексична синонімія.................................................................... 110

1.6.    Джерела і причини виникнення синонімів.............................................................. 111

1.7.    Типи синонімів............................................................................................................ 114

1.8.    Синонімічний ряд і його будова................................................................................ 118

1.9.    Функції синонімів........................................................................................................ 122

1.10.   Евфемізми та перифрази........................................................................................... 123

Рекомендована література.................................................................................................. 132

Питання для самоконтролю................................................................................................ 134

 

 

2.  Явище антонімії в лексичному складі сучасної української мови...135

2.1.  Поняття про антонімію............................................................................................... 135

2.2.      Логічна основа антонімії. Критерії антонімічності лексичних
одиниць
   136

2.3.     Семантичні типи лексичних антонімів.................................................................... 138

2.4.     Структурні типи лексичних антонімів..................................................................... 141

2.5.     Енантіосемія та оксюморон........................................................................................ 147

Рекомендована література.................................................................................................. 148

Питання для самоконтролю................................................................................................ 150

З.Омонімія та паронімія в лексико-семантичній системі української
мови
...................................................................................................................................... 151

3.1.  Омонімія як мовне явище........................................................................................... 151

3.2.    Лексична омонімія: визначення, критерії розпізнавання лексичних
омонімів
................................................................................................................................ 153

3.3.    Типи омонімів.............................................................................................................. 154

3.4.    Джерела та шляхи розвитку лексичних омонімів.................................................... 157

3.5.    Явище паронімії в українській мові.......................................................................... 158

Рекомендована література.................................................................................................. 161

Питання для самоконтролю................................................................................................ 163

Практичні завдання........................................................................................................... 164

Модульні завдання............................................................................................................ 173

 

 

 

 

Модуль 3

 

Лексика сучасної української літературної мови з погляду

 

її походження

1.    Генезис лексичного складу сучасної української мови.......................................... 181

2.    Успадкована лексика в складі сучасної української мови................................... 183

 

2.1.     Індоєвропейська лексика........................................................................................... 183

2.2.     Праслов'янська (спільнослов'янська) лексика.......................................................... 188

2.3.     Власне українська лексика......................................................................................... 190

 

2.4.         Успадкована лексика як джерело збагачення лексичного складу
сучасної української мови
.................................................................................................. 196

2.5.         Успадкована лексика як чинник формування національної мовної

картини світу........................................................................................................................ 202

Рекомендована література.................................................................................................. 204

Питання для самоконтролю................................................................................................ 207

3. Запозичена лексика в сучасній українській мові.................................................... 208

3.1.     Проблеми термінологічного позначення лексики, запозиченої з інших
мов
  208

3.2.     Запозичення у складі сучасної української мови.................................................... 209

 

3.2.1.     Запозичення зі старослов'янської мови................................................................. 210

3.2.2.     Запозичення з латинської мови.............................................................................. 211

3.2.3.     Запозичення з грецької мови.................................................................................. 212

3.2.4.     Запозичення із тюркських мов................................................................................ 213

3.2.5.     Запозичення із германських мов............................................................................ 214

3.2.6.     Запозичення із польської мови................................................................................ 216

3.2.7.     Запозичення із французької мови.......................................................................... 216

3.2.8.     Запозичення з англійської мови............................................................................. 218

3.2.9.     Запозичення з інших мов......................................................................................... 219

3.3.  Особливості освоєння запозичених слів.................................................................. 220

Рекомендована література.................................................................................................. 225

Питання для самоконтролю................................................................................................ 227

 

 

Практичні завдання................................................................................................................. 228

Модульні завдання................................................................................................................... 235

 

 

Схема часткового лексикологічного аналізу слова........................................................... 240

Тестові завдання...................................................................................................................... 241

Короткий словник лінгвістичних термінів......................................................................... 246

Іменний покажчик................................................................................................................... 257

Предметний покажчик............................................................................................................ 265

ПЕРЕДМОВА

 

 

Слово як об'єкт наукового дослідження вивчається з різних точок зору - звукової будови, значення, граматичних функцій тощо. Протягом багатьох віків дослідники звертають особливу увагу на слово як одиницю лексико-семантичної системи мови, носій значення, що відбиває особливості пізнавальної діяльності людини та закономірності національного бачення світу. Слово у його предметно-речовому змісті, єдності звукової будови й лексичного значення є носієм інформації, яка зберігається й передається багатьма поколіннями. Саме в значенні озвучених слів відображається душа народу.

Українська мова вивчається на спеціальних та неспеціальних факультетах вищих навчальних закладів. Курс «Сучасна українська літературна мова» є базовим для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Він складається з кількох розділів, першим з яких є «Лексикологія». Цей курс передбачає не тільки засвоєння певних теоретичних понять і наукових положень, що відображають різні сторони організації та функціонування лексичного складу мови, а й вивчення механізмів вербальної категоризації дійсності, особливостей формування мовної картини світу, виокремлення широкого й значного обсягом шару лексики, що належить до знаків народної культури. Водночас роль і місце лексикології для якісної підготовки майбутнього фахівця пояснюється й тим, що опанування змісту всього курсу становить необхідну передумову формування лінгвальної компетенції мовця, його вміння використовувати лексичні засоби у своїй професійній діяльності.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Похожие статьи

М І Філон, О Є Хомік - Сучасна українська мова лексикологія