Т А Ліхневська - Громадянське виховання учнівської молоді у середній школі сша - страница 1

Страницы:
1  2 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА

ЛІХНЕВСЬКА Тетяна Анатоліївна

УДК 371,3 (73)

ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ США

13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Тернопіль - 2009

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник:        доктор педагогічних наук, професор СМЕТАНСЬКИЙ Микола Іванович,

Хмельницький інститут соціальних Технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", завідувач кафедри соціальної роботи.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, доцент

КОВЧИНА Ірина Михайлівна,

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри соціально-правового захисту населення;

кандидат педагогічних наук, доцент КУЗЬМЕНКО Василь Васильович,

Херсонський державний університет, доцент кафедри педагогіки та психології.

Захист відбудеться «26» червня 2009 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027).

Автореферат розісланий «26» травня 2009 року

Учений секретар спеціалізованої вченої ради

В. М. Чайка

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Становлення сучасного демократичного суспільства в Україні пов'язане з

формуванням в учнівської молоді високої громадянської свідомості, залученням її до різноманітних видів суспільної діяльності, розвитком знань і навичок громадянської поведінки.

Стан громадянської відповідальності та активності молоді в Україні оцінюється неоднозначно. Окремі соціологічні дослідження доводять, що існує значна кількість молодих українців, які готові залишити країну у пошуках кращого життя та можливості самореалізації, оскільки молодим людям навіть не спадає на думку, що від їх таланту могло б залежати покращення життя в Україні. Цей факт свідчить про недосконале виховання громадянських почуттів та позицій у сучасному суспільстві. Нагальним у наш час є відродження у молодого покоління мотивації до формування громадянської відповідальності за долю своєї країни.

Формування громадянської позиції молоді привертало увагу багатьох українських дослідників. Зокрема, громадянському вихованню старшокласників присвятили свої праці П. Вербицька, Н. Дерев'янко, Л. Корінна, Ю. Олексін, М. Рудь; молодших школярів -Л. Момотюк, студентів - О. Рацул, І. Сопівник. Регіональні особливості становлення свідомих громадян (на прикладі шкіл Галичини) представлено у дослідженнях У. Кецик, М. Чепіль; громадянське виховання на прикладі французьких шкіл досліджено у роботі О. Бажановської. М. Сметанський та О. Кошолап досліджують громадянське виховання молоді у процесі історико-краєзнавчої діяльності. Л. Рехтета розглядає громадянське виховання у позакласній діяльності.

У ракурсі нашого дослідження привертають увагу моральні аспекти виховання особистості, які вивчали Я. Бельмаз, Р. Вендеровська, Л. Довгань, В. Жуковський, І. Задорожнюк, Г. Джуринський, В. Кравець. Особливий внесок у дослідження проблем громадянського виховання молоді зробили такі вчені, як І. Бех, П. Ігнатенко, А. Макаренко, В. Поплужний.

У дисертації також використано результати досліджень російських учених, зокрема А. Лосєва, Ж. Малоокої, З. Малькової, А. Фахрутдинової. Вагомий внесок у розвиток теорій громадянського виховання зробили і зарубіжні науковці. Наприклад, філософські аспекти становлення свідомих громадян вивчали L. Kohlberg (Л. Кольберг), J. Kneller (Д. Кнеллер), H. Kirschenbaum (Г. Кіршенбаум), A. Maslow (А. Маслоу), C. Rogers (К. Роджерс). У наш час учені активно розробляють проблему виховання американських школярів у позаурочній діяльності, зокрема, про значення сім'ї пише S. Balli (C. Баллі), релігійних організацій - J. Goldman (Д. Гольдман), інших соціальних інститутів - K. Kirby (К. Кірбі). Важливості розвитку політичної свідомості у вихованні учнівської молоді присвятили праці M. Branson (М. Бренсон), R. Farnen (Р. Фарнен), W. Galston (В. Гелстон), S. Nieto (С. Нієто). На необхідності морального виховання у школі наголошують W. Kilpatrick (В. Кілпатрік), T. Lickona (Т. Лікона), Th. Sizer (Т. Сайзер).

Широкі можливості для дослідження громадянського виховання у США відкриває мережа

Інтернет: American Federation of Teachers, Apsanet organization, National Education Association.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про значний інтерес науковців до досягнень американської педагогіки. Водночас можна констатувати, що теоретичні та практичні аспекти громадянського виховання молодого покоління, обгрунтовані у педагогіці США, вивчено недостатньо.

Практична значущість, неналежне теоретичне обгрунтування громадянського виховання в умовах розбудови вітчизняного громадянського суспільства і об' єктивна необхідність підвищення ефективності виховної роботи з українською молоддю зумовили вибір теми дослідження: "Громадянське виховання учнівської молоді у середній школі США ".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського „Зміст педагогічної підготовки учителів в умовах формування загальноєвропейського простору вищої освіти" (державний реєстраційний номер 0105U0000942). Тему дисертації затверджено вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол № 9 від 26.03.2003 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № 4 від 28.04.2004 р.).

Мета дослідження - на основі аналізу та узагальнення теоретичних аспектів і практичного досвіду дослідити особливості змісту, форм і методів громадянського виховання молоді у США.

Завдання дослідження:

1. З' ясувати особливості розвитку і компоненти громадянського виховання учнівської молоді у середній школі США, виокремити основні етапи його становлення та з' ясувати суть основних концепцій.

2. Визначити основні напрями змісту громадянського виховання у середній школі США і тенденції його розвитку.

3. Дослідити форми і методи організації громадянського виховання учнівської молоді у середній школі США.

4. Виокремити позитивні ідеї громадянського виховання учнівської молоді у США для їх реалізації у вітчизняних школах.

Об'єкт дослідження - виховання учнівської молоді у США.

Предмет дослідження - зміст, форми і методи громадянського виховання учнівської молоді у середній школі США.

Теоретико-методологічну базу становлять положення українських та зарубіжних учених про розвиток та виховання особистості, державні стандарти з громадянознавства США, зокрема концепції та ідеї, які розкривають положення гуманістичної психології й педагогіки, де пріоритетнадається моральним та емоційним аспектам у навчанні: (Дж. Дьюї, А. Маслоу, К. Роджерс). Велике значення мають такі концепції "виховання у спільноті справедливості" (Л. Кольберг); "виховання задля виживання" (С. Ньюмен); теоретичні положення порівняльної педагогіки щодо адаптації та використання зарубіжного досвіду громадянського виховання (Н. Воскресенська, З. Малькова); положення морального розвитку і виховання особистості (Л. Кольберг, Т. Лікона, А. Комс, Г. Кіршенбаум); концепції громадянського виховання в американській педагогіці, які базуються на філософських засадах Дж. Дьюї, К. Роджерса; концепція співробітництва (Б. Ріордан); концепція виховання у діяльності (М. Делуччі, Д. Соломон, Е. Шапс). Методи дослідження:

- аналіз та синтез філософської, педагогічної і психологічної літератури з проблем громадянського виховання для з' ясування сутності громадянського виховання у США та основних підходів до його організації;

- метод логічного й історичного аналізу для визначення етапів становлення громадянського виховання учнівської молоді у середній школі США і сутності його основних концепцій, визначення чинників, які вплинули на його становлення;

- метод аналізу й узагальнення практичного досвіду громадянського виховання в американських школах для визначення найефективніших форм та методів громадянського виховання учнівської молоді у середній школі США;

- метод порівняння для з'ясування особливостей громадянського виховання у США;

- індуктивний та дедуктивний методи наукового дослідження для формулювання висновків. Хронологічні межі дослідження охоплюють ХІХ - поч. ХХІ ст. Нижня хронологічна межа -

зародження громадянського виховання у США. Верхня хронологічна межа - час відродження інтересу американських педагогів до проблем громадянського виховання, поява комплексних концепцій громадянського виховання, які враховують досвід різних педагогічних підходів. Розгляд історії громадянського виховання в США у таких хронологічних межах дає змогу отримати цілісну інформацію щодо тенденцій розвитку його основних теоретичних аспектів. Джерельна база дослідження:

- матеріали центрів громадянської освіти учнівської молоді США, зокрема офіційні документи та програми громадянського виховання учнівської молоді США;

- філософські і психолого-педагогічні праці зарубіжних і вітчизняних авторів із проблем громадянського виховання учнівської молоді США;

- довідкові та періодичні видання США та України.

Використовувалися матеріали фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Науково-педагогічної бібліотеки Інституту педагогіки АПН України, Російської державної бібліотеки.

Вивчалися також матеріали журналів: The Educational Leadership, The Еducational Forum, The Educational Digest, автореферати, сучасна науково-педагогічна періодика, збірники наукових праць.

Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягає у тому, що:

- вперше виявлено особливості громадянського виховання учнівської молоді США (розвиток індивідуальних здібностей, критичного мислення, відмова від створення наукової теорії виховання, оскільки кожна людина індивідуальна, формування особистості під впливом психоаналітичних та соціальних факторів); виокремлено його основні етапи (зародження, утвердження ефективної моделі громадянського виховання, період активної розробки основних концепцій);

- визначено основні напрями змісту громадянського виховання США (формування політичної культури, правосвідомості, культури міжетнічних стосунків, мотивації до праці, усвідомлення моральних цінностей, забезпечення розуміння свободи) і тенденції його розвитку (посилення контролю з боку держави, прагнення до централізації під час розробки програм, розширення громадянського виховання шляхом введення нових технологічних курсів, посилення освітньої функції та встановлення тісного зв'язку із суспільними організаціями);

- виокремлено й охарактеризовано специфічні форми (демонстрування фільмів, робота з експертами, екскурсії до державних установ) та методи громадянського виховання, зокрема інтерактивні лекції, круглі столи, експериментальні вправи, тестування, письмові роботи, опис результатів вивчення ситуації, учнівські презентації у Power Point, перевірка ведення щоденників (щоденні та щотижневі звіти), портфоліо, метод практичного контролю (зйомка на відео інтерв'ю учня).

Практична значущість дослідження визначається тим, що позитивні ідеї досвіду (імітування виборів, слухань Конгресу, залучення учнівської молоді до роботи у благодійних організаціях, притулках), напрями змісту, форми та методи громадянського виховання США можуть бути реалізовані у виховному процесі вітчизняних середніх навчальних закладів та включені до посібників із порівняльної педагогіки для модернізації змісту навчальних програм, створення спецкурсів, спрямованих на розвиток громадянської свідомості в українських школах та ВНЗ, написання курсових робіт та для курсів підвищення кваліфікації учителів. Матеріали дослідження можна буде впровадити у середніх навчальних закладах України з метою вдосконалення та підвищення ефективності громадянського виховання учнівської молоді.

Вірогідність результатів дослідження забезпечувалася теоретико-методологічним обгрунтуванням його вихідних позицій; використанням методів аналізу і синтезу, логічного та історичного аналізу, порівняння і узагальнення, адекватних об' єкту, предмету, меті та завданням дослідження; об'єктивним аналізом оригінальних наукових джерел.

Апробація результатів дослідження здійснювалося через публікацію матеріалів дисертації.

Основні положення та результати дослідження були оприлюднені у доповідях на міжнародних науково-практичних конференціях "Наука и образование" (Дніпропетровськ, 2006), "Дни науки - 2006" (Дніпропетровськ, 2006), інтернет-конференції "Современные направления теоретических и прикладных исследований" (Одеса, 2006), на XXXVI науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу Хмельницького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи (Хмельницький, 2008). Матеріали дисертаційного дослідження висвітлювалися на засіданнях кафедри педагогіки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Публікації за темою дисертації. Результати дисертаційного дослідження викладено у 12 одноосібних публікаціях, з них 9 - у науково-педагогічних фахових виданнях, 3 статті - у збірниках матеріалів конференцій.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, 7 таблиць, 2 рисунків, списку використаних джерел (220 найменувань, із них 117 - англійською мовою) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 260 сторінок, з них 170 сторінок основного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження; визначено його об' єкт, предмет, мету й завдання; розкрито методи, наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи; наведено відомості про апробацію отриманих результатів.

У першому розділі - "Теоретико-методичні аспекти організації громадянського виховання учнівської молоді США" досліджено розвиток концепцій громадянського виховання, виокремлено ключові етапи становлення громадянського виховання у США, визначено компоненти, проаналізовано основні напрями змісту громадянського виховання та американські державні стандарти з громадянознавства.

На основі аналізу наукових джерел виокремлено такі етапи становлення громадянського виховання у США:

I етап: поч. ХІХ ст. Етап зародження громадянського виховання, спрямованість на прищеплення релігійних та моральних цінностей, вивчення історії. На уроках розглядалися національні документи, зокрема Конституція, Білль про права, Декларація Незалежності. Цей період відзначився децентралізацією шкіл.

II етап: кінець ХІХ - поч. ХХ ст. Період становлення громадянського виховання. Релігія відокремилася від школи. У цей період збільшилася кількість іммігрантів із різних країн (Італії, Австро-Угорщини, Ірландії, Франції, Канади). У зв'язку з цим змінився зміст навчання у школах.

Виникла велика кількість католицьких шкіл. Було оголошено про відділення церкви від держави. Зменшився релігійний вплив на громадянську освіту молоді. Виникла проблема полікультурності у школах. Було введено новий предмет - "Соціальні студії" - який відігравав важливу роль у громадянському вихованні учнівської молоді. У цей період було також введено Урочисту Клятву вірності прапору. Громадянознавство почало зосереджуватися на прищепленні знань про патріотичну символіку США та історію. Відтак, у США в цей період було створено чітку систему громадянської освіти.

На початку ХХ ст. громадянському вихованню почали відводити особливо важливу роль. Було створено документ, який встановив мету середньої школи: виховання свідомого громадянина, свідомого члена сім'ї, свідомого споживача. Визначилося, що кожній дитині необхідно навчитися сприяти розвитку демократії. Завдання ж учителя - допомогти учневі усвідомити його причетність до розвитку своєї країни. Виникла так звана соціальна педагогіка, система індивідуалізованого навчання.

ІІІ етап: ІІ половина ХХ ст. - поч. ХХІ ст. Період розвитку основних концепцій і теорій громадянського виховання. Виникла необхідність в оновленні основних завдань школи та посиленні ролі громадянського виховання. Зароджуються ідеї креативного навчання. З'являється неінституційна модель освіти. Розробляються положення соціального "реконструктивізму", концепції "виховання задля виживання", "виховання в діяльності", "виховання у спільноті справедливості".

З' ясовано, що на розвиток концепцій громадянського виховання в американській педагогіці вплинули представники різних філософських течій, а саме: прагматизму, гуманізму, ірраціоналізму, неофрейдизму.

Громадянознавчі програми розробляються великою кількістю організацій, але кожна з них відповідає єдиним вимогам, які зазначені у державних стандартах із громадянознавства. Вони характеризують вагомі компоненти громадянської освіти учнівської молоді США та виявляють знання, які необхідно отримати учням, та вміння, які повинні бути розвинені у процесі навчання.

Громадянське виховання містить такі компоненти: громадянські знання, громадянські навички та громадянська позиція, яка формується поступово та є результатом набуття учнями громадянських знань і навичок.

У Національних стандартах громадянознавства компонент громадянські знання містить п'ять положень:

1) громадянське життя, політика та уряд;

2) основні американські політичні системи;

3) реалізація цілей, цінностей та принципів Американської демократії;

4) відносини Сполучених Штатів з іншими країнами;

5)        роль американських громадян у розвитку демократії.

Другий компонент - громадянські навички. Якщо громадяни повинні виконувати свої обов' язки та знати права, то їм необхідно мати не лише необхідні знання, відображені у п'яти питаннях, але й набути потрібних інтелектуальних та практичних навичок участі у суспільному житті.

Третій компонент - громадянська позиція. Вона формується поступово у процесі розуміння дитиною того, що відбувається у світі, та передбачає становлення незалежного члена суспільства, добровільне дотримання стандартів поведінки, усвідомлення політичних та економічних обов' язків, участь у суспільних подіях, усвідомлення підтримки конституційної демократії, визнання людської гідності. Громадянська позиція є надзвичайно важливою для повноцінного функціонування політичної системи та індивіда, вдосконалення суспільства.

Встановлено, що основними напрямами змісту громадянського виховання у США є формування політичної культури, правосвідомості, культури міжетнічних стосунків, мотивації до праці, усвідомлення моральних цінностей, забезпечення розуміння свободи. Особливої актуальності набула ідея полікультурного виховання, спрямована на підготовку громадянина до життя у багатонаціональному середовищі. Це зумовлено тим, що американська система громадянознавства орієнтується на виховання "громадян світу", а не обмежується етноцентризмом.

Центр громадянської освіти США визначає метою громадянського виховання формування політичної культури учнівської молоді як необхідної основи усієї ідейної культури особистості. Специфіка політичного виховання полягає у певних завданнях. Завдання формування наукового світогляду політичної згоди в умовах полікультурного суспільства тісно пов'язані з громадянською освітою.

В умовах школи вчителі допомагають учням у процесі їх самовизначення щодо суспільно-політичних подій. При цьому педагоги не лише вдаються до навіювання конкретних політичних ідей, а й вивчають з учнями різні суспільні ідеї у процесі всебічного спілкування.

У тісному зв'язку з політичною культурою самостійним компонентом всебічного розвитку особистості у школах США є правове виховання. Морально-правові норми, що формуються в колективі, організація життєдіяльності відповідно до цих норм виховують в учнів громадянську свідомість, інтерес до політичного життя своєї країни, правової культури, формування незалежної критичної думки.

Важливим напрямом змісту громадянського виховання є розвиток культури міжетнічних стосунків, що передбачає вміння толерантно спілкуватися з різними етнічними групами та поважати їх культуру. Міжетнічне спілкування - це процес обміну інформацією між окремими особистостями та групами, які мають суттєві відмінності і впливають на характер, форму тарезультат спілкування. Успіх міжкультурного спілкування залежить від розуміння учасниками цих відмінностей.

Необхідно вказати на важливість розвитку мотивації до праці як один із напрямів змісту громадянського виховання. Це прищеплення дитині поваги до праці та усвідомлення її ролі у житті індивіда.

Особливу роль у громадянському вихованні відіграє розвиток таких моральних цінностей: чесності, довіри, відповідальності, поваги, піклування про інших, справедливості. Моральне виховання у школі вирішує завдання виховання в учнів моральної свідомості; виховання моральних почуттів та переконань; виховання звичок моральної поведінки; набуття учнями досвіду моральних стосунків.

Важливим завданням громадянського виховання є забезпечення розуміння свободи, яку Р. Дарендорф визнає цивілізованою силою, що можлива лише за умов, які забезпечують її стабільність. Кожна особистість повинна бути вільною від будь-яких соціальних ролей. Таким чином, свободу індивіда у США визначають основою громадянського суспільства.

Результати аналізу наукових джерел і практики організації громадянського виховання дали змогу визначити основні тенденції його розвитку:

- наявність підвищеного контролю за пріоритетами та якістю системи громадянської освіти;

- прагнення до централізації у розробці програм у галузі громадянського виховання;

- розширення масштабів громадянської освіти та виховання шляхом введення нових курсів та постійного удосконалення вже існуючих.

У США активно розробляються програми з громадянознавства відповідно до державних стандартів. Вони складаються з двох частин. Теоретична частина передбачає ознайомлення учнів із Конституцією США, політичними та урядовими документами. Велика увага приділяється громадянським правам та обов'язкам. Практична частина програм охоплює управління шкільною спільнотою та взаємовідносини між її членами.

Поряд із позитивними аспектами американської системи громадянське виховання має і слабкі місця: наявність рецидивів негативної поведінки як результат слабкого виховного впливу на формування моральних основ поведінки школярів, проблема зростання рівня злочинності та наркоманії, недоступність навчання для дітей із незабезпечених сімей.

У другому розділі "Організаційно-технологічне забезпечення громадянського виховання учнівської молоді у США" розглянуто діяльність американських громадянознавчих центрів, досліджено форми та методи громадянського виховання у школах США, проаналізовано результати американського досвіду громадянського виховання учнівської молоді.

У проектуванні програм із громадянознавства США бере участь велика кількість центрів та організацій, приватних осіб та університетів. Наприклад, "Міжнародна освіта та дослідницькамережа" (The International Education and Research Network), Центр за громадянську освіту (Centre for Civic Education), американська федерація вчителів (AFT), Центр за демократичне громадянство Акермана (Ackerman Centre for Democratic Citizenship), організації "Впритул" (Close Up Foundation), "Право вулиці" ("Street law"), організація захисту конституційних прав (Constitutional Rights Foundation), Центр із освітньої політики (The Centre on Education Policy), Організація із захисту конституційних прав у Чикаго (Chicago Constitutional Rights Foundation), Інститут розвитку характеру (Institute for Character Development), національна освітня асоціація (National Education Association).

Багато організацій, включаючи "Американський форум за глобальну освіту", "Працівники освіти за соціальну відповідальність", Центр розвитку освіти, запропонували освітянам матеріали з боротьби проти дискримінації й несправедливості щодо американців арабського походження, мусульман та інших народностей. Інші групи, зокрема "Global Education" у Сіетлі, штат Вашингтон, і "Літературний проект району Затоки Сан-Франциско" у Берклі, штат Каліфорнія, організовують для вчителів і викладачів практикуми і семінари з прав людини.

Характерною особливістю громадянознавчих програм є те, що вони спрямовані на формування глибоких знань Конституції США. Деякі з них побудовані на принципі інтеграційного підходу. Джерелом оновлення освітніх проектів у США є їх модернізація на основі розвитку телекомунікаційних зв' язків та використання новітніх інформаційних технологій.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Т А Ліхневська - Громадянське виховання учнівської молоді у середній школі сша